ͧÁÕò ¾Á¢ú:  ®Éý¨É º£÷À¢Âõ
¾Á¢ú ¯¨ÃÔõ Å¢Çì¸Óõ : ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý

The Exaltations of Innana

by Enhudu Anna


 
 

«ýÀ÷¸§Ç,

ͧÁÕ ¦Á¡Æ¢ ¾Á¢§Æ ±ýÚ ¿¡ý «È¢Â ÅóÐ ²Èį̀È 30 ¬ñθû ¬¸¢Å¢ð¼É. ¼¡ì¼÷ ¸ñ½ý «Å÷¸û ±ý¨É ºó¾¢ò¾ §À¡Ð ­ì¸ÕòÐ ­ô¦À¡ØÐ ¦ÁÐÅ¡¸ ÀÄ «È¢»÷¸Ç¢¨¼§Â ÀÃÅ¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷. «¨¾ì §¸ðÎ ¿¡ý Á¢¸×õ Á¸¢úó§¾ý. ¾Á¢Æ÷¸û ¾Á¢ú ¿¡ðÊüÌ ÒÄõ ¦ÀÂ÷ó¾Å÷¸Ç¡ìÌõ ­ì¸ÕòÐ ±ýÀ¾¡ø «¾üÌ Á¨ÈÓ¸ ±¾¢÷ôÒ ­Õì¸Ä¡§Á¡ ±ýÚõ Àθ¢ýÈÐ. ¬Â¢Ûõ ­ò¾¨¸Â «îºõ §¾¨Å ­ø¨Ä. ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý â÷Å£¸õ ¦¾ý¸¢ÆìÌ ¬º¢Â¡ ±É ¿¢¨É츢ý§Èý. ¬¸ ÌÁÃ¢ì ¸ñ¼ ¸Õò¾¢üÌ Í§ÁÕò¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸û ÅÖÅ¡É ÒÐî º¡ýÚ¸¨Çò ¾ÃÄ¡õ. Àñ¨¼Â ®Ã¡ì ¿¡§¼  ­íÌ Í§Á÷ ±ýÚ Íð¼ôÀÎÅÐ, ­Ð×õ ¦¾ý¸¢Æ측º¢Â ͧÁÕÅ¢ý ¿¢¨ÉÅ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ.. «íÌ ¾Á¢ú §Àº¢Â Áì¸û ÌʧÂÈ¢¸Ç¡¸§Å Åó¾É÷  ±ýÀÐ ¦¾Ç¢Å¡¸¢¼, «Å÷¸û ¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸û ÜÚõ ÌÁÃ¢ì ¸ñ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ Åó¾¢Õì¸Ä¡õ ±ý§È ¿¢¨É¸¢ý§Èý. «ó¾ì ÌÁâì¸ñ¼Óõ ­ý¨È ¾Á¢ú ¿¡ð¨¼Ôõ ÍÁ¡òá ¾£Å¢¨ÉÔõ ­¨½ìÌõ µ÷ ¿¢ÄôÀ̾¢Â¡¸×õ ­Õì¸Ä¡õ

¬Â¢Ûõ «Ð «ùÅ¡Ú ­Õì¸ Í§ÁÕò ¾Á¢ú ¬öÅ¢üÌ  µ÷ Å¢Ê׸¡Äõ À¢ÈìÌõ ±ýÈ ¸Õò¾¢ø ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Ä¢Õó§¾ ¿¡ý ÀÊòÐ ÅÕõ Á¢¸ «üÒ¾Á¡É ¦¾öÅ£¸ôÀ¡¼Ä¡¸¢Â ²ñ ¯Î «ñ½¡ ±ýÈ «õ¨Á¡âý ' ®Éý¨É º£÷À¢Âõ" ±ýÈ ­ôÀ¡¼¨Ä ¾Á¢ú ÀÎò¾¢ º¢Ä ÌÈ¢ôÒ츨ÇÔõ ¾óÐ µ÷ Å¢Õ󾡸ô À¨¼ì¸¢ý§Èý. ¾¢Ã¡Å¢¼ ¦ÀÕÁì¸Ç¢ý  ¦ÁöÂÈ¢× ÅÃÄ¡üÈ¢ý µ÷ ¯ýɾ ÅÇ÷¨Â  ­ó¾ 153 Åâ¸Ç¢ø ÅÊì¸ôÀðÎûÇ  ­ùÅƸ¢Â À¡¼Ä¢ø «ýÀ÷¸û ¸¡½Ä¡õ.

