®Éý¨É º£÷À¢Âõ : À¡¼ø 11

­ó¾ Àò¾¡ÅÐ À¡¼¨Ä  ¿¡õ ­ýÛõ ¬ÆÁ¡¸ º¢ó¾¢ì¸§ÅñÎõ. ¸£ú º¢ì¸õ(ki-si-ka) ±ýÈ «Åû ÜÚõ º¢¨È¨Ä ¯ñ¨Á¢ø ±ýÉ?  «ó¾ ¯Ù¸û «ñ§½ ¡÷? ²ý ­Åû "¬ñ" ¾¡ý ¾ý¨É «ó¾î º¢¨È¢ĢÕóРŢÎÅ¢ì¸ÓÊÔõ ±ýÚ ¿¢¨É츧ÅñÎõ? §ÁÖõ «ó¾ Ţξ¢¨Â «¨¼Â §º¡ÁÉ¢ý ¯¾Å¢¨Â ²ý ¿¡¼ §ÅñÎõ? ­ôÀÊô ÀÄ  §¸ûÅ¢¸¨Ç ±ØôÀ¢ «Åû ÌÓÈø¸¨Ç  Á£ñÎõ «ÄÍõ§À¡Ð¾¡ý ­ó¾ À¡¼Ä¢ý, ­ó¾ º£÷À¢Âò¾¢ý  ¯ûÇ¡÷ó¾ «÷ò¾õ ÒâÂò¦¾¡¼í̸¢ÈÐ. ¿õ¨Á ¦ÀÕõ Å¢ÂôÀ¢ø ¬úòи¢ýÈÐ. ¿¡Ä¡Â¢Ãõ ¬ñθðÌ  Óý§À ­ôÀÊôÀð¼ ¬ÆÁ¡É ¸ÕòÐì¸û ¿õ ­ý ¾Á¢Æ¢Ä¡?

Su'en ±ýÈ ¦º¡ø "º¢Åý' ±ý§È¡ '§ºÂý" ±ý§È¡ À¢ü¸¡Äò¾¢ø ÅÕõ ¦º¡ü¸Ç¢ý ãÄÁ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ. ¬Â¢Ûõ ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸ò §¾¡ýÈ¢ ¯Â¢÷¸Ç¢ý ºó¾¡É Å¢Õò¾¢ìÌ ¸¡Ã½Á¡¸¢Â ¸¡Á§Å𨸨 ¬ðº¢ ¦ºöÔõ ®Éý¨É ­ÅÉ¢ý ãò¾Á¸û (du-mu-gal su'en-na) ±ýÚ ÅÕŨ¾ô À¡÷ì¸, ­Åý §Å¾í¸Ç¢ø §À¡üÈôÀÎõ  §º¡Áó¾¡ý, ¸¡ÁôÀ¡Ä¢ý ãÄÁ¡¸¢Â §º¡ÁôÀ¡¨Ä, º¢ò¾÷¸û ¦ÀâÐõ ÅÆíÌÁ¡Ú,  °ðÎÅÐ ­ó¾ ¦¾öÅó¾¡ý.

