Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ-2
«ýÀ÷¸§Ç, ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒ Á¢ì¸ Åâ¸û 73-74 Á¢¸ Ţ⚸ ¬öóÐ ¾É¢ì¸ðΨá¸ì ¸ñ§¼¡õ. «ÅüÈ¢ý ¦¾¡¼÷¨Â ­ýÛõ ºüÚ ¬öó¾À¢ý ¦ÅÇ¢ôÀÎòЧšõ. ­É¢ ­ó¾ ӾãÀ¢Âò¾¢ý «Îò¾ Åâ¸ÙìÌ ¦ºøÖõ Óý, ­ó¾ Åâ¸Ç¢ø ÅÕõ ÀÄ Á¢¸ô ÀƨÁÂ¡É º¢Ä ¦º¡ü¸¨Çô ÀüÈ¢ µ÷ º¢È¢Ð. ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÀ¡Ç÷ ¾Á¢¨Æ «È¢Â¡¾¢Õì¸ º¢Ä À¢¨Æ¸û ÅóÐûÇÉ. «Åü¨Èì ¸¨ÇóÐ ¦À¡Õû ¸¡½ §ÅñÊ ­Õ츢ýÈÐ.

' til-lu-ug "(59)  ±ýÀ¨¾ '¡¨É' ±ýÚ ¦À¡Õû ¸ñ¼Ð ¾ÅÚ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­¾¨É "¾¢ýÛ ¯ì¯" «¾¡ÅÐ "¯ì¸¢ ¾¢ýÛ" ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¡ø, ¦À¡Õû ¦¾ü¦ÈÉ Å¢Çí̸¢ýÈÐ, «¾¡ÅÐ ¦¸¡ýÚ ¾¢ýÛõ Å¢Äí̸û ±ýÀ¾¡Ìõ. " ¯ì̾ø"  Á¡öò¾ø, ¦¸¡øÄø ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ­ýÚõ ÅÆíÌõ µ÷ ÀÆ了¡øÄ¡Ìõ. "¾¢ø" Á¨ÈóÐÅ¢¼' ¾¢ý' ­ýÚõ À¢ø¸¢ýÈÐ. ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â" ¾£É¢" "¾¡É¢-«õ"  ±ý¦ÈøÄ¡õ ÀÄ. ĸÃõ Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ ɸÃõ ¬Ìõ ±ýÀ¾¢ý '¾¢ý' ±ýÀ¾¢ý À¨Æ ãÄ ÅÊÅõ '¾¢ø' ±ýÀ¾¡Ìõ. 'Å¡ú¸ ¾¢ø, «õÁ" ±ýÈÅ¡Ú ºí¸ôÀ¡¼ø¸Ç¢ø "¾¢ø" ±ýÛõ ­î¦º¡ø À¢ø¸¢ÈÐ. ¦À¡Õû Á¨ÈóÐÅ¢¼ ­Ð§Å¡÷ «¨ºî¦º¡ø ±ý§È ¯¨Ã¡º¢Ã¢Â÷¸û ¦¸¡ûÅ÷.  ¬Â¢Ûõ ­ô¦À¡ØÐ '¾¢ø' ±ýÀÐ '¿Ä§Á ¾¢ýÚ" «øÄР " ¿øÄ ¯Â¢÷ô§À¡Î" ±ý¦ÈøÄ¡õ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ­ýÛ¦Á¡ýÚ. ­ó¾ '¾¢ø' ±ýÀ¾¢Ä¢Õó§¾ ¾òÐÅ ¸¨Äî ¦º¡øÄ¡¸ "¾¢ø¨Ä" «øÄÐ "¾¢ø¨Ä ÁýÚ" Åó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ¡Р­ó¾ ÁýÈõ ±Ûõ§À¡Ð ¦¾¡¼÷óÐ ¯¼§Ä¡Î ¿Ä§Á  ¯Â¢÷Å¡ú¾üÌ §ÅñÊ ¾£É¢¸¨Ç, ºì¾¢¸¨Ç  ±øÄ¡õ ¾Õõ ­¼õ  ±ýÚ  ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
 

­ý¦É¡Õ ¦º¡ø 'ti-ba' (61) ±ýÀÐ. ­íÌ 'ti' ±ýÀÐ ¾Á¢ú '¾£' ¾¡ý ¬É¡ø ¦ÀÂ÷¦º¡øÄ¡¸ «øÄРިÉ¡øÄ¡¸ ÀÂýÀÎò¾ôÀθ¢ÈÐ. ­Ð ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢ "tiba" ±ýÚÅÕõ "§¾¡ýÚ¾ø ' ±ýÈ ¸Õò§¾¡Î ´òÐô§À¡¸¢ÈÐ. ­ùÅ¡Ú ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢§Â¡Î ´òÐÅÕõ ¦º¡ü¸û ÀÄ  ¯ñÎ. ­Åü¨È¦ÂøÄ¡õ ¦¾¡ÌòÐ ¾É¢¦Â¡Õ ¸ðΨḠÀ¢ýÒ ¦ÅǢ¢¼ôÀÎõ

Åâ 58-­ø 'numun-bur' ±ýÈ ¦º¡ø À¢ø¸¢ýÈÐ. ­íÌ ­¾¨É ' ÑýÓû'  «¾¡ÅÐ"ÑýÓñ Òø" ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¡ø , 'Òø' ±ýÀ¾¢ý ãÄÅÊÅõ 'Ò÷" ±ýÚ ¸¡½ì¸¢¼ì¸¢ýÈÐ. §ÁÖõ ­¾¨Éô§À¡ýÈ ­ý¦É¡Õ ¦º¡ø " bur-bur-ra' ±ýÀÐõ. ­¾¨É ¾Á¢ú "ÒÃ-ò¾ø" ±Éì ¦¸¡ûŧ¾ º¢ÈôÒ.

72. tur-amas ki-sag bi-in-bur-bur-ra

    Pens and folds would be(come) open places

    ¦¾¡Ú «Á¡ ¸£úº¡í¸ À£Â¢ý ÒÃÒÃ

­íÌ '¦¾¡Ú" ±ýÀÐ '¦¾¡ØÅõ' ¬Ìõ, ºí¸ ­Ä츢Âí¸Ç¢ø À¢øÅÐ. "«Á¡' ±ýÀР ÀÍ ¬Â¢Ûõ À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¸¡ðÎôÀÍ ±ýÀ÷.  ¸Ã Ţ̾¢ Àý¨Á Í𼡸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­íÌ 'ÒÃ" ±ýÀÐ 'ÒÃò¾ø' «¾¡ÅÐ À¡Ð¸¡ò¾ø ¬Ìõ. ­¾ý «Ê¢ø 'ÒÃõ' 'Òâ' ±ýÈÅ¡Ú  ­ýÚõ À¢Öõ ²¨É ÀÄ ¦º¡ü¸û Åó¾¢Õ츢ýÈÉ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.

­É¢ ­ý¦É¡Õ ¦º¡ø 'tus" (68) ±ýÀÐ. ­Ð§Å 'ÐîÍ' 'ÐïÍ' ±ý¦ÈøÄ¡õ ¬¸¢ "ÐîÍ-­ø> Ðø" ±ýÀ¨¾Ôõ ¾óÐûÇÐ. ­¾É¢ý§È '¾îºõ> ¾ïºõ"  ±ýÈ ¦º¡ø À¢Èó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

­ý¦É¡ýÚ  ºüÚõ ±¾¢÷ôÀ¡÷측¾Ð  "ba-ra-ba-ra" (67) ±ýÀÐ. ­Ð ¿¢îºÂÁ¡¸ Å¢¨ÃÅ¢¨É «ÅºÃò¾¢¨É ¯½÷òÐõ ­ý¨È "ÀÃôÀÃ" ¾¡ý. Å¢¨ÃÅ¢¨É ¯½÷ò¾ ¦º¡ø¨Ä ­ÃðÊò¾ø ±Ûõ ¯ò¾¢ «ýÚõ À¢ýÈ¢ÕôÀ¨¾ ­íÌ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.

67. za-pa-ag-bi-se ga-ba-mu ba-ra-ba-ra-gal

I would direct my course toards the roar.