­¾ý ãÄò¨¾ ¸Ç¢Áñ ÅðθǢĢÕóÐ ¦¾¡ÌòÐ ±ØòÐô¦ÀÂ÷ôÒ ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ôÒ ¬¸¢ÂÅü¨È ¦ºö¾Å÷¸û ͧÁÕ «È¢»÷¸Ç¡¸¢Â William W. Hallo ±ýÀ¡Õõ J.J. A. Van Dijk ±ýÀ¡Õõ ¬Ìõ. ­Å÷¸û ¾Á¢ú «È¢Â¡¾Å÷¸û. §ÁÖõ ͧÁÕ ¦Á¡Æ¢Â¢ý §¸¡¦ÄØò¾¢¨Éò ÒâóЦ¸¡ûž¢ø ­ýÛõ ̨ȸû ­øÄ¡Áø ­ø¨Ä.  º¢Ä ̨ȸ¨Ç ¿£ì¸¢ ¾Á¢ú ÀÎò¾¢ ­Ä츽 ÌÈ¢ôÒì¸û, ¦º¡üÌÈ¢ôÒì¸û §À¡ýÈÅü§È¡Î  ­¾¨É Á¢ýÀ¾¢ôÀ¡ì̸¢ý§Èý. ÀÄ Ì¨È¸û ­Õì¸Ä¡õ ¬Â¢Ûõ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø ¾ì¸ «È¢»÷¸Ç¡ø ­į̀ȸû ¸¨ÇÂôÀÎõ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ­ó¾ô À½¢Â¢ø н¢¸¢ý§Èý.

­ó¾ «õ¨Á¡÷ ²Èį̀È ¸¢.Ó. 2200 š츢ø º¡÷§¸¡ý ±Ûõ §Àúɢý Ò¾øŢ¡¸ Å¢Çí¸¢ÂÅ÷¸û. «Å÷¸¨Çô ÀüÈ¢ µ÷  ÌÈ¢ôÒ  ­ó¾ áÄ¢ø ÅÕ¸¢ýÈÐ. "

For at or near the very beginning of classical  Sumerian literature, we can now discern a corpus of poetry of the very first rank which not only reveals  it's author's name , but delineates that author for us in autobiographical fashion. In the person of Enheduanna, we are confronted by a woman who was at once princess, priestess, and poetess , a personality who set standards in all three of her roles for many succeeding centuries, and whose merits were recognized, in singularly Mesopatamian fashion, long after"


 áø : ²ñ ¯Î «ñ½¡Å¢ý " ®Éý¨É º£÷À¢Âõ"

1. nin-me-sar-ra u-dall-e-a

Lady of all the me's resplendent light

¿¢ý ¦Áö º÷Å ¯û ¦¾ûÇ¢Â

2.mi-zi me-lam gur-ru  ki-aga-an-uras-a

Righteous womaý clothed in radiance beloved of heav±n and earth

¨Á-º£ §ÁÄõ ÜÚ ¸¡í¸ Å¡ý °ÃÂ

3. nu-gig- an-na suh-kesda- gal-gal-la

Hierodule of An, (you) of all the great ornaments

¿í¸¢  ¬ñ½ º¢¨¸¸ðÎ ¸û¸ûÇ

4. aga-zi-de ki-aga nam-en-na tum-ma

Enamored of the appropriate tiara, suitable for the high priest-hood

«í¸ º£ò§¾ ¸¡í¸ ²ñ½¿õ ¾ÌõÁ


ÌÈ¢ôÒ:

