®Éý¨É º£÷À¢Âõ : ´ýÀÐ

²ñ ¯ÎÅ¢ý ±ð¼¡ÅÐ À¡¼Ä¢ø ¦Àñ¨Á¾¡ý ±ùÅÇ× Ð¾¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ?  «¾ýÅÆ¢ ÌÁâ ¿¡ðÊø ¦Àñ¸û ±ùÅÇ× ¯Â÷óÐ ­Õó¾É÷ ±ýÀ¨¾Ôõ ¸¡ðθ¢È¡÷ ­ó¾ «õ¨Á¡÷.  ®Éý¨É ÓØÓ¾ø ¦¾öÅõ «øÄ; ÒŨÉìÌ ÒŨÉ¡¸ ­ý¦É¡Õ «õ¨Á " «õÁ¡ ¯Ì §Á¡".  ­Åû¾¡ý Àáºì¾¢, ¾Éì¦¸É ±ó¾¦Å¡Õ ÅÊÅÓõ ­øÄ¡¾ "¦¾ûǢ ´Ç¢" (u dalla-e-a) .

¬É¡ø Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡ÉÐ ­íÌ ®Éý¨É ¸øÅ¢§¾Å¢Â¡¸ ¸¨ÄÅ¡½¢Â¡¸ ºÃž¢Â¡¸ о¢ì¸ôÀÎÅо¡ý. «ÅÇÐ ¸øÅ¢ à츢¨ºôÀ¾üÌ ÓÊ¡¾ ´ýÈ¡õ. (gal-bi du-ga-zu mah-am) §ÁÖõ «ÅÇÐ «È¢× Á¢¸ ¯Â÷ó¾ ´ýÈ¡õ (gal-zu igi-gal)

­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐì¸û ¿Åáò¾¢Ã¢ ŢơŢ¨É Å¢ÇìÌž¡¸ «¨ÁÅÐõ º¢ó¾¢ì¸ §Åñʾ¡¸ ­Õ츢ýÈÐ.

­óÐ ºÁÂõ  ¨Å¾£¸ Á¡÷ì¸õ ±ýÀÐ ±ùÅÇ× À¢¨ÆÂ¡É ¸ÕòÐ ±ýÀÐ ­É¢§ÁÄ¡ÅÐ ­ó¾ ¾¢Ã¡Å¢¼ ­Âì¸ò¾¢ÉÕìÌô ÒâÂðÎõ, ¾Á¢Æ÷¸Ç¢¨¼§Â µ÷ ºÁ ÁÚÁÄ÷ ¯¾¢ì¸ðÎõ.

­Åü§È¡Î ­ýÛõ ¿õ¨Á ¾¢¨¸ì¸ ¨ÅôÀ¾¡¸ «¨ÁÅÐ ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸ÙìÌõ  ®Éý¨É¡¸¢Â ­Åû¾¡ý "£Å ¸¨Ä"¡õ . (zi-gal-uku-lu-a). ­§¾î ¦º¡ø À¢È ­¼í¸Ç¢ø 'zi-gala , zi-sa-gala"  ±ýÚõ «ì¸¡Ê ¦Á¡Æ¢Â¢ø "zisgallu"  ±ýÚõ   ÅÕ¸¢ýÈÐ.   «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Ç " sustenance, having life in the body, granting life" ±ý¦ÈøÄ¡õ ÜÚ¸¢ýÈÉ÷ ͧÁÕ «È¢»÷¸û. ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯Â¢Ã¡¸, ¯Â¢÷ôÀ¢ý ãÄÁ¡¸ ­Åû¾¡ý ­Õ츢ýÈ¡û. º¢ò¾÷¸û ¸ñ¼Å¡Ú ¸¡ÉüÀ¡ø ¸¡ÁôÀ¡ø ­ÃñÊüÌõ ­Å§Ç Ó¾ø.