   Àõ-¬ìÀ¢§º ¸¡À§Á¡ ÀÃôÀà »¡ø/¸¡ø

­íÌ gal> »¡ø, ¸¡ø «¾¡ÅÐ "¿£û¾ø" ±Éì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.  «¾É¡ø 'ga-ba" ±ýÀ¨¾ '¸¡Åø" ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

­É¢ «Îò¾ º¢Ä Å⸨Çì ¸¡ñÀõ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ

82. Sul-gi dingir nam-kalag-a sag-kal -eren-na-me-en

    I, Sulgi, divine in valour. am the leader of the troop

    Ýø¸¢  ¾¢í¸¢÷ ¿¡«õ ¸¡Ç¸ º¡í¸û «Ãñ½Á¡ý
 

83. tir-ra sa i-ni-di ti galam-ma i-ni-BU

    (if ) in the forest ( a beast) escaped the net, a well aimed arrow would reach it,

    ¾£Ãõ º¡«  ®É¢§¾  ¾¢ø ¸ÇõÁ ®É¢-BU
 

84. nig-su-man a-ta-ri-a-ga gis.kak-ban he-ni-ib-dal-en

    (for) the projectiles thrown by my arm, as the arrows of my bow, could go far.

     ¿¢¸ ÝÁñ ¬òÐ ±È¢Â¸¡ ¸¢Í¦¸¡ì­ À¡ñ ²½¢ ­ô¯ ¾û§Çý

85.  am-gal-gu-an-na sun GIR gu [a-b]a-de-de-e

    Great bulls, the heavenly bull, the wild cow, (wild0 asses when they roared (and brayed)

    ¬õ¸û §¸¡ ¬ýÉ Ýý GUR Ü «¨Å ­Î ­Î§Å

86. kur-ur-ra sag-gal-e-da-bi

    The flanks of the mountain resounded with them

    ÌýÚ µÃ  º¡í¸ø ­Î«À¢

87. a-ug-gal-l[a-g]a gis-ti-zu gaba he-bi-ri

    My mighty arm assailed them with barbed arrows

    ¬ ¯ì¸øĸ¡ ¸¢Í ¾£Í ¸¡Àõ ²À¢±È¢

88. u hur-ri nig-la-ga.me.gin

    And the entrails in the form of bloddy clots(?)

    ° ÌÈ¢ ¿¢¸ú¸ §Áö¹¢ý

89. zi-bi edin-na sub-sub-bu-da-bi

    Would gush forth their life in the plain

    £À¢ ²¾¢ýÉ ÝôÒÝôÒ ­Î«À¢

ÌÈ¢ôÒ.

82. dingir> dimmer> diwer> §¾Å÷. ¸¡ñ¸ ¾¢ùÂõ ¦¾öÅõ etc. eren-na>«Ãñ½ : «½¢ÅÌòÐ ¿¢üÌõ À¨¼. «øÄÐ «Ã½¡¸¢Â ¸¡Åø À¨¼.

83. tir-ra> ¾£Ãõ: ¸¡ðÎô À̾¢; i-ni-di> ®É¢¾¢: ÌðÎô§À¡ÎÅÐ? ; ti=til> ¾¢ø : Å¡úÅÐ; galam-ma> ¸ÇõÁ: Áí¸ÇÁ¡¸

84.  a-ta-ri-a-ga> ¬òÐ ±È¢Â ¸¡: ¬üȧġΠ±ÉÐ ±È¢Âø ; kak> ¦¸¡ì¸¢, ¸¸õ ; ban> À¡ñ: À¡½õ

85. am-gal> «Á¡¸û, ¬õ¸û; gu-an-na> §¸¡ ¬ýÉ> §¸¡ Å¡ýÉ; sun> Ýý, Ýø?

86. kur-ur-ra> ÌýÚ µÃõ

87. a-ug-gal-la> ¬ ¯ì¸øÄ, ¬  °ì¸øÄ

88.  hur-ri> ¯Ã¢?

89. sub-sub-bu> ÝôÒÝôÒ> ÝõÒÝõÒ> §º¡õÒ§º¡õÒ (?)
 

¿¡õ ¦¾¡¼Õõ ÓýÒ, º¢Ä «Æ¸¢Â ÀÆó¾Á¢ú ¦º¡ü¸¨Çô ÀüÈ¢ º¢Ä «È¢óЦ¸¡ñÎ ¦ºø§Å¡õ. ­ýÚõ ÀÆÌõ ÀÄ ¦º¡ü¸¨Ç  ¬íÌ ¸¡Ïõ §À¡Ð µ÷ ¾É¢ ­ýÀõ ¾¡§É?

­ùŨ¸Â¢ø µ÷ ¦º¡ø 'sa-du-a" (63) ±ýÀÐ. ­¾¨É 'ºðÎÅ" ±ýÚ Å¡º¢ì¸Ä¡õ. ­¾§É¡Î ¸Õ¾ ÅÕÅɧÅ" ºð¼õ' 'ºðÊ' 'ºð¨¼' ºð¼¸õ' §À¡ýȨÅ.  ­¾ý ¦À¡Õ¨Ç 'trap' ±ýÚ «¾¡ÅÐ '¦À¡È¢' ±ýÚ ¸ñÎûÇÉ÷. Á¢Õ¸í¸¨Çô À¢Êì¸ ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼ µ÷ ¸ÕÅ¢ §À¡Öõ. 'ºðÊ' §À¡ýÚ ­Õì¸Ä¡õ. 'ºðÊ' ±ýȦº¡ø ­¾üÌÓý ÀƸ¢Â ´ýÈ¡¸×õ ­Õó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. §ÁÖõ '¸ðÎ' ±ýÈ ¦º¡øÖõ ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø À¢Èó¾¢Õì¸Ä¡õ.'¸ð¼õ' '¸ðʼõ'  ±ýÀÉ ­ÅüÈ¢ý ÅƢ¡¸ ÅÇ÷ó¾¢Õì¸Ä¡õ.

Åâ 77-­ø 'a-ra" ±ýÚ ÅÕ¸¢ýÈÐ. ­Ð ¿¢îºÂÁ¡¸ ¿õ '¬Ú' ¾¡ý. ȸÃõ ±ýÀРøò¾¢Ä¢ÕóÐ §ÅÚÀð¼¡Öõ ±ØòÐô ¦ÀÂ÷ìÌõ §À¡Ð ͧÁÕ «È¢»÷¸û «ó¾ §À¾ò¨¾ì ¸¡ð¼¡Ð §À¡¸¢ýÈÉ÷. ­§¾ô §À¡ýÚ ÌÈ¢ø ¦¿Êø §ÅüÚ¨Á¸û   ¯¸Ã ´¸Ã §À¾í¸û §À¡ýÈ×õ ­ýÛõ ÀÄ×õ. ãÄò¾¢ø ­Õì¸ ±ØòÐô ¦ÀÂ÷ôÀ¢ø ­ø¨Ä.

Åâ 82. 'sag-kal eren-na me-en ' ±ý§È¡÷ ¦¾¡¼÷ ÅÕ¸¢ýÈÐ.  º¸Ãõ ¾¸ÃÁ¡¸ 'sag-kal" '¾¡í¸û" ±ýÚ ¬¸¢ÈÐ. ­Ð «ýÚ  ¯Â÷Å¢¨É ÍðÎõ ÓýÉ¢¨Ä ãÅ¢¼ô ¦ÀÂḠ «øÄ¡Ð '¾¨Ä¨Á º¡ýÈ ´ÕÅý" ±ý§È À¢ø¸¢ýÈÐ. '¾¡ý' ±ýÀÐ 'º¡ý' ±ýÀ¾¢ý ¾¢Ã¢Ò. ­¾¢Ä¢Õó§¾ " ¾ý, ¾¡ý, ¾¡¨É, §º¨É" §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û ÅÇ÷ó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

'eren'  µ÷ Ũ¸Â¡É ¦¿Ê ÁÃÓõ ¬Ìõ. «¾¨É 'cedar' ±ýÚ ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷츢ýÈÉ÷. ¬¸§Å ­Ð ¿¢îºÂÁ¡¸ '«ÃñÁ¨É' ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý Å¢ÇíÌõ '«Ãñ' ¾¡ý. ¬¸ ­íÌ '¬ÃñÂõ " «¾¡ÅÐ µ÷ ¦ÀÕí¸¡Î ±ýÚ ¦À¡Õû ¦¸¡ûÙ¾üÌõ ­¼õ ¯ñÎ. '¬ÃñÂõ' ±ýÀÐ «Ãñ ±Ûõ ÁÃí¸û ¿¢¨Èó¾ µ÷ ¸¡¼¡¸ ­Õì¸Ä¡õ. ¯ÀÉ¢¼¾í¸Ç¢ø Á¢¸ô ÀƨÁ¡ɾ¡¸ì  ¸Õ¾ôÀÎõ "À¢Õ¸ò ¬Ãñ¸ ¯ÀÉ¢ºò"  ±ýÛõ ´ýÈ¢ø ­î¦º¡ø À¢øŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­î¦º¡¼÷ ÓØЧÁ ÀÆó¾Á¢ú ¾¡ý " ¦ÀÕ¸¾ ¬Ãñ¸ ¯ôÀÉ¢ º¡üÚ"  ±ýÀ¾¢ý ¾¢Ã¢§À ­Ð.

