Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ-4


«ýÀ÷¸§Ç,

­ó¾ Ýø¸¢Â¢ý À¡¼¨Ä ¬Æ º¢ó¾¢òÐô À¡÷ì¸ À¡÷ì¸, µ÷ ¦Àâ  »¡É ¸ÕçÄõ §À¡ø «Ð Å¢Çí̸¢ýÈÐ. ¿¡ðÊý ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ ­ó¾ ÁýÉ÷¸û ¨¸Â¢ø. ­ó¾ ÁýÉ÷¸Ùõ Á¡¦ÀÕõ Å£Ã÷¸Ç¡¸ ­Õ󾧾¡Î ¬ÆÁ¡É ¾òÐŠŢº¡Ã¨É ¦ºö¾Å÷¸Ç¡Ôõ ­Õó¾¢Õ츢ýÈ¡÷¸û. «ò§¾¡Î ͧÁÕ ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý º¢ó¨¾Â¢ø Á¢¸ ¬Æ °ýÈ¢ô §À¡ÔûÇ ¸ÕòÐ ±ýɦÅýÈ¡ø  ¦¾öÅí¸Ç¢ý «ÕÇ¡ø¾¡ý  «¨ÉòÐ ¿ý¨Á¸Ùõ  ¬¸ ¦¾öÅí¸¨Çô §À¡üÈ¢ Å¡úó¾¡ø¾¡ý ¯Ä¸ ¿ý¨Á¸û «¨Éò¨¾Ôõ Á¸¢ÆÓÊÔõ »¡ÉÓõ ¦ÀüÚ  ¯ö ÓÊÔõ  ±ýÀÐ. ¯Ä¸ Å¡ú쨸¨Â º¡¾¨É Á¢ì¸ ´ýÈ¡¸ ¬ì¸§ÅñÎõ, «Ã¢Â¦Å¡ý¨È º¡¾¢ò§¾ Ò¸ú ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÛõ §Å𨸠Ýø¸¢Â¢ý ¯ûÇò¾¢ø  ¬Æ §ÅåýÈ¢ ­ÕôÀ¨¾ì¸¡ñ¸. ¾ý À¢ÈôÀ¡ø Áì¸Ç¢¨¼§Â Ò¸ú ¦ÀüÚ Å¡Æ§ÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨Éì¸Å¢ø¨Ä. ¾ý ÒĨÁ¡ø »¡Éò¾¡ø Å£Ãò¾¡ø  ¸¨Äò ¾¢È¨Á¡ø¾¡ý Áí¸¡ô  Ò¸ú¦ÀüÚ ±ýÚõ ÁÈì¸ôÀ¼¡ ´ÕÅÉ¡¸ šƧÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨Éò¾ÅÉ¡¸ Ýø¸¢ ¦¾ýÀθ¢ýÈ¡ý. ¸£úÅÕõ Åâ¸û «¾¨É ¿ÁìÌ ¯½÷òи¢ýÈÉ.

195.  lugal-me-en u-ti-la su-du-se

    I, the king, in my life (to last) for long days,

        ¯Ù¸û Á¡ý ¯ö ¾¢øÄ ÝΧº

196. mu-mu ul-li-a-as sir-e he-im-dug-ge

    My fame may (sound) sweet in song through eternity

        §Á¡õ§Á¡ °Æ¢Â º£§Ã ²Â¢õ à째

197. sir-ba mu-dim inim-ba mu-dim

    In these very songs I composed, in these very words I put together

        º£÷À¡ §Á¡ §¾¡õ ±ÉõÀ §Á¡ §¾¡õ
 

§ÁÖõ ­íÌ Á¢¸ «ôÀð¼Á¡É ÀĦ¾öÅ ÅÆ¢À¡Î ­ÕôÀ¨¾Ôõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ±øÄ¡ ¦¾öÅí¸ÙìÌõ ºò¾¢¨Â «ÕÙÅÐ ¬ñ ±Ûõ ¬ñ¼¨¸Â¡¸ ­Õó¾§À¡¾¢Öõ ¦¾öÅí¸û ÀÄ ¯ñÎ ±ýÚ ¯ñ¨Á¨Â «Å÷¸û «È¢ó¾¢Õó¾¡÷¸û. ­ôÀÊôÀð¼ ÀÄ ¦¾öÅ ÅÆ¢À¡ðÊø ­ýÚûÇ ¾Á¢Æ÷¸¨Çô §À¡Ä, Àñ¨¼Â ¸¢§Ãì¸÷¸¨Çô §À¡Ä º¢ó¾¢òÐ º¢ó¾¢òÐ ±ò¾¨É§Â¡ ¾òÐÅì §¸¡ðÀ¡Î¸¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ÔûÇÉ÷. ÀĦ¾öÅ ÅÆ¢À¡ð¨¼Ôõ «¾§É¡Î ÅÕõ §¸¡Â¢ø ÅÆ¢À¡ðÊý ¬Æò¨¾Ôõ ÑðÀò¨¾Ôõ  ͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸û ¿ýÈ¡¸ ¯½÷ó¾Å÷¸Ç¡¸§Å ­Õó¾¢Õó¾¢Õ¸¢ýÈÉ÷. ÀÄ ¦¾öÅ ÅÆ¢À¡ðÊüÌõ º¢ó¾¨É ;ó¾¢Ãò¾¢üÌõ «¾É¡ø ±ÆìÜÊ «È¢× ÅÇ÷ìÌõ »¡Éò¦¾Ç¢Å¢üÌõ  ²§¾¡§Å¡÷ ¦¾¡¼÷Ò ­ÕôÀ¨¾ ¿õÁ¡ø ¸¡½Óʸ¢ýÈÐ.  ­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸Ç¢¨¼§Â  ­ò¾¨¸Â «È¢×¸û  Ò¨¾óÐ ¸¢¼ôÀ¦¾É¢Ûõ ­ÈóÐÅ¢¼Å¢ø¨Ä-- ¬¸Áí¸Ç¢Öõ º¢ò¾÷ áü¸Ç¢Öõ ­ýÛõ ÀÄŨ¸Â¡É ¾òÐÅ áü¸Ç¢Öõ «¨Å ¿Ä§Á  ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ.