­ó¾ ¦¾öÅõ ÀâóШÃì¸ò¾¡ý ¬ñ ¬¸¢Â ÀáÀÃý ²ñ ¯Î «ñ½¡¨Å Å¢ÎÅ¢ôÀ¡É¡õ.  ²ý ­ôÀÊ ? §º¡ÁÛìÌò¾¡ý ¦¾Ã¢Ôõ ¡ÕìÌ ­É¢ ­ó¾ §º¡ÁôÀ¡ø §¾¨Å¢ø¨Ä, ¡÷ «ó¾ ÀìÌÅò¨¾ì ¸¼óРŢð¼¡÷¸û  ±ýÚ. «ôÀÊ ±ýÈ¡ø, ¸£ú º¢ì¸Á¡¸¢Â º¢¨È ¡Ð? ¸¡Á¢ìÌ ¬Ç¡¸¢Â  ­ó¾ ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸¢ø ÀðÎ ¯ÆøÅо¡ý.  Á¡Â¡ÁÄ ¦¾¡ó¾¨É¡ø «Íò¾Á¡Â¡ò ¾ÛÅ¢ø ¯Æøŧ¾ º¢¨ÈÀðÎì ¸¢¼ôÀÐ. «ó¾ º¢¨Èô À¼ò¾¡ý ´Ç¢ ­øÄ¡Ð §À¡¸ «Õû ¸ù׸¢ýÈÐ; »¡Éõ ­øÄ¡Ð §À¡¸ «ï»É¡ ­Õû À¼÷¸¢ýÈÐ. «ÅÇÐ ¦º¡åÀõ §ÅñÁ¡ý «øÄÐ §ÅñÁ¡Ç¡¸ò ¾¢¸úÅÐ. "en me-en" ±ýÚ ¾ý¨É  ÅüÒÚòО¢ý ¦À¡Õû ­ô¦À¡ØРŢÇí̸¢ÈÐ. «ÅÇÐ ¦º¡åÀõ §ÅñÁ¡û-- ¦¾öÅ£¸Á¡¸¢Â ¿¢¨Ä, ²ñ ¯Î «ñ½¡, ¦¾öÅ£¸Á¡¸¢Â Å¢ñÁ£É¡¸ Å¡Ûĸ¢ø ͼ÷ÅÐ. ¯Î: Å¢ñÁ£ý.  «ó¾ ¦º¡åÀò¾¢ø ¾¡ý ­øÄ¡Ð, "¬ñ"¼Åý  ºó¿¢¾¢Â¢ø ­ÕóÐ «ÅÛ째 ¬Ç¡¸¢ ¿¢üÀ¾¢Ä¢ÕóÐ «Åû Å¢ÃôÀðÎÅ¢ð¼¡û. À¡ºò¾¨Ç¸Ç¢ø ¸ð¼ôÀðÎ µ÷ ¯¼õ§À¡Î ¯ÆÖÁ¡Ú º¢¨È ¦ºöÂôÀðΠŢð¼¡û. ­íÌ ¦Áö¸ñ¼¡÷ "º¢¨È ¦ºö ÒÄý" (8:4:1) ±ýÚ º¢Å»¡É§À¡ò¾¢ø ÜÚŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­ó¾ ÒÄî º¢¨È¢ĢÕóÐ, ­ó¾ô À¡ºò¾¨Ç¸Ç¢ÕóÐ ¾ý¨É Å¢ÎÅ¢ì¸ì ÜÊÂùý «ó¾ ¬ñ  ´ÕÅý ¾¡ý, «Ð×õ ­ó¾ §º¡ÁÉ¢ý ÀâóШáø¾¡ý ÓÊÔõ. "e-du-e" ±ýÈ ¦º¡ø ­ùÅ¡Ú §¿¡į̀¸Â¢ø Á¢¸ ¸Õò¾¡Æõ Á¢ì¸¾¡¸ Å¢Çí̸¢ÈÐ. ­Ð§Å Ţξ¢, ţΧÅÚ. ­¨ÈÅÉ¡¸¢Â ¬ñ Å¢ÎÅ¢ì¸ «¨Áŧ¾ Ţξ¢, ţΧÀÚ. «ôÀʦÂýÈ¡ø "Ţξ¢" ±ýÀÐ "§Á¡ì¸õ, §Á¡ðºõ, ¿¢÷Å¡½õ,  Óò¾¢" ±ýÀ¦¾øÄ¡õ Àñ§¼ ¾Á¢Æî º¢ó¾¨É¢ø ­Õó¾Ð¾¡ý Ò¾¢Â¾øÄ; Ò¨¾óÐ ¸¢¼óÐ Àò¾¢ ¸¡Äò¾¢ø Ò¾¢Â Å£Ú¼ý Á£ñÎõ ±Øó¾ ´ýÚ.