1. nin: ¿¢ø ±ýÈ «Ê¢ø À¢ÈóÐ "¯Â÷ó¾Åû" ±ýÈ ¸Õò¾¢ø «ý¨ÉìÌõ «ì¨¸ìÌõ ÅÆí¸¢Â ¦º¡ø; "¿õ" ±ýÚõ "¿ý" ±ýÚ ºí¸ ­Ä츢 ÅÆ츢ø ¯ñÎ. sar-ra>  º÷Å: «¨ÉòÐõ. ­¾ý «Ê¢ø À¢Èó¾É§Å º÷Åõ º¸Ãõ ¬Â¢Ãõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û. ­ò¾¨¸Â ż¦Á¡Æ¢ ¦º¡ü¸Ç¢ý ãÄõ ͧÁÕò ¾Á¢§Æ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.  u> °,  ¯û. ´û , ´Ç¢;    dall-e-a > ¦¾ûÇ¢Â: ­íÌ «¸Ã ®Ú ­ýÚõ ¾Á¢Æ¢ø "¦Àâ-«" "º¢È¢-«" ±ýÀɧÀ¡ýÈ ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ ¦ÀÂè¼ ¯½÷òÐõ ­Äì¸½î ¦º¡ø§Ä

2. mi> ¨Á: ¯Â÷ó¾ ¦ÀñÁ¸û' zi> º£ : ¾¢Õ ¿¢¨Èó¾. º£> º£÷>â >  ¾¢Õ.  me-lam: ¦ÁÕÌ> §ÁÃõ> §ÁÄõ: À¢Ã¸¡ºÁ¡É, ¦ÁǪ̃¼Â. gur-ru> ܨÈ: ¯Îì¸ôÀÎõ ¬¨¼;  ki-aga> ¸¡í¸> ¸¡Áõ;  an> Å¡ý; uras-a> °Ãò¾¢Â: ­íÌ " as>«òÐ"  º¡Ã¢¨Â ¬Ìõ. ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ­Ð§Å «Â ±ýÚ Á¢¸ Ţ⚸ ÅÆí¸¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ.

3. nu-gig> Ñí¸¢> ¿í¨¸ , an-na> ¬ñ½: ­íÌ «¸Ã ®Ú ¯¼¨Áô ¦À¡ÕÇ¢ý ÅÕõ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ.  An> ¬ñ : ¬ñ¼Åý; ¯Ä¸ò¨¾§Â ¬Ùõ ºì¾¢ ±Éô ¦À¡Õû ÀÎõ; suh> º¢¨¸;  kesda> ¸ðÊ : «Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼ º¢¨¸; ¸û¸ûÇ> ¦Àâ º¢Èó¾ , ¯ÂâÂ. ¸û> ¸½õ: ¯Â÷×. §ÁÖõ ¦¾¡Ì¾¢ ¸Õò¾¢ø (e.g  Á¡ý¸½õ) ­ýÚ Àý¨ÁÍðÎõ ¦ÀÂ÷ Ţ̾¢Â¡¸ Å¢Çí̸¢ÈÐ. ­Ð À¢ü¸¡Äò¾¢ø ±Øó¾ µ÷ ÅÆ측Ìõ

4. aga> «í¸> «½¢;  zi-de> º£ò§¾, º£Â¢ò§¾ : ­íÌ ­¨¼Â¢ø "«òÐ" º¡Ã¢¨Â;  nam-en-na> en-na-nam> ²ñ½¿õ:  ¦¾öÅ£¸ ÀñÒ: ²ñ: ¯Â÷×; ²ñ > §Åñ> §Åû, §ÅÇ¢÷; §ÅñÁ¡ý ±ýÈ ¦º¡øġ𺢠ºí¸ò ¾Á¢Æ¢ø ¯ñÎ. "¿õ" ±ýÀÐ µ÷ ¦ÀÂ÷¦º¡øġ츢,(an abstract noun formative) ­ô¦À¡ØÐûÇ "¨Á" §À¡ýÚ. tum-ma: ¾ÌõÁ: ­íÌ «¸¡Ã ®Ú «Ð¦ÅÛõ ÍðÎ ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
 