¦ºýÈ Á¼Ä¢ý Åâ¸Ç¢ø ­øÅ¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢ ­ùÅÇ× º¢ÈôÀ¡¸×õ ÑðÀÁ¡¸×õ Ýø¸¢ Å¢Ç츢¢ÕôÀРŢÂôÀ¢üÌâÂо¡ý.  ¾ý¨É§Â ¿¢ýÍí¸Ã «¾¡ÅÐ ºí¸Ã¢Â¢ý ¾¢ÕôÒ¾øÅÉ¡¸ ¿¢¨ÉìÌõ «ÅÛìÌ «ó¾ «õ¨Á§Â «Æ¸¢Â ­øÄò¨¾Ôõ «¨ÁòÐò ¾óÐûÇ¡û ±ýÚ ¦ÀâÐõ «õ¨Á¨Âô  À¡Ã¡ðθ¢ýÈ¡ý.   ¾ÉìÌ  «¨Áó¾ Á¨ÉÅ¢ ­ý¦º¡ü ¸¢Æò¾¢Â¡¸ , «ýÀ¢ý ¯ûÇò¾¢ÉÇ¡¸ ­Õ󾦾¡Î ̨Æ󨾸¨Ç ¿Ä§Á ÅÇ÷ìÌõ  ¾¡Â¡¸×õ ­Õó¾¡û ±ýÀ¨¾  ¦º¡øÄ¢ ¦º¡øÄ¢ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý. ­Ð ÅÃÄ¡üÚ ¸¡Äò¾¢Öõ ¾Á¢Æ÷¸û ¦À¡ö ÐÈÅÈõ §À¡üÈ¡Ð, ­øÄÈõ µõÀ¢ÂÐõ «ôÀʧ ÐÈÅÈõ Åó¾¡Öõ «Ð ­øÄÈòÐÈÅÈÁ¡¸§Å ­Õó¾¢ÕôÀ¨¾Ôõ ¿¡õ ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÎõ. ¬ñ¦½É ¦Àñ¦ÉÉ À¢Èó¾¢ð¼ ¬ýÁ¡ì¸û ­¨½óÐ Å¡úŧ¾ ¯º¢¾õ ±ýÀ¾¡¸ ¾Á¢Æ÷¾õ º¢ó¨¾ ¦ºýÚûÇò¨¾ «¾É¡ø ÐÈÅ¢¨É ÅüÒÚò¾¢Â Òò¾Óõ ºÁ½Óõ Å£ú󾨾 ¿õÁ¡ø ¸¡½Óʸ¢ÈÐ.

­É¢ ­¾§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â º¢ò¾Ã£Âì ¸ÕòÐì¸û ¦À¡¾¢ó¾ «Îò¾ º¢Ä  Å⸨Çì  ¸¡ñÀõ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ
 

198. nig-sag-ge-a mul-an-bi-dim

    I am the leader that leads everything splendidly

     ¿¢¸ º¡í¸£Â ãÄýÀ¢ §¾¡õ

199.   ni sag-ki e-gal gi-ni-gin

    The radiating awe of my countenance, how it gives stability to the Palace!

     ¿£ ºí¸¢ ­ø¸û ¸É¢¹¢ý

200  sag- du gi.GAR uru.ki du-du-u-de

    (I am) the builder with the measuring rod for building of the cities

    º¡í¸¢Î ¸£. GAR °Õ¸£ú ±Î±Î ¯§¾

201 ni-sag-ki-mu a-ba-da-ab- gal-le-en-[na]

    The radiance of my face that emanates from it

    ¿£ º¡í¸¢ §Á¡ «ùÅ¢¼ «ù ¸¡Ä£ÂýÉ

202. kur-kur-gin erin-gin a-ba-da-ab-gal-en-na

That emanates like the awe of the mountains, like (the awe of) the cedar trees

    ÌýÚÌýÚ¹¢ý «Ãñ¹¢ý «ùÅ¢¼ «ù ¸¡Ä£ÂýÉ

203. ni-me-lam gis.kar si-si su-ga

    (My aura) is the terrifying aura of the kiskanu-tree, it has been given over into my hand

    ¿£ §ÁÄõ ¸¢¸Ã¢ º£÷º£÷ Ýú¸?

204*. gis-rab-gin kalam-ma a-ba-da-gal-le-na

    I let it come down like a grapnel over the land

    ¸¢ ­ÃÅ¢¹¢ý ¸ÇõÁ «ùÅ¢¼  ¸¡Ä£ÂýÉ
 

205*. nam-tag-ga si-ge du-u-bi mu-zu

    I know how to free the man struck by punishment

    ¾¡ìÌ¿õ º£÷§¹ ­Þ¯À¢  Ó(ý)ݯ

206* inim-ma gal-gal-la di-zu gal-gal-la

    (For) great matters of justice I provided competent judges

    ±ÉõÁ ¸¡ø¸¡øÄ Å¢¾¢Ý ¸¡ø¸¡øÄ

204. a-e-a-gin KA-gal ud-gal ud-gal- xx

    Like water gushing forth ......... a great sluice, great storms

    ¬ø ²ö¹¢ý KA-¸¡ø ¯ò¯¸û  ¯ò¯¸û

205. im-NIM xx guNIM ad x

    Driftng in the direction of the high regions ... high conutries

    ­Âõ....

206. a gal inim-ma-bi-ir gaba-ri-ni mu-zu

    I knew how to be the match of the words of the powerful

    ¬ø¸û ±ÉõÁ Å£÷ ¸Åâɢ ÓýÝ

207. dumu ki-en-gi-ra mu-ba ga-me-en

    For the sons of Sumer I am their......

    ¾Ó ¸£²ñ¸£Â¢ýÈ §Á¡À ¹¡ýÁ¡ý

208. [dumu-ki]-en-gi-ra x  KA-ga-me-en

[For the sons of Su]mer I am their mouthpiece

       ¾Ó ¸£ú ²ñ¸£Â¢ýÈ
 

ÌÈ¢ôÒ
 

198. nig sag-ge-a> ¿¢¸ º¡í¸£Â= Á¢¸ º¡í¸£Â; mul-an> ãýÉý, ãÄý: Óý§É «øÄÐ ¯Â÷óÐ ¿¢ü¸¢ýÈ ¾¨ÄÅý

199.  ni> ¿£: ¿¢Å÷¾ø, ¯Â÷¾ø; sag-ki> º¡í¸¢> ¦ºýÉ¢ ; gi-ni> ¸É. ¸Éø : ͼ÷¾ø

200. sag-du> º¡ý ±Î: ±ÎôÀÅý

201. a-ba-da-ab: «ùÅ¢¼ ¬ù: «ùÅ¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¬Ì¾ø? gal-le-en-na> ¸¡Ä£ÂýÉ: ¿¢ýÈÉ?

202. erin> «Ãñ: µ÷ Ũ¸ ÁÃõ

203. si-si> º£÷ º£÷: ͼ÷?

204.*  No comments

205* nam-tag-ga> ¾¡ì¸¿õ= ¾¡ì¸õ?  si-ge> º£Ã¢§¹, º£Ã¢í§¸?

206* inim-ma gal-gal-la> ±ÉõÁ ¸û¸ûÇ: ¦ÀÕõ ¦º¡ü¸û: ¦Àâ ŢºÂí¸û

204: a-e-a> ¬ø ²ö : ²Ì¸¢ýÈ ¿£÷

205. No comments

206. bi-ir> Å£÷: Å£Ã÷¸û; gaba-ri>¸Åâ? : ÁÚ¦Á¡Æ¢?

