ͧÁÕò ¾Á¢Æ¢ø À¢ÃÇÂõ  The Deluge

 

«ýÀ÷¸§Ç! ¯Ä¸ ºÁÂí¸û  ¦ÀÕõÀ¡Ä¡ÉÅüÈ¢ø À¢ÃÇÂò¨¾ô ÀüȢ ¸ÕòÐì¸û °ÎÚÅ¢ ¿¢ü¸¢ýÈÉ. "À¢Ãû-«Âõ' ±ýÈ¡§Ä '¦ÅûÇô¦ÀÕìÌ" ±ýÚ¾¡ý ¦À¡ÕûÀÎõ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­Ð×õ ͧÁÕô ÀñÀ¡ðÊÄ¢ÕóÐ ¯Ä¦¸Ä¡õ ÀÃŢ µ÷ ¸Õò¾¡¸ò §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. ¸£§Æ «¾¨Éô ÀüȢ ͧÁÕò ¾Á¢ú ´ý¨Èò ¾Õ¸¢ý§Èý. ­Ð C.J. Gadd ±ýÀ¡Ã¡ø 1924¬õ ¬ñΠ ¦ÅǢ¢¼ôÀð¼ µ÷ áÄ¢ÕóÐ (A Sumerian Reading Book) ±ÎòÐ ¾Á¢ú Å¢Çì¸ì ÌÈ¢ôÒ츧ǡΠ­íÌ ¾Õ¸¢ý§Èý. ãÄò¾¢ø §¸¡¦ÄØòÐô ÀÊÅÓõ ¯ñÎ.

­Ð Á¢¸ô ÀƨÁÂ¡É ´ýÚ. ­¾ý ¸Õ ¸¢.Ó. 3000üÌ ÓüÀ𼾡¸ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ

¼¡ì¼÷ ¸ñ½ý, ¾¢Õ ¿¡º¢÷ ¾¢Õ ÌÁ¡÷ ¾¢Õ À¡Ä¡ô À¢û¨Ç  §À¡ýÈ «ýÀ÷¸Ç¢ý ¬öÅ¢üÌ ­Ð ÀÂýÀÎõ ±ýÈ §¿¡ì¦¸¡Î  ­¾¨É ­ýÚ Á¢ýÀ¾¢ôÀ¡ì̸¢ý§Èý. ­ýÛõ ÀÄ  ¦¾¡¼÷óÐ ÅóЦ¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ

ÌÈ¢ôÒ: ­íÌ À¢Öõ ±ØòÐô¦ÀÂ÷ôÒ ºüÚ ÀƨÁ¡ÉÐ. ¬É¡ø «¾¨É§Â À¢ýÀüÈ¢ ±ó¾¦Å¡Õ Á¡üÈÓõ ­øÄ¡Ð ¾Õ¸¢ý§Èý. Á¡üÈí¸¨Çô ÀüȢ ŢÅÃí¸û ÌÈ¢ôÀ¢ø

§Ä¡¸¡


The Deluge

1. u(d)-ba( At that time)    zi-u(d)-sud-du (Ziusuddu)  lugal-am( being king)    AN.SAG-gu(r)-gur ( a mighty ....)

    ¯¾¢«ôÀ                   £ÅÝòÃý                   ¯Ù¸û ¬õ                    §¸¡Ã§¸¡Ã
 

2. mu-un-di(m)-dim (made)        ......nam-bur-na (in humility)     ka-si-si-gi (abasing (himself)

    Óý ­Îõ ­Îõ                ............¿¡«õ â÷½                ¸¡ º£º¢í¸¢

3. ni-te-ga .....( reverent [he was]         .......u(d)-su-es-e .(The evening)      sag-us (slowly)     gub-ba(settling down)

    §¿¡ö §¾¸                                       ¯¾¢ Ýý ¢§º                    ºýÉ¢            ÌôÀ

4. ......... ma-mu-nu-me-a ( a dream that was not)      e-de (coming forth)     gu-[mu-un-de].... (spo[ke to him]........