 

5. me-imin-be su sa-du-ga

whose hand has attained  (all) the 'seven' me's

¦Áö ­Á¢ý§À ¦ºö Ýθ

6.nin-mu me-gal-gal-la sag-kesda-bi za-e-me-en

Oh my lady, you are the guardian of all the great me's

¿¢ý§Á¡ ¦Áö ¸û¸ûÇ ¦ºýÉ¢ ¸ðÎÀ¢  ¡§ÂÁý

7.me mu-il me su-zu-se mu-e-la

You have gathered up the me's ;you have hung the me's on your hand

¦Áö §Á¡ ­Âø ¦ºö¤§ºö §Á¡ ­¨Ä

8 me mu -ur me gaba -zu bi-tab

You have gathered up the me's,  you have clasped the me's to your breast

¦Áö §Á¡ µ÷ ¦Áö ¸×û¤« ¨¾ôÀ¢


 Å¢Çì¸ì ÌÈ¢ôÒ:

5. me> ¦Áö, ¦Á¡ö: ºò¾¢¸û, ¯Ç¾¡¸ ­ÕìÌõ ¾òÐÅí¸û. imin> ? ²Ø  ±ýÈ¡Öõ "º÷Å" ±ýÀ¾ü§¸üÀ "«¨ÉòÐõ" ±ýÈ ¸ÕòШ¼ÂÐ. ²Øĸõ, ²úÀ¢ÈôÒ ±ýÈ ¸¢ÇÅ¢¸Ç¢Öõ '²ú' ±ýÀÐ ±øÄ¡ À¢ÈÅ¢¸Ùõ ±ýÈ ¸Õò¾¢ø ÅÕ¸¢ýÈÐ. su> ¦ºö> ¦¸ö> ¨¸: ¸Ãõ.  sa-du> ÝÎ; - ga: -¸: Àý¨Áî ÍðÎ

6.

mu> §Á¡: ÓýÉ¢¨Ä ãÅ¢¼ô¦ÀÂ÷: ­íÌ ´Õ¨Á, Àñ¨Á¢Öõ ÅÕõ. ºí¸ ­Ä츢Âò¾¢ø ­Ð ¯ñÎ: ¦Á¡Æ¢§Á¡ ¦ºý§Á¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ «í§¸.  me-gal-gal-la: ¦Áö ¸û¸ûÇ ±ýÀ¾¢ø ÅÕõ «¨¼ "¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸" "¸½õ ¦À¡Õó¾¢Â" " Á¢¸ Á¢¸î º¢Èó¾" ±ýÈ ¸ÕòШ¼ÂÐ. À¡ñÊÂ÷¸û '¸ûÇ÷" ±ÉôÀÎŧ¾¡Î ´ôÀ¢¼ò ¾ì¸Ð. ãÄô¦À¡Õû "¦ÀÕ¨Á Á¢ì§¸¡÷" "¯Â÷󧾡÷"  ±Éò ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. sag-kesda: ¦ºýÉ¢ ¸ðÎ: ¾¨Ä측Åø ±ýÈ ¸ÕòÐ §À¡Öõ. ¾Á¢Æ¢ø Å¢ÇíÌõ '¸¼õ' ±ýÈ ¦º¡ø ­¾§É¡Î º¢ó¾¢ì¸ò ¾ì¸Ð. ¸ðÊô§À¡¼ôÀΞ¡ø ¸¼õ §À¡Öõ. za-e-me-en : ­íÌ "Áý" ±ýÛõ ­¨¼î¦º¡øÄ¡¸×õ ' Á¡ý' ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¦º¡øÄ¡¸×õ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