­É¢ ¾ÉРͧž¨É¸¨Ç «õ¨Á¢¼õ ӨȢðÎ «ÅÇÐ ¯¾Å¢¨Âì §¸ðÌõ Á¡É¢¼òÐÅõ Å¢ÇíÌõ Ũ¸Â¢ø «Îò¾ À¡ðÎ. ²ñ ¯Î «ñ½¡ ¾ý¨É µ÷ ¦¾öÅô À¢ÈŢ¡¸ì ¸¡½Å¢ø¨Ä -- ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸¢ø ÀðÎ ÀüÀÄ ÐÂÃí¸ÙìÌ ¬Ç¡Ìõ ´Õò¾¢Â¡¸§Å º¡¾¡Ã½ µ÷ Á¡¾¡¸§Å ¸ñÎ ¾ý ÐÂÃí¸¨Çì ¦¸¡ðÊò ¾£÷츢ýÈ¡û, ¸¨Ã¡ ¦¿ïÍõ ¸¨ÃÔõ Ũ¸. ­¾ý¦À¡Õ𧼠®Éý¨É¨Â  ­Ãì¸õ ÍÃìÌõ ¦¿ïºò¾û (sa-su-ra) ±ýÚõ µÐ¸¢ýÈ¡û §À¡Öõ!

®Éý¨É À¡¼ø: ´ýÀÐ

66. gi-par-ku-ga    hu-mu-e-si-in-ku-re
     Verily I had entered    my holy giparu at your behest

    ¨ÁÀ¡÷ §¸¡¸ ¯õӧŠº£Â¢ý ܧÃ

67. en-me-en     en-he-du-an-na-me-en
    I, the high priestess    I, Enhuduanna!

    ²ñÁ¡ý ²ñ ¯Î «ñ½¡ Á¡ý

68. ma-sa-ab i-gur-ru    asila i-du
    I carried the ritual basket,   I intoned the acclaim

    Áò¾¡ôÒ(?) ® §¸¡Õ ¬º£Äõ ® àìÌ

69. ki-si-ga bi-in-gar    ga-e nu-mu-un-de-ti-le
    (But now) I am placed in the leper's ward    I, even, I can no live with you!

    ¸£ú º¢ì¸õ À¡Â¢ý ¸¡÷,  ¹¡§É ¿¡ Óó¾¢ ¾¢ø§Ä
 

70. u-de ba-te    u mu-da-pil
    They approach the light of day    the light is obscured about me

    ´û(¢ò)§¾ À¡ §¾ö     ´û ±õÁ¢¼ À¡ú

71. gizzu u-de ba-te     u-lu-da im-mi-dul
    The shadows approach the light of day     it is covered with a (sand) storm

    ¸¢Ã¢¤  ´û(¢ò)§¾ À¡ §¾ö ¯Ä«¦Å¡Î §¾¡Ä¢õÁ¢

72. ka-lal-mu su-uh-a ba-ab-tum
    My mellifluous mouth is cast into confusion

    ¸¡ö «Æø§Á¡  §º¡¸õ  À¡ «ù à¯õ

73. ni-ur-sa-sa-mu sahar-ta ba-e-de-gi.
    My choicest features     are turned to dust

    ¿¢¸ ¯Õ º¡øº¡ø§Á¡ º¸üÈò¾ À¡ ­Î Á£

ÌÈ¢ôÒ

66. gi-par> ¨Á-À¡÷>  ­ÕÙõ ´Ç¢Ôõ? ¬Ì¦ÀÂáö ¸ÕŨÈ¡¸Ä¡õ. «øÄÐ gi-par> §¸¡ÒÃõ, ¸ÕÒÃõ= ¸ÕŨÈ? ; ku-re> ܧÃ: Ü÷¾ø: Óý§ÉÚ¾ø ' si-in" " si>i> ®: ¾Õ¾ø ±Ûõ Å¢¨É¡ø  -in> ­Èó¾¸¡Ä ­¨¼î¦º¡ø. "­É¢" "­ýÚ" ±ýÀÉ §À¡ýÈ ¸¡Äî ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸ ; hu-mu-e> ¯õ§Á, ¯õÓ§Å> ¯õÁ¡ø, ¯õÁ¢ý

67. en-me-en > ²ñÁ¡ý> §ÅñÁ¡ý. §ÅûÁ¡ý; me-en> Á¡ý: "«¾¢¨¸-Á¡ý" "§ºÃ-Á¡ý " ±ýÀɧÀ¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸. "Áý" ±ýÚõ ¬Ìõ

68.ma-sa-ab>  Á¡º¡ôÒ, Áò¾¡ôÒ(?)  gur-ru>§¸¡Õ, ܨÈ(?) ; asila> ¬º£Äõ> ¬º¡Ãõ:  §ÁÄ¡É ´Øì¸õ