            ÁõÓ ¿¡ ¦Áö                                    ²ò§¾                        Üù Óó§¾

5. mu-an-ki-bi-ta (the name of heaven and earth)     pa(d)-pad-de... (invoking)

    §Á¡ Å¡ý¸£úÀ¢ò¾                                         À¡ÎÀ¡§¼

6. ki-ur-su (For the city)    dingir-ri-e-ne (the gods)     gis-sig ............( a brick wall? [had made]

    ¸£ú °ÕîÍ                ¾¢í¸¢Ã¢Â¢§É                 ¸¢ ¦ºí¸¢

7. zi-u-sud-du (Ziusuddu)    da-bi (by its side)     gub-ba(standing)  ---------[heard this:---] gis-zi-da (Byt he wall)

   £ÅÝòà                       ­¨¼À¢                   ÌôÀ                                           ¸¢º¢ò¾

8.  a-gub-bu-mu (at my left side)     gub-ba (stand) ..............   gis-zi-da (by the wall)

    ¬ø ÌôÒ §Á¡                        ÌôÀ                             ¸¢º¢ò¾

9. dug (a word)     ga-ra-ab-du(g)-dug (will I speak to thee) ........... na-ri-ga-mu  (My pure one)

    àìÌ             ¹¡ýÈ «ù àìàìÌ                                ¦¿È¢ ¹¡ý §Á¡

10. gestu-[tuk-a-mu] ( my wise one)     su-me-a (by our hand)     a-ma-ru .............

    ¦¸òÐ ¦¾¡ÌÅ §Á¡                   Ý §Á                      «ÁÕ

11. numun-nam-galu ( the seed of mankind) ha-lam-e-de (to destroy)............. di-til-la ( is the judgement)

    ÑýÓý ¸¡Ö¿õ                                 «øÄÁ¢§¼                            Å¢¾¢¾£÷Å

12.   dug-pu-uh-ru-[um-dingir-ri-e-ne-ka] (the word of the assembly [of the gods]

    àìÌ ¦À¡å¯õ ¾¢í¸¢Ã¢­§É¸õ
 

ÌÈ¢ôÒ

1. u(d)> ¯¾¢, ¯Î> ¯ñÎ; "°" :¯Â÷¾ø ±Ûõ §Å÷¦º¡øÄ¢ÕóÐ À¢ÈóÐûÇÐ. ba> «ôÀ: «¸Ãî ÍðÎ ¦ÅÇ¢À¼¡Ð ­Õ츢ýÈÐ' ziu-sud-du> ziu-sud-ra> £Å Ýò¾¢Ãý : ¿£ñ¼ ¬Ô¨Ç ¯¨¼ÂÅý; ¦¿Îí¸¡Äõ Å¡úÀÅý. ­ô¦À§à «ì¸¡Ê ¦Á¡Æ¢Â¢ø 'napistu" ±ýÚ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ôÀðΠ ÓÊÅ¢ø '§¿¡Å¡' ' ±ýÕõ á' ±ýÚõ  ¬¸¢Å¢ð¼Ð. ­ÍÄ¡Á¢Â÷ ­Å¨É µ÷ ¿À¢Ôõ ¬ì¸¢Å¢ð¼É÷.

2. nam-bur-na> ¿¡«õ â÷½> â÷½¿õ? : ÓÊôÀÐ? ka-si-si-gi> ¸º¢ º¢í¸¢: ¸º¢ó¾ ­Ç¸¢Â ÁÉò§¾¡Î?

3. ni-te-ga> §¿¡ö §¾¸" ¯¼õÀ¢ø «îºò§¾¡Î?  u(d)-su-us-e> ¯¾¢ ÝÛ : ¯¾¢ÂÉ¡¸¢Â ÝâÂý ÝÉ¢ÂÁ¡Ì¾ø, ­øġЧÀ¡¾ø?  sag-us> ºýÉ¢:  ºýÉï ºýÉÁ¡¸;  gub-ba> ÌôÒ : Üξø

4.    ma-mu> ÁõÁ÷> ÁôÒ : ÁÂì¸ ¿¢¨Ä: ­íÌ ¸É× ¿¢¨Ä; ma-mu-nu-me-a> Áõ ¦ÁöÂ: "¸ÉÅ¢ø ¦Áö¡¸ " ±ýÚ ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡ÕóÐÅÐ;     gu-mu-un-de>  Üù Óó§¾: Ü× Óóоø: µ÷ «¨ÆôÒ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐ
 

