Hammurabi Wrote in Tamil

 
 

«ýÀ÷¸§Ç,

­ýÚ ±ôÀÊ ¬í¸¢Äõ ¯Ä¸ ¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çí̸¢È§¾¡ «§¾ô§À¡ýÚ ¾Á¢ú ²Èį̀È ¸¢.Ó 4000 ¦¾¡¼í¸¢ ¸¢.Ó. 1000 Ũà ¯Ä¸ ¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çí¸¢ÔûÇÐ. Áò¾¢Â¾¨Ãì ¸¼ø ¿¡¸Ã£¸Óõ ¸¢§Ãì¸÷¸Ç¢ý ¿¡¸Ã£¸Óõ ­ó¾ ͧÁÕò ¾Á¢ú  ¿¡¸Ã£¸ò¾¢ý ¾¡ì¸ò¾¡ø ±Øó¾¨Å§Â¡Ìõ.

­íÌ §¾÷ó¦¾Îì¸ôÀðÎûÇ µ÷ '¸ø¦ÅðÎ' «õÓÃÀ¢ (Hammurabi) ±ýÛõ «ì¸¡ÊÂ/ «¢Ã¢Â ÁýÉÉ¡ø ¦À¡È¢ì¸ôÀ𼾡Ìõ. Ó¾ø Åâ ͧÁÕò¾Á¢Æ¢Öõ ¸£úÅ⠫측ʠ¦Á¡Æ¢Â¢ÖÁ¡¸ ­Õ¦Á¡Æ¢ ²¼¡¸ ­Ð Å¢Çí̸¢ÈÐ.  ­íÌ Í§ÁÕ Å÷¸§Çò ¾ÃôÀθ¢ýÈÉ. ­¾ý ¸¡Äõ ²Èį̀È ¸¢.Ó. 1900 ¬Ìõ. ͧÁÕ ±Ûõ  ÌÁâ ¿¡Î «Æ¢Â «¾ý ÍÅð椀 §¾¡ýȢ À¡À¢§Ä¡É¢Â ¿¡¸Ã£¸ò¨¾ò §¾¡üÚÅ¢ò¾ ÁýÉý «õÓÃÀ¢ ¬Ìõ. ­Åý ¾Á¢Æý «øÄý  -- ͧÁըŠ«Æ¢ò¾ «ì¸¡ÊÂ÷¸û ÅÆ¢ Åó¾ µ÷ Á¡ÁýÉý. ¬Â¢Ûõ ͧÁÕ ¦Á¡Æ¢¨ÂÔõ  «¾ý ÀñÀ¡ðʨÉÔõ  «Æ¢ì¸ ÓÊ¡¾ÅÉ¡¸¢Â§¾¡Î  «¾¨É  Àø§ÅÚ Å¨¸Â¢ø ÅÇ÷ò¾ÅÛÁ¡¸¢È¡ý.

À¡À¢§Ä¡É¢Â ¿¡¸Ã£¸ò¨¾ «È¢ó¾¢Õ츢ý§È¡õ. ¬É¡ø «íÌ ¾Á¢§Æ «Ãº ¦Á¡Æ¢Â¡¸ ­Õ󾨾 «È¢ó§¾¡Á¢ø¨Ä. «¾¨É º¢È¢Ð ¦¾Ã¢Å¢ì¸§Å ­ó¾ ¸ðΨÃ.

­¾É¢ «ýÀ÷¸ÙìÌ «È¢Å¢ôÀ¾¢ø §ÀÕŨ¸ «¨¼¸¢ý§Èý.

­¾ý ãÄõ C.J Gadd ±ýÀ¡Ã¢ý : A Sumerian Reading -Book (1924) ±ýÀ¾¢ø ¸¢¨¼ìÌõ

§Ä¡¸¡


1.ha-am-mu-ra-bi (Hammurabi) lugal (the king) kal-ga( mighty)

    «õÓÃÀ¢ ¯Ù¸û ¸û¸

2. lugal (king) ka-dingir-ra- (KI) ( of Babylon) lugal (king) an-ub-da-limma( of the regions four)

    ¯Ù¸û  «¸¾¢í¸¢÷à ¯Ù¸û Å¡ý ¯ôÀ¢¼ ŢǢõÓ

3. kalam (the land) -dim-dim-me ( founding) lugal (the king) nig-ag-ag-bi (whose deeds)

    ¸Çõ §¾¡õ§¾¡§Á ¯Ù¸û ¿¢¸ ¬ì¬ìÀ¢

4. kus- *utu -marduk-ra (unto the heart of Utu and Marduk; *: dinger)

    §¸º¢ ¯Ð Á¡÷ÐýÈ

5. ba-dug-ga (are pleasing) me-en( am I) . bad-zimbar-(KI) ( The wall of Sippar)

    («)À¡ Ðí Á¡ý.  À¡Ê.º¢õÀ÷

6. sahar-ta  har-sag-gal-gim ( with earth like a great mountain)

    º¸üÈò¾ ¯Â÷º¡í¸û¹¢ý

7. sag-bi (its head) he-mi-il ( I raised)

    º¡íÀ¢ ­õ§Á ±Ø

8. amba(r)-ra ( a marsh) hu-mu-ni-nigin ( I made surround it), id(the river) buranun ( Euphrates)

    «õÀÃõ ¯õÁ¢§É ¿¢ì¸¢ý, ®Î ¦À¡ÕÑý

9. zimbir-(KI)-su (unto Sippar) hu-mu-ba-al

    º¢õÀ÷§º ¯õÓ À¡ú

10. kar-silim-ma-ge (a dyke of security) hu-mu-ni-us ( I set up)