«ôÀʦÂýÈ¡ø ¡÷ ­ó¾ ¯Ù¸û «ñ§½: ¡§Ã¡§Å¡÷ ¬ñÁ¸ý, ²ý ¯Î «ñ½¡Å¢ý ¯ûÇò¾¢ø ¸¡Áò¨¾ ±ØôÀ¢ «Åû ¯Ä¸ Å¡ú쨸¢ø º¢¨È ¦ºö¸¢ýÈÅý, §ÅñÁ¡Ç¡¸¢Â «Åû ¦º¡åÀò¨¾ ­Æì¸î ¦ºö¸¢ýÈÅý.  ¸¡Á§¾ÅÉ¡¸, «Éí¸É¡¸  ­Õì¸Ä¡õ. «Åý ¾ý ¬ñ¨Á¨Â  ­Æì¸î ¦ºö¾¡ø ¾¡ý,  ­Åû  «Åý À¢Ê¢ĢÕóÐ ¾ôÀ ÓÊÔõ. «¾É¡ø ¾¡ý «Åû ­ó¾ ®Éý¨É¡ø¾¡ý «ÅÉÐ ¬ñ¨Á¨Â ¸¨Ãì¸ ÓÊÔõ ±ý¸¢ýÈ¡û (nam-lugal-an-ne mi--e ba-ab-ka-re) .­íÌ ¯Ù¸û «ñ½É¢ý "¿¡«õ" «øÄÐ "¿Äõ" «øÄÐ "¿Âõ " ±ýÀ¦¾øÄ¡õ «ÅÉÐ ­Ç¨Á ţâÂõ¾¡ý. ºí¸ ­Ä츢Âò¾¢ø µ÷ ¦Àñ½¢ý "¿Äõ" ±ýÈ¡ø «ÅÇÐ ­Ç¨Áô ¦À¡Ä¢Å¢É¡ø µ÷ ¬ñÁ¸ý «¨¼Ôõ ¸¡Á ­ýÀí¸§Ç. ²Á¡üÈôÀð¼ Á¸Ç¢÷ "±ý ¿Äõ ¯ñΠ ¦ºýÈ¡§É" ±ýÚ ÒÄõÒŨ¾ì ¸¡ý¸¢ý§È¡õ. ÌÁâò ¾Á¢ú ¸¡Äò¾¢ø ­ó¾ "¿Äõ" ¬ñ¸ÙìÌõ ­ÕôÀ¾¡¸ ¦¸¡ûÇôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ. «ó¾ ¿Äò¨¾ ¸¨ÃòÐ ­øÄ¡Ð §À¡ì¸ì ÜÊÂÅû ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸¢Â «õ¨Á ¾¡ý, ¸¡ÁÅ¢ÕóÐ ¨ÅòÐ «¾¨É ÀÄ¢¦¸¡û¸¢ýÈ¡û! ­øÄ¡Ð ¸¨ÃòРŢθ¢ýÈ¡û!

­ó¾ ¬ÆôÀ¡÷¨Å§Â¡Î  ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºø§Å¡õ.

®Éý¨É º£÷À¢Âõ:À¡¼ø 11

84. as-im-babbar    na-an-kus-u-de
    I cannot appease     Asimbabbar

  ¬¾¢õÀ¡ôÀ÷ ¿¡ «Åý ÜÍò§¾

85. su-luh-an-ku-ga-ke ni-nam-ma-ni in-kur
    (Lugalanne) has altered the lustrations of holy An and all his (other rites)

    ͧġ¸õ ¬ñ §¸¡¸ì§¸  ¿£ ¿õÁÉ¢ý ̨È

86.  an-da e-an-na     ha-ba-an-kar
     He stripped An     of (his temple) Eanna

     ¬ñ¼ ­ø «ñ½¡ «Åý ¸¡Õ

87. an-lu-gu-la-ta     ni ba-ra-ba-da-te
    He has not stood in awe of An-lugaL

     Å¡ý¯ÙÌÄò¾  ¿£ Àà ÀΧ¾ö

88. e-bi la-la-bi ba-ra-mu-un-gi hi-lu-bi ba-ra-mu-un-til
    That sanctuary whose attractions are irrestible, whose beauty is endless