5. mu> §Á¡ : ­íÌ ¦ÀÂ÷; ¸¡ñ¸ "§À÷": ´ÕÅý ±ýÀ§¾¡Î ' ¦ÀÂ÷" ±ýÚõ ¦À¡Õû Àθ¢ýÈÐ.  mu-an-ki-bi-ta> §Á¡ Å¡ý ¸£úÀ¢ò¾: Å¢ñ½¢Öõ Áñ½¢Öõ ¯ûÇ «¨Éò¨¾Ôõ ; pad-pad-de> À¡ÎÀ¡§¼: ­íÌ «¨ÉŨÃÔõ ÜÅ¢ «¨Æò¾ø

6. dingir> dim-me-er> Ak. diwer> ¦¾öÅ÷, §¾Å÷. e-ne> ­Éõ: Üð¼õ; gis-sig> ¸¢ º¢í¸¢> ¸¢ ¦ºí¸ø

7.  da-bi> ­¼À¢ : «Åý ­¼ôÀì¸õ?

8.  a-gub-bu-mu> ¬ø ÌôÒ§Á¡; ¬ø> ÅÄôÀì¸õ?

9. dug> àìÌ, àíÌ: ­¨ºò¾ø; na-ri> ¦¿È¢: ¿ý¦¿È¢?

10.  gestu> «¸òÐ> «¸ò¾¢Âõ: «È¢×, »¡Éõ; gestu-tuk-a> «¸òÐ ¾Ì? «¸òÐ ¦¾¡Ì? a-ma-ru> «ÁÕ: ­íÌ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ

11.  numun> ÑýÓý: §Á§Ä  ÅóÐ ÓýÛÅÐ, Ó¨ÇôÀÐ?  nam-galu> ¸¡Ö¿õ, »¡Ö¿õ : ¸¡ø ¡òÐ ¿¢üÀÐ;
    ha-lam-e-de> «øÄÁ¢§¼" ­øÄ¡¾¡ì¸ø; di-til-la> Å¢¾¢ ¾£Ã: ÓÊÅ¡É ¾£÷ôÒ;  Å¢¾¢ ¾£÷ôÒ

12. dug-pu-uh-ru-um> àìÌ ¦À¡å¯õ: ¸ÄóШáÎõ ­¼õ; «¨Å

13. du(g)-dug-ga  an [en-lil-la] ..........(the command of Anu and Enlil ..........)

     àìàì¸ ¬ñ ²ñÄ£øÄ..............

14. im-hul-im-hul (the storm winds)     ni-gu(r)-gur-gal (with exceeding terror)     du-a-bi (all of them)

    ­Âõ ´ø ­Âõ ´ø                    §¿¡ö §¸¡÷§¸¡Ã ¸¡ø                        ±ÎÅÀ¢

15. ur-bi ( together)    i-sug-gi-es (raced along)    a-ma-ru (the deluge)     u-ka-kab-dug-ga( the mighty tempest?)

    µ÷À¢                    ® Íí¸¢§º                    «ÁÕ                        ´ì¸ø ¸ù× Ðì¸õ

16. ba-na-da-ab-ur-ur (raged with them)     ud-imin-am (when it was seven days)    gig-imin-am (and seven nights)

     Àñ½¢Î «ù ¯÷ ¯÷                       ¯Å¡ ­Á¢ý ¬õ                               ¨Á ­Á¢ý ¬õ

17. a-ma-ru (that the deluge)     kalam-ma (in the land)     ba-ur-ra-ta (had raged)    ma-gu(r)-gur( and the mighty ship

    «ÁÕ                               ¸ÇõÁ                        À¡ ¯üȾ                       Á¡- Ü÷-ܨÃ

18.  a-gal-la(over the great waters)   im-hul (the storm-wind)    bu(l)-bul-a-ta,     utu(( then ) the sun)

      ¬ø ¸ûÇ                            ­Âõ ´ø                     ÒøÒøÖ¾            ¯Ð
19. i-im-ma-ra-e (rose over it)     an-ki-a (in heaven and earth)     ud ga-ga (making light)

    ® ­õÁ á§Å                    Å¡ý¸£ú-«                                   ¯¾¢ ¸¡ø ¸¡ø

20. zi-u(d)-sud-du (Ziasuddu)    ma-gu(r)-gur (in the mighty ship)     ka-bur (an opening)     mu-un-da-bur(bored)