69. ki-si-ga> ¸£ú º¢ì¸õ: "º¢ì¸ø" ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý «Ê¢ø À¢Èó¾ º¢ì¸¢ÂÐ «¨¼ì¸ôÀÎõ ­¼õ «¾¡ÅÐ º¢¨È¨Ä ¬¸Ä¡õ. ti-le> ¾¢ø§Ä: ¾¢ø¨Ä: ¯Â¢÷¸û Å¡úŨ¾ ­ÕòÐÁ¢¼õ? " Å¡ú¸ ¾¢ø «õÁ" ±ýÀɧÀ¡ýÈ ºí¸ò ¾Á¢ú ÅÆì̸¨Çì ¸¡ñ¸. "¿Ä§Á Å¡ú¸" ±ýÀ¾¡¸ ­¾ý ¦À¡Õû ­Õì¸Ä¡õ.

70. u>¯û. ´û> ´Ç¢' te> §¾ö, §¾¡ö; pil> À¡ú

71. gizzu> ¸÷Í, ¸Ã¢Í (> ¸Ã¢¤> ¸¢Õ½ý?) ¸ÕôÀ¡ÉÐ: ¿¢Æø; u-lu> ¯Ä¨Å: ÍÆø ¸¡üÚ, dul> §¾¡ø: ãξø; ¬Ì¦ÀÂáö ãξ¨Äî ¦ºöÅòüÌ

72. ka> Å¡ö : ¸¡ñ¸ ¸¡-Ţâ: "Ţâó¾ Å¡Ô¨¼Â" ±ýÚ ¸¡Å¢Ã¢ ¬üÈ¢üÌô ¦ÀÂ÷. ¸-Å¢, ¸-¨¾ ±ýÈ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ¸¡ñ¸. "š¢ĢÕóÐ ÅÕÅÐ" ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ. lal> «Æø> «ÆÌ? ; su-uh> §º¡×, §º¡÷×, §º¡¸õ

73. uru> ¯Õ ; sa-sa> º¡øº¡ø: º¡øÒ¨¼ÂÐ? ; sahar> º¸Ú> º¸¾¢;  gi> Á£:  Á£Ð

®ýÉ¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø ÀòÐ

­ó¾ º£÷À¢Âõ º¡¾¡Ã½ ­¨Èо¢ôÀ¡¼ø «øÄ, ºÁ ¯Ä¸¢ø ¦ÀâÐõ ÅÆíÌõ ¿¡Á¡ÅÇ¢ «øÄ, ¦ÅÚõ §À¡üÈ¢ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ. À¡ÎÅ¡÷ ¦¿ï¨º ¸º¢óÐ ¯Õ¸î ¦ºöÔõ ¸ñ½£÷ ÒÄõÀø, ¦Áö Àò¾¢Â¢ý ±Øó¾ «Æ¸¢Âô À¡ÍÃõ. ¾¡ý µ÷ §ÅñÁ¡û ±ýÀ¨¾Ôõ (en me-en) §ÁÖõ ­ó¾ô §ÀÕĸ¢ø  À¢ÈóÐÆÖõ µ÷ «üÀ £Åý ±ýÀ¨¾Ôõ ÁÈó¾Åû «øÄ ­ó¾ «õ¨Á¡÷. ¾¡ý µ÷ ¦¾öÅõ «øÄ ²ý ¯Î «ñ½¡ ±ýÈ µ÷  º¡¾¡Ã½ô ¦ÀñÁ¸û ¾¡ý ( en-hedu- an-na me-en) ±ýÀ¨¾ ¾ÅÈ¡Ð ÅüÒÚòи¢ýÈ¡û. ­¾É¡ø ­ÅÙõ ¿õÁ¢ø ´Õò¾¢¾¡ý ±ýÈ ¯½÷¨ÅÔõ ±ØôÀ¢ ¿õ ¦¿ï¨ºò ¦¾¡Î¸¢ýÈ¡û. ¿õ Å¡ú쨸¢ø ±ò¾¨É ­¼÷¸Ç¢ø Àð¼Øó¾¢, §Å¾¨É¸¨Ç ­É¢  ¦À¡Úì¸ ÓÊ¡Р±ýÈ ¸ð¼ò¾¢ø ­¨ÈÅ§É ¸¾¢ ±ýÚ §¸¡Â¢¨Ä §¿¡ì¸¢ ´Î¸¢§È¡§Á¡ «§¾ô §À¡ýÚ¾¡ý ­ó¾ «õ¨Á¡Õõ -- ¬ñ-¨½  ®Éý¨É¨Â §¿¡ì¸¢ µÎ¸¢ýÈ¡û-- ¾ÉìÌ §¿÷ó¾ ­Æ׸¨Ç  ±øÄ¡õ ±ñ½¢ ±ñ½¢ «Ø¾Å¡§È! ¸£ú º¢ì¸ø (ki-si-ga) ±ýÛõ º¢¨È¨Ä¢ø ¾ûÇôÀ¼,  ¾ý «Æ¨¸¦ÂÄ¡õ ­Æ츢ýÈ¡û.  ´Ç¢ ­øÄ¡¾ ­Õû ¯Ä§¸ ¯Ä¸¡¸¢ýÈÐ; ¯¼¦ÄíÌõ àÍ «ØìÌ! º¸¾¢! «Ð¦À¡ØÐ ¾¡ý Å¡úó¾ «ó¾ ¯ýɾ À¨Æ ¿¢¨Ä¨Â ¿¢É× ÜÚ¸¢ýÈ¡û:  ¾¢Éõ ¾¢Éõ ¸ÕŨÈô ÒÌóÐ ¾£Àõ ²üÈ¢ ¨ÅòР ¬º£Äõ À¡ÊÉ¡Ç¡õ, «ý¨É¢ý ¾¢ÕÓý§À Å¡úó¾¡Ç¡õ!