Åâ 83 'tir-ra" ±ýÈ ¦º¡ø ÅÕ¸¢ýÈÐ. ­Ð ­ô¦À¡ØÐõ '¿¾¢¾£Ãõ" §À¡ýÈÅüÈ¢ø À¢Öõ '¾£Ãõ' ¾¡ý, §ÅÈ¢ø¨Ä.

Åâ 86-­ø 'kur-ur-ra" ±ýÈ ¸¢ÇÅ¢¨Â Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ 'ÌýÚ µÃõ" ±ýÚ «¨¼Â¡Çõ ¸ñΦ¸¡ûÇÄ¡õ.  ­¾¨É ¾Á¢ú «ø¨Ä ±ýÀ¡÷ ¡á¸ ­Õì¸ÓÊÔõ?

 Åâ 89­ø 'zi sub-sub-bu" ±ýȧš÷ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ÅÕ¸¢ýÈÐ.  ­Ð '£ ÝõÒÝõÒ" ±ýÈ¡¸¢ýÈÐ. 'ÝõÒ' «¾¡ÅÐ Å¡Ê Å¾í¸¢ô §À¡¾ø, '§º¡õÒ" ¬¸¢ Å£ú¾ø ­ýÚõ ´ÕÅ¡Ú ÅÆì¸ò¾¢ø ­ÕôÀÐ ¾¡ý.

Åâ 87-Ä¢ø ÅÕõ "a-ug-gal" ±ýÀ¨¾ '¬ø °ì¸ø" ±ýÚ ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡ÕóÐõ. °ìÌÅÐ «¾¡ÅÐ Óý§É ¦ºÖòÐÅÐ ±ýÈ ¸Õò¾¢ø ­ýÚõ À¢Öõ µ÷ ¦º¡ø ¾¡ý ­Ð. '¬ø' ±ýÀÐ '¬üÈø' ±ýÚ Å¢Ã¢óÐ À¢ø¸¢ÈÐ.

­ý¦É¡Õ Ó츢ÂÁ¡É ¦º¡ø 'gis-ti" ±ýÀÐ. ­íÌ 'gis' ±ýÀÐ ¦À¡ÐÅ¡¸ '¸ÕÅ¢" ±Éî ÍðÎõ µ÷ ¦À¡Ðô¦ÀÂáÌõ. '¸Õô¦À¡Õû' ±ýÚ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¾¢ø À¢Öõ  "¸Õ" ­¾ý À¢ü¸¡Ä ÅÊÅÁ¡¸Ä¡õ. ¬Â¢Ûõ, ­ó¾ô ¦À¡Ðô¦À¨à Ţð¼¸Ä¡Ð ­î¦º¡ø " ¸¢¾¢>¸¢ò¾¢> ¸ò¾¢" ±ýÚ ÅÇ÷ó¾¢Õì¸Ä¡õ. ­Ð ²üÚ¦¸¡ûÇìÜÊÂÐ ±ýÈ¡ø, 'gis" ±ýÈ «¨¼¦Â¡Î ¸ÕÅ¢ô ¦ÀÂ÷¸û ´÷ ¸¡Äò¾¢ø ¾Á¢Æ¢ø Å¢Çí¸¢ ­ÕóÐûÇÉ ±ýÚ ¸¡ðθ¢ýÈÐ. ­ý¦É¡Õ ¸ÕÅ¢ 'gis.kak.ban" (84) ±ýÀÐ. ­Ð '¦¸¡ì¸¢À¡ñ" ¾¡ý, «¾¡ÅÐ ¦¸¡ì¸¢ §À¡ýÈ Ü÷ Ó¨ÉÔ¨¼Â À¡½õ «¾¡ÅÐ «õÒ ±ÉôÀÎÅÐ.

§ÁÖõ Åâ 86 " sag-gal-e" ±ýÚ µ¨º ¦¾¡¼÷À¡É µ÷ ¦º¡ø ÅÕ¸¢ýÈÐ. ­¾¨É 'ºí¸Ä¢' ±ýÚ Å¡º¢ì¸Ä¡õ.  ­Ð§Å À¢ü¸¡Äò¾¢ø '¸Ä¢' «¾¡ÅÐ "¬ÃÅ¡Ãõ " ±ýÚõ ¬¸¢ ­Õì¸Ä¡õ. ­¾§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â§¾ 'ºí¸£¾õ' ±ýÀÐ. '¸£¾õ' ±ýÛõ ¦º¡ø ¾Á¢§Æ, ͧÁâÂ' gis' ±ýÀ¾¢Ä¢ÕóÐ"  ¸£¤> ¸£Ð" ±ýÈÅ¡Ú Åó¾¢Õ츧ÅñÎõ. ¾Á¢Æ¢ø ­ýÚõ ÅÆíÌõ '¸£îºø' (Su. giz-zal)  ­¾§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ.

­É¢ ¦¾¡¼÷§Å¡õ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ

90. an-za-kar libir-ra-gin hu-mu-su-ub

    (The beast) would collapse like an old tower

    Åɢ¸¡ø ­Ä¢Å¢Ã¹¢ý ¯õÓ ÝõÒ

91. sag-bi gis.gum-hul-gin ki he-bi-tag

    Its (the animal's) head , like a thrown mortar , would sink into the ground

    º¡íÀ¢ ¸¢Ìõ¦¸¡ø¹¢ý ¸£ú ² À£¾¡ìÌ

92. anse-edin-na-se gis-es AD la-ba-gaz-en x la-ba-ba-al-e

    (as for) the wild ass, by using the 'lasso' , I did not kill it, nor impair(?) it.

    ¬ýº£ ²¾¢ýɧº ¸¢ ®º¢ AD ­Ä À¡ ¸º¢¦Âý x  ­Ä À¡ ÀÄ¢§Â

93. gis.kak u-tag-ga la-ba-si-gid-en

    I did not reach (wound) it with a javeline

    ¸¢¸ì« °¾¡ì¸ø ­Ä À¡ º£¸¢ð¼ý

94. gaba-ri-mu-gim [x]HI-de-en

    When it attacked me and I was to decide(?)

    ¸Åâ㠹¢õ [x] HI­§¼ý

95. gaz i-ba  dur gal-la gaz-e ( var. nam la-ba-si-ib-ba)

    (Whether) to give it over to killing, if it was a young foal I did not let it be killed

     ¸º¢ ®À  à÷ ¸¡øÄ ¸º¢§Â  ( ¿¡«õ ­Ä À¡ º£ôÀ)

96. seg-bar ug-gal-la gaba [xx]-da-bi

    A fierce boar, that attacked.....[....]

    ¦ºõÀÈ¢ ¯ì¸øÄ ¸¡À [xx]¢ΫÀ¢

97. hur-bi gis.kak-ta a-ba-ta-lal

    I would piece its liver with an arrow

    ¯Â¢÷À¢ ¸¢¸ì¾ «À ¾ûÇø

98. a-as-zi-ga-mu ki-a a-ba ha-za

    One shot of mine was sufficient to pin it to the ground

    ¬ «£¸§Á¡ ¸£Æ «À  ź¢?

99. gis.kak-ban-ta ka-kesda ga-na-me

    From my arrow and bow, and my trap-ropes

    ¸¢¸ì-À¡ñ½ò¾ ¸¡¸ðΠ ¸½§Á

100. im-ri-a  am lu na-ma-ta-e-e

    None of the beasts of the district (could) escape.

    ­Âõ ±È¢Â ¬õ ¬Ù ¿¡ (±õ)ÁòÐ ²¦Â

ÌÈ¢ôÒ:

90. an-za-kar> ÅÉï¢Â ¸¡ø: ÅÉò¾¢ø Å¡úÀ¨Å?  libir-ra> ­Ä¢ Å£Ã?  su-ub> ÝõÒ> §º¡õÒ

91. gis.gum.hul> ¸¢ Ìõ¦¸¡ø: ÌõÁ¢ ¦¸¡øÖõ ¸ÕÅ¢? ; tag> ¾¡ìÌ

92. anse> ¬ýº¢ , ¬ý§º: ¦ºÅ¨Äô ÀÍ? ; gis-es> ¸¢î ®º¢> ¸¢ °º¢? es> ®ðÊ?  ba-al-e> ÀÄ¢; À¡Æ¢> À¡Ã¢

93. si-gid-en> º£ ¸¢ð¼ý: ¸¢ðÊÂÅý ¾¡ý ¬¾ø; º£: ¾Õ¾ø, ®¾ø. ­Ð§Å ¯ñ¨ÁÂ¡É Å¢¨É¡ø ¬Ìõ

94. gaba-ri> ¸Åâ: ¸Åºõ?