    £ÅÝò¾¢Ãý                        Á¡-Ü÷-Ü÷                               Å¡öҨà               Óó¾ â÷

21. sul (the strong one)  utu ( the sun)     gis-sir-ni (his light)     sag-ma-gu(r)-gur-su (into the mighty ship)

    Ýø                       ¯Ð                ¸£ Ý÷¿¢                º¡ý Á¡-Ü÷Ü÷îÍ

22. ba-un-tu-ri-en (sent in)     zi-u(d)-sud-du( Ziu-suddu)    lugal-am (being king)

    À¡ ¯óÐ ±Ã¢¦Âý            £ÅÝò¾¢Ãý                    ¯Ù¸û ¬õ

23. igi-utu-su (before the sun)     ka-ki-su-ub-ba-tum( kissed the earth)     lugal-e( the king)

    ­¹¢ ¯Ð                    ¸¡ ¸£ú ºôÒ¾õ                                   ¯Ù¸û§Ç

24. gud (oxen)    im-ma-ab-gaz-e (sacrificed)    udu (sheep) im-ma-ab-sar-ri

    §¸¡Î            ­õÁ «ô ¸º¢§Â               ¯Î    ­õÁ «ô §º§Ã
 

ÌÈ¢ôÒ
 

13. an> ¬ñ; ¬ñ¼¨¸,  ±øÄ¡ ¦¾öÅí¸Ç¢Öõ  ¯Â÷ó¾ ¦¾öÅõ. en-lil> ²ýÄ£ø : ¸¡üÈ¢ý ¦¾öÅõ: Å¡Ä¢§Â¡ý?

14.  im-hul > ­Âõ ´ø?  'im' ±ýÀ¾¢ý ¦À¡Õû ÓüÈ¡¸ Å¢Çí¸Å¢ø¨Ä. À¢È ­¼í¸Ç¢ø 'Áñ' ±ýÚõ ÅÕ¸¢ýÈÐ.  ni> §¿¡ö, «îºõ ÀÂõ   du-a-bi> ±ÎÅÀ¢:  ­íÌ "§¾¡ýÈ¢É" ±ýÈ ¦À¡Õ§Ç ¦ºùÅ¢¾¡¸ô Àθ¢ýÈÐ.

15. ur-bi> µ÷À¢: ´ýÚÀðÎ; sug-gi-es> seg-ge-es> Ýí¸¢, ¦ºí¸¢> ¦¸í¸¢> ¸í¨¸: §Å¸Á¡¸ ´Îõ ¦ÅûÇõ;

    u-ka-kab-dug-ga> ´ì¸ø ¸ù× Ðì¸õ: "Áì¸¨Ç Ðì¸õ ¸ùÅ¢ÂÐ" ±ýÚ ¦¸¡û¾§Ä ¦À¡ÕóÐÅÐ

16.  ba-an-da-ab-ur-ur> Àñ½¢Î «ù ¯÷ ¯÷: ­íÌ Àñ½¢Î ±ýÀРШ½ Å¢¨É; «ù: «Ð ±ýÛõ ÍðÎ; ¯÷ ¯÷: ¯ÃÚ ±ýÛõ   ÝÈ¡ÅÇ¢ ¸¡üÈ¢ý µÄõ;  ud>  ¯¾¢: ­íÌ ¦ÅÇ¢îºõ ; gi(g)= mi> ¨Á: ­Õû; '­Á¢ý' ­ÈóÐŢ𼠵÷ ¦º¡ø.

17  ma-gur> Á¡ Ü÷: Á¡> ÁÃõ: ­íÌ ÁÃò¾¡ø ¬¸¢Â À¼Ì; Á¡ Ü÷> ܨà ¯¨¼Â À¼Ì? Á¡Ü÷Ü÷> ÀÄ Ü¨Ã¸û ¯¨¼Â À¼Ì, ¦ÀÕí¸ôÀø?