    ­øÀ¢ «Æ-«ÆÀ¢ ÀÃÓýÁ£  ±Æ¢øÀ¢ Àà Óý ¾£÷
 

89. e-bi hul-a    hu-mu-di-ni-in-ku
    That sanctuary he has verily brought to destruction

    ­øÀ¢ Ì¨Ä ¯õ§Á¡ ­ÊÉ¢ý ̨È

90. tab mu-si-in-ku-ra-ni muru-ma-ne hu-mu-un-te
    Having entered before you as a partner, he has even approached his sister-in-law

    ¾Ò §Á¡ º£Â¢ý ÜÃÉ¢  ÁÕÁ¡§É ¯õÓý §¾ö

91. sun-zi-mu lu he-mi-sar-re lu he-im-mi-in-dab-be
    Oh my divine impetuous wild cow, drive out this man, capture this man!

    Ýý £§Á¡ ¯Ù ­õ§Á ¦ºü§È,  ­õÁ¢É¢ý «¼ô§À

ÌÈ¢ôÒ:

84. as-im-babbar> ¬¾¢õÀ¡ôÀ÷> ¬¾¢ À¡÷ôÀÉý> º¢Å¦ÀÕÁ¡ý?

85. su-luh> ͧġ¸õ: ­Ð ż¦Á¡Æ¢ «øÄ, ¾õÆ¢ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. ¦¾öÅ£¸ô À¡¼ø?  nam-ma-ni-in> ¿õÁÉ¢ý: Á¢¸ Á¢¸ ; kur> ̨È: ¾Ì¾¢¨Â ­Æì¸î ¦ºö¾ø; «ÅÁ¡Éô ÀÎò¾¢ ¸£Æ¢Ãì¸ø?

86.  e-an-na> ­ø «ñ½¡: ­íÌ "«ñ½¡" : Á¢¸ ¯Â÷ó¾ ; ha-ba-an> «Àý >«Åý: ­ó¾î ¯Â÷¾¢¨½ ¬ñÀ¡ø ÍðÎ ÓüÈ¡¸ ­íÌ ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÐ; kar> ¸¡Õ: ¸ÕôÀ¡ì¸ø, «øÄÐ ¸Ãò¾ø

87. an-lu-gu-la> Å¡ý¯ÙÌÄõ: Å¡É¢ø ¯ûÇ ÌÄõ?:  ¦¾öÅí¸û? ba-ra> ÀÃ, §ÅÚ?; ni> ¿£: ­íÌ «Åý ±Ûõ ÍðÎ; ba-da-te> ÀΧ¾ö> §¾öÀÎ : ¯ÈÅ¡Ê ¿¢üÈø

88 la-la-bi>«Æ-«Æ-À¢ «øÄÐ ÄÄ¢À¢> ÄÄ¢¾¡, ÄÄ¢¾õ ±ýÀɧÀ¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸. til> ¾£÷:  ¾£÷¾ø,Óʾø

89.  kul-la>hul-a> ̨Ä, ¸¨Ç

90. tab> ¾õÒ: ­íÌ §¾¡Æý; maru-ma-ne> ÁÕÁ¡ý: ­ýÚõ ÅÆíÌõ «Æ¸¢Â ¾Á¢ú ¦º¡ø

91. sun> Ýý, Ý÷: ; sar-re> ¦ºü§È «øÄÐ ºÃ¢§Â: Å£úò¾ø; dab-be> «¨¼ô§À; he-mi, he-im-mi=in> ­õÁÉ¢ý: ¯¼ÉÊ¡¸;  "­õ" ±Ûõ ¸¡ÄÌÈ¢ôÒ


