Sundarar -2 TirutoNdat Tokai ---- ¾¢Õò¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸

If Appar revolutionized metaphysical thinking of the ancient Tamils with his magnificent MaRu maaRRu TiruttaaNdakam, and Sambantar did the same with his KooLaRu Tiruppatikam , Sundarar the third  among Teevaara MutalikaL did something similar with his Truttondat Tokai, which was sung,  as the history goes,  with divine inspiration. For though the intention to sing the glories of the adiyaars  was already there in his mind,  he was not sure how to begin it.  It is at this point that Civa the BEING  is said to have given the first line " Tillai vaaz antaNar tam adiyaarkkum adiyeen".

Historically this patikam seems to have played a greater role than the other revolutionary patikams  for  after similar verses  sung by Nambi ANdaar NambikaL and so forth,  it inspired the Great Ceekizaar to compose the Epic  Periyapuraanam itself perhaps around the 12th cent and which  in turn gave rise to the writings of hundreds of PuraNas including TiruviLaiyaadal PuraNam,  Kanta PuraaNam TaNikai PuraNam and a host of other Tala puranaas..

But Periya PuraNam stands unique for the heroes sung are NOT kings and  warriors as  in Mahabaratam, or the Tiirttangkaras as in the  Jaina tradition or the even the non historical and mythological figures as in  RamayaNa , Kanta PuranaM and so forth.  but rather ordinary people from all walks of life.

The adiyaars sung were humble people who really lived as ordinary mortals but who distinguished themselves by their service to society , i.e. ToNdars and who came from who came with different professional backgrounds thus cutting across caste distinctions.. It was then a REVOLUTION in thinking where now it was understood that Divine Blessings are FREELY available to ALL and that in this there are NO  PRIVILEGED individuals. Thus it was a frontal attack on caste system especially Varnasrama Dharma that sought to claim a privileged position to the Brahmanahs and along with it to Sanskrit as much as it was blow to Jainism and Buddhism that set up only  the  Great Warriors - the Tiirtankaras and BothiSattvaas  as worthy of being sung as heroes of epic tales.

I am glad to re-circulate this important patikam  as a way of recovering the spirit of Tondu back to where it belongs and the fact that  in metaphysical life all are equal, there are NO specially privileged individuals either by birth or profession.

I shall provide only the meanings to begin with,  the commentaries will follow later .

Loga


Sundarar 2 -1

Patikam  7: 39

¾¢ø¨ÄÅ¡ú «ó¾½÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¾¢Õ¿£Ä ¸ñ¼òÐì ÌÂÅÉ¡÷ì ¸Ê§Âý
­ø¨Ä§Â ±ýÉ¡¾ ­ÂüÀ¨¸ìÌõ «Ê§Âý
    ­¨Ç¡ýÈý ÌÊÁ¡Èý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¦ÅøÖÁ¡ Á¢¸ÅøÄ ¦Áöô¦À¡ÕÙì ¸Ê§Âý
    Ţâ¦À¡Æ¢øÝú Ìý¨È¡÷ Å¢ÈýÁ¢ñ¼ü ¸Ê§Âý
«øÄ¢¦Áý Óø¨ÄÂó¾¡÷ «Á÷¿£¾¢ì ¸Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

Tillaivaaz antaNartam adiyaarkkum adiyeen
    tiruniila kaNdattu kuyavanaark kadiyeen
illaiyee ennaata iyaRpakaikkum adiyeen
    iLaiyaanRan kudimaaRan adiyaarkkum adiyeen
vellumaa mikavalla meypporuLuk kadiyeen
    viripozilcuuz kunRaiyaar viRaNmiNdaR kadiyeen
allimen mullaiyanrtaar amarniit kadiyeen
    arruuran aaruuril ammanuk kaaLee