18. a-gal-la> ¬ø ¸ûÇ: ¦ÀÕõ ¦ÅûÇõ; bul-bul-a-ta>ÒøÒøÖ¾: ¦ÀÕõ ¦ÅûÇõ ÝÈ¡ÅÇ¢ì ¸¡ü¦È¡Î ÒøÄ¢, «¾¡ÅÐ ­¨½óÐ

19.  i-im-ma-ra-e> ® ­õÁ á§Å: 'á'> ÅÕ¾ø, ±Ø¾ø; ­õÁ: ¯¼ý

20.  ka-bur> Å¡ö Ò¨Ã> Ҩà šö

21. sul utu> Ý÷ ¯Ð: ͼÕõ ¬¾Åý;  gis-sir-ni> ¸£¤ Ý÷¿£: ¸¢¤> ¿£ñ¼; Ý÷: ͼ÷ ¸¾¢÷¸û

22. ba-un-tu-ri-en>  («) À ¯ó¾¢ ±Ã¢¦Âý:  ¯ðÒÌóÐ ±Ã¢ ¾Ãø?

23. igi-utu-su> ­¨Á ¯Ð : ¬¾Åý ¸ñ Óý§É;  ka-ki-su-ub-ba-tum> Å¡ö (¦¸¡ñÎ) ¸£ú ºôÒ¾õ ; ¾¨Ã¨Â Å¡ö¦¸¡ñÎ Óò¾Á¢¼ø

24. gaz-e> ¸º¢§Â, ¸Æ¢§Â: ¸º¢ò¾ø: ¦¸¡øÄø? ¸¡ñ¸ '¸¨º «Ê" "¸ºìÌ" §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨Ç.  sar-ri> §º§Ã: ÜðÎÅ¢ò¾ø

­¾§É¡Î ­ó¾  ²Î  Óʸ¢ýÈÐ. ¬öרà ¦¾¡¼Õõ.


«ýÀ÷¸§Ç,

­ó¾ ­Ä츢Âõ Á¢¸ô À¨Æ¨Á¡ÉÐ, ­¾ý ¸¡Äõ ²Èį̀È ¸¢.Ó 2500-¸¢.Ó. 3000 ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.  ¬Â¢Ûõ ­¾ý ¯ð¸Õ ­ýÛõ À¨Æ¨Á¡ɾ¡¸  ­Õì¸Ä¡õ. ­ó¾ À¢ÃÇÂì ¸¨¾ ¯Ä¸ ºÁÂí¸û «¨Éò¾¢Öõ µ÷  ÅÖÅ¡É ­¼ò¨¾ À¢ÊòЦ¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. ±ý ­ôÀ¡Ê ±ýÀ¨¾ ­É¢§Â ¬Ã¡öóÐ À¡÷ì¸ §ÅñÎõ.  ­ó¾ ²Î ²ý ­ó¾ À¢ÃÇÂõ ±ýÈ §¸ûÅ¢¨ÂÔõ ¯ûǼ츢 «¾üÌ µ÷ Å¢Çì¸ò¨¾Ôõ ¦¸¡ñÎûǾ¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ÈÐ.  «Ð§Å ¦¾öÅí¸Ç¢ý ÓÊ×  ±ýÈ Å¨¸Â¢ø ÁÛìÌÄò¨¾ «Æ¢ì¸ ±Øó¾Ð ±ýÀ§¾¡Î «¾ý ŢǸõ ÓÊȨ¾Ôõ ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ.

§ÁÖõ ­ýÛõ ÀÄ Å¢ºÂí¸¨Ç  ¦¾Ç¢Ôõ ¦À¡ÕðÎ ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÀ¡Ç÷ ¦ºöÐûÇ º¢Ä À¢¨Æ¸¨ÇÔõ ¿£ì¸¢ ¸¨¾Â¢ý ¸ÕÅ¢¨É Á£ñÎõ À¡÷ô§À¡õ.

