ͧÁâÂò ¾¢ø¨Ä Dilmun- The Sumerian Paradise

 
 

«ýÀ÷¸§Ç,

ͧÁâÂ÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É¢ø §¾¡ýȢ ÍÅ÷ì¸Ò⡸¢Â '¾¢øÓý" ±ýÀ¨¾ô ÀüÈ¢ ­ýÛõ ¦¾Ã¢óЦ¸¡ûÇ «ýÀ÷¸û ÀÄ⨼§Â ¬÷Åõ ¦ÀÕ¸¢ÔûǨ¾ì ¸ñÎ, ­ó¾ ²ð¨¼Ôõ Á¢ýÀ¾¢ôÀ¡ì¸ò н¢óÐû§Çý. ­Ð C.J Gadd ±ýÀ¡Ã¢ý " A Sumerian  Reading Book"(1924)  ±ýÀ¾¢Ä¢ÕóÐ ±Îò¾¾¡Ìõ.  ¸¡½ôÀÎõ 25 Å⸨ÇÔõ ¾Á¢ú ÀÎò¾¢Ôõ §ÅñÊ ¬ö×ì ÌÈ¢ôÒ츧ǡÎõ Á¢ýÀ¾¢ôÀ¡ìÌž¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý. ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸Ùõ ¾¢Ã¡Å¢¼î ºÁÂí¸Ùõ ºó¾¢ìÌõ ­¼õ ­Ð. ¾Á¢Æî º¢ó¾¨É ãÄò¨¾ ´ðÊ  ­ýÛõ ÀÄÅ¡¸ ÅÇ÷ó¾¢Õì¸ ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸û §ÅÚ ¾¢¨ºÂ¢ø ¦ºýÚ §ÅÚ Å¨¸Â¢ø ÅÇ÷óÐûǾ¡¸×õ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­¾ý ¸¡Äõ ¸¢.Ó 2000 ÓüÀð¼Ð. Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡¸ ­íÌ "¾¢øÓý" ±ýÀÐ «ôÀý «õ¨Á§Â¡Î ¬Éó¾ ¿¼õ ÒâÔõ ¾¢ø¨ÄÂõÀħÁ  ±ýÀ¨¾ «ýÀ÷¸û Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ ¯½÷óЦ¸¡ûÇÄ¡õ.

§Ä¡¸¡
==========================================================================

TEXT XVIII

1. e-ne( They(to whom)) ba-am (is given) e-ne (they (to whom)) ba-am (it is given) me-en-ze-en ( are ye!)

2. kur-dil-mun-(KI) (the land of Dilmun)  ku-ga-am (is pure)

3. ki-ku-ga( a pure place) e-ne (they (to whom) ba-am (it is given)  me-en-ze-en

4. kur-dil-mun-(KI) ku-ga-am (The Land of Dilmun is pure)

5. kur-dilmun-(KI)  (The land of Dilmun) ku-ga-am (is pure)  kur-dilmun (the land of Dilum) sikil-am (is clean)

6. kur-dilmun sikil-am ( The land of Dilmun is clean)  kur-dilmun za(lag)-zalag-ga-am (The land of Dilmun is bright)
>>>>>>>>>>>>>
1.  ²§É À¡¬õ ²§É À¡¬õ Áý§ºÂý

2. ÌýÚ ¾¢øÓý §¸¡¸ ¬õ

3. ¸£ú §¸¡¸ ²§É À¡¬õ Áý§ºÂý

4. ÌýÚ ¾¢øÓý §¸¡¸ ¬õ

5. ÌýÚ ¾¢øÓý §¸¡¸ ¬õ ÌýÚ ¾¢øÓý Í츢ø ¬õ

6. ÌýÚ ¾¢øÓý Í츢ø ¬õ ÌýÚ ¾¢øÓý ºÄí̺Äí̸ ¬õ

>>>>>>>>>>

7. as-ni-ne (alone)  dilmun (KI)-a  (in Dilmun) u-ne-in-nad (they lay)

8. ki (The place)  *en-ki  (where Enki) dam-an-ni-da  (with his wife) ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)

9. ki-bi (that place)  sikil-am (is clean)  ki-bi  (that place) za(lag)-zalag-ga-am (is bright)

10. ki  (the place) *en-ki  (where  Enki) nin-sikil-la (with Ninsikilla)  ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)

7. ¬¿¢§É ¾¢øÓý °§É ¿Ê¢ý

8. ¸£ú ²ñ¸£ú ¾¡Ãõ- ¬É¢ò¾ Àñ½¢Î ¿¼ «ôÀ

9.  ¸£ú Í츢ø ¬õ ¸£úÀ¢ ºÄí̺ÄíÌ ¬õ

10. ¸£ú ²ñ¸£ú ¿¢ýÍ츢øÄ Àñ½¢Î  ¿¼ «ôÀ

>>>>>>>>>

11. dilmun-(KI) ((In) Dilmun)  uga (the crow)  du(g)-dug (a cry)  nu-mu-ni-bi ( uttered not)

12. dar-e (tha speckled bird)  dug-dar-ri  (the cry of the 'speckled bird' ) nu-muni-ib-bi (uttered not)

13. ur-gu-la The lion)  sag-gis-nu-ub-ra-ra (slew not)

14. ur-bar-ra-ge ( the leopard?)  sil  (the lamb)  nu-ub-kar-ri (carried not away)

15. ur-ku (the dog0  mas-ga(m)-gam ( the crouching kids)   nu-ub-zu (knew not)

16. dun (the ox?)  se-ku-ku-e (to eat the corn)  nu-ub-zu.....(knw not)