ÓõÁÄì Ì½í¸¨Çî ¦ºüÚ ¯Â÷óÐ ¦ºó¾ý¨Á âñ¦¼¡ØÌõ ¾¢ÈòÐ ¾¢ø¨ÄÂõÀ¾¢ø Å¡ú¸¢ýÈ «ó¾½÷¸ÙìÌ ÁðÎÁ¢Ä¡Ð «Å÷¸û «Ê¡ÕìÌõ «Ê§Âý; ¾¢Õ¿£Ä¸ñ¼õ ±É ­Âü¦ÀÂ÷ âñÎ º¢ÅÀ쾢¢ø º¢Èó¾ ÌÂÅÉ¡ÕìÌõ «Ê§Âý; ÅûÇø ¾ý¨Á¢ø º¢ÈóÐ º¢ÅÉÊ¡÷¸ðÌ ¾ý Ш½Å¢ ¯ðÀ¼ §¸ð¼¦¾Ä¡õ ÅÆí¸¢Â ­ÂüÀ¨¸ ¿¡ÂÉ¡ÕìÌ    «Ê§Âý;  «§¾ô§À¡ýÈ ­¨Ç¡ýÌÊ Á¡ÈÉ¡ÕìÌõ «Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  Å£Ãò¾¢ø Á¢¸î º¢Èó¾ ±øÄ¡ô §À¡÷¸Ç¢Öõ ¦ÅüÈ¢§Âì ¸ñÎÅó¾ ¦Áöô¦À¡Õû ¿¡ÂÉ¡ÕìÌõ «Ê§Âý;   Å¢Ã¢ó¾ ¦À¡Æ¢ø¸û ¿¢¨Èó¾ ÌýȢĢÕóÐ ÅÕõ Å£Ã÷ Å¢Èø Á¢ñ¼ ¸ñ¼ÕìÌõ «Ê§Âý; ¡ñÎõ «øÄ¢ Óø¨Ä§À¡ýÈ âì¸Ç¡Ä¡É  Á¡¨Ä  Ýʧ ŢÇí¸¢Â «Á÷¿£¾¢Â¡ÕìÌõ «Ê§Âý, ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.

I , who remains as the person in eternal bondage to the BEING who has disclosed Himself as the Great One in Aruur, is also in service to those in service to the Pure Individuals full of grace and who live in Tillai;  also to Tiruniila KaNdam the potter who was steadfast in his devotion to Civa; also to  Iyarpakai who never ever said " I do not have " ; also even to those in service to Ilaiyan kudi maaRan who was also like that; also the always victorious king Meyp PoruL Naayanaar, the great warrior; also to ViRaminDa Kandar hailing from the hills of large gardens and also to the gentle Amarniiti who is remembered as the one wearing a garland of jasmine and lotus flowers

Tillaivaaz antaNartam adiyaarkkum adiyeen:  I am in service even those who are in service to the Great Ones who live in Tillai

tiruniila kaNdattu kuyavanaark kadiyeen: I am in service to TiruniilaKaNdam, the potter

illaiyee ennaata iyaRpakaikkum adiyeen:  I  am in service to  IyaRpakai who never ever said " I don't have"

iLaiyaanRan kudimaaRan adiyaarkkum adiyeen: I am in service even to those in service to MaaRan of Ilaiyaangkudi

vellumaa mikavalla meypporuLuk kadiyeen : I am in service to MeyporuL , the great warrior who was always victorious

viripozilcuuz kunRaiyaar viRaNmiNdaR kadiyeen: I am in service also to ViRanmiNda KaNdar hailing from the hills of large gardens

allimen mullaiyanrtaar amarniit kadiyeen: I am also in service toAmarniiti ,  always wearing garlands of Jasmine and Lotus flowers

arruuran aaruuril ammanuk kaaLee : I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.


Sundarar 2-2

­¨ÄÁÄ¢ó¾ §Åø¿õÀ¢ ±È¢Àò¾üÌ «Ê§Âý
    ²É¡¾¢ ¿¡¾ýÈý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¸¨ÄÁÄ¢ó¾ º£÷¿õÀ¢ ¸ñ½ôÀü ¸Ê§Âý
    ¸¼çâü ¸ÄÂýÈý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
Á¨ÄÁÄ¢ó¾ §¾¡ûÅûÇø Á¡Éì¸ï º¡Èý
    ±ïº¡¾ Å¡ð¼¡Âý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
«¨ÄÁÄ¢ó¾ ÒÉøÁí¨¸ ¬É¡Âü ¸Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

ilaimalinta veelnambi eRipattaRku adiyeen
    eenaati naatanRan adiyaarkkum adiyeen
kalaimalinta ciirnambi kaNNappaR kadiyeen
    kadavuuriR kalayanRan adiyaarkkum adiyeen
malaimalinta tooLvaLLal maanakkanj caaRan
    enjscaatha vaaddaayan adiyaarkkum adiyeen
alaimalinta punalmangkai aanaayaR kadiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee

­¨Ä¸û  ÀÄ ÁÄ¢óÐ ¿¢ü¸¢ýÈ §Å¦Ä¡Î Å¢ÇíÌõ ¯Â÷󧾡ɡ¸¢Â  ±È¢Àò¾üÌ «Ê§Âý;  ²É¡¾¢ ¿¡¾ý ¾ý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ÀÄŨ¸Â¡¸ ÀÄáø Ò¸úóÐ À¡¼ô¦ÀüÚûÇ  º£÷¿õÀ¢ ¸ñ½ôÀüÌ «Ê§Âý; ¸¼çâø Å¡úó¾ ¸ÄÂý ±ýÀ¡÷ìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ÁøÄø Å£Ãõ ¦À¡Õó¾¢Â, ÅÄ¢¨Á Á¢ì¸ §¾¡û¸¨ÇÔ¨¼Â ±ùŨ¸Â¢Öõ ¦À¡ÕоüÌ «ïº¡ Å¡û ¾¡Âý Á¡Éì¸ïº¡ÈÛìÌõ «Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; «¨Ä¸û ¿¢¨Èó¾ ¸¼ø «Õ§¸ ­ÕìÌõ ¾¢ÕÁí¨¸ ¿øæ÷ ¬É¡Âý «Å÷ìÌõ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.

I , who remains as the person in eternal bondage to the BEING who has disclosed Himself as the Great One in Aruur, is also in service to ERipattar noted for the spear with many leaves; also to Enaati Naatan and to all those in service to him; also to KaNNappar, the Noble  One  who has been sung in  so many verses ; also to Kalayan hailing fro Kadavuur and to all those in service to him;  also to MaanakanjcaaRan, the brave one ever ready to battle with any , with a body of immense physical strength and always with the sword in his hands;  and also Anaayan hailing from  Tirumangkai, on the shores of  the  sea swelling with endless waves.

ilaimalinta veelnambi eRipattaRku adiyeen: I am in service to ERi Pattar with spear of  many leaves

 eenaati naatanRan adiyaarkkum adiyeen: I am in service to Enaati Naatan and to those in service to him

kalaimalinta ciirnambi kaNNappR kadiyeen: I am in service to KaNNappar, the noble one who has been sung in somany kinds of verses

kadavuuriR kalayanRan adiyaarkkum adiyeen:  I am in service to Kalayan of Kadavuur and  also to those in service to him;

malaimalinta tooLvaLLal maanakkanj caaRan enjscaatha vaaddaayan adiyaarkkum adiyeen : I am in service to MaankanjcaaRan, the immensely strong and always ready for combats and always with a sword (for this purpose)

alaimalinta punalmangkai aanaayaR kadiyeen: I am in service to Anaayan hailing from Tirumangkai, on the shores of the seas swelling with waves

aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee:  I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.


Sundarar 2-3

Óõ¨Á¡ø ¯Ä¸¡ñ¼ ã÷ò¾¢ìÌ ÁʧÂý
    ÓÕ¸ÛìÌõ ¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢ìÌõ «Ê§Âý
¦ºõ¨Á§Â ¾¢Õ¿¡¨Çô §À¡Å¡üÌõ «Ê§Âý
    ¾¢ÕÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¦Áöõ¨Á§Â ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÅÆ¢À¼¡ ¿¢ü¸
    ¦ÅÌñ¦¼Øó¾ ¾¡¨¾¾¡û ÁØŢɡø ±È¢ó¾
«õ¨Á¡ý «ÊîºñÊô ¦ÀÕÁ¡Ûì ¸Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Û측§Ç

mummaiyaal ulakaaNda muurttikku madiyeen
    murukanukkum uruttira pacupatikkum adiyeen
cemmaiyeet tirunaaLaip poovaarkkum adiyeen
    tirukuRipput toNdartam adiyaarkkum adiyeen
meymmaiyee tirumeeni vazipadaa niRka
    vekuNdezunta taataitaaL mazuvinaal eRinta
ammaiyaan adiccaNdap perumaanuk kadiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee

Óô¦À¡Õû ¯ñ¨Á§Â ¯ñ¨Á¦ÂýÚ ¯Ä¸¡ñ¼ ã÷ò¾¢ ¿¡ÂÉ¡ÕìÌõ «Ê§Âý;  «§¾ô §À¡ýÈ ÓոɡÕìÌõ ¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢Â¡ÕìÌõ «Ê§Âý;  ¯ûÇò¾¢ø ¸ºÎ ¿£í¸¢ º¢ÅòÐÅõ Å¢Çí¸ ¾¢ø¨Ä ¦ºýÈ ¾¢Õ¿¡¨Çô §À¡Å¡÷ìÌõ «Ê§Âý; «§¾ô§À¡ýÈ ¾¢ÕìÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼ÕìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;   ¯ñ¨Á ­Ð¦ÅýÚ  ¾¡ý «È¢óÐ º¢ÅÄ¢í¸ò ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÅÆ¢ôÀðÎ ¿¢ü¸ , «Ð¸ñÎ ¦ÅÌñ¦¼Øó¾ ¾õ ¾ó¨¾Â¢ý ¸¡ø¸¨Ç ÁØŢɡø ±È¢ó¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ ¬Ç¡Â¢É ºñÊô ¦ÀÕÁ¡ÛìÌõ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.