Àñ¦¼¡Õ ¸¡Äò¾¢ø (¯¾¢ «ôÀ) £ÅÝò¾¢Ãý ±Ûõ µ÷ «Ãºý ( ¯Ù¸û ¬õ)  µ÷ ¦Àâ §¸¡Â¢ø (?) ´ý¨È ±ØôÀ¢É¡ý ( Óý ±Îõ ±Îõ§Á) .  ¦ÀÕõ «¼ì¸òмý ­¨ÈÅ¨É §À¡üÈ¢ÂÅ¡Úõ ( ¸¡(=Å¡ö) º£÷ º£í¸¢)  ­¨ÈÂîºòмÛõ ( §¿¡ö §¾¸) «¾¨É ÓÊì¸ (¿¡«õ â÷½)  ÓÂýÈ¡ý . «Ð ¦À¡ØР Á¡¨Äô ¦À¡ØÐ Åó¾¨Á µ÷ ¸É× «ÅÛìÌ ÅóÐ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø ¿¼ì¸ Å¢ÕìÌõ ´ý¨È «ÅÛìÌ ¦¾Ã¢Å¢ò¾Ð ( ÁõÁ÷ ¿£ ¦Áö  ²Â¢§¼, Üù Óý ­§¼).  «Åý ±ØôÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ §¸¡Â¢ø ¦ºí¸ø ÍÅ÷ µÃõ «Åý ¿¢ýÚ¦¸¡ñÊÕ츠 «ÅÛìÌ ¦¾öÅí¸û §¾¡ýÈ¢ ­¾¨É ¯¨Ãò¾É ( àìÌ  ¹¡ýÈ «ù ààìÌ). " »¡Éõ ¯ûÇŧÉ! ( ¦¸òÐ ¦¾¡Ì §Á¡) , ­ó¾   Áì¸û ºÓ¾¡Âò¾¢ý ãÄ Å¢òÐì¸¨Ç «Æ¢òÐ ­øÄ¡Ð §À¡ì¸ ¿¡í¸û µ÷ ¦ÀÕõ À¢ÃÇÂò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸ ­Õ츢ý§È¡õ(  «ÁÕ ÑýÓû ¿¡«õ¸¡øÖ  «øÄõÁ¢§¼ ) ±øÄ¡ §¾Å÷¸Ùõ ¦À¡Ð ÁýÈ¢ø ´ýÚ ÜÊô§Àº¢  ¬ñ,  ²ñÄ¢ø ¾¨Ä¨Á¢ø ­ó¾ ÓÊÅ¢üÌ ÅóÐû§Ç¡õ( Å¢¾¢ ¾£÷à ¾¢í¸¢÷ ­Éõ àìÌ ¦À¡å¯õ «¸õ)

«¾ý À¢ý ¿¡ðÊø «ùÅ¡§È  ¦ÀÕõ ÒÂø ÝÈ¡ÅÇ¢ì ¸¡ü§È¡Î «Êì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ.  ¸¡üÚõ  Á¨ÆÔõ  ­¨½óР ¸Îï º£üȧ¾¡Î ±ØóÐ ­ó¾ «Æ¢Å¢¨É §Áü¦¸¡ñ¼É, Áì¸û ¯ûÇò¨¾ ¦ÀÕõ Ðì¸í¸û ¸ùÅ¢É. ( µ÷À¢ ® ¦ºí¸£Í «ÁÕ , ´ì¸ø ¸ù× Ðì¸õ)

£Å Ýò¾¢Ãý µ÷ Àüܨà ¸ôÀÄ¢ø ¸¼Ä¢ø ¬Î Á¡Î¸§Ç¡Îõ ÀÄ Á츧ǡÎõ À½õ ¦ºöÐ ¦¾öÅí¸Ç¢ý ¯¾Å¢Â¡ø ¾ôÀ¢ì¸ ÓÂýÈ¡ý. ²Ø ¿¡ð¸Ùõ  ²Ø ­Ã׸ÙÁ¡¸ ­ó¾ô ÒÂø ¸Îï º£üÈò§¾¡Î ¦¾¡¼÷ó¾Ð. ( «ÁÕ ¸Çõ À¡ ¯üȾ). ¸¼Ä¢ø «ó¾ ¸ôÀÖõ «¨Ä¸Ç¡ø ¾¡ìÌñÎ à츢ò à츢 Å£ºôÀð¼Ð ( Á¡ ܨà ܨà ¬ø ¸ûÇ ­Âõ ´ø ÒøÒøÖ¾) «¾ý À¢ý ÒÂÖõ ¾½¢Â Á¨ÆÔõ ¿¢ü¸, ¬¾Åý §¾¡ýȢɡý,  Áñ½¢Öõ Å¢ñ½¢Öõ ´Ç¢ì ¸¾¢÷¸¨Çô À¡öɡý. ( ¯Ð ® ­õÁ á§Å, Å¡ý ¸£úÆ ¯¾¢ ¸¡ø ¸¡ø). ­¨¾ ¯½÷óÐ £ÅÝò¾¢Ãý ¸ôÀÄ¢ý ܨâø µ÷ Ò¨Ã, Ð¨Ç Â¢ðÎ ÝâÂì ¸¾¢÷¸û ¸ôÀÄ¢ø ¯û§Ç À¡ÔÁ¡Ú ¦ºö¾¡ý.  ´ÕÅ¡Ú ÒÂø «¼í¸ ¸ôÀÖõ ¾¨Ã¾ð¼, £Å Ýò¾¢Ãý ¾ý Á츧ǡΠ­Èí¸¢ ÅóÐ , µ÷ «ÃºÉ¡¾Ä¢ý  ¾¨Ã¨Â Óò¾Á¢ðÎ ¬Î Á¡Î¸¨Ç ¦ÅÇ¢§Â Å¢ðÎ «¨Å Àø¸¢ ÅÇÕõÀÊ ¦ºö¾¡ý ( ­¨Á ¯¾¢§º Å¡ö ¸£ú ºôÒÐõ, §¸¡Î ­õÁ  «ô ¸º¢§Â, ¯Î ­õÁ «ô §º§Ã)