95.  gaz> ¸º¢; i-ba> ®À : ¾ÕÅÉ? dur gal-la> à÷ ¸¡øÄ: àÃò¾¢ø Å¡úÅÉ?

96. seg-bar> ¦ºõÁÈ¢ (¬Î) ?

97. hur> ¯Â¢÷?

98. as> «> «¾É¡ø? «øÄÐ Àý¨Áî ÍðÎ: a-as> ¬ø «> ¬üÈÄ¡ø; a-as-zi-ga-mu: ±ý ¯Â¢÷㧺¡Î ÅÕõ ¬üÈĢɡø? ha-za> ź¢: ¸ðÊô §À¡Î¾ø

99. ka-kesda> ¸¡ ¸ðÎ> Å¡ö ¸ðÎ; ga-na-me> ¸½§Á: ¯¼ÉÊ¡¸, ¦¿¡Ê¢ø?

100.  im-ri-a> ®Âõ ±È¢Â?  e-e> ²Â:  ²¸¢ ¾ôÀ¢ò¾ø
 

«ýÀ÷¸§Ç,

¦¾¡¼÷žüÌ ÓýÒ º¢Ä «Æ¸¢Â ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨ÇÔõ ¸¡ñÀõ.

Åâ  90. ­ø 'an-za-kar' ±ý§È¡÷  ¦º¡ü¦È¡¼÷ ÅÕ¸¢ýÈÐ. ­¾¨É beast ±ýÚ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷òÐûÇ¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷. ¬Â¢Ûõ ­¾¨É 'an-zi-a-kar' ±É즸¡ñÎ ' Åɣ ¸¡ø" «¾¡ÅÐ ÅÉò¾¢ø º£Å¢ôÀ¨Å ±ýÚ ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡ÕóÐÅÐ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­¾É¢ý 'an' ±ýÀÐ 'ÅÉõ' ±ýÈ¡¸¢ÈÐ.  ÁüÚõ ­§¾ Åâ¢ø ' ilbir-ra" ±ýȧš÷ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ÅÃ, «¾¨É 'old tower' ±Éì ¦¸¡ûÅÐ ¦À¡ÕóО¡¸ ­ø¨Ä. ­¾¨É' ­Ä¢ À£Ã> ­Ä¢ Å£Ã" ±ýÚ¦¸¡ñ¼¡ø, ¦À¡Õû ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ. 'Å£÷' ±ýÀÐ 'ţâÂõ' ¬Ìõ, ¿Ä§Á ­Ç¨Áô ¦À¡Ä¢§Å¡Î ¯Â¢÷ôÀÐ. ­¾É¢ý 'Å£Ãõ' 'ţâÂõ' §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û ¾Á¢Æ¡¸¢ýÈÉ. 'À£Ãõ' ±ýÈ¢ÕóÐ 'Å£Ãõ' ¬¸¢ ­Õ츢ýÈÐ.

¸ÕÅ¢¸Ç¢ø Åâ 91-­ø gis. gum-hul ±ýÚ ´ýÚ Íð¼ôÀθ¢ýÈÐ. ­íÌ ÅÕõ gum ¾Á¢ú 'ÌõÓ" ¾¡ý; hul ±ýÀÐõ '¦¸¡ø' ±ýÀ¾¢ý À¢È¢§¾¡÷ ÅÊÅÁ¡¸ ­Õ츧ÅñÎõ.  Ìó¾Á¡¸ «øÄÐ Ìñ¼¡Ô¾Á¡¸  ­Õì¸Ä¡õ.

ÀÍ ¦¸¡¨Ä À¡Åõ?
 

Áü¦È¡ýÚ ÀñÀ¡ðÎî º¢ÈôÀ¢É¾¡¸ò ¦¾ýÀθ¢ýÈÐ ¬É¡ø ¸¡½ôÀÎõ ¦À¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ ¯¾ÅÅ¢ø¨Ä. «î¦º¡ü¦È¡¼÷ Åâ 92-­ø ÅÕ¸¢ýÈÐ " anse-edin-na" . µ÷ Ũ¸Â¡É  ¸¡ÎÅ¡ú Á¢Õ¸õ ¬Â¢Ûõ «¾¨É ¦¸¡øÄÅ¢ø¨Ä ±ý¸¢È¡ý, ÀĢ¢¼Å¢ø¨Ä ±ý¸¢È¡ý- la-ba-ba-al-e : '­Ä À¡ ÀÄ¢' «øÄÐ '­Ä À¡ À¡§Æ", §ÁÖõ "la-ba-gaz-en> ­Ä À¡  ¿º¢¦Âý"  ±ýÚ ­Åý ÀĢ¢¼Å¢ø¨Ä ±ýÚõ ¿º¢òÐì ¦¸¡øÄÅ¢ø¨Ä ±ýÚõ ÜÚõ «ó¾ Á¢Õ¸õ ¾¡ý ¡Ð? «¾¨É '¬ýº£ ²¾¢ýÉ" ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¡ø, ¦À¡Õû Å¢Çí̸¢ýÈÐ . '¬ý' ±ýÈ¡ø 'ÀÍ Á¡Î ' ¬Ìõ.  '¬ýº£" ±ýÀÐ º¢ÈôÒìÌâ ÀÍÅ¡Ìõ. «ôÀʦÂýÈ¡ø, ͧÁÕ ¸¡Äò¾¢§Ä§Â ÀÍì¸¨Ç ¦¸¡øÅÐ ¾Îì¸ôÀð¼ ´ýÈ¡? ÀÍŨ¾ µ÷ À¡ÅÁ¡¸ ¸Õ¾ô À𼾡? «Ð ¦¾¡ÆôÀ𼾡?  ­ýÛõ ¦¾Ç¢Â §ÅñÊ ´ýÈ¡¸ ­¾¨É ­íÌ ±ÎòÐ ¦Á¡Æ¢¸¢§Èý.

­§¾Åâ¢ø ÅÕõ 'gis.es" ż¦Á¡Æ¢  '­¡" ±ýÛõ ®ðʧ¡Π¸Õ¾ ÅÕ¸¢ýÈÐ. §ÁÖõ ­¾¨É 'ź¢' ±ýÚõ ¦¸¡ñÎ, µ÷ Ũ¸Â¡É À¢½¢ôÒì ¸ÕÅ¢ ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

­íÌ ÅÕõ 'gaz" ±ýÀ¨¾ '¹º¢' ±ýÚ ¦¸¡ñÎ «¾ý ÅÆ¢ '¿º¢' '¸º¢>¸ºìÌ" §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û ÅóÐûÇÉ ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. '¿¡ºõ' ±ýÀ¾¢ý §¾¡üÈò¨¾ ­íÌ ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ.
 

Åâ 96 -­ø ÅÕõ 'seg-bar" ±ýÀ¨¾ '¦ºõÀÈ¢> ¦ºõÁÈ¢" «¾¡ÅÐ µ÷ Ũ¸ ¬Î ±ýÚ ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡Õóи¢ÈÐ.  Åâ 97 ÅÕõ 'hur-bi" ±ýÀ¨¾ '¯Â¢÷-À¢" «¾¡ÅÐ "«¾ý ¯Â¢÷" ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ­Ð§Å ¦À¡ÕóО¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ.

Åâ 98 ÅÕõ 'a-ba" ±ýÀÐ "«ùÅ" ±ýÈ¡¸¢Â '«¨Å' ±ýÈ ÍðÎ ±Éì ¦¸¡Çò¾Õ¸¢ýÈÐ. '«Åý' «Åû' '«Ð' '«¨Å' ±ýÀɧÀ¡ýÈ ÍðÎô¦ÀÂ÷¸Ç¢ý §¾¡üÈò¨¾ ­íÌ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.
 