207--208: No comments
 

«ýÀ÷¸§Ç,

Åâ¸û 198 ¦¾¡¼í¸¢ 208 ÓÊ ÅÕÅÉÅüÈ¢ø ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒÁ¢ì¸ ¸ÕòÐì¸û ÀÄ ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÉ ±ýÀ§¾¡Î Ýø¸¢¨Â µ÷ «Ãºý ±Ûõ «§¾¦À¡ØР Àñ¨¼Â ¯Ä¸¢ý Á¢¸î º¢Èó¾ »¡É¢¸Ç¢ý ´ÕÅý ±ýÚõ ¸¡ðθ¢ýÈÉ. «ÃºÉ¡¸ Å¡úóЦ¸¡ñ§¼, ­øÄÈõ µõÀ¢ ¿ýÁ츨Çô ¦ÀüÚ ¸øÅ¢§¸ûÅ¢¸Ç¢ü º¢ÈóÐ ¦¾öÅí¸¨Ç ÁÈšР µõÀ¢ ¦¿Îí¸¡Äõ ¿Ä§Á Å¡úó¾¡ý ±ýÀ¨¾ «È¢Å§¾¡Î, º¢ò¾Ã£Âì ¸ÕòÐì¸¨Ç ¬Æò ¦¾Ç¢óÐ ¿Å¢ýÈ¢ÕôÀÐ ¿¡õ «È¢óÐ Á¸¢Æ §ÅñʦšýÚ Á¡Ìõ. ºÁÂÅ¢º¡Ã¨É ±ýÀÐ º¼í̸Ǣý Å£úóÐ «È¢×¦¸ðÎõ Á¾õ À¢ÊòÐõ ¦ÅÈ¢ À¡Ã¡ðΞøÄ. ¾¡ý ¯ÅìÌõ Á¾ò¾¢ý  ¸¡Ã½Á¡¸ «¾üÈ¢üÌô  ÒÈõÀ¡¸ ­ÕôÀ¡¨Ã ¦ÅÚòÐ ­¸úóÐ ¦¸¡øÅÐÁ¡¸¢Â Á¢Õ¸ò¾ÉÓõ «øÄ. Á¡È¡¸ ­ÅüÈ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡¸¢Â ÁÉ Á¡Í츨Çì ¸ÊóÐ ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ «¸üÈ¢ àö¾¡¸¢ ¯Ä¸ Å¡ú쨸¨Â ¿Ä§Á Å¡úóÐ ¦¾öÅ£¸ô À¾õ ±öÐŧ¾ ±ýÀɧÀ¡ýÈ §À¡¾¨É¸¨Ç ­ó¾ Ýø¸¢ Å¢ÇìÌÅÐ ¿¡õ  «È¢óÐ Á¸¢Æ §ÅñÊ ´ýÈ¡Ìõ. ­Ð ºÁ§À¾í¸¨Çì ¸¼ó¾ º¢ò¾Ã£Âõ ±ýÚõ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.

«ò§¾¡Î ¬¼ÅøÄ¡É¡¸ ­¨ÈŨÉì ¸ñ¼ ¦ÀÕ¨Á ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸×õ ­ó¾ô Àñ¨¼Â ¾Á¢Æ÷¸û Å¢Çí¸¢É÷ ±ýÀ¨¾ ­ýÛõ ºüÚ ¾¢ÈõÀ¼ Å¢Çì¸×õ ¦ºö§Å¡õ.

Ýø¸¢Â¢ý º¢ò¾Ã£Âõ
 

­Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ ­øÅ¡ú쨸¨Â ´ðÊ ±Øõ ¸£úÅÕõ Åâ¸¨Ç Á£ñÎõ À¡Õí¸û.

201 ni-sag-ki-mu a-ba-da-ab- gal-le-en-[na]

    The radiance of my face that emanates from it

    ¿£ º¡í¸¢ §Á¡ «ùÅ¢¼ «ù ¸¡Ä£ÂýÉ

202. kur-kur-gin erin-gin a-ba-da-ab-gal-en-na

That emanates like the awe of the mountains, like (the awe of) the cedar trees

    ÌýÚÌýÚ¹¢ý «Ãñ¹¢ý «ùÅ¢¼ «ù ¸¡Ä£ÂýÉ

203. ni-me-lam gis.kar si-si su-ga

    (My aura) is the terrifying aura of the kiskanu-tree, it has been given over into my hand

    ¿£ §ÁÄõ ¸£¸Ã¢ º£÷º£÷ Ýú¸?

204*. gis-rab-gin kalam-ma a-ba-da-gal-le-na

    I let it come down like a grapnel over the land

    ¸£ ­ÃÅ¢¹¢ý ¸ÇõÁ «ùÅ¢¼  ¸¡Ä£ÂýÉ

 Ó¸ò¾¢§Ä µ÷ ÝâÂì ¸¨Ä, µ÷ À¢Ã¸¡ºõ ¾¢¸úž¡¸ «ó¾ ´Ç¢ì  ¸¾¢÷¸û  ÌýÚ¸¨Çô §À¡ýÚõ ¦¿Ê ŢÕðºí¸¨Çô §À¡ýÚõ «¨ÉÅÕõ ¸¡Ïõ Ũ¸Â¢ø ¾ý Ó¸ò¾¢ø ͼ÷óÐ À¢Ã¸¡º¢ôÀ¾¡¸  ­Åý ÜÚŨ¾ì ¸¡ñ¸. À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾¢¸û ­¾¨É§Â §¾º ±ýÚ ÜÈ¢, º¢Å»¡Éò¾¢Õ «¨Áó¾¡÷ ­ò¾¨¸Â »¡ÉôÀ¢Ã¸¡ºò¾¢ø ͼ÷Å¡÷ ±ýÚ ­Ä츽Óõ ¸ñÎ «ò¾¨¸Â ¾¢Õר¼Â¡¨Ã '§¾º¢¸÷' ±ýÚõ ÜÈ¢É÷. ­î¦º¡øġ𺢠­ýÚõ ­ÕìÌõ ´ýÈ¡Ìõ. " ni sag-ki-mu' 'ni me-lam" ±Ûõ ¦º¡ü¸û ­ì¸Õò¾¢¨Éò ¾¡í¸¢ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ­íÌ ÅÕõ '¿£'¦ÀýÀÐ '¿¢Å÷¾ø' «øÄÐ '¯Â÷óÐ ¦ºøÄø' ±Ûõ ¸ÕòШ¼ÂÐ.  ' '§ÁÄõ ' ±ýÈ ¦º¡øÖõ '´Ç¢ôÀ¢Ã¸¡ºõ" ±ýÈ ¸Õò¨¾§Â ¯¨¼ÂÐ. ¦ÁÕ>  §ÁÃõ> §ÁÄõ ±ýÀ¾¡¸ò ¾¢Ã¢ó¾¢Õì¸Ä¡õ. ±ùÅ¡Ú ÝâÂÉ¢¼Á¢ÕóÐ ¸¾¢÷¸û ÝÄí¸Ç¡¸ ¦ÅÇ¢ô§À¡¸¢ýÈɧš «ùÅ¡§È »¡Éò §¾º¢¸õ ­Åý Ó¸ò¾¢Ä¢ÕóР Ìý¦ÈÉ , ¦¿Ê ÁÃí¸¦ÇÉ ¿¢Å÷¸¢ýÈÉÅ¡õ!