    ¸¨Ãº£ÄõÁ  ¯õÁ¢§É ¯îº¢

11. zimbir-(KI)-ka-dingir-ra- (KI) -bi-da-ge ( Sippar and babylon)

    º¢õÀ÷-«¸ ¾¢í¸¢÷ÃÀ¢ ­¼ì§¸

12. ki-dur ( a dwelling) ne-ha (peaceful) du-ri-su (for ever) he-im-mi-dur ( I have made them inhabit)

    ¸£úÐ¨È §¿Â à⧺ ­õ§Á ШÈ

13. ha-am-mu-ra-bi (Hammurabi) se-ga * utu (the favourite of Utu)
    «õÓÃÀ¢  º¸¡ ¯Ð

14. ki-ag  * marduk me-en) (the beloved of marduk am I) . ud-ul-li-a-ta ( In days of old)

    ¸¡Á Á¡÷Ð Á¡ý  ° °Æ¢Âò¾

15. lugal ( what a king) lugal-e-ne-ir (for the kings) ba-ra-an-dim-me ( had not done)

       ¯Ù¸û ¯Ù¸û ­É¢÷ À¢Èý §¾¡õ§Á

16. *utu-lugal-ma (for Utu my king) gal-bi (mightily)  hu-mu-na-du ( have I built)

    ¯Ð ¯Ù¸û (±õ)Á ¸ûÀ¢ ¯õÓÉ ±Î

ÌÈ¢ôÒ¸û.

1. hammurabi> «õÓ-áÀ¢: ­íÌ 'áÀ¢" ±ýÀÐ ¯¾¢ôÀÐ, á×õ, «¾¡ÅÐ ÅÕõ ´ýÚ ±É ¯ÐÅ¡¸¢Â Ýâ¨ɨÂì ÌÈ¢ì¸Ä¡õ. '«õÓ' ±ýÀÐ '«ÆÌ' ±Ûõ ¦À¡ÕÇÐ. ¬¸ ­ô¦ÀÂâý ¦À¡Õû " «Æ¸¢Â ÝâÂý" ±ýÀ¾¡Ìõ. ä¾÷¸Ç¢ý ÌÃÅ÷¸û 'áÀ¢" ±ýÚ Íð¼ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸; kal-ga> ¸û¸> ¸ûÇ÷: Á¢¸ ¯Â÷ó¾Å÷.  À¡ñÊ ÁýÉ÷¸û "¸ûÇ÷¸û " ±ýÈ «¨Æì¸Àôð¼¨¾ì ¸¡ñ¸

2.  an-ub-da-limmu> Å¡ý ¯õÀ÷ ­¼ ŢǢõÓ: À¢ÃÀïº ÓØÅÐõ ; ­íÌ limmu ±ýÀÐ '¿¡íÌ' ±ýÛõ ¦À¡ÕÇÐ. ­Ð§Å 'ŢǢõÒ" ±ýÚ ¬¸¢Â¢Õ츧ÅñÎõ

3. nig-ag-ag-bi> ¿¢¸ ¬ìÌ ¬ìÌÀ¢> Á¢¸ ¬ìÌ ¬ìÌÅ¢: ¿¢¨È ¦Áö¡¸ ¦ºöÐ º¡¾¢ò¾Åý; Å¡öôÀ¨È «ÊôÀÅý «øÄ

4 kus-*utu-marduk: ­íÌ ¯Ð ±ýÀÐ ¯¾¢ÂÉ¡¸¢Â ¬¾Åý, Á¡÷Ð> ÁÕÐ: ÓÕ¸ý? kus> kes> §¸º¢: ¾¨Ä, º¢ó¾¨É?

5.  ba-dug-ga> «À Ðí¸> «¨Å Ðí¸> º¡¾¨É¸Ç¡¸ ÀÄ ¦ºöÐ ¦¾öÅí¸¨Ç Á¸¢úÅ¢ò¾¨Á; bad-zimbar> À¡Ê º¢õÀ÷: ­íÌ" À¡Ê" Á¾¢ü ÍŨà ÌȢ츢ýÈÐ

6. sahar>º¸Ú> º¸¾¢, §ºÚ: ­íÌ ¸Ç¢Áñ; har-sag-gal> ¯Â÷ º¡í¸û: ¯Â÷ó¾ º¢¸Ãõ

7. he-mi-il> ±Ø¢õ§Á

8. ambar> «õÀÃõ , «õÀÄõ; buranun> ¦À¡Õ¨¿? Àý¢? id> ®Î> µ¨¼?

9. hu-mu-ba-al> À¡ú×õÓ?, À¡ÕõÓ? À¡Õ¾ø: §¾¡ñξø?

10. kar-silim-ma> ¸¨Ã º£Ä¢õÁ; º£÷> º£ø, º£Ã¢õÁ> º£Ä¢õÁ; hu-mu-ni-us> ¯îº¢Â¢õÓ§É: ¯îº¢> ¯Â÷ò¾ø?

11. No comments

12. ki-dur> ¸£ú ШÈ: ¾íÌÁ¢¼õ; ne-ha> §¿Â: Å¢ÕõÒõÀÊ¡É, du-ri-su> àÃ: ¦¿Îí¸¡ÄÁ¡¸;

13. se-ga*utu> º¸¡ ¯Ð: ¯ÐÅ¢ý º¸¡ «¾¡ÅÐ §¾¡Æý, ¬¾ÅÉ¢ý «Õ¨Çô ¦ÀüÈÅý

14. ud-ul-li-a-ta> ° °Æ¢Âò¾: °Æ¢ì¸¡Äõ Ũà «¾¡ÅÐ ±ý¦ÈýÚõ; ud> u: °: ¸¡Äõ, ¯Å¡

15.-16: No comments.


HOME