«ÎòÐ ÅÕõ º¢Ä  Åâ¸Ç¢ø Ó¾ü ºí¸õ ¦¾¡¼÷À¡É ÀÄ ¸ÕòÐì¸û ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÉ. Ýø¸¢ Á¡Å£Ãý ÁðÎÁøÄ, ºí¸õ ²È¢Â ¦ÀÕõ ÒÄÅÛõ ¬Å¡ý ±ýÈ ¯ñ¨Á¸û  «ÎòÐ ÅÕõ Åâ¸Ç¢§Ä§Â ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÉ. «¾¨ÉÔõ ¸¡ñÀõ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ

101  us-igi-si-sa  me-en

    I am a man of sharp eyesight.

    ¯îÍ­¹¢ º£÷º¡ø Á¡ý

102. AB-ru-um ki gesbu um-ma-tum-mu-de

    In Dabrum, the place where -- bows are fitted (?) (or taken to)

    ¾¡ôÒÃõ ¸£ú ¸¢Ò ¯õÁ¡ §¾¡õÓ¢§¼

103. gesbu sig-gi-bi gal-zu-me-en

    I proved an expert in shooting with the bow.

    ¦¸Ò º£ì¸¢À¢ ¸øÝ Áý

104. gis.nu an-ta su-bar-ra-gin kas [x]bi

    Its (arrow) flight was that of a light(ning) set free from the high

    ¸¢Ñ Å¡ÉòÐ ÍÅù¢ý ¸¢ [x]À¢

105. nig bi-ra-a-a-mu ki-bi gu nu-zi-zi-i

    Whatever I hit, did not raise its head from the spot

    ¿¢¸ ţà ¬Ä §Á¡ ¸£úÀ¢  ¸ù× ¿¡ ¢¢Â¢

106. nig-gu-un-na-se a ba -[x]RI-e

    For whatever load (to be lifted) my strength was up to it(?)

    ¿¢¸ ¸ýɧº ¬ø À¡-[x]RI-§Â

107 gis.ellag-a nig-an-na diri-ga/ tug-gim im-ra-ra-an

    With the boomerang that I send soaring high, I would hit as (when fulling) cloth(?)

    ¸¢. Å¢ÄíÌ« ¿¢¸ Å¡ýÉ ¾¢Ã¢¸ и¢ø ¹¢õ ®ÂõÈ ±È¢¦Âý

108. nig-ur-lim nim-gin gir-re / da a-si bi-ib-su-ub-be-en

    The four-footed animals, I felled (them) as if they were struck by lightning

    ¿¢¸ °÷Ä¢õÁ ¿¢õ¹¢ý ¸£È¢§¼ ¬º¢ À£Â¢ô¯ ÝôÀ¢§Âý

109 Sul-gi-me-en dug su-bar-ra-gin mas-am-mi-ib-dib-be-en

    I, Sulgi, when I am on running, can overtake a gazelle

    Ýø¸¢Á¡ý àìÌ ÍÅù¢õ Á¡ý ¬õ¨Á ­ôÒ ¾¢ôÀ¢§Âý

110. a-mu nig-na-me la ba-e-dab-be ma-ka-tum ma-a-sum

    My strength no one can check/rival; I have been given the makatum

    ¬ø §Á¡ ¿¢¸É§Á ­Ä À¡§Â ¾ô§À Á¸òÐõ Á¡ ÍõÓ

111 ki-gir-gin-na-mu nig mu-un-gar-gar

    (That) I keep deposited in my library

    ¸£ú¸£÷¸¢ñ½§Á¡ ¿¢¸ Óý¸¡÷¸¡÷

112. edin-ta  du-a-mu-de nig mu-un-si-la-la

    Coming back from the steppe, I would hang everything there

    ²¾¢ó¾ ŢΫӧ¾ ¿¢¸ Óýº£­¨Ä­¨Ä

113. ama-ugu-mu Nin-sun-ra

    Towards my mother Ninsun

    «õÁ¡ ¯Ì§Á¡ ¿¢ýÝýÈ

114. dumu nig-5-nig-10-mu-de ga-e-me-en

    ¾Ó ¿¢¸ 5 ¿¢¸ 10 Ó§¾ ¹¡§ÂÁ¡ý

    I was ever a child of five to ten years of age

115-118 (Third refrain)

ÌÈ¢ôÒ

101 us-igi-si-sa> ¯îÍ ­¹¢ º£÷º¡ø> µîÍ ­¹¢º£÷º¡ø

102.  tum-mu> §¾¡õÓ. §¾¡üÚ?  um-ma> ¯õÁ : ­¨½ò¾ø?

103.  sig-gi-bi> º£ì¸¢À¢: º£ìÌ: «Æ¢ò¾ø ; gal-zu> ¸øÝ> ¸üÚ?

104.  gis.nu> ¸£÷Ñ> ¸¢Ã½õ?  su-bar-ra> ÍÅÃ: ÍÅÃõ: ºò¾õ?  «øÄÐ ÍÅ÷: ÍÅ÷츧ġ¸õ, ÍÅÉõ kas> ¸¢> ¸¾¢?

105.   bi-ra-a-a-mu> ţà ¬Ä §Á¡: ţà ¬üÈø §Á¡? zi-zi-i> ££Â¢: ÐÊô§À¡Î Å¡ú¾ø

106.  nig-gu-un-na> ¿¢¸ ÌýÉ> Á¢¸ ¸É: Á¢¸ ¸ÉÁ¡É

107 gis.ellag-a>Å¢ÄíÌ? ; tug> и¢ø : ÀȨÅî º¢ÈÌ

108.  ur-lim> °÷ ­Ç¢õÁ; ­Ç¢õ: ¿¡ýÌ; ­Ç¢õÁ. ŢǢõÁ? gir-re> ¸£§È?

109  dug su-bar-ra> àìÌ ÍÅÃõ: À¡ðʨº? §¾Å ¸¡Éõ?

110.  ma-ka-tum> Á¸òÐõ. Á¸òÐÅõ; ma-a-sum>  Á¡ ÍõÓ> ¿¡õ ÍõÓ: ¿¡ý §º÷¾ø

111. ki-kir-gin-na> ¸£ú ¸£÷ ¸¢ñ½> ¸£ú ¸£÷ ¸ñ½; ¸£÷: ±Ø¾ôÀð¼ áø; ¸ñ: «È¢×. ­Ð§Å áĸò¾¢ý «ý¨È ¦ÀÂ÷ §À¡Öõ.  ¸£÷: ¸¢Ãó¾õ, ¸£Ãý, ¸¢Õ¾õ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸

112. mu-un-si-la-la> Óýº£­¨Ä­¨Ä: ­¨Ä: ¦¾¡í¸Å¢Î¾ø

113-114: No comments
 
 

ÀÄ Í¨ÅÂ¡É ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒ Á¢ì¸ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢Â ¦º¡ü¸û ­ó¾ Åâ¸Ç¢ø ¦¾ýÀθ¢ýÈÉ. «Åü¨È ´ÕÅ¡Ú ¸ñÎ ¦¾Ç¢§Å¡õ.

ÍÅÃõ, ÍÅ÷ì¸õ, ÍÅÉõ, ÍÃõ, ÍÅ÷
 

­î¦º¡ü¸û ±øÄ¡õ ¦À¡Õû ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¨Å, À¢ü¸¡Ä ºÁÂí¸û ÀÄÅüÈ¢ø ¦ÅÌÅ¡¸ À¢ø¸¢ýȨÅ, ­ýÚõ À¢ýÚ ÅÕ¸¢ýȨÅ. ­Åü§È¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸ 'su-bar-ra' ±ýÈ ¦º¡ø ­íÌ ­ÃñÎ ­¼í¸Ç¢ø À¢ø¸¢ýÈÐ. ͧÁÕ×õ 'su-ba-ru' ±ýÚ «¨Æì¸ôÀðÊÕôÀ¨¾Ôõ ¿¡õ ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ûǧÅñÎõ.  «ó¾ ­ÃñÎ Åâ¸Ùõ ¸£§Æ

104. gis.nu an-ta su-bar-ra-gin kas [x]bi
        Its (arrow) flight was that of light(ning) set free on high

        ¸£Ñ Å¡ÉòР ÍÀÃ-¹¢ý ¸¾¢ [x]À¢

109. Sul-gi-me-en dug su-bar-ra-gin mas-am -mi -ib-dib-be-en
    I, Sulgi, when I am on running , can overtake a gazelle

        Ýø¸¢ Á¡ý àìÌ ÍÀù¢ý Á¡ý ¬õ§Á ­ù ¾¢ôÀ¢§Âý

Åâ 104-­ø kas ±ÉÅÕõ ¸¾¢§Â, µð¼§Á , Å¢¼ôÀÎõ «õÀ¢ý µð¼§Á ¸Õô¦À¡ÕÇ¡¸, «¾ý ºô¾§Á , gisnu = ¸£îÍÑ ¯ÅÁ¢ì¸ô ÀÎõ ¦À¡ÕÇ¡¸ ­Õì¸,  'ÍÀÃ" ±ýÀÐ µ¨º§Â¡Î ¦¾¡¼÷À¢É¾¡¸ «Ð ¾Á¢ú ż¦Á¡Æ¢ ¬¸¢Â ­ÃñÊÖõ ÅÆíÌõ 'ÍÅÃõ, ÍÃõ' ¬¸¢ÂÅü§È¡Î ´òÐÅÕ¸¢ýÈÐ. Å¡Éò¾¢ø ­Ê¢ý µ¨º Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¡¸î ¦ºøÅÐ §À¡Ä, Ţ𼠫õÀ¢ý ¸¾¢ «øÄРިÃ× ±ýÀ¾¡¸¢ýÈÐ.