7

il> "­Âø" «øÄÐ '±Ø". §¸¡¦ÄØò¾¢ø ¸à ŸÃí¸û ¾É¢ ±ØòÐì¸Ç¡¸ ¦¸¡ûÇôÀ¼Å¢ø¨Ä ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ÈР e-la> "­¨Ä " : ¦¾¡í¸Å¢Î¾ø «øÄÐ '­¨Æ' : âñÀÐ; su-zu-se: ­íÌ 'se> §ºö" ±ýÀÐ ­¼ô¦À¡Õû ¿¡ý¸¡õ  §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ. §ºö> §¸> Ì; ¦ºö: ÅÂø §ºö: àÃÁ¡É ­¼õ

8.
ur> µ÷: §º÷ò¾ø ; ga-ba> ¸×û; '¸Àõ' ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¦¿ïº¢Ä¢ÕóÐ ÅÕõ ¸Àò¾¢üÌô ¦ÀÂḠ­Õ츢ýÈÐ.

ga-ba> ba-ga> À¡¸õ (metathesis): ¦¿ïºõ, ­ÎôÒ? '¸¡ôÒ" ­íÌ ¸Õ¾ò¾ì¸Ð. bi-tab> tab-bi> ¨¾ôÀ¢®Éý¨É º£÷À¢Âõ : À¡¼ø 2

±ðÎ Å⸧ǡΠÜÊ Ӿø À¡¼Ä¢ø «õ¨Á ¯Ä¸õ¨Á¡¸, ÒŨÉ¡¸ Á¢¸ «Æ¸¢Â Åâ¸Ç¢ø , ¾òÐÅ »¡Éõ Á¢ì¸  Åâ¸Ç¢ø §À¡üÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ. ­ó¾ §ÀÃñ¼ò¾¢ý ¾¨ÄÅ¢, «ý¨É «Åû, ¦¾ûǢ ´Ç¢ ÅÊÅ¢ý ÀáÀ¨Ã ¬Åû. ¬ñ ¬¸¢Â ¬ñ¼ÅÉ¢ý ¿í¨¸, ¾ý «Æ¸¢ý º¢ÈôÀ¡ø Å¢ñ½¢Öõ Áñ½¢Öõ ¯ûÇ «¨ÉòТ÷¸Ç¡Öõ Å¢ÕõÀôÀθ¢ýÈÅû. ­ó¾ §ÀÃñ¼ò¨¾§Â ¾ÉÐ «½¢¸Äí¸Ç¡¸ô âñ¼Åû ±ý¦ÈøÄ¡õ  Ò¸ÆôÀθ¢ýÈ¡û. ­¾ý ¸¡Äõ ¸¢.Ó. 2200 «øÄÐ «¾üÌ Óý ±ýÀ¨¾ ¿¡õ ÁÈì¸ìܼ¡Ð. ­É¢ «ÎòÐ ­§¾ «õ¨Á Ð÷쨸¡¸ о¢ì¸ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ§À¡õ.

À¡¼ø 2:

9. usumgal-gim kur-ra us ba-e-si

Like a dragon you have deposited venom on the land

¯Íõ¸û¹¢õ ÌýÈ ¯Í À¡Â¢º¢
 

10 iskur-gim ki-sig -gi-za ezinu la-ba-si-gal

When you roar at the earth like Thunder, no vegetation can stand up to you

­¨º§¸¡÷¹¢õ ¸£ú º£ì¸¢¡ ±Æ¢Û ­Ä À¡÷ ¸¡øº£

11 a-ma-ru kur-bi-ta e-de

A flood descending from its mountain

«ÁÕ ÌýÚÀ¢òÐ ­Æ¢ò§¾
 

12 sag-kal an-ki-a *inanna-bi-me-en

Oh foremost one, you are the Inanna of heaven and earth

º¡í¸û Å¡ý¸£Æ ®Éý¨ÉÀ¢Áý

13 izi-ne-ne-ra kalam--e seg-ga

Raining the fanned  fire down upon nation

±Æ¢§É ¿¢¨Ã ¸Çm§Á ¦ºí¨¸Â

14 an-ne me-si-ma nin ur-ra u-a

¬ñ§½ ¦Áö º£Â¢õÁ ¿¢ý °Ã µ×«

Endowed with me's by An lady mounted on a beast

15. inim-ku-an-na-ta inim-du-du

Who makes decisions at the holy command of An

±Éõ§¸¡ ¬ñ½ò¾ ±Éõ àÐ

16 billuda-gal-gal-la ni-zu a-ba mu-un-zu

(You) of all the great rites, who can fathom what is yours?