­íÌ gis.rab ±ý§È¡÷ ¸ÕÅ¢ ¦º¡øÄôÀθ¢ýÈÐ. ¾¢Ã¢ÝÄõ §À¡ýÚ ¬É¡ø ÀÄ ÝÄí¸¨Ç ¯¨¼Â  µ÷ ¸ÕŢ¡¸ ­Õó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ( grapnel). 'rab" ±ýÈ ¦º¡øĢĢÕóÐ ¾Á¢Æ¢ý '­ÃÅ¢' «¾¡ÅÐ ÝâÂý ±ýÈ ¦º¡øÖõ Åó¾¢Õì¸Ä¡õ. º¢ò¾÷¸û ­ÃÅ¢ ±ýÚõ Á¾¢ ±ýÚõ ¿¡¾ Å¢óÐì¸Ç¢ý «¸¦ÅÇ¢ôÀ¡Î¸¨Çì ÜÚÅ÷ ±ýÀ¦¾¡Î ­ó¾ ­ÃñÎõ ´ýÈ¡ö ÜÊ ¿¢üÌõ ­ÃÅ¢Á¾¢§Â «¸òÐò §¾¡ýÚõ,   ­Õ츢ýÈ ±øÄ¡ ¸ºÎ¸¨ÇÔõ §À¡ìÌõ «Õð¦ÀÕ狀¡¾¢ ±ýÈ¡Ìõ ±ýÚõ ÜÚÅ÷.

Ýø¸¢Â¢ý ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐì¸Ç¢ý  ÅƢ¡¸§Å À¢ü¸¡Äò ¾Á¢Æ÷¸û º¢Å ¾òÐÅí¸Ç¡¸¢Â ¿¡¾ò¨¾Ôõ  Å¢óШÅÔõ ¸ñÎ À¢Êò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ  ±ýÚõ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. 'ni-tah" ±ýÈ¡ø Å£Ãõ Á¢ì¸ ¬ñÁ¸ý ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ. ¿£¾¡:> ¿¡¾ý ±ýÈÅ¡Ú '¿¡¾ý" ±ýÈ ¦º¡ø Åó¾¢Õì¸Ä¡õ.

­¾§É¡Î ´ôÀ¢¼ò ¾ì¸ÉÅ¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈÐ «ì¸¡Äò¾¢§Ä§Â ­Õó¾  '¾¢øÓý' ±ýÈ ¸ÕòÐ. ­ó¾ Tilmun ±ýÀРͧÁÕ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ­ÃñΠŨ¸Â¢ø ÅÆíÌŨ¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ ´ýÚ ²§¾¡¦Å¡Õ ¿¡Î «øÄÐ °÷; À¢È¢¦¾¡ýÚ ¨ºÅ÷¸û  ÅÆíÌõ "¾¢ø¨Ä ÁýÚ" ±ýÀÐ.

¾¢ø¨Ä ÁýÚ
 

C.J Gadd ±ýÀ÷ ¾óÐûÇ The Sumerian Paradise ±ýÀ¾¢Ä¢ÕóÐ º¢Ä Åâ¸Ç¢ì ¸¡Ûí¸û.

7. as-ni-ne (alone)  dilmun (KI)-a  (in Dilmun) u-ne-in-nad (they lay)

8. ki (The place)  *en-ki  (where Enki) dam-an-ni-da  (with his wife) ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)

9. ki-bi (that place)  sikil-am (is clean)  ki-bi  (that place) za(lag)-zalag-ga-am (is bright)

10. ki  (the place) *en-ki  (where  Enki) nin-sikil-la (with Ninsikilla)  ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)

7. ¬¿¢§É ¾¢øÓý °§É ¿¼Â¢ý

8. ¸£ú ²ñ¸£ú ¾¡Ãõ- ¬É¢ò¾ Àñ½¢Î ¿¼ «ôÀ

9.  ¸£ú Í츢ø ¬õ ¸£úÀ¢ ºÄí̺ÄíÌ ¬õ

10. ¸£ú ²ñ¸£ú ¿¢ýÍ츢øÄ Àñ½¢Î  ¿¼ «ôÀ

­íÌ ²ñ¸£ú ¬¸¢Â ­¨ÈÅý ¾ý Ш½§Â¡Î '¿¼õ' À¢ø¸¢ýÈ¡ý ±ýÚ ¦º¡øÄôÀθ¢ýÈÐ. ­íÌ ¬º¢Ã¢Â÷ 'nada' ±ýÀ¨¾ 'ÀÎò¾ø' ±ýÚ ¾ÅÈ¡¸ ¦À¡Õû ¦¸¡ñÊÕ츢ȡ÷ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ ¬¼ÅøÄ¡ý ¸ÕòÐ «Å÷ ¯ûÇò¾¢ø ­øÄ¡¨Á¡ø ­ó¾ ¾ÅÚ §¿÷ó¾¢Õì¸Ä¡õ.

§ÁÖõ ¾Á¢Æ¢ø ­ô¦À¡ØÐ '¿Î" ±ýÚ À¢Öõ ¦º¡øÖõ ãÄÓõ ­ÐÅ¡¸ ­Õì¸Ä¡Á ±ýÚõ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ

Utuhegal

61. *utu-he-gal Utuhegal)   mu-dur (sat down)  gir-ni-su (at his feet)

62 mu-nad (he (Tirigaan ) lay)

­íÌ 'lay" ±ýÀ¾üÌô À¾¢Ä¡¸  '¿ð¼¡ý" '¿ðÎ ¿¢ýÈ¡ý" ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. «¾¡ÅÐ «¼ì¸ò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ Ũ¸Â¢ø ±ØóÐ ¿¢ýÈ¡ý ±ýÚ ¦¸¡ûÅÐ º¢ÈôÒ.

­ô¦À¡Õû  ¾ý ¾¡Ãò§¾¡Î ¾¢ø¨ÄÁýÈ¢ø "Àñ½¢Î ¿¼" ±ýÀ¾üÌô  ¦À¡Õó¾¡Ð ±ýÀ¨¾ì ¸¡ñ¸.

§ÁÖõ '¿¼õ" ±ýÈ¡ø ¿¼Éõ ¬Î¾ø ±ýà ¦À¡ÕÇ¢ø ­î¦º¡ø À¢ýÚûǨ¾ º£÷À¢Âò¾¢ø ÅÕõ µ÷ ¦¾¡¼÷ º¡ýÚ À¸÷¸¢ýÈÐ.

49. uru-ba ki-e-ne-di-be     mir i-in-si
    A tempest has filled the dancing of its city

­íÌ "¸£ú ² ¦¿Êô§À " ±ýÀ¾¢ø "¦¿Ê" ¿ÊôÀÐ ¿¼õ À¢øÅÐ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕŨ¾ì ¸¡ñ¸

§ÁÖõ ¾¢ø¨Ä ÁýÚ 'Í츢Äõ' «¾¡ÅÐ Á¢¸î Íò¾õ  ±ýÚ Å÷½¢ì¸ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. Í츢Äõ ±ýÈ¡ø ¦Åñ¨Á ±ý§È ­ô¦À¡ØÐ ¦À¡Õû Àθ¢ÈÐ ±ýÀ¦¾¡Î ż¦Á¡Æ¢ Áó¾¢Ãí¸Ç¢§Ä§Â ­ýÛõ Å¡ú¸¢ýÈÐ. 'Í츢ġõ Àà ¾Ãõ" ±ýȧš÷ Áó¾¢Ãò¨¾  ¿¡ý §¸ð¼ÐñÎ. §ÁÖõ º¢ò¾÷ ­Ä츢Âò¾¢ø ¬ñ Å¢óÐÅ¢üÌ, «Ð ¦Åñ¨Á¡¸ ­ÕôÀÐ ÀüÈ¢ 'Í츢Äõ' ±ý§È ÜÈôÀθ¢ýÈÐ. 'Í츢ġõ Àà ¾Ãõ " ±ýÀÐõ Á¢¸ô ÀÆó¾Á¢§Æ: Íò¾Á¡É ¿£¨Ãò ¾Õ¸¢ý§Èý, «¾¡ÅÐ Íò¾Á¡É ¿£÷¦¸¡ñÎ «÷츢ý§Èý ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ.