17. tu  ( the dove0   sag-nu-mu-un-da-sub-e (did not settle there)

11. ¾¢øÓý(§É) °¸õ àìàìÌ ¿¡ Óý­ôÀ¢

12. ¾¡§Ã àìÌò¾¡§Ã ¿¡ Óý­ôÀ¢

13. °÷¦¸¡øÄ º¡í¸¢¤ ¿¡ ¯ô¯ «Ã¢ «Ã¢

14. °÷À¡Ã째 º¢¨É ¿¡ ¯ô¯ ¸Ã¢§Â

15. °÷Üù Á¡¸õ¸õ ¿¡ ¯ô¯ ݯ

16. Ðý  §º ÜøÜø§Ä  ¿¡ ¯ô¯Ý¯

17. à§Å º¡í¸¢ ¿¡ ÓýɢΠÝõ§À

>>>>>>>>>>>

18 igi-gig-e ( Eye-disease ) igi-gig-me-en ( ' I am eye- disease')  nu-mu-ni-bi (did not say)

19. sag-gig-gi headache)  sag-gig-me-en  " I am headache')  nu-(mu-ni-bi) ((did not (say)

20. um-ma-bi (an old woman there)   um-ma-me-en nu ((said)( not " I am an old woman') ab-ba-bi ( an old man there ) ab-ba-me-en nu ( (said)not 'Iam an old man"

21. ki-sikil ( a maiden)  a-nu-tu-a-ni  ( whose water was not poured out?) uru-a  ( in the city) nu-mu-ni-ib-si-gi (was not given in marriage)

22. lu ( no man) id-da bal-e-mi-de  (to change (the course of) the canal)  nu-mu-ni-bi (commanded)

23. ligir-e (no prince)   zag-ga-na (his side)  nu-um-nigin (turned away)

24. lul-e e-lu-lum ( 'The liar lies' )  nu-mu-ni-bi (no man said)

25. zag -uru-ka (beside the city)   i-lu-nu-mu-ni-bi (none uttered lamentation)

18. ­í¸¢ ¨¸ì§¸ ­¹¢ ¨¸ìÌÁ¡ý ¿¡ Óý ­ô§À

19. º¡í¸¢ ¨¸ì§¸ º¡¹¢ ¨¸ìÌÁ¡ý ¿¡ Óý ­ô§À

20. ¯õÁ¡À¢ ¯õÁ¡Á¡ý ¿¡; «ôÀ¡À¢  «ôÀ¡Á¡ý ¿¡

21. ¸¢Í츢ø ¬ ¿¡àÅÉ¢ °ÕÅ ¿¡ Óý ­ôÒ ºí¸¢

22. ¬Ù ®¨¼  ŨÇÁ¢ò§¾ ¿¡ Óý ­ôÀ¢

23. ­Ä¢¸£§Ã º¡¨¸ýÉ ¿¡  ¯õ ¿¢ì¸¢ý

24. "°Æø§Ä ±ØÖõ"  ¿¡  Óý ­ôÀ¢

25. º¡¨¸ °Õ «¸õ ­Ø ¿¡ ÓýÉ¢ô§À


­ó¾ 25 Å⸧ǡΠ­ó¾ ²Î Óʸ¢ýÈÐ. ­¾ý Å¢Çì¸×¨Ã ¦¾¡¼Õõ

«ýÀ÷¸§Ç,

¸ñ½¢ÕóÐõ ÌÕΠ ±ýÀÐ ­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸ÙìÌ Á¢¸×õ ¦À¡ÕóÐõ.  ­ô¦À¡ØÐ ¿¡õ «Äº¢ì ¦¸¡ñÊåìÌõ ²Î ²Èį̀È 80 ¬ñθÙìÌ Óý «î§ºüÈôÀð¼ ´ýÚ. «ì¸¡Äì ¸ð¼ò¾¢ø ¾É¢ò ¾Á¢ú ­Âì¸õ  À¡÷ôÀÉ÷¸Ç¢ý ¬Ã¢Â ­Âì¸õ «¾üÌ ±¾¢÷ôÀ¡¸ ¾¢Ã¡Å¢¼ ­Âì¸õ À¡Ã¾ ¿¡ðÊý ;ó¾¢Ã ­Âì¸õ «Ð¦À¡ØÐ Á¾¦ÅȢ¢ý ­ýÛõ ÀÄ ­Âì¸í¸û ±É ±ØóÐ ÒÂÄ¡ð¼õ ¬ÊÉ, «Ãì¸ ¦ÅȢ¢ý §À¡ð¼õ ¬ÊÉ. ­ýÛõ µöó¾ À¡Êø¨Ä.  ±ò¾¨É ±ò¾¨É Å£½¡É §À¡Ã¡ð¼í¸û, ¦º¡òÐî §º¾í¸û, ÀΦ¸¡¨Ä¸û ¯Â¢÷ ­ÆôÒì¸û! ²ý ¿õ ¾Á¢ú «È¢»÷¸û º¢È¢§¾ ÓÂýÈ¡øܼ  ¦ÀÈìÜÊ ­ôÀÊôÀ𼠲θ¨Ç ¬öóÐ ¾Á¢Æ¢ý ¦¾¡ý¨Á¨Â «È¢Â¡Ð §À¡öÅ¢ð¼É÷? ¾Á¢Æ¢ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â¡Ð §À¡ö ±ò¾¨É§Â¡ Å£½¡É ¸üÀ¨Éì ¸ÕòÐì¸Ç¢ø ÁÂí¸¢ ¸¡Äò¨¾ Å£½¡ì¸¢É÷? ­ýÛõ Å£½¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