À¢øÖ¾õ ¸û¸ûÇ §¿ ¤ ¡À ÓýÝú?


ÌÈ¢ôÒ:

9.usumgal> ¯Íõ¸û:" ¯Í" ±ýÈ  ´Ä¢ ÌÈ¢ôÀ¢ý  «Ê¢ø À¢Èó¾ ¦º¡ø; ¯ÎõÒ. ¸û: ¦ÀâÂÐ; kur-ra> ÌýÈ: «¸Ã ®Ú ­¼ô¦À¡Õû §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ; us> Å¢ºõ: ¯Á¢ÆôÀÎÅÐ ba> À¡ø, À¡÷ : ­¼õ , ¯Ä¸õ ; si-gal> ¸¡øº£ : ¸¡ø Ţξø, ÅÇ÷ò¾ø

10 iskur>  ­¨º§¸¡÷: §¸¡Ã-­¨º: Ü÷-­¨º;  gin> ¹¢ý> ­ý: §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ; ¯ÅÁ ¯ÕÒ ±É¢Ûõ ¾Ìõ. ki-sig-gi> ¸£ú º£ì¸ø: ¿¢Äò¨¾ «Æ¢ò¾ø;  ezinu> ±Æ¢Û: ±ØÅÉ, Ó¨ÇôÀÉ: ÁÃï ¦ºÊ ¦¸¡Ê¸û. la> ­Ä, «Ä: "na" ±ýÚõ ÅÆíÌõ; na>la: ÁÚôÀ¢ý ­¨¼î¦º¡øÄ¡¸  ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦ÀÕõÀ¡Öõ  ¾Á¢Æ¢ø  º¢È¢Ðõ  ÅÆíÌõ. "«Ä""­Ä" ­ýÚõ ÅÆíÌÀ¨Å; si-gal: ¸¡øº£:  ¸¡Äº£ò¾ø, ¸¡ø¡ò¾ø, ¸¡ø Ţξø

11. a-ma-ru> «Áâ, «Óâ :¿£÷; ­íÌ ¦ÅûÇô ¦ÀÕìÌ; e-de> ­Æ¢ò§¾; ­Æ¢¾ø: Ţؾø; "®Î" ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ ±ýÀ¦¾¡Î ­¾ý ¦À¡Õ¨Ç "¦¸¡ðξø" ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ

12. sag-kal> º¡í¸û. ¾¡í¸û: ­íÌ '¸û' Ţ̾¢ ¯Â÷¨Á ÍðÎ; "g" ±ýÀÐ 'í" ±ýÚõ 'ì' ±ýÚõ 'ý' ±ýÚõ ͧÁÕ «È¢»÷¸Ç¡ø ¦¸¡ûÇôÀθ¢ÈÐ ;  sag> º¡í, º¡ý> ¾¡ý. "º¡í¸¢Âõ" ±ýÀÐ ¯Â÷Å¢¨É, ¾¨Ä¨Áô ÀñÀ¢¨É ÍðÎõ ÀÆó¾Á¢ú ¦º¡øÄ¡¸¢ýÈÐ. ­¾É¡ø º¡í¸¢Âì §¸¡ðÀ¡Î ÀÆó¾Á¢Æ÷ §¸¡ðÀ¡Î ±ýÚõ ¬¸¢ýÈÐ.  an-ki-a> Å¡ý¸£ú-« : Å¢ñÏõ ÁñÏõ; «¸¡Ãõ ­íÌ ÍðÎ; inanna: ®ý «ý¨É: ÒŨÉ; ÁñÏÄÌ Å¢ñÏÄÌ ¬¸¢Â ­Ãñ¨¼Ôõ ®ýÈÅû