Åâ 109. ¾¢Öõ ´ôÀ¢¼ôÀÎõ ¦À¡ÕÇ¡¸ Å¢¨Ã§Å¡Î ÜÊ µð¼§Á "¾¢ôÒ¾ø, ¾ôÒ¾ø' ­Õ츢ýÈÐ.  àìÌ ±ýÀÐ À¡ðÎ ±ýÚ Å¢Ç츢Ţ𧼡õ. ¬¸ " àì¸ ÍÀÃõ" Á£ñÎõ Àñ½¢¨ºò ¦¾¡¼÷À¡É 'ÍÅÃõ, ÍÃõ' ±ý§È ¬¸¢ýÈÐ. «ÅÉ¢ý ´ð¼õ  À¡ð§¼¡Î ÅÕõ Àñ§½¡¨º¨ÂÅ¢¼ Å¢¨ÃÅÐ ±ýÚ ¯Â÷× ¿Å¢üº¢Â¢ý ºüÚ Á¢¨¸ôÀ¼ Å¢¾ó§¾¡¾ôÀθ¢ýÈÐ. ( running at a speed faster than sound)

¬¸ 'ÍÅÃõ' ±ýÀÐ ' º£Ã¢Â µ¨º «øÄÐ Àñ§½¡¨º' ¬¸¢ýÈÐ. §ÁÖõ ­¾§É¡Î '­¼õ' «øÄÐ '¿¢Äõ' ±ýÈ ¦À¡ÕÙ¨¼Â 'ki, ku' ¨Å ´ðÊÉ¡ø, ¿ÁìÌì ¸¢¨¼ôÀÐ 'ÍÀÃ-Ì-«õ" ¬Ìõ «¾¡ÅÐ 'ÍÅ÷ì¸õ" ¬Ìõ!

¬¸ «ì¸¡Äò¾¢ø 'ÍÅ÷ì¸õ' ±ýÀÐ Áó¾¢Ã µ¨º¸§Ç Å¢ÇíÌõ  µ÷ ¿¢Äõ «¾¡ÅÐ 'Áó¾¢Ã×ÄÌ" ±ý§È  ¦¸¡ñÊÕó¾É÷  ±ýÚ ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ. ­ó¾ Áó¾¢Ã×ĸ¢üÌ ±¾¢Ã¡¸ ­ÕôÀÐ «Íò¾Á¡Â¡ Å¢Õò¾¢Â¡¸¢Â ­ôâ¾×Ä̾¡ý. 'ÁñÏÄÌ, Å¢ñÏÄÌ" ±ýÀ§¾¡Î  'â¾×ÄÌ, Áó¾¢Ã×ÄÌ' ±ýÚõ Áì¸û ¦¸¡ñÊÕó¾É÷ ±ýÚõ , ­ó¾ Áó¾¢Ã×Ĩ¸§Â 'ÍÅ÷ì¸õ' ±ýÚõ ¦¸¡ñÊÕó¾É÷ ±ýÚõ ­ô¦À¡ØÐ ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ.
À¢ü¸¡Äò¾¡÷ ­¾¨Éô  ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ¡Ð «øÄÐ ¾ÅÈ¡¸ô ÒâóЦ¸¡ñΠ Å£½¡É ÀÄ ¸üÀ¨É¸¨Çì ¦¸¡ñΠ ÅóÐ Áýò¾¢üÌô À¢ý ­¨ÈÅÉÐ º£üÈò¾¢üÌ  ¬Ç¡¸¡¾ Òñ½¢Â ¬ýÁ¡ì¸û ͸§Á Å¡Øõ ´÷ «ó¾Ã×ÄÌ ¬ì¸¢Å¢ð¼É÷ §À¡Öõ.

§ÁÖõ ¿Ã¸ò¨¾, ¿¢ÃÂò¨¾ '¿¢÷-«¸õ" «¾¡ÅÐ ­ó¾ ÍÅÃõ ­øÄ¡¾ ­¼õ ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. º¢ó¾¢ì¸

Á¸òÐõ, Á¸òÐÅõ
 

­ý¦É¡Õ ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÀ¢É¾¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ 'Á¸òÐõ' ±ýÀÐ. «Ð ¸£úÅÕõ Åâ¢ø Å¢Çí̸¢ÈÐ.

110. a-mu nig-na-me la ba-e-dab-be ma-ka-tum ma-a-sum
    My strength no one can check/rival; I have been given the makatum

    ¬÷/¬ø §Á¡ ¿¢¸úɧÁ ­Ä À¡§Å ¾ô§À , Á¸òÐõ Á¡ ÍõÓ

­íÌ 'Á¸òÐõ '  ±ýÀÐ 'greatness' ±ýÈ ¦À¡Õû ¯¨¼ÂÐ, ¬¸§Å  ͧÁÕ 'Á¡, Á¡' ¬¸¢ÂÅü§È¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ. 'Ðõ'±ýÈ  ¦ÀÂ÷¦º¡øġ츢§Â¡Î Å¢Çí¸ ¬º¢Ã¢ÂÕìÌ ¦À¡Õû Á¨ÄקÀ¡Öõ ¬Â¢Ûõ ­¾¨É§Â 'ÐÅõ' ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¡ø ¦À¡Õû ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ ±ýÀ§¾¡Î ­Ð×õ "À¢Âõ/ bi-am" ±ýÀÐ §À¡ýÈ ÀÆó¾Á¢ú ¦ÀÂ÷¦º¡øġ츢¡¸ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ­íÌ ÍõӾġÅÐ ´ýÚ¾ø, ¦À¡Õóоø  ¬Ìõ. ­Ð§Å 'ÍÁò¾ø' ¬¸¢Å¢ð¼Ð §À¡Öõ. ­íÌ '¿¢¸úɧÁ" ±ýÀÐ ' ÓüÈ¢Öõ ¯ñ¨Á¡¸" ±ýÈ ¸ÕòШ¼ÂÐ.  À¢ü¸¡Äò¾¢ø ­Ð§Å"¿¢¸ÁÉõ" ±ýÈ «Ç¨Å¢Âø ¸¨Ä¡øÄ¡¸¢ ­Õì¸Ä¡õ.

¸£÷, ¸£Ãõ, ¸¢Ãó¾õ.
 

­ý¦É¡Õ ͨÅÂ¡É ¦º¡ø 'kir' ±ýÀ¾¡Ìõ. ͧÁÕò ¾Á¢ú ÀñÀ¡Î ¸øÅ¢ìÌõ ¸¨Ä¸ÙìÌõ ±ùÅÇ× º¢ÈôÀ¢¨Éò ¾óÐûÇÐ ±ýÀÉÅü¨È Å¢ÇìÌÅÉÅ¡¸ ­ó¾ ӾãÀ¢Âò¾¢ø ÀÄ Åâ¸û ÅÕ¸¢ýÈÉ. «ÅüÈ¢ø ´ý§È ­ó¾ ¦º¡ø¨Äò ¾¡í¸¢ ÅÕõ ¸£ÆÐ.