­ùÅ¡Ú Íò¾Á¡É, Í츢ÄÁ¡É ¿¢Äý ¯Ä¸òÐ º¡¾¡Ã½ ¿¡¦¼¡ýÈøÄ ±ýÀ¨¾  ¸£úÅÕõ Åâ¸û ¦ºù§Å ¯½÷òÐõ.  §ÁÖõ ­¨ÈÅý ¾ý Ш½§Â¡Î ¿¼õ À¢ø ­¼§Á ­ó¾ ¾¢ø¨ÄÁýÚ, «§¿¸Á¡¸ «§¾ ¦ÀÂâ µ÷ °÷ «øÄ ±ýÀ¨¾  «§¾ Åâ¸Ùõ ¯½÷òÐõ.
 

18 igi-gig-e ( Eye-disease ) igi-gig-me-en ( ' I am eye- disease')  nu-mu-ni-bi (did not say)

19. sag-gig-gi headache)  sag-gig-me-en  " I am headache')  nu-(mu-ni-bi) ((did not (say)

20. um-ma-bi (an old woman there)   um-ma-me-en nu ((said)( not " I am an old woman') ab-ba-bi ( an old man there ) ab-ba-me-en nu ( (said)not 'Iam an old man"

21. ki-sikil ( a maiden)  a-nu-tu-a-ni  ( whose water was not poured out?) uru-a  ( in the city) nu-mu-ni-ib-si-gi (was not given in marriage)

22. lu ( no man) id-da bal-e-mi-de  (to change (the course of) the canal)  nu-mu-ni-bi (commanded)

23. ligir-e (no prince)   zag-ga-na (his side)  nu-um-nigin (turned away)

24. lul-e e-lu-lum ( 'The liar lies' )  nu-mu-ni-bi (no man said)

25. zag -uru-ka (beside the city)   i-lu-nu-mu-ni-bi (none uttered lamentation)

18. ­í¸¢ ¨¸ì§¸ ­¹¢ ¨¸ìÌÁ¡ý ¿¡ Óý ­ô§À

19. º¡í¸¢ ¨¸ì§¸ º¡¹¢ ¨¸ìÌÁ¡ý ¿¡ Óý ­ô§À

20. ¯õÁ¡À¢ ¯õÁ¡Á¡ý ¿¡; «ôÀ¡À¢  «ôÀ¡Á¡ý ¿¡

21. ¸¢Í츢ø ¬ ¿¡àÅÉ¢ °ÕÅ ¿¡ Óý ­ôÒ ºí¸¢

22. ¬Ù ®¨¼  ŨÇÁ¢ò§¾ ¿¡ Óý ­ôÀ¢

23. ­Ä¢¸£§Ã º¡¨¸ýÉ ¿¡  ¯õ ¿¢ì¸¢ý

24. "°Æø§Ä ±ØÖõ"  ¿¡  Óý ­ôÀ¢

25. º¡¨¸ °Õ «¸õ ­Ø ¿¡ ÓýÉ¢ô§À

­íÌ ­ó¾ ¾¢ø¨Ä ÁýÈ¢ø ¡ÕìÌõ ¸ñÅÄ¢Ôõ ­ø¨Ä ¾¨Ä§¿¡Ôõ ­ø¨Ä ±ýÀ¦¾¡Î ÓШÁÔõ ­ø¨Ä ±ýÚ Íð¼ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. «ò§¾¡Î ¦À¡öÔõ ÅØ×õ À¢ġ ­¼¦ÁýÚõ, Áì¸Ç¢¨¼§Â ²üÈò¾¡ú×  ¸¡ð¼ôÀ¼¡Ð «Õ§Ç ¬ðº¢ ¦ºöÔõ ­¼Á¡¸×õ  Å÷½¢ì¸ôÀÎŨ¾ì  ¸¡ñ¸. ¯Ä¸ò¾¢ø º¡¾¡Ã½ Áì¸û Å¡Øõ ±ôÀÊôÀð¼ °Õõ ­ôÀÊ¢ø¨Ä. ¯¼ø §¿¡Ôõ ÓШÁÔõ  šáÐõ  ÅÇÓõ ¦À¡öÔõ ÅØ×õ À¢ġÐõ  ±ó¾ °Õõ ­ø¨Ä ±ýÀ¾¡ø, ­Ð ÍÅ÷ì¸õ ±ýÀ¾¢ý Ó¾ý¿¢¨Ä §¾¡üÈõ ±ýÚõ ÜÈÄ¡õ

­ôÀÊôÀð¼ ¸Õòи¨Ç  À¡÷ò¾ À¢ÈÌõ Tilmun ±ýÀР¡§Ã¡ µ÷ ¦Åû¨ÇÂý  ÜȢŢ𼾢ý ¸¡Ã½Á¡¸ Bahrein ±Ûõ µ÷ °÷ ¾¡ý ¨ºÅ÷¸Ç¢ý ¾¢ø¨Ä ÁýÚ «øÄ ±ýÚ ÜÚõ º¢Ä ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý §¸¡½øÒò¾¢¨ÂÔõ «Ê¨Áò ¾Éò¨¾Ôõ ¸ñΠ ÅÕó¾¡Ð ­Õì¸ÓÊ¡Ð.

­ý¦É¡ýÚ. Ýø¸¢Ô¨¼Â ¸ÕòÐ츧ǡΠ ´ôÀ¢ðÎô À¡÷ì¸ ­Ð «¨ÉÅÕìÌõ ¯Ã¢ò¾¡ö Å¡ú쨸¢ø Å¡ÆìÜÊ µ÷ Íò¾Á¡É ¦¾öÅ£¸Á¡É  ¿¢ÄÉ¡¸ ¿¡¼¡¸ ­ÕôÀ¾¢ý  ­Ð  ´÷ Áó¾¢Ã ¿¢ÄÛÁ¡Ìõ. ­Ð  ±ýÚõ ­ÕôÀÐ, «¨ÉÅÕìÌõ ¯Ã¢ò¾¡ö ­ýÚõ ­ÕôÀÐ. ¡÷ §¾¨ÅôÀÎõ »¡Éò¦¾Ç¢×õ «¸îÍò¾Óõ ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯Â÷¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡   «Å÷¸û ѨÆ× ¦ÀüÚ Å¡Øõ ­¼Á¡¸ ­Ð ­Õ츢ýÈÐ. ­Ð¾¡ý ¯ñ¨ÁÂ¡É ÍÅ÷ì¸âÁ¢Ôõ ¬Ìõ.