­Ð¾¡ý ¸¨¾ . ­¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Ä ÅÃÄ¡üÚì ÌÈ¢ôÒ¸¨Ç ­É¢ ¸¡ñÀõ.

1. ¸ôÀø ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ
 

µð¨¼ §À¡ð§¼ ´Ç¢ À¡öɡý ±ýÚ Åà ­ó¾ì ¸ôÀø ¸¡ôÀóÐ (¿ýÈ¢ ¾¢Õ ¬õô§Ã¡ : ¸¡ôÀóÐ ; ¸¡üȨ¼ò¾ Àæý) §À¡ýÚ ¬É¡ø ¸Éò¾¢ ý ¸¡Ã½Á¡¸ ¿£Ã¢ø Á¢¾ìÌõ ´ýÈ¡¸ Å¢Çí¸¢ ­Õ츢ýÈÐ. ÓüÈ¢Öõ ¸¡üÚõ  ¿£Õõ ¯ðÒ¸¡ Ũ¸Â¢ø ¡§¾¡ ¦À¡Õ¨Ç  ¦À¡Õ¨Çì ¦¸¡ñΠ ܨà §ÅÂôÀ¼, ¸Îï º£üÈò¾¢ý ÒÂÄ¢ý §À¡Ð ܼ, ¿£Ã¢ø ãú¸¡Ð ­Õó¾¢Õ츢ýÈÐ.  100 «Ê¸ÙìÌ §Áü¦ºýÚûÇ µ÷ ¦ÀÕí¸ôÀÄ¡¸ ­Õó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ­ø¨Ä¦ÂÉ¢ø ¬Î Á¡Î¸¨ÇÔõ Áì¸û ÀĨÃÔõ ¯û§Ç «¨¼ò¾¢Õ츠 ÓÊ¡Ð.

2. ²ý ­ôÀÊôÀð¼ ¸ôÀø?
 

¦ÀÕõ¦ÅûÇò¾¢ÕóÐ «Ð ±ð¼¡¾ Á¨ÄÀì¸í¸ÙìÌî ¦ºøÄ ÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø ¾¡ý ­ôÀÊ ¸¡ôÀóÐ ¸ôÀø¸û ÅÆ¢ ¾ôÀ¢ìÌõ ¯À¡Âõ §¾¡ýÚõ. ¬¸ ­ó¾ ¦ÅûÇô ¦ÀÕìÌ º¡¾¡Ã½ ´ýÈ¡¸ ­Õó¾¢Õì¸ ÓÊ¡Ð. ¿¡ðÊý ÌýÚ¸¨ÇÔõ «Æ¢ò¾ Á¢¸ì ¦¸¡ÞÃÁ¡É ´ýÈ¡¸ ­Õó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ, ¾ôÀ¢ò¾Å÷¸û ´Õ º¢Ä§Ã¡¸×õ ­Õó¾¢Õ츧ÅñÎõ.