I , who remains as the person in eternal bondage to the BEING who has disclosed Himself as the Great One in Aruur, is also in service to the great Murthi who lived nobly and ruled the world   subscribing to the metaphysics of Three Eternal Objects; also in service to Murukanaar and Uruttira Pacupatiyaar who were like him; also in service to TirunaaLaaipoovar who went to Tillai only when pure  in heart; also in service to  TirukuRipput ToNdar and all those in service to him;  also in service to the valiant CaNdi Peruman who  with an axe cut off the legs of his own father when he insulted the Worship of Civalingkam , which  for CaNdi was the symbol of Truth.

mummaiyaal ulakaaNda muurttikku madiyeen: I am in service to Murthi who ruled the world subscribing to the metaphysics of Three Eternal Objects  ;

murukanukkum uruttira pacupatikkum adiyeen: also in service to Murukanaar and Uruttira pacupatiyaar;

cemmaiyeet tirunaaLaip poovaarkkum adiyeen: also in service to TiruNaaLaipoovar who went to Tillai only when pure in heart;

TirukuRipput toNdartam adiyaarkkum adiyeen: also in service to TirukuRipput ToNdar and all those in service to him;

meymmaiyee tirumeeni vazipadaa niRka :  while worshipping the Civalingkam as the symbol of Truth

 vekuNdezunta taataitaaL mazuvinaal eRinta : who cut off the legs of his own father when he insulted it with intense anger (this worship of Civalingkam)

ammaiyaan adiccaNdap perumaanuk kadiyeen : in service to Candi , the valiant who belonged to the Great One

aruuran aaruuril ammaanuk kaaLee :I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.

Notes :

The "mummai" in the first line refers to the metaphysics of Fundamental Ontology where Pati , the BEING, Paacam, the bondages ,  and Pacu the psychic entities are taken as unoriginated and hence indestructible and hence eternally  there.


Sambantar 2-4

¾¢Õ¿¢ýÈ ¦ºõ¨Á§Â ¦ºõ¨ÁÂ¡ì ¦¸¡ñ¼
    ¾¢Õ¿¡×ì ¸¨ÃÂýÈý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¦ÀÕ¿õÀ¢ ÌÄ¨È¾ý «Ê¡÷ìÌõ  «Ê§Âý
    ¦ÀÕÁ¢Æ¨Äì ÌÚõÀüÌõ §À¡÷ìÌõ «Ê§Âý
´Õ¿õÀ¢ «ôâ¾¢ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ´Ä¢ÒÉøÝú º¡ò¾Áí¨¸ ¿£Ä¿ì¸ü ¸Ê§Âý
«Õ¿õÀ¢ ¿Á¢¿ó¾¢ ÂÊ¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

tiruninRa cemmiayee cemmiyaakak koNda
    tirunaavuk karaiyanRan adiyaarkkum adiyeen
perunambi kulacciRaitan adiyaarkkum adiyeen
    perumizalaik kuRumparkkum adiyeen
orunambi appuuti adiyaarkkum adiyeen
    olipunalcuuz caattamangkai niilanakkaR kadiyeen
arunambi naminanti yadiyaarkkum adiyeen
   aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee

¦¾öÅô¦À¡Ä¢§Å ¾¢Õ¿¢ýÈ ¦ºõ¨Á§Â ¦ºõ¨Á À¢È¦ÅøÄ¡õ «øÄ ±ýÚ ¦¸¡ñÎ Å¡úóÐî ¦ºýÈ ¾¢Õ¿¡×츨ÃÂÉ¡÷ìÌ «Ê§Âý, «Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  Á¢¸î º¢Èó¾ ¿õÀ¢Â¡¸¢Â ÌÄî º¢¨È¡÷ìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  Á¢Æ¨Ä ±ýÛõ ¿¡ðÊý ¾¨ÄÅÕìÌõ, ¸¡¨Ã측ø §À¡÷ ±ýÛõ «õ¨Á¡ÕìÌõ «Ê§Âý; Á¢¸ ¯Â÷ó¾ ¿õÀ¢Â¡¸¢Â «ô⾢¡ÕìÌõ «Å÷ ¾õ «Ê¡ÕìÌõ «Ê§Âý;  ¬ÃÅ¡Ã ´Ä¢¸§Ç¡Î ÜÊ ¸¼ø Ýúó¾ º¡ò¾Áí¨¸  ±Ûõ  °Ã¢¨Éî º¡÷ó¾ ¿£Ä¿ì¸÷ ±ýÀ¡ÕìÌõ «Ê§Âý; «Ã¢Â ¿õÀ¢ ¿Á¢¿ó¾¢¸ðÌõ «Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.