ºÁ šú쨸 ±ýÀÐ ­ò¾¢ø¨ÄÂõÀ¾¢ ѨÆ× ¦ÀüÚ ÓШÁÔõ §¿¡Ôõ ¦À¡öÔõ ÅØ×õ ±ð¼¡Ð Íò¾Á¡¸ Å¡Æ ÅÆ¢¸¡ðÎõ µ÷  À¢üº¢ ±ýÚõ ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ.

±ùÅÇ× ¿øÄ ¸ÕòÐ ­Ð? ­¨¾ ²ý ÁÈ󧾡õ?
 
 

Åâ¸û 199 ¦¾¡¼í¸¢  208 ÓÊ ºüÚ Å¢Ã¢Å¡¸§Å ¬öóÐŢ𧼡õ.  ­ùÅâ¸Ç¢ø º¢ò¾Ã£Âì ¸Õòиû ÁÄ¢óÐ ¸¢¼ôÀ¨¾ì ¸ñ¼¦¾¡Î ­øÄÈò¨¾ Ýø¸¢ ¦ÀâÐõ µõÀ¢ ¿Ä§Á Å¡ú󾧾¡Î «¾ý º¢ÈôÒì¸¨Ç ¾òÐÅ¡÷ò¾ Ũ¸Â¢ø ¯½÷ó¾¢Õó¾¡ý ±ýÀ¨¾Ôõ ¸ñ§¼¡õ. «¸ò¾¢§Ä Åó¾¨Á¸¢ýÈ »¡Éò¦¾Ç¢Å¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ Ó¸ò¾¢§Ä ÝÃ츾¢÷¸û ¦¿Ê ÁÃí¸¦ÇÉ º¢¸Ãì ÌýÚ¸¦ÇÉ ¦ÅÊò¾ÉÅ¡õ. «ò§¾¡Î ¿¢øÄ¡Ð ­ò¾¨¸Â »¡Éò ¦¾Ç¢× ±ùÅ¡Ú ¿øħš÷ «È¢»É¡¸  ¾¡ý Å¢Çí¸¢¼î ¦ºö¾Ð «¾É¡§Ä§Â ¾õ Áì¸ÙìÌ ¯¸ó¾§Å¡÷ ¾¨ÄÅÉ¡¸×õ Å¢Çí¸¢§Éý ±ýÚ Ýø¸¢ ÜÚõ ¯ÇÅ¢Âø ¾¢Èý º¢ó¾¢òÐ º¢ó¾¢òР Á¸¢Æ§ÅñÊ ´ýÈ¡Ìõ. «¨Å ¸£ú ÅÕõ Åâ¸Ç¢§Ä ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÉ.

205*. nam-tag-ga si-ge du-u-bi mu-zu

    I know how to free the man struck by punishment

    ¾¡ìÌ¿õ º£÷§¹ ­Þ¯À¢  Ó(ý)ݯ

206* inim-ma gal-gal-la di-zu gal-gal-la

    (For) great matters of justice I provided competent judges

    ±ÉõÁ ¸¡ø¸¡øÄ Å¢¾¢Ý ¸¡ø¸¡øÄ

204. a-e-a-gin KA-gal ud-gal ud-gal- xx

    Like water gushing forth ......... a great sluice, great storms

    ¬ø ²ö¹¢ý KA-¸¡ø ¯ò¯¸û  ¯ò¯¸û

205. im-NIM xx guNIM ad x

    Driftng in the direction of the high regions ... high conutries

    ­Âõ....

206. a gal inim-ma-bi-ir gaba-ri-ni mu-zu

    I knew how to be the match of the words of the powerful

    ¬ø¸û ±ÉõÁ Å£÷ ¸Åâɢ ÓýÝ

207. dumu ki-en-gi-ra mu-ba ga-me-en

    For the sons of Sumer I am their......

    ¾Ó ¸£²ñ¸£Â¢ýÈ §Á¡À ¹¡ýÁ¡ý

208. [dumu-ki]-en-gi-ra x  KA-ga-me-en

[For the sons of Su]mer I am their mouthpiece

       ¾Ó ¸£ú ²ñ¸£Â¢ýÈ

¸ðÎñ¼ Áì¸¨Ç »¡Éò¦¾Ç¢× ¾óРŢÎÅ¢ìÌõ ¾¢Èý, ¿£¾¢ À¢¨Æ¡Р¾£÷ôÒ ÅÆíÌõ ¾¢Èý, Á¨¼¾¢Èó¾ ¦ÅûǦÁÉ ¾Ìó¾ ¦º¡ü¸¨Ç ¯¾¢÷ìÌõ ¸üÀ¨É ÅÇý, ±¾¢Ã¢¸Ç¢ý  Å¡¾í¸Ç¢ý ÑðÀí ¸ñÎ ¾Ìó¾ ӨȢø ÅÆ측ΠÁ¾¢ÑðÀõ,  ­ÅüÈ¡ø  ¾¡§É Åó¾¨Á¸¢ýÈ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ ±ýÀÉÅü¨È Ýø¸¢  »¡Éò §¾º¢¸ò§¾¡Î ¦À¡Õò¾¢ô À¡ÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­íÌ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¯½÷ò¾ôÀÎõ µ÷ §ÀÕñ¨Á¨Â ¿¡õ ¿Ä§Á  «È¢Â§ÅñÎõ.  «¸ò§¾ »¡É§¾º¢¸ò¨¾ ÅÇ÷ò¾¡ø ±øÄ¡Õõ ­ùÅ¡Ú Å¢Çí¸ÓÊÔõ. «ï»¡É ­Õ¨Çô §À¡ì¸¢É¡ø ±øġáÖõ ­ôÀÊ ¯Âà ÓÊÔõ. ͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý ÀñÀ¡Î ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨Áó¾¢Õì¸ ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ º¢ó¾¨É ;ó¾¢Ãò¾¢üÌõ «ì¸¡Äò¾¢Â ²¨É ÀñÀ¡Î¸û §À¡ÄýÈ¢ Á¢¸×õ §À¡üÈ¢ ÅÇ÷ò¾Ð ±ýÀ¨¾ ¿¡õ «È¢óÐ Á¸¢Æ §ÅñÎõ.

«Îò¾ º¢Ä Åâ¸ÙìÌ Åէšõ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ.

209. [          ] xx kur gi-gi-ga-ke

       [         ] )towards) the mountains of the setting of the sun

                    ÌýÚ ¨ÁÁ¢¸ì§¸

210 [           ] xx

211. [xxxxxx] lu kur-ra-a xx

       [         ] the men of the mountain ......

                    ¬Ù Ìý¨È xx

212. [xxxxx] mu-un-da-an-gub-be

       [        ] I made them saty (still)

                  Óó¾¡ý Ìô§À
 
 

213. [x] x KA-ni-ta KA-KA x x x ka-ni si mu-un-na-ab-sa-e

       Through his pronouncement X, has set aright in all mouths the word of him (?)

            KA-É¢ò¾  KA-KA xxx ¸¡ù¿¢ º£÷ ÓýÉ ¬ù º¡ø§Ä

214.  5-kam-mam su-bir-a U nam-kur-ka-ra

        For the fifth time the Subarainas (from their) holes (coming out) in plundering razzias

        5-¸¡Áõ ÝÀ£Ã U ÌýÚ¿õ ¸¡÷Ã

215. gir-zal dumu-uru-na nu-me-en-na / KA ba-an-di-ni-ib-kar-re

        When there was no security (abundance) for the sons of his city, as it had been snatched from their mouth .........