®Éý¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 12

À¾¢§É¡È¡õ À¡¼ø ÀÄ ¯ñ¨Á¸¨Ç ¦¾Ç¢Å¡ì̸¢ýÈÉ. §ÅñÁ¡Ç¢ý «¸ô§À¡Ã¡ð¼Óõ Á¢¸ ¿ýÈ¡¸ô Ò⸢ýÈÐ. ¡§Ã¡ ´ÕÅý ¾ý ¾ó¨¾ìÌ ¾õÀ¢ ±É ÅóÐ ÁÕÁ¡ý ¬¸ôÀ¡÷츢ýÈ¡É¡õ. ±ùÅÇ× «Æ¸¡Éò ¾Á¢ú! "¾õÒ  §Á¡ º£Â¢ý ÜÃÉ¢ ÁÕÁ¡§É ¯õÓó§¾ö" (tab mu-si-in-ku-ra-ni muru-mane hu-mu-un-te). ­Ð ¾Á¢ú ­ø¨Ä¦ÂýÈ¡ø, ͧÁÕ¦Á¡Æ¢  ÀÆó¾Á¢ú  ±ýÚ ÜÚ¾üÌ ¦Åû¨Ç¸¡Ã «È¢»÷¸û º¢Äâý ¬¾Ã× ¦º¡ü¸û §ÅñÎõ ±ýÈ¡ø, ¸ñ½¢ÕóÐõ ÌÕ¼÷¸û ¸¡¾¢ÕóÐõ ¦ºÅ¢¼÷¸û¾¡õ ­ó¾ò  ¾Á¢Æ÷¸û. ­É¢Â¡¸¢Öõ «ó¾ ÍÂÒò¾¢¨Â ­Æó¾ ¾Á¢Æ÷¸û ¿õÁ¢¨¼§Â ­ø¨Ä ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ­ó¾ ¬öÅ¢¨Éò ¦¾¡¼÷§Å¡õ.
 

­ó¾ «õ¨Á¡÷ Å¡ú쨸¢ø ­ó¾ ¯Ù¸û «ñ§½ ¯ñ¨ÁÂ¡É µ÷ ¬¼ÅÉ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ. ¾ó¨¾§Â¡Î §¾¡Æ¨Á À¡Ã¡ðÊ À¢ÈÌ ¾ý¨É Á½óÐ ÁÕÁ¸ý ¬¸¢Å¢¼ ÓÂüº¢ì¸¢ýÈ¡ý. «Ð§Å ­Å¨Ç ¦ÀÕõ §Å¾¨ÉìÌ ¬Ç¡ì̸¢ýÈÐ. ­¾É¡ø ­ó¾ §ÅñÁ¡û ­ó¾ À¡ð欃 ±Ø¾¢Â ¦À¡ØÐ ¾¢ÕÁ½õ ¬¸¡¾ ÀÕÅ Áí¨¸Â¡¸ ­Õ츧ÅñÎõ ±ýÀ¦¾¡Î  º£¬ñ¼¡û §À¡ýÚ µ÷ Á¡É¢¼¨É ¸ñÅÉ¡¸ ¿¢¨É츧ŠÓÊ¡¾ÅÇ¡¸¢Å¢ð¼Åø.  ­ó¾ ¬¼ÅÉ¢ý ¸¡Á ±ñ½í¸û «¾É¡ø «Åû ¯ûÇò¾¢ø ±Øó¾ ºÀÄí¸û ­ó¾ «¸ô§À¡Ã¡ð¼ò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢ ­Õì¸Ä¡õ. ¾¡ý ¾ÅÚ ¦ºöРŢ𼾡¸, «Íò¾Á¡¸¢ Ţ𼾡¸ §¿¡¸¢ýÈ¡û. ¬¾¢õÀ¡÷ôÀḢ «ó¾ Àú¢Å¨É ­É¢ ±ôÀÊ ¾½¢Å¢ô§Àý ±ýÚ «ÃüÚ¸¢ýÈ¡û (as-im-babbar na-an-kus-u-de). Àú¢Åó¾¡ý ¬¾¢ôÀ¡÷ôÀ¡ý, «Åý ¦¿ïº¢ø ÓôÒâáø ÒÃÙõ. «ÅÛìÌì ̨ȸû ­ó¾ «üÀ Á¡É¢¼É¡ø! ­íÌ su-luh ±ýÈ ¦º¡ø À¢ø¸¢ýÈÐ. ­Ð ͧġ¸õ ±ýÈ Å¼¦º¡øÄ¢ý ãÄÁ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ. ¾Á¢ú " ¦º¡ø " "¦º¡øÖ¸" ±ýÀÅü§È¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ.  ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢Â¢ø "suruh" ±ýÚ ­ý÷Õõ À¢ø¸¢ÈÐ. ¬ñ ¾ó¾ ͧġ¸í¨Ç, ¦º¡ü¸¨Ç, ¬¨½¸¨Ç ­ó¾ ¯Ù¸û «ñ§½ ̨ÈòÐÅ¢ð¼¡É¡õ. «¾É¡ø ±ýÉ Å¡Â¢üÚ? ¬ñ ¯¨¼Â "­ø «ñ½¡¨Å" ¸¡Ã¢Å¢ð¼¡É¡õ! ÌüÈÓ¨¼Â¾¡¸, «Øì¸¡É ´ýÈ¡¸ ¬ì¸¢Å¢ð¼¡É¡õ.  (an-da e- an-na ha-ba-an-kar) ­¾É¡ø Å¡ý ¯ÙÌÄò§¾¡Î §¾ö ÀÎÅÐ À¢È¸¡¸¢ Ţ𼾡õ. (an-lu-gu-la-ta ni ba-ra-ba-da-te)