ÌÁâ측Äò¾¢ø µ÷ ¦ÀñÁ¸û ¾¢Õ째¡Â¢Ä¢ý ¸ÕŨÈìÌû ÒÌóÐ ±øÄ¡Å¢¾ «÷ɸ¨ÇÔõ ¦ºöÐûÇ¡û! ­¨ÈŢ¢ý ºó¿¢¾¢Â¢§Ä§Â Å¡úó¾¢Õ츢ýÈ¡û!  о¢ À¡¼ø «÷îº¨É ±øÄ¡ó ¾Á¢Æ¢§Ä¾¡ý!  «ó¾ ºÁÂò¾¢ø «¿¡¸Ã£¸ì ÌõÀĸǡ¸ò ¾¡ý ­ó¾ ¬Ã¢Â÷¸û ÍüÚôÒÈ §¾Âí¸Ç¢ø Å¡úó¾¢Õ츢ýÈ¡÷¸û.

­ó¾ Àñ¨¼Â ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ø «ý¨È ¿¢¨Ä¦Â¡Î ­ý¨È ¿¢¨Ä¨Â ´ôÀ¢ðÎôÀ¡Õí¸û! ±ùÅÇ× ¸£§Æ ­Èì¸ôÀðΠŢ𧼡õ?  ¬Â¢Ûõ ¿õ ­Èì¸ò¨¾ ¿¡õ «È¢ó¾¢Õ츢§È¡Á¡? ­ø¨Ä§Â? ¿õ¨Áô ÀüÈ¢ ¿¡§Á «È¢Â¡¾¢ÕôÀÐ µ÷ Á¡¨Â -- ¾¢Ã¡Å¢¼ Á¡¨Â. «ó¾ Á¡¨Â¢ĢÕóÐ ¾Á¢Æ÷¸¨Ç Á£ð¸ ­ó¾ «õ¨Á¡âý À¡¼ø ¯¾ÅðÎõ.

«ÎòÐ «õ¨Á¡âý ÒÄõÀÄ¢ý ¸¡Ã½ò¨¾ «Å÷¸û ŢâìÌõ Ũ¸ì ¸¡ñÀõ.


À¡¼ø : ÀòÐ

74. nam-mu su-en    lugal-an-ne
    What is he to me, oh Suen! this Lugalanne!

    (±ý)¿§Á¡ §º¡Áý (­ó¾) ¯Ù¸Çñ§½

75. an-ra du-mu-na-ab an-e ha-ba-du-e
    Say thus to An:    "May An release me!"

    ¬ñÈ àì¯ÓÉ ¬ô "¬ñ§½ «À(û) ŢΧÅ!"

76. a-da-lam an-ra du-mu-na-ab     an-e mu-e-du-e
    Say but to An"Now!" and An will release me.