111. ki-gir-gin-na-mu nig mu-un-gar-gar

    (That) I keep deposted in my library

    ¸£ú¸£÷¸ñ½§Á¡ ¿¢¸ Óý¸¡÷¸¡÷

­íÌ 'ki-gir-gin-na" ±ýÀÐ áĸÁ¡Ìõ. kir/gir ±ýÈ ¦º¡ø ' giri" «¾¡ÅÐ 'Å¢Ãø' ±ýÀ§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ. '¯-¸¢÷' '¸£¨Ã' ±ýÀɧÀ¡ýÈ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡½, '¸£÷" ±ýÀ¾¢ý ãÄô¦À¡Õû '§¸¡Î'  «¾É¢ý "§¸¡Î §À¡ýÚ ¿£ûÅÐ «¾¡ÅÐ ¦¸¡Ê " ±ýÀ¾¡¸ ­Õ츧ÅñÎõ . ÍÅâø ±ØÐõ §¸¡Î¸¨Ç Àñ¨¼§Â¡÷ '¸£÷' ±ý§È ÜȢ¢Õ츧ÅñÎõ. À¢ü¸¡Äò¾¢ø ­ôÀÊôÀð¼ ¸£÷¸§Ç ±ØòÐì¸Ç¡¸ ÅÇÃ, '¸£÷ ' ±ýÀÐ "±ØòÐ" ±ýÀ¾¡¸¢ ­Õ츧ÅñÎõ. ­Ð§Å Àâ½Á¢òÐ '¸¢Ãó¾õ' ¬¸¢Â¢Õ츢ýÈÐ §À¡Öõ. ºí¸¸¡ÄòÐ '¸£Ãý" ±ýÀ¡ý '±Øò¾¡Çý' ±ýÀ¡É¡¸ ¾¢¸úó¾¢Õ츧ÅñÎõ. ­É¢ ­ý¦É¡Õ ¬Ì¦ÀÂḠ±Øò¾¡Ç¡¸¢Â áø¸Ù째 ¦ÀÂḢ¼ «¾¨Éò¾¡ý ­íÌ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.  ­É¢ áü¸Ç¢ø ÀÄÅ¢¾õ ­Õì¸ ­íÌ áĸò¾¢ø §º÷ìÌõ ¾Ì¾¢Ô¨¼Â¾¡¸ «È¢× áü¸§Ç §¾÷ó¦¾Îì¸Àθ¢ÈÐ ±ýÀ¨¾Ôõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ­íÌ 'gin/kin" ±ýÀÐ ¾Á¢Æ¢ø '¸ñ' ±ýÚ ÅÇ÷óÐûÇÐ. ­î¦º¡øÄ¢üÌ '«È¢×' ±ýÈ ¦À¡ÕÙõ ¯ñÎ. «Ð§Å ­íÌ ¦À¡ÕóÐÅÐ.

­ùÅ¡Ú '¸¢Ãó¾õ' ¾Á¢ú ¬¸¢¼ 'À¢Ã¡¸¢Õ¾õ- ¦ºí¸¢Õ¾õ (Sanskrit) ' ±ýÈ À¡ÌÀ¡Î¸û À¢ü¸¡Ä ¾Á¢Æ¢ø §¾¡ýȢ¨Å¡¸ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ-- ¦ºó¾Á¢ú-¦¸¡Îó¾Á¢ú -- ±ýÀÐ §À¡Ä. §ÁÖõ ͧÁÕÅ¢Öõ ­§¾ô§À¡ýÈ 'eme-gir, eme-sal" «¾¡ÅÐ ±Ø¾ôÀÎÅÐ, §ÀîÍ ÅÆ츢ø ¯ûÇÐ ±ýÈÅ¡Ú ¦Á¡Æ¢¨Â ÅÌò¾¢Õó¾É÷  ±ýÀ¨¾Ôõ  ( ¦ºöÔû, ÅÆìÌ) ¸¡ñ¸

­ò¾¨¸Â ¦¾Ç¢×¸¨Ç ¦ºù§Å «¸ôÀÎò¾¢ò ¦¾¡¼÷§Å¡õ.

Ýø¸¢Â¢ý ӾãÀ¢Âõ

119. lugal-me-en ur-sag  su-du-a kalam-ma kur-ra-am

    I, the king, am a perfect hero, (both) at home and abroad

    ¯Ù¸ûÁý  ¯Â÷ºÉõ  ÝÎÅ ¸ÇõÁ ÌýÈ ¬õ

120. Sul-gi nir-gal usu-gal-gal-la me-en

    I, Sulgi, am the brave one, of extraordianry strength

    Ýø¸¢ §¿÷¸¡ø ¯Í¸û¸ûÇ Á¡ý

121. kala-ga me-en nig sag nu-gi-me-en nig-hul nu-zu-me-en

    I am a valiant one, I am such that nothaing can drive back, can experience no harm

    ¸¡Ç¸ Á¡ý ¿¢¸ º¡ Ñ Á£û  Áý ¿¢¸ ´ø Ñ ÝúÁ¡ý

122. id-da ma-gur-mu gu nu-mu-e-da-ga-ga

    On the river my boats never lie idle at the bank

    ®¼ Á¡ §¸¡Ã §Á¡ ¸ù× Ñ §Á¡Â¢Î ¸¡ø¸¡ø

123. ANSE-erin-na-mu zi-bi nu-mu-e-da-[xx]

    The asses of my troops never [lay down(?)] their harness

    ANSE ±¾¢ýÉ §Á¡ £À¢ Ñ §Á¡Â¢Î-[xx]

124. ses-ku-li-mu sul-Utu-am

    Like my brother and friend, the young hero Utu

    º¢Í ÌÄ¢ §Á¡ Ýø ¯Ð ¬õ

125. zag-se pirig-gin dag-dag-ga

    (Having ) flanks like a lion, I wander (far and wide)

    º¡¨¸î§º À¢Ã¢¹¢ý ¾¡ì̾¡ìÌ ¸¡

126. anse-SAHAR-lal ug-gin ara-gi-a-ga SAHAR sag-ga-bi me-en

    (and) for my pack asses in the steppe, when the lions roared, I was their attentive herdsmen

    ¬ýº£-SAHAR-«øÄø ¯ì¸¢ý «¨È¸£Â측ø SAHAR º¡í¸À¢ Á¡ý

127. dur-gin kas-a NE-mu nu-silig-ge

    Like a donkey-colt in its running, my strength doe never give way

    Ðø¹¢ý ¸¾¢Â NE-§Á¡ Ñ º¨Ä째

128. kas-ta-e-a-me-en dug nu-kusu-u me-en

    When I come back from the race, my knees never feel tired

    ¸¾¢ò¾ ²ÂÁ¡ý  ÐìÌ? á ÜÍ Áý

129. nam-te nu-gal-me-en NE-sa gu-gu-ud-me-en

    Without taking any rest, as I am strong complexion, I can (still) dance and prance

    ¿ó¾¢ Ñ ¸¡øÁ¡ý NE-º¡ Üù§¸¡ÎÁ¡ý

130 KA-mu nig KA-ta nu-sub-bu-dam

    My speech was never arrogant

    KA-§Á¡ ¿¢¸ KA-ò¾ Ñ ÍôÒ¾õ

131. SAL-mu di nig-gi-na-ka dudu mu-e-s`i-ga`l

    My meekness (or openmindedness) prompted words that were pronouncements of justice

    SAL-§Á¡ Å¢¾¢ ¿¢ì¸¢É¸ àòÐ §Á¡Â¢¨º ¸¡ø

ÌÈ¢ôÒ:

119.  ur-sag> ¯Â÷ºÉõ; su-du > ÝÎ: «¨¼¾ø;  kalam> ¸Çõ : ÀñÀÎò¾ôÀðÎ ¿¢Äõ, ÅÂø; kur-ra> ÌüÈ. ÌýÈ : Á¨ÄôÀ̾¢

120.  nir-gal> ¿£÷¸¡ø, §¿÷¸¡ø: «ÈõÀ¢¨Æ¡ Ó¨È; usu-gal-gal-la> ¯º¢÷¸û¸ûÇ? §ÀÕ¢÷ôÒ , «¾É¢ý ±Ç¢¾¢ø «º¾¢ «¨¼Â¡¨Á

121.  kala-ga> ¸¡û-«¸> ¸¡Ç¸ý: ¸¡¨Ç§À¡ýÈ Å£Ãý?  sag> º¡ý, ¾¡ý: ¡§Ã¡ ´ÕÅý

122. id-da> ®¨¼> µ¨¼; ma> Á¡> ÁÃõ: ­íÌ ¬Ì¦ÀÂáö À¼Ì; gur> §¸¡÷: Á¢¸ô ¦ÀâÂ, §¸¡Ã; gu`> ¸×û

123-124 No comments

125. pirig> À¢Ä¢. ÒÄ¢: tiger

126. ara> «¨È: ÌÓÚ¾ø sag-ga> º¡í¸ý: ¾¨ÄÅý.