I , who remains as the person in eternal bondage to the BEING who has disclosed Himself as the Great One in Aruur, is also in service to Thirunaavukkaraiyar who lived with notion that divine excellence is the real excellence and to all those in service to him;  also to KulacciRaiyaar, one of the great nobles and to all those in service to him; also in service to the  King of Mizalai and  Kaaraikkaal Peeyaar;  also in service to the most excellent Appuuti AdikaL and all those in service to him;  also in service to Nilanakkar who hails from Caattamangkai,  a city surrounded by the noisy seas;  also in service to Naminanti  who stands rare among the nobles.

tiruninRa cemmiayee cemmiyaakak koNda tirunaavuk karaiyanRan adiyaarkkum adiyeen : I am in service to Tirunaavukkaraiyar who lived with the notion that divine excellence is the real excellence and to all those in service to him;

perunambi kulacciRaitan adiyaarkkum adiyeen : I am in service to the great noble KulacciRaiyaar and also all those in service to him;

 perumizalaik kuRumparkkum adiyeen : also in service to the King of Mizalai, the Hill;

orunambi appuuti adiyaarkkum adiyeen : also in service to incomparable noble Appuuti and to all those in service to him;

olipunalcuuz caattamangkai niilanakkaR kadiyeen : also in service to Nilanakkar who hails from Caattamanagkai, a city surrounded by the noisy seas;

arunambi naminanti yadiyaarkkum adiyeen: also in service to Naminanti, the noble truly rare and also to all those in service to him;

aruuran aaruuril ammaanuk kaaLee :I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.


Sundarar  2-5

ÅõÀÈ¡ ÅâÅñÎ Á½¿¡È ÁÄÕõ
    ÁÐÁÄ÷¿ü ¦¸¡ý¨È¡ý «ÊÂÄ¡ü §À½¡
±õÀ¢Ã¡ý ºõÀó¾ý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ²Â÷§¸¡ý ¸Ä¢ì¸¡Áý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¿õÀ¢Ã¡ý ¾¢ÕãÄý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¿¡ð¼Á¢Ì ¾ñÊìÌõ ã÷ì¸üÌõ «Ê§Âý
«õÀáý §º¡Á¡º¢ Á¡ÈÛìÌõ «Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç
 

vambaRaa varivaNdu maNanaRaa malarum
    matumalar naR konRaiyaan adiyalaaR peeNaa
embiraan campantan adiyaarkkum adiyeen
    eeyarkoon kalikkaaman adiyaarkkum adiyeen
nambiraan tirumuulan adiyaarkkum adiyeen
    naaddamiku taNdikkum muurkkaRkum adiyeen
amparaan coomaasi maaRanukkum adiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaalee

ºô¾Á¢Î¾¨Ä «È¡Ð ÅâÅñθû «ÃüÈ  ¿øÁ½õ ÀÃôÀ¢ÂÅ¡Úõ ÁÐ ¦¾Ç¢ò¾Å¡Ú ÁÄ÷ó¾¢ÕìÌõ ¦¸¡ý¨È ÁÄ÷¸¨Ç ÝÊÂÅ¡ §¾¡ýÚõ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉÐ «Ê¸û «øÄ¡Ð ÁüÈ ¦¾öÅí¸û «ÊÀÃÅ¡ ±ý ¾¨ÄÅý »¡ÉºõÀó¾ÛìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ²Â÷§¸¡ý ¸Ä¢ì¸¡Áý ±ýÀ¡÷ìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ¿õ «¨ÉÅÕìÌõ «ýÚõ ­ýÚõ ±ýÚõ À¢Ã¡É¡¸¢ ­Õì¸ÅøÄ ¾¢ÕãÄÉ¢üÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  ¾ý ¯Ú¾¢Â¢Ä ¾ÅÈ¡¾  ¿¡ð¼ Á¢Ì ¾ñÊìÌõ  ã÷ì¸÷ìÌõ «Ê§Âý;  «õÀ÷ ¿¸¨Ãî º¡÷ó¾ §º¡Á¡º¢ Á¡ÈÛìÌõ «Ê§Âý ; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.
 