    «¾Äõ ¬ýÈ à°ÓÉ ¬ô ¬ñ§½ §Á¡ ŢΧÅ

77 nam-lugal-an-ne    mi-e ba-ab-kar-re
    This woman will carry off     the manhood of Lugalanne

    ¿¡«õ ¯Ù¸ûÇñ§½  ¨Á§Â  À¡«ù ¸¨Ã§Â

78. kur-a-ma-ru     giri-ni-se i-na
    Mountain (and?) flood     lie at her feet

    ÌýÚ «ÁÕ ¸¢Ã¢¿£§ºö ®«¨½

79. mi-bi in-ga-mah     uru mu-ta-ab-tag-e
    That woman is exalted (as he) -- she will make the city divorce him

    ¨ÁÀ£ ­Åý¸ Á¡     °Õ §Á¡ò¾ «ù ¾¨¸§Â

80. gub-ba-sa-ga-na     ha-me-se-de
    Surely she will assuage     her heartfelt rage for me

    §¸¡Àõ º¡í¸É  ±õÁ ¦ºò§¾

81. en-he-du-an-na-me-en    a-ra-zu ga-mu-ra-ab-du
    Let me, Enhuduanna     recite a prayer to her

    ²ñ ¯Î «ñ½¡ Á¡ý «¨È¦º¡ø ¹¡ý §Á¡ýÈ «ô àì¯

82. ir-ga    kas-du-ga-gim
    Let me give free vent to my tears like sweet drink for the holy Inanna!

83. ku-inanna-ra su ga-mu-un-re-bar silim-ma ga-mu-na-ab-du
    Let me say "Hail" to her!

    ®÷¸¡ ¸º¢Ð츹¢õ §¸¡ ®Éý¨ÉýÈ  ¦º¡ø ; ¹¡ý §Á¡ýÈ À¨È! º£ÄõÁ ¹¡ý §Á¡ýÈ àì¯!

ÌÈ¢ôÒ

74. nam-mu> ¿§Á¡? : ±ýÉÅ¡õ ±ýÈ ¦À¡Õû; lugalanne>¯Ù¸û «ñ§½: ¦ÀÂ÷¡ø: «õ¨Á¡¨Ã º¢¨È¨Åò¾ º¢üÈúý

75. an-ra> ¬ýÈ; "È" ­íÌ "¼" ±ýÀ¾¢ý ÁÕ×. ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ­ýÛõ ÅÆ츢ø ­ÕìÌõ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ. ha-ba> «À(û): ­íÌ ha=a: "«' ¦ÅÛõ ÍðÎ. "«À": À¡øÀ¸¡ ¯Â÷¾¢¨½ ÍðÎ?  e-du-e> ŢΧÅ: ­íÌ ²¸¡Ãõ §¾ü§È¸Ãõ.

76. a-da-lam> «§¾¡, ­§¾¡, «§¾¡Ç¢ §À¡ýÈ ­¨¼î¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸

77. kar-re> ¸¡§Ã> ¸¨Ã§Â : º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ ­øÄ¡Ð §À¡ìÌÅÐ. º¢ò¾÷ ­Ä츢Âò¾¢ø  ¦ÅÌÅ¡¸ô À¢Öõ µ÷ ¦º¡ø

78. kur-a-ma-ru: ÌýÈÁÕ: ÌýÚõ «Á⡸¢Â ¬Úõ «øÄÐ ÌýÈÐ «Áâ; a-ma-ru> ¬õ-ÁÕ> ¬õÅÕ: ¬õ ¬¸¢Â ¿£Ã¢ý ÅÃ× ; ÌýȢĢÕóРŢØõ ¬Ú?  i-na> ® «¨½: «¨½ ¾Ãø

79. in-ga> «ÅÉ¢ý¸> «Å¨É Å¢¼: ­íÌ "ga"±ýÈ ¯ÅÁ ¯ÕÒ  "gin, gim" ±ýÀ¾¢ý ¾¢Ã¢Ò. tag-e> ¾ì§¸> ¾¨¸§Â; ¾ì¸õ: obstruction

80 gub-ba> §¸¡Àõ; sa-ga-na> º¡í¸É: ¦¿ïºòÐ; he-me> ±õÁ

81  a-ra-zu > «¨È¦º¡ø? : ӨȣÎ?

82. ir> ®Ãõ: ­íÌ ¸ñ½£÷; kas> ¸º¢: ¸º¢óÐ ´ØÌÅÐ; kas-du-ga>¸º¢Ðì¸ ±ýÀ§¾ "¸º¢ Ðí¸" ±ýÀ¨¾Å¢¼ ¦À¡ÕóÐÅÐ

83. su=zu> ¦º¡ø; bar> À¨È; silim> º£Äõ; º£÷> º£ø> º£Äõ: о¢ôÀ¡ðÎ


HOME