13.izi-ne > ±Æ¢ø: ­íÌ ¦¿ÕôÒ, ͼ÷;  -n-e: ³ ±Ûõ ­Ãñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ' ne-ra: ¿¢¨Ã; ­ýÚõ "¬ý-¿¢¨Ã" ±ýÈ ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÆíÌÅÐ; kalam> ¸Çõ: ¿¢Äõ,  ¿¡Î; seg-ga> ¦ºí¸>  ¦¸í¨¸: ÁÄ¡ö: sungai : ¬Ú

14. an-ne> ¬ñ§½> ¬½¡ø; -e> ¬ø : §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ; me> ¦Áö, ¦Á¡ö: ºì¾¢ «øÄÐ ¬üÈø si> ® , ®¾ø " «ÕÇôÀ¼ø' ; ur-ra> µÃ¢ , °÷-¾¢; À¢È ­¼í¸Ç¢ø ur-mah> «Ã¢Á¡: º¢í¸õ ; u-a> µ-Å> µ×Å: µî;ø.  ­íÌ ¬ñ½¡ø ºì¾¢ «ÕÇôÀ¼ «õ¨Á «Ã¢Á¡ ²È¢ ¯ÄÌÄ¡ ÅÕ¸¢ýÈ¡û ±ýÚ ¸ÕòÐ,  ÒÅ¨É Ð÷쨸¡¸×õ ÅÕ¸¢ýÈ¡û ±ýÀ¨¾ì ¸¡ðÎõ

15. inim, enim> ±Éõ: ­ô¦À¡ØÐ" "±É" ±ýÈ Å¢¨É¦º¡øÄ¡¸§Å À¢ø¸¢ýÈÐ; '±Éõ" ±ýÈ ­ó¾ ¦ÀÂ÷¡ø ÅÆ츢ÆóÐ §À¡öÅ¢ð¼Ð §À¡Öõ; inim-ku: ±Éõ§¸¡: ¦¾öÅ£¸î¦º¡ø enam-ku- an-na-ta>   ±Éõ §¸¡ ¬ñ½òÐ-«:  ¬ñ ¯¨¼Â ¦¾öÅ£¸î ¦º¡ø' du-du> à(ì)à(ì). àÐ, о¢: ­íÌ µ÷ ¾òÐÅì ÌÈ¢ôÒ: «õ¨ÁìÌ ¾¨ÄÅý ¬ñ ¾¡ý, «ÅÉ¡§Ä§Â ºì¾¢ «ÕÇôÀÎÅÐ ±ýÀ¦¾¡Î «Åý ¬¨½ôÀʧ «õ¨ÁÔõ ¦ºø¸¢ýÈ¡û ±ýÚ ÜÈôÀθ¢ýÈÐ.

16. billuda> À¢øÖ¾õ: ­ô¦À¡ØÐ "À¢øÄ¢" ±ýÈ «ÇÅ¢ø ­ó¾ ¦º¡ø º¢¨¾óÐ ÅÆí̸¢ÈÐ. À¢øÖ> ÒøÖ: ¦À¡Õóоø: ­íÌ §Â¡¸õ ±ýÈ ÌÈ¢ôÒ ¯ñÎ. §Â¡¸ ¦¿È¢¸§Ç 'À¢øÖ¾õ" ±ýÈ ¦º¡øÄ¡ø ÀñÎ ÌÈ¢ì¸ôÀðÊÕì¸Ä¡õ. ni> ¿£, §¿> ¿£Âõ, §¿Âõ : Á¨È»¡Éí¸û a-ba> ¡À zu> ¦º¡ø, Ýú mu-un> Óý: Àñ¨¼Â Ш½Å¢¨ÉHOME