127. dur> Ðøõ: ̾¢¨Ã ; silig-ge> ºÇ¢ì§¸> º¨Ç째 : ¸¨Çò¾ø

128 kas> ¸¢> ¸¾¢: µð¼õ

129  nam-te> ¿ó¾¢, ¿òÐ: ¦ÁÐÅ¡¸ ¿¸÷¾ø; gu-gu-ud> Üק¸¡Î: Ü×¾ø §¸¡Î¾ø «¾¡ÅÐ ¬Î¾ø; §¸¡ÊÂ÷: ¬Î§Å¡÷

130. sub-bu-dam> ÝôÒ¾õ, ÝõÒ¾õ> §º¡õÒ¾õ

131. dudu> àÐ : о¢ ; nig-gi-na-ka> ¿¢ì¸¢ýɸõ, ¿¢ü¸¢ýɸõ: ¿¢¨ÄòÐ ¿¢üÀ¾¡¸

(¦¾¡¼Õõ)11

12.

§Áü§À¡ó¾ Åâ¸Ç¢ø  Å¢ÇíÌõ º¢Ä ÀÆ了¡ü¸¨Ç ¬öóÐò ¦¾Ç¢óÐ áÄ¢¨Éò ¦¾¡¼÷§Å¡õ.
 

Åâ  119 ¬Æî º¢ó¾¢ì¸ §ÅñʦšýÈ¡Ìõ

 lugal-me-en ur-sag su-du-a kalam-ma kur-ra- am

­íÌ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø 'Áý" ±ýÚõ '¬õ" ±ýÚõ  ¦º¡ü¸Ùõ À¢øŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­ó¾ '¬õ" ­ýÚõ À¢øž¡Ìõ. ­¾É¢ý§È "µõ' À¢Èó¾¢ÕôÀ¨¾ §Å¦È¡÷ ¸ðΨâø Å¢Ç츢Ôû§Çý. ­ó¾ "Á¡ý, Áý" ±ýÀ¾¢ý ­ý¦É¡Õ ¾¢Ã¢§À 'Á¡ø " ±ýÀÐ. ­Ð§Å ͧÁÕÅ¢ø "gal., ma-al"  ±ýÚ Å¢Çí̸¢ýÈÐ. ­¾ý ÅÆ¢§Â «¨Éò¨¾Ôõ «Æ¢Â¡Ð ¸¡ìÌõ ºì¾¢Â¡¸ 'se-ir-ma-al" ±ýÛõ ¦¾öÅõ ¦¾¡ÆôÀθ¢ýÈÐ. ­ò¦¾öÅõ ¿¢îºÂÁ¡¸ ¿õ '¾¢ÕÁ¡ø' ¾¡ý.

'ur-sag" ±ýÀÐ '¯Â÷º¡ý" ±ýÈ¡Ìõ. "su-du" ±ýÀÐ ÝξġÌõ, «¨¼Å¾¡Ìõ.  "¸Çõ" ±ýÀÐõ "ÌýÚ " ±ýÀÐ ­ýÚõ À¢øÀ¨Å ¾¡ý. ­íÌ '¸Çõ' ±ýÀРͧÁըŠÌȢ츠 'ÌýÚ' ±ýÀÐ Á¨ÄÀ̾¢Âî ÍðÊ «ó¿¢Â÷¸¨Ç ÌȢ츢ýÈÐ. 'ÌýÈÅ÷" ±ýÈ¡ø '«ó¿¢Â÷' ±ýÈ ¸ÕòÐ §À¡Öõ.

Åâ 120-­ø 'usu-gal-gal-la"  ±ýÈò ¦¾¡¼÷ À¢ø¸¢ýÈÐ. ­¾¨É "°Í-¸û¸ûÇ" ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ­ó¾ '°Í" ±ýÀ§¾ '°Ì" ±ýÈ¡¸¢ «¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø '°ì¸õ" ±ýÈ ¦º¡ø Åó¾¢Õ츧ÅñÎõ

Åâ 121 ' nig sag" ±ýÈ ¦¾¡¼÷ ÅÕ¸¢ýÈÐ. ­¾¢ø 'sag"  ±ýÈ ¦º¡ø '´ÕÅý' ²ý§È¡ '¾¨Ä' ±ý§È¡ ­øÄ¡Ð '¯Â÷× ' ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø À¢øŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­¾¨Éò¾¡ý  'º¡í¸£Âõ" ±ýÚ ­ýÈÇ× §ÀîÍ ÅÆ츢ø º¢Ä÷ ¦º¡øÄ¢ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷.  ­¾É¡ø 'º¡í¸£Â ¸¡Ã¢¨¸" ±ýÈ áÄ¢ý ¦À¨à §¿¡ì¸ «Ð "¯Â÷Å¢ø ´ÕÅ¨É ¿¢ÚòÐÅÐ' ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ ±ýÀ§¾¡Î ­ó¾ º¡í¸¢Âò ¾òÐÅõ  À¸Åò ¸£¨¾Â¢ø Å¢ÇíÌõ ' º¡í¸¢Â §Â¡¸õ' §À¡ýȨŠͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸§Ç¡Î ¦¾¡¼÷ÒüÈ¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÚõ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.

Åâ 122-­ø 'id-da' ¦º¡ø '¬Ú' ±ýÈ ¦À¡Õ¦Ç¡Î Å¢Çí̸¢ýÈÐ. ­ó¾ "®¨¼" ÁÕÅ¢ 'µ¨¼' ¬¸¢ ­Õì¸Ä¡õ.  ­§¾±î ¦º¡ø À¢È ­¼í¸Ç¢ø 'ud-da" ±ýÚõ À¢ø¸¢ýÈÐ. «ò§¾¡Î ¾¢ÕÁ¡Ä¢Â ÅÆ츢ø ¾¢ùŢ À¢ÃÀó¾í¸ÙìÌ §Àըø¨Ç '®Î' ±ý§È ÅÆí̸¢ýÈÉ÷. ¬üÚ¦ÅûÇõ §À¡ø  ­ó¾ Ţ¡츢¡Éí¸û ¦ºøž¢ý ­ó¾ ¦À¨à «Å÷¸û ­ðÊÕì¸Ä¡õ.
 

Åâ 127-­ø dur  ±ýÈ ¦º¡ø À¢ø¸¢ýÈÐ. ­¾ý ¦À¡Õ¨Ç "donkey-colt" ±ý¸¢ýÈ¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷. ¾Á¢Æ¢ø ­Ð ' Ðøõ " ±ýÈ¡¸¢ '̾¢¨Ã ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø À¢ø¸¢ýÈÐ. «Îò¾ Åâ¢ø ÅÕõ 'kas" ±ýÚ ÅÕÅÐ " kas-ta-e-a"  ±ýÀÐ µð¼ò¨¾ô ¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ñ¼ ¿õ '¸¾¢' «øÄÐ '¸Ê' ¾¡ý. ãÄõ '¸' ±ýÈ¢Õ츧ÅñÎõ

­É¢  ºÁ º¼í̸û ÀÄ Å¢Çì¸ôÀÎõ «Îò¾ Åâ¸ÙìÌî ¦ºø§Å¡õ.

Ýø¸¢Â¢ý  ӾãÀ¢Âõ

132.  mas su-gid-gid dadag-ga-me-en

133. gir-gin-na-ha UZU-ga KA Nin-tu-bi ga-me-en

134. su-luh-ha nam-isib-a su-du-de

135. en-ra za-mi-ga gi-par-se dab-e

136. lu-mah nin-dingir sa--ku-ge pad-da

137. sig-se sag-ga-ga nim-se GIN-KAR si-ge

138. e su-nir-ra-ke ig tag-tag

139. gis.gid-da a-me tu-tu-de

140. ki-bal-a-se di-galam-ma ga-ga-de

141. inim-dingir-re-e-ne nig kal-kal-la-am

142. sila-babbar udu-kin-gi-a-ka KA-gar u-bi-e

143. ki mu-pad-de ba a ese u-ba-ni-e -tum

144. KA siskur-siskur-ra KA udu-sa-a mi-ni-ib-gi-gi

145. mas su-gid-gid-mu na-ha-ah-gin mu-un-[x]

146 udu sa-gi-a su-ga ba-an-gid

147.  sag-ga hul-da la-ba-an-da-haze-en

148. sa-zalag ni-ga-me-en igi-mu-ta i-DU-xx

149. lugal-me-en sa lu-dis-a

150. a-ag-ga nig ki-sar-ra-ka igi mu-na-ni-du

151- 154 : (fourth refrain)


HOME