    ¸£÷¦ºø ¾Ó °ÕýÉ ¿¡ ¦Áö§ÂýÉ KA Àñ½¢Î¿¢ ¸¨Ã¢ôÒ

216. di ki-en-gi-ke si-s[a-d]a-mu-de

        In order to establish (justice and ) right for Sumer,

        Å¢¾¢ ¸£ú ²ñ¸¢ì§¸ º£÷ ºð¼Ó§¾

217 5-bi eme--bi ba-ni-ib-g[i]-gi

        I answered in those five languages

        5-À¢ ­Âõ§ÁÀ¢ Àñ½¢ Á£ûÁ£Ç¢ôÒ

218. e-gal-ga gir-inim-bal-e kir-zalag li-bi-du-e

        (While) in may Palace no (one) elase could speak (understand) foreign tongues,

        ­ø¸û¹¡ý ¸£÷ ±Éõ Àà ¸£÷ ºÄíÌ ­Ä¢À¢ ­Î§Å

219. di-til-la-ga sa-us im-ku

        (And) administered justice setting the hearts free.

       Å¢¾¢ ¾£÷ù¡ý º¡ö µîÍ ­Âõ§¸¡

ÌÈ¢ôÒ.

209. gi-gi-ga> ¨ÁÁ¢¸: ­Õû Á¢¸: ­íÌ ¬¾Åý Á¨ÈÅÐ

210-211 . No comments.

212. gub-be> Ìô§À: ÌÅ¢óÐ ¿¢üÈø; «¨ºÂ¡Ð ¿¢üÈø

213. ka> ¸¡> Å¡ö : ¸¡ñ¸ ¸¡-Ţâ. ¸Å¢ ¸¨¾ ¸¡Å¢Âõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û ­ó¾ '¸¡' ÅƢ¡¸ò §¾¡ýȢ¢Õ츧ÅñÎõ

214. No Comments

215. gir-zal> ¸£÷¦ºø: ¦¿È¢Â¢ø ¦ºøÄø, ´ØíÌÀ¼ Å¡ú¾ø; nu-my-en-na> ¿¡ ¦Áö§ÂýÉ: ­íÌ "¦Áö" ±ýÀÐ ¯ñ¨Á ±ýÈ ¸Õò¾¢ø ÅÕŨ¾ì ¸¡ñ¸.

216. di> Å¢¾¢ ; si-sa-> º£÷º¡ø -da> ­¼: Ш½ Å¢¨É; mu-de> Ó§¾: "¦À¡ÕðÎ" ±ýÛõ ÌÈ¢ôÀ¢ý ­¨¼î¦º¡ø

217. eme> ­Â§Á: ­íÌ '¦Á¡Æ¢': ­ÂõÒ¾ø ±ýÛõ Å¢¨É¦º¡ø ­¾ý «Ê¡¸ô À¢Èó¾¢Õì¸Ä¡õ.

218. gir-inim-bal-e> ¸£÷ ±Éõ ÀÃ: «ó¿¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢ý ±ØòÐ «øÄÐ ¸¢Ãó¾õ

219. di-til-la> Å¢¾¢ ¾£÷Ã: ¾£÷ì¸Á¡É Å¢¾¢ôÒ; sa-us> º¡ý ¯îÍ: ¦¿ï¨º ¯Â÷òÐõ?
 

«ýÀ÷¸§Ç,

­Ãñ¼¡Â¢Ãõ ¬ñθðÌ Óý§À ¸½¢Âý âíÌýÈÉ¡÷ "¡Ðõ °§Ã, ¡ÅÕí §¸Ç¢÷" ±ýÚ ÓÆí¸¢É¡÷. «ô§À¡¦¾øÄ¡õ º¡¾¢î ºÆ측θû ­øÄ¡¾ à ¿¢¨Ä. «¾¨É ­ô¦À¡ØÐ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ðÊý º¢ÈôÀ¢¨É ±ÎòШÃìÌõ Áó¾¢ÃÁ¡¸ì ¦¸¡û¸¢§È¡õ. ¬Â¢Ûõ ͧÁÕò ¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸û,  ­ôÀÊôÀ𼠫Ƹ¢Â ¦À¡ÐÅ¢Âõ ±Ç¢¾¡¸ Åó¾¾ýÚ Àøġ¢Ãì ¸½ì¸¡É ¦Á¡Æ¢ §À¾ ­É §À¾ §À¡Ã¡ð¼í¸û ÅƢ¡¸ À¢Èó¾¦Å¡ýÚ ±ýÚ «È¢Âò ¾Õ¸¢ýÈÐ. «ùŨ¸Â¢ø Åâ¸û 216 ¦¾¡¼í¸¢ 219 ÓÊ ÅÕÀ¨Å Á¢¸×õ º¢ÈôÀ¢üÌȢ ´ýÈ¡Ìõ.

­íÌ Ýø¸¢ §ÅüÚ ¦Á¡Æ¢ «ó¿¢Â Áì¸ÙìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡¸ ­Õì¸ «Å÷¸Ùõ ÁÉí §¸¡½¡ Ũ¸Â¢ø «Å÷¸ÇÐ ¦Á¡Æ¢§Ä§Â «Å÷¸§Ç¡Î ¯¨ÃÂ¡Ê ¾£÷ôÒ¸û ÅÆí¸¢ ¿£¾¢ Ò¸ðÊ  «Å÷¸ÇÐ ÁÉÅÕò¾í¸¨Çô §À¡ì¸¢§Éý ±ý¸¢È¡É.

219. di-til-la-ga sa-us im-ku

        (And) administered justice setting the hearts free.

       Å¢¾¢ ¾£÷ù¡ý º¡ö µîÍ ­Âõ§¸¡

¦Á¡Æ¢ ±ýÀÐ ­íÌ "eme" ±ÉôÀθ¢ÈÐ. «Åý ¸¡Äò¾¢ø «Åý 5 ¦Åù§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø «Ãº¡ðº¢ ¿¼ò¾§ÅñÊ ÝƨÄÔõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.

217 5-bi eme--bi ba-ni-ib-g[i]-gi

        I answered in those five languages

        5-À¢ ­Âõ§ÁÀ¢ Àñ½¢ Á£ûÁ£Ç¢ôÒ

¬Â¢Ûõ ­ôÀÊôÀð¼ Àý¦Á¡Æ¢ «È¢× «ÃñÁ¨É¢§Ä§Â ±øÄ¡ÕìÌõ «¨Áó¾¦Å¡ýÈøÄ ¬Â¢Ûõ ¾¡§É ÓÂýÚ  ¸üÚò §¾÷óÐ µ÷ Àý¦Á¡Æ¢ôÒÄÅÉ¡ì ­Õó§¾ý ±É ¾ý¨É§Âò ¾¡ý Ò¸úóЦ¸¡ûŨ¾Ôõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.

218. e-gal-ga gir-inim-bal-e kir-zalag li-bi-du-e

        (While) in may Palace no (one) elase could speak (understand) foreign tongues,

        ­ø¸û¹¡ý ¸£÷ ±Éõ Àà ¸£÷ ºÄíÌ ­Ä¢À¢ ­Î§Å

­ùÅâ¸Ç¢ø ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É ÀÄ Å¢ºÂí¸û ¦ÅÇ¢ôÀÎôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ.