­ô¦À¡ØÐ Ò⸢ÈÐ. À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¦ºÁ¢ò¾¢Â À¡À¢§Ä¡É¢Â÷¸û ­¾¨Éò ¾¢Ã¢òÐ ¬½¡¾¢ì¸òÐì ¸¨¾Â¡ì¸¢,  ºÀÄò¨¾ ¾óÐ ÍÅ÷ì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ­¨ÈÅÉ¡ø ¬¾¡¨ÁÔõ ¬Å¡¨ÇÔõ ¦ÅÇ¢§ÂüÚžüÌ  ¬Å¡û ¸¡Áì¸É¢¨Â Å¢ÕõÀ¢Âо¡ý ±ýȡ츢, ¦Àñ¸û §Áø ÀÆ¢¨Âô§À¡ðΠ «Ð ¦¾¡¼í¸¢ ÍÅ÷ì¸Òâ¢ĢÕóРŢÃð¼ôÀð¼ À¡Å¢¸Ç¡¸ Áì¸¨Ç ¬ì¸¢Å¢ð¼É÷! ¬¸ «Æ-«Æ ­ø, ¯Åø ­ø  "­ø «ñ½¡"±ýÀɦÅøÄ¡õ  ÍÅ÷ì¸ Òâ§Â, «Ð ¬¾¢À¡÷ôÀ¡É¡¸¢Â Àú¢ÅÉ¢ý ºó¿¢¾¢§Â, ¾¢ø¨ÄÂõÀħÁ, º¢¾õÀçÁ! §¸¡Â¢§Ä!

­É¢ ¦¾¡¼÷§Å¡õ

®Éý¨É º£÷À¢Âõ : À¡¼ø12

92. ki-za-sa-ga-la-ka    ga-e a-na-me-en
    In the place of sustenace what am I, even I?

    ¸£ú£Å º¡ø¸¡Ä¸õ ¹¡§É ±ýÉÁý?

93 ki-bala-hul-gig-nanna-za-a-kam     an-ne ha-ba-ab-si-mu
    (Uruk) is a malevolent rebel against your Nanna - may An make it surrender

    ¸£úÅÄ´ø¸¢ì¸ ¿ýÉ¡«¸õ     ¬ñ§½ «À ¬ô º£×

94. uru-bi an-ne     ha-ba-ra-an-si-il-le
    This city -- may it be sundered by An!