 I , who remains as the person in eternal bondage to the BEING who has disclosed Himself as the Great One in Aruur,  is also in service to Njanacambantar  , the great one who worshipped not the Feet of any Deity other than Civa who appeared wearing the bloomimg KonRai flowers and because of the fragrance and pollens of which there are always the humming bees around, and in service to those in service to him; also in service to Eyerkkoon Kalikkaaman and to those in service to him; also in service to Tirumuular, the Lord of all of us and to those in service to him; also in service to Tandi and Muurkkar of unwavering determination;  and  also in service to Coomaaci Maaran hailing from Ampar

vambaRaa varivaNdu : the striped bees always humming

maNanaRaa malarum: the flowers blooming and spreading fragrance

matumalar naR konRaiyaan : (Civa) wearing the good KonRai flowers full of  pollens

adiyalaaR peeNaa embiraan campantan adiyaarkkum adiyeen: I am in service to Sambantan who does not worship the feet of any other Deity  and also to those who are in service to him;

eeyarkoon kalikkaaman adiyaarkkum adiyeen : I  am in service to Eyarkoon Kalikkaaman and to those in service to him

nambiraan tirumuulan adiyaarkkum adiyeen : I am in service also Tirumular , the Lord of  all of us and to those in service to him;

naaddamiku taNdikkum muurkkaRkum adiyeen: also in service to TaNdi and Muurkkar of unwavering determination;

amparaan coomaasi maaRanukkum adiyeen: also in service to Coomaaci Maaran hailing from the city of Ampar

aruuran aaruuril ammaanuk kaaLee :I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.

Sundarar 2-6
 

Å¡÷¦¸¡ñ¼ ÅÉӨġû ¯¨ÁÀí¸ý ¸Æ§Ä
    ÁÈÅ¡Ð ¸ø¦ÄÈ¢ó¾ º¡ì¸¢ÂüÌõ «Ê§Âý
º£÷¦¸¡ñ¼ Ò¸úÅûÇø º¢ÈôÒÄ¢ìÌõ «Ê§Âý
    ¦ºí¸¡ð¼í ÌʧÁ º¢Úò¦¾¡ñ¼ü ¸Ê§Âý
¸¡÷¦¸¡ñ¼ ¦¸¡¨¼ì ¸ÆÈ¢ü ÈȢš÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¸¼ü¸¡Æ¢ì ¸½¿¡¾ý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
¬÷¦¸¡ñ¼ §ÅüÜò¾ý ¸Çó¨¾ì§¸¡ý «Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

¯¨Ã:

¾¡ý Òò¾ ºÁÂò¾Å÷ ¬Â¢Ûõ ¯ñ¨Á ¯½÷óР «Æ¸¢Â Өĸ¨Ç ÅÉôÒ Á¢¸ ­ØòÐì¸ðÊ ¯¨Á¨Â ¾ý µ÷ À¡¾¢Â¡¸ì ¦¸¡ñ¼ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¸Æ¨Ä Žì̾ü ¦À¡ÕðÎ ÁÄ÷¸ÙìÌô À¾¢Ä¡¸ ¸ü¸¨Ç ±È¢ó§¾ Å½í¸¢Â º¡ì¸¢ÂÕìÌõ «Ê§Âý; ÀÄáø Ò¸Æô¦ÀüÈ ¦ÀÕõ ÅûÇÄ¡¸ Å¢Çí¸¢Â º¢ÈôÒÄ¢ìÌõ «Ê§Âý; ¦ºí¸¡ð¼íÌÊ ¾ýÉ¢ø Å¡úó¾ º¢Úò¦¾¡ñ¼ÕìÌõ «Ê§Âý; Á¨Æ§Á¸õ §À¡Ä «Õû  Á¨Æô¦À¡Ä¢óÐ ¦¸¡¨¼ ¦ºö¾Åñ½õ ­Õó¾  ¸ÆÈ¢üȢš÷ìÌõ «Ê§Âý;  ¸¼ø Ýúó¾ ¸¡Æ¢ÂõÀ¾¢ ¸½¿¡¾ý «Å÷¸ðÌõ «Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; Å£Ãõ Á¢ì¸ §Åø ¦¸¡ñ¼ ¸Çó¨¾ ±Ûõ ¿¡ðÊý «ÃºÉ¡¸¢Â ¸Ç󨾧¸¡ý ±ýÀ¡ÕìÌõ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.
 

vaarkoNda vanamulaiayaaL umaipangkan kazalee
    maRavaatu kalleRinta caakkiyarkkum adiyeen
ciirkoNda pukazvaLLal cirappulikkum adiyeen
    cengkaadangkudimeeya ciRut tondarukkum adiyeen
kaarkonda kodaik kazaRiRRaRivaarkkum adiyeen
    kadarkaazik kaNanaatan adiyaarkkum adiyeen
aarkoNda veeRkuuttan kalantaik koon adiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaalee

I am in service to Caakkiyar who although a Buddhist but convinced of the truth of Caivism worshipped Civa who always has Umai of shapely  well belted breats as His equal half,  throwing stones instead of flowers;  I am also in service to CiRapuli who enjoyed good fame because of munificence; also in service to CiRuToNdar who hailed from Cengkaaddangkudi;  also in service to KazaRiuRRaRivaar who poured wealth to the needy like the rain clouds; also in service to KaNanaatan hailing from the sea girdled Kaazi; also in service to the King of KaLantai always with the spear of great bravery, I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.

Sundarar 2-7

¦À¡öÂʨÁ ¢øÄ¡¾ ÒÄÅ÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¦À¡Æ¢ü¸Õç÷ò Ðﺢ Ҹú§º¡Æü ¸Ê§Âý
¦ÁöÂÊ¡ý ¿Ãº¢í¸ ӨɨÃÂü ¸Ê§Âý
    Ţâ¾¢¨ÃÝú ¸¼ø¿¡¨¸ «¾¢Àò¾ü ¸Ê§Âý
¨¸¾Êó¾ Å⺢¨Ä¡ý ¸Ä¢ì¸õÀý ¸Ä¢Âý
    ¸Æüºò¾¢ Åâ墨Â÷§¸¡ý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
³Âʸû ¸¡¼Å÷§¸¡ý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

¯¨Ã

¯Ä¸ò¾¢ø ±ùÅ¢¼òÐõ ¦À¡ö¨ÁìÌ «Ê À½¢Â¡Ð ¦Áö¨Á째 ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿¢üÌõ ÒÄÅ÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ «Ê§Âý;  Å£Ãô§À¡÷ ¦ºöÐ ¦À¡Æ¢ø¸û ¿¢¨Èó¾ ¸Õçâø ÁýÁ¨¼ó¾ Ò¸ú§º¡ÆüÌ «Ê§Âý; ¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Åý «Ê¡á¸ Å¢Çí¸¢Â ¿Ãº¢í¸ ӨɨÃÂüÌ «Ê§Âý;  Å¢Ã¢ó¾ ¾¢¨Ã¸û µÂ¡Ð §Á¡Ðõ ¸¼ø ¿¡¨¸¨Âî §º÷ó¾  «¾¢Àò¾÷ ±ýÀ¡ÕìÌõ «Ê§Âý;  º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É ­¸ú󧾡âý ¨¸¸¨Ç ¦ÅðÊ Å󦾡ñ¼÷ Å⺢¨Ä ¸Ä¢ì¸õÀý ¸Ä¢Âý  Åâ墨Â÷ §¸¡É¡¸¢Â ¸Æüºò¾¢ìÌõ «ÅÉÐ «Ê¡÷Ìõ «Ê§Âý; ³Âʸû ¸¡¼Å÷§¸¡ý «Å÷¸ðÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.
 

poyyadimai yillaata pulavarkkum adiyeen
    poziRkaruvuurt tunjciya pukazcoozaR kadiyeen
meyydiyaan naracingka munaiyaraiyaR kadiyeen
    viritiraicuuz kadannaakai atipattaR kadiyeen
kaitadinta varicilaiyaan kalikkamban kaliyan
    kazaRsatti varinjcaiyarkoon adiyaarkkum adiyeen
aiyadikaL kaadvarkoon adiyaarkkum adiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee

I am in service to all those philosophers who remain steadfast in their search for  TRUTH and never ever become a slave to falsities; I am in service to Pukaz Coozar who died fighting in Karuvuur full of gardens; also in service to Narasinga Munaiyaraiayar, who was true servant of God; also in service to Atipattar of Naakai encircled by the sea of great waves;  also in service to Kalikkamban Kaliyan KazaRsatti who would chop of the arms of the offenders against Civa and to those in service to him;  also in service to AiyadikaL , the Kaadavarkoon ( a Pallava King) and to all those in service to him; I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.

Notes:

One of the most arresting phrase in the whole Theevaram Corpus is this phrase" poyyadimai illaap pulavar' that rightly became often quoted phrase by many scholars. With the use of this descriptive term Sundarar reaches the universal ground that transcends time and place. Saivism is centered not on dogmas, creeds and practices but rather on the attitude of SEARCHING for TRUTH and living in it and which demands that one remains always steadfast in the search  for TRUTH and thus avoid falling into illusions and delusions.