¿¡ö¸û §À¡ýÈ À¢Ã¡½¢¸û ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ "¯÷,  ¯÷" ±ýÈ µ¨º¸û ÅƢ¡¸ "¯¨Ã" §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û §¾¡ýÈ¢ ­ÕôÀЧÀ¡ø "­õ§Á" ±ýÚ Á¡Î¸û §À¡ýȨŠ±ØôÒõ µ¨º¨Â ¨ÅòÐ ¦Á¡Æ¢¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ­ó¾ "­õ§Á" §¾¡ýÈ¢ "­Âõ" ¬¸¢ ­Õ츧ÅñÎõ. §ÁÖõ ­Ð§Å "¦Á¡Â¢" ±ýÈÅ¡Õ ÅÆìÌ ¦Á¡Æ¢Â¡¸¢ À¢ÈÌ '¦Á¡Æ¢" ±ýÈÅ¡Ú µ÷ ­Ä츢Âî ¦º¡øÄ¡¸ ÅÇ÷ó¾¢Õì¸×õ  ­¼õ ¯ñÎ.

Åâ 218 ÅÕõ "gir-enim-bal-e" ±ýÀ¨¾ "¸¢Ãó¾õ ±Éõ ÀøÄ" ±ý§È¡ " ¸¢Ãó¾õ ±Éõ ÀÃ" ±ý§È¡  ±ÎòÐ즸¡ûÇÄ¡õ. ¦Åù§ÅÚ ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¬¸¢Â ¸¢Ãó¾í¸û «øÄÐ ²Î¸û áü¸û ±ýÚ ­Ð ¦À¡ÕûÀÎõ ¬¸ Ýø¸¢ ¸¡Äò¾¢§Ä§Â §¸¡¦ÄØòи¨Çì ¦¸¡ñÎ Àø§ÅÚ ¦Á¡Æ¢¸û ±ØòÐÅÊÅõ ¦ÀüÈÉ ±ýÀ¨¾Ôõ «È¢Â ÅÕ¸¢ý§È¡õ.

«ÎòÐ ¿õ¨Áì ¸Å÷ž¡¸ ­ÕôÀÐ "kir-zalag"  «¾¡ÅÐ "¸£÷ ºÄíÌ" ±ýÀÐ.  ­¾¨É á¨Ä Å¡º¢ôÀÐ ±ýÚõ ¬¸§Å áü¸¨Ç ÒâóÐ ¦¸¡ûÅÐ ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.   ¬¸ Ýø¸¢Â¢ý  Àý¦Á¡Æ¢ô ÒĨÁ §ÀîÍò ¾¢È§É¡Î «¨ÁóÐÅ¢¼ Å¢ø¨Ä, Å¡º¢òÐ ÒâóЦ¸¡ûÙõ ¾¢È¨ÉÔõ ¯ûǼ츢ÂÐ ±ýÚõ «È¢ÂÅÕ¸¢ý§È¡õ.

­ó¾ Å¢Çì¸í¸§Ç¡Î, «ý¨È «Ãº¢Âø ¿¢÷Å¡¸ò¨¾ ¾¢ÈõÀ¼ Å¢ÇìÌõ «Îò¾ º¢Ä Åâ¸ÙìÌ ÅÕÅõ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ
 

220.  gal-zu nam-lugal an-ta-gal-bi-me-en

    Being intelligent, I am (at) the peak of kingship

       ¸øݯ ¯Ù¸û¿õ «ó¾¸øÅ¢ Á¡ý

221. sid-nig-sid-mu uku sag-si-ga

        To my admistration peoples spontaneously acquiesed;

    º¢òÐ ¿¢¸º¢òÐ §Á¡ ´ìÌ º¡í¸¢ º£¸

222. x gal-e kus.KA-tab K[A

        The great ... a halter in [their] mouth? .....

        x ¸û§Ç §¸¡Í ¸¡ ¾Ò..

223. ni sa-ga sub-bu [

    When fear fell into the heart ...........

    §¿¡ö º¡í¸ ÝõÒ......

224. ad-gi-gi-da KA dug-dug-da

    On the occasion of taking counsel, with good words
 

    «¾¢Á£Á£Â¢¼ ¸¡ Ðí¸ Ðí¸ Â¢¼

225. bu-uh-ru-um ki nam-tar-re-de

    In the assembly where decisions were taken

    ¦À¡å¯õ ¸£ú ¿¡«õ¾¡Õò§¾

226. sagub-e-ne ad-gi-gi mu-un-zu/ enim dug-dug mu-un-zu

        I taught the governors how to deliberate, suggesting the apposoite words

    ºíÌÀ¢§É «¾¢Á£Á£ ÓýÝ, ²Éõ Ðí¸ Ðí¸ ÓýÝ

227 KA id-da-gin unu-ba MUS-ra-ba

    (That) in thier flowing, in the assembly were like a mouth of river

    ¸¡ ®¨¼¹¢ý ¯ýÛÀ MUS- «¨ÈÀ

ÌÈ¢ôÒ:
 

220. gal-zu> ¸øÝ> ¸ø¦º¡øÖ: ¸øŢ¡¸¢Â ¦¾Ç¢Å¢¨Éî ¦º¡øÖ¾ø. «øÄÐ ¸ÕÅ¡¸¢Â Á¨È¦À¡Õ¨Ç, ­Ã¸º¢Âí¸¨Ç ¦¾Ç¢Å¡ì̾ø? an-ta> «ó¾: ÓÊÅ¡É: ¸¡ñ¸ : §Å¾¡ó¾õ:  §Å¾í¸Ç¢ý ÓÊ× an-ta-gal-bi> «ó¾¸øÀ¢> «ó¾¸øÅ¢: ÓÊÅ¡É »¡Éõ.

221. sid-nig-sid> º¢òÐ ¿¢¸ º¢òÐ: «¨ÉòÐ «È¢×¸Ùõ. ÀûǢ¢ø §À¡¾¢ì¸ôÀÎõ À¡¼í¸Ùõ ­ùÅ¡§È «¨Æì¸ôÀθ¢ÈÐ. º¢òÐ> Å¢òÐ>Å¢ò¨¾: «È¢×; uku> ´ìÌ> ´ì¸ø: Áì¸û

222. kus> §¸¡ºõ? > ºò¾õ

223. ni> §¿¡ö;  sa-ga sub-bu> º¡í¸ ÝõÒ: ¯Çõ ¾Ç÷¾ø, §º¡÷Ũ¼¾ø

224. ad-gi-gi > «¾¢Á£Á£: Á¢¸ ¯Â÷ó¾? dug-dug> Ðí¸ Ðí¸

225. bu-uh-ru-um ki> ¦À¡å¯×õ ¸£ú: ¦À¡Õ¾¢ ¸ÕòÐô ÀâÁ¡üÈí¸û ¦ºöÐ ¸ÄóШáÎõ «Ãº¨Å

226. id-da> ®¨¼> µ¨¼?

(¦¾¡¼Õõ) 


HOME