    °ÕÀ¢ ¬ñ§½ «ÅýÈ¡ý º¢ø§Ä

95 en-lil-le     nam ha-ba-da-ku-de
    May it be cursed by Enlil

    ²ñÄ£ø§Ä ¿¡«õ «Åý¼  §¸¡§¼

96. dumu-ir-pa-da-bi    ama-ne na-an-sed-de
    May its plaintive child    not be palacated by his mother!

    ¾Ó ®÷À¡ÎÀ¢ «õÁ¡§É ¿¡ «Åý ¦ºò§¾

97. nin a-nir    ki-gar-ra
    Oh , lady the (harp) of mourning     is placed on the ground

    ¿¢ý «ó¿£÷  ¸£ú ¸¡Õ

98. ma-a-nir-ra-zu ki-kur-ra he-bi-in-tag
    One has verily beached your ship of mourning on a hostile shore

    Á¡« «ó¿£Ã ¤Å ¸£ú ÜüÈ ²  À¡Â¢ý ¾íÌ

99. sir-ku-ga-ke-es     i-ug-ge-de-es
    At (the sound of ) my sacred song     they are ready to die

    º£÷ §¸¡¸ì§¸Â¢Í     ®  ¯ì¸¢Î¢Í
 

ÌÈ¢ôÒ

92. ki-zi-sa-gal-la-ka> ¸£ú£ º¡ø ¸¡øĸõ: ¯Â¢÷¸û ¦ºù§Å Å¡ØÁ¢¼õ; -ka> «¸õ; gal> ¸¡ø: ¿¢üÈø, ¿¢¨Äò¾ø.  a-na-me-en> ±ýÉÁý?,  ´ýÚÁ¢ø¨Ä ±ýÈÅ¡Ú; a-na> ±ýÉ? ŢɡŢý ¦ÀÂ÷, ­ýÚõ ÀÆÌÅÐ

93. ki-bala>¸£úÀÄ. ¸£úÅÄ: À¢Ã¢óÐ ¦ºø§Å¡÷; hul-gig> ´ø ¨¸ìÌ> º¢ÚÁ¾¢Â÷; ´øÄ¢§Â¡÷ ; si-mu> º£Ó>º£× : ¾¨Ä¨Â º£Å¢ ±È¢óÐ «Æ¢ò¾ø

94 si-il-le> º¢ø§Ä: º¢øÖ¾ø: ¦ÅðÊ ¦ÅðÊ º¢¨Äò¾ø

95.  nam ha-ba-da-ku-de> ¿¡«õ «Åý¼ §¸¡§¼: §¸¡Î¾ø: ŨÇò¾ø; ­íÌ ¿¡«õ ±ýÛõ Å¢¾¢¨Â Á¡üÚ¾ø

96. dumu-ir-pa-da-bi> ¾Ó ®÷À¡ÎÀ¢ «øÄÐ ¾Ó ®÷ ÀÎÀ¢:  ¸ñ½£÷ Å¢ðÎ «Ø¸¢ýÈ º¢Í;  ama-ne>  «õÁ¡§É> «õÁ¡Å¡ø; sed-de> ¦ºò§¾> º¡ó¾¢ ÀÎò¾ø; "º¡ó¾¢ " "º¡Ð " §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Çì ¸¡ñ¸

97.  a-nir> «ó¿£÷: "«ý" ­íÌ Á¢Ì¾¢ ¦À¡ÕðÎ;  ´ôÀ¡Ã¢ ¨ÅòÎЫؾø §À¡Öõ

98. ma> Á¡«> ÁÃõ: ­íÌ ÁÃò¾¡ø ¬¸¢Â ¸ôÀø;  ki-kur-ra> ¸£ú ÜüÈ: ±Á§Ä¡¸õ; tag> ¾íÌ

99 i- ug-ge-de-es> ® ¯ì¸¢Î¢Í: "®" ­íÌ ÍðÎ; ¯ì¸ø> º¢¨¾óÐ «Æ¢¾ø


HOME