Sundarar says that he is service to all such individuals and which also means that they are too taken as Saivites.

Sundarar 2-8

2-8

¸¨È¸ñ¼ý ¸ÆÄʧ ¸¡ôÒ즸¡ñ ÊÕó¾
    ¸½õÒûÇ ¿õÀ¢ìÌõ ¸¡Ã¢ìÌõ «Ê§Âý
¿¢¨È즸¡ñ¼ º¢ó¨¾Â¡ý ¦¿ø§ÅÄ¢ ¦ÅýÈ
    ¿¢ýȺ£÷ ¦¿ÎÁ¡Èý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
ШȦ¸¡ñ¼ ¦ºõÀÅÇõ ­ÕǸüÚï §º¡¾¢ò
    ¦¾¡ýÁ¢¨Ä š¢ġý «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý
«¨È¦¸¡ñ¼ §Åø¿õÀ¢ Ó¨ÉÂÎÅ¡ü ¸Ê§Âý
    ¬åÃý ¬åâø «õÁ¡Ûì ¸¡§Ç

¯¨Ã.

¬Ä¡¸¡Ä Å¢ºò¨¾ ¾ý ¦¾¡ñ¨¼Â¢ø «¼ì¸¢ ¯Ä§¸¡¨Ã ¸¡ò¾ÕÙõ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅõ ¾¡§É ±ýÀ¾¡¸ ¿£Ä¸ñ¼É¡¸ò ¾ý¨Éì ¸¡ðÊ ÂÕǢ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉÐ ¸ÆÄʧ ¾ý¦ÁöÂ¡É ¸¡ôÒ ±É즸¡ñÎÂ÷ó¾ ¸½õÒûÇ ¿õÀ¢ìÌõ ¸¡Ã¢ìÌõ «Ê§Âý; ÌüÈõ ¡ÐÁ¢øÄ¡Ð ¿øÁÉò¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ±¾¢Ã¢¸¨Ç ¾¢Õ¦¿ø§ÅĢ¢ø ¦ÅýÈ ¿¢ýȺ£÷ ¦¿ÎÁ¡ÈÛìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  §À¡üÚ¾üÌâ ¦ºõÀÅÇò ¾¢Õ§ÁÉ¢ÂÉ¡¸ ±Øó¾ÕÇ¢ «¾É¢ý «¸ò¾¢Õ¨Ç «¸üÚõ ¦ÁöÂ¡É §º¡¾¢ ¾¡§É ±Éì ¸¡ðÎõ ¦¾¡ý Á¢¨ÄÔûÇ Å¡Â¢Ä¡ÛìÌõ «Å÷¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý;  ¾£§Â¡÷¸¨Ç «ÚòÐ ­øÄ¡Ð §À¡ìÌõ §Åø¿õÀ¢ Ó¨ÉÂÎÅ¡üÌ «Ê§Âý; ¬åÃÉ¡¸¢Â ÀÃõ¦À¡Õû ¬åâø «õÁ¡É¡¸ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ «ÅÛìÌ ±ýÚõ ¬Ç¡¸ ¿¢üÌõ ¡ý.

2-8

kaRaikkaNdan kazaladiyee kaappukkoN dirunta
    kaNampulla nambikkum kaarikkum adiyeen
niRaikkoNda cintaiyaan nelveeli venra
    ninRaciir nedumaaRan adiyaarkkum adiyeen
tuRaikkoNda cempavaLam iruLakaRRunj cootit
    tonmayilai vaayilaan adiyaarkkum adiyeen
aRaikoNda veelnambi munaiyaduvaaR kadiyeen
    aaruuran aaruuril ammaanuk kaaLee

I am in service to KaNampulla Nambi and Kaari who believed that the real security is the divine feet of Civa who disclosed Himself as the Blue-Throated by swallowing the poison of world destruction and held it  in his throat disclosing that HE is the real Savior;  I am also in service even to those in service   to NinRaciir NedumaRan who won the battle in ThiruNeveeLi all because of his faultless good-heartedness;  I am in service also to those who are in service to  the one at the gates of the ancient Mayilai where appeared Civa as the resplendent red coral of good quality to disclose that only He can dispel the Ignorance of people; I am also in service to Velnambi Munaiyaaduvar who was fearless and who cut to pieces the enemies;  I , who is in eternal bondage to the BEING of Uncanny World who has disclosed Himself  as the Great One in Aruur.


HOME