3. ¦À¡ÕÐõ ÁýÚ
 

¦¾öÅí¸û ´ýÈ¡¸ì ÜÊ 'àìÌ ¦À¡å¯õ «¸õ" ¬ñ  ²ñÄ¢ø ¬¸¢Â ¦ÀÕó¦¾öÅí¸Ç¢ý ¾¨Ä¨Á¢ø  ´ýÈ¡¸ì ¸ÄóÐ §Àº¢ µ÷ ÓÊÅ¢üÌ Åó¾É ±ýÚõ ÌÈ¢ôÒ µ÷ Ѿ¢ôÀ¡¸ô (projection) ºÓ¾¡Âò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â ´ý¨È§Â ¦¾öÅí¸û §Áø ²üÈ¢ì ÜÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ¬¸ «ì¸¡Äò¾¢ø ­ô¦À¡ØÐ ¿¢Ä×õ °÷ ¦À¡Ð ÁýÈí¸û §À¡ýÚ ­Õ󾨾Ôõ Áì¸û ´ýÈ¡¸ì ÜÊ ¸ÄóÐ §Àº¢ µ÷ ÓÊÅ¢üÌ Åó¾É÷ ±ýÀ¨¾Ôõ  «ôÀÊôÀð¼ '¦À¡å¯õ «¸í¸ÙìÌ" ¾¨ÄÅ÷¸Ç¡¸ º¢Ä÷ ­Õó¾É÷ ±ýÀ¨¾Ôõ  ¿¡õ «È¢ÂÅÕ¸¢ý§È¡õ.

4. ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ÓýÉȢŢôÒ
 

¯ñ¨ÁÂ¡É «ý§À¡Îõ ­¨ÈÂ¾¡Îõ ¦¾öÅò¾¢üÌ §¸¡Â¢ø ±ØôÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ§À¡Ð, £Å Ýò¾¢ÃÉ¢ó  «¸î Íò¾ò¨¾ì ¸ñÎ ¦¾öÅí¸û ÅÃô§À¡Å¨¾ «ÅÛìÌ ÓýɧÁ§Â ¯½÷ò¾¢ ¾ì¸ ²üÀ¡Î¸¨Çî ¦ºöÐ «Æ¢Å¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÀ¢ì¸ ÅÆ¢ ¸¡ðÊÔûÇÉ ¦¾öÅí¸û. ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ­ùÅ¡È¡É ÓýÛ½÷× ¦ÀÚ¾¨Ä ͧÁÕ ­Ä츢Âí¸Ç¢ø Á¢¸ ÀÃÅÄ¡¸ì ¸¡½Ä¡õ. ­Ð§Å ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸û §À¡üÚõ 'prophesy" ¬Ìõ ±ýÚõ º¢ò¾÷¸û §À¡üÚõ ¬å¼ì ¸¨Ä ±ýÚõ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.

5. á ¿À¢Â¢ý  ¬¸Á£ÂÓõ ÀÄ ¦¾öÅ ÅÆ¢À¡Îõ
 
 

­ì¸¨¾ ¦ºÁ¢ò¾¢Â  ºÁÂí¸û «¨Éò¾¢Öõ  º¢Ä ¾¢Ã¢Ò¸§Ç¡Î ° ÎÚÅ¢ ¿¢ü¸¢ýÈÉ.  "¢Å Ýò¾¢Ãý" ±Ûõ ­ô¦À§à '¿¡À¢òÐ" ±ýÚ «ì¸¡Ê ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ì¸ôÀðÎ À¢ÈÌ  '§¿¡Å¡' ±ýÚõ 'á' ±ýÚõ ÌÈ¢ì¸ôÀð¼Ð ±ýÚõ  «È¢¸¢ý§È¡õ.  ¬¸ á ¿À¢ ±ýÀ¡÷ ¾Á¢Æ÷ ±ýÀ§¾¡Î  ¬¸Á£Â÷  ±ýÀÐõ ¬ñ"¼Åý" ²ñģġ¸¢Â Å¡Ä¢§Â¡ý(?)  ¬¸¢Â ¦¾öÅí¸¨Ç ÅÆ¢Àð¼Åý ±ýÀ¦¾¡Î ­ý¨È ¬¸¢Á£Â÷¸¨Äô  §À¡Ä ¦¾öÅí¸ÙìÌ §¸¡Â¢ø ±ØôÀ¢ÂÅÛõ «¾É¡ø ¦¾öÅí¸Ç¢ý «ÕÇ¢üÌ À¡ò¾¢ÃÁ¡ÉÅÛõ ¬¸¢ýÈ¡ý.

«ýÀ÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨ÉìÌ ­¨Å ±øÄ¡õ.


HOME