ͧÁÕò ¾Á¢ú ÅÇ¡¸õ SUMEROTAMIL CAMPUS

Dear Friends,

The Opening of this website has been long overdue. I just wanted to make sure that my studies are reasonably wel-founded as,  they if prove to be true, will require  readjusting age old thinking about Dravidian Aryan and so forth.  I have made the discovery that Sumerian is Archaic Tamil and that Sanskrit is actually a variant of Archaic Sumerian and hence Tamil this website will host all the studies related to such issues  both in English and Tamil . A significant component of it will actually be a collection of Sumerian texts that are given in tamil equivalents along with the relevant lexical and grammatical comments. I will also include studies in Tolkaappiyam and other texts on Tamil Graamar and Lexicon that are  linked up Sumerian studies. There appears to be an unbroken continuity of Sumerian and Tamil lietrary traditions and hence the importance also of the linguistic texts  of the ancient Tamil linguists.

You can download Tamil TSCII fonts that are used here from
http://www.tamil.net/newtamil

Dr. k. Loganathan 

«ýÀ÷¸§Ç,

Óý§À ¾¢Èì¸ôÀ¼§ÅñÊ ­ó¾ ÅÇ¡¸ò¨¾ ­ô¦À¡ØÐ ¾¢Èóо¡ý ¬¸§ÅñÊÂì ¸ð¼¡Âõ. ÀÄ÷ ͧÁÕò ¾Á¢ú ¬öŢɢø  §Àá÷Åí ¦¸¡ñÎûÇÉ÷. ÀÄ ¬ñθǡ¸ ͧÁÕ ­Ä츢Âí¸¨Ç ¦¾¡ÌòÐ ¬öóÐ ­ô¦À¡ØÐ «Ð ÀÆó¾Á¢ú¾¡ý ³ÂÁ¢ø¨Ä ±ýÈ ¯Ú¾¢ À¢Èì¸ ­ó¾ ÅÇ¡¸ò¨¾Ôõ ¾¢Èì¸ Ð½¢×õ Åó¾Ð. ÀÄ áüÈ¡ñθ¡ÄÁ¡¸ Å¢Çí¸¢ ÅóÐûÇ ¸ÕòÐì¸û ÀÄ ¦ÁöÂøÄ ±ýÚ Í§ÁÕò ¾Á¢ú ¬ö׸û ¯É÷ò¾ ­ôÀÊôÀð¼§Å¡÷ ¾Âì¸õ. §ÁÖõ ­ó¾ ÅÇ¡¸õ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¨¾Ôõ ÁüÚõ ²¨É ¾Á¢ú ­Ä츽 áø¸¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢Âø º¡÷ó¾ §¸¡ðÀ¡Î¸¨ÇÔõ  ¬öóÐò ¦¾Ç¢Ôõ µ÷ Á¢ýÁ¨É¡¸×õ Å¢ÇíÌõ.

­¾ý º¢ÈôÀ¡¸ «¨ÁÂÅ¢ÕôÀРͧÁÕ¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸û ¾Á¢ú ¯¨Ã§Â¡Î ¾ÃôÀÎŧ¾Â¡Ìõ. «ýÀ÷¸û ±ÉÐ ²¨É Á¢ý¨Á¨É¸ÙìÌò ¾óÐÅÕõ ¬¾ÃקÀ¡Ä ­¾üÌõ ¾ÕÅ£÷¸û ±ýÚ ¿õÒ¸¢ý§Èý

Ó¨ÉÅ÷ ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý 

TOPICS
 
 

This page is maintained by Dr K.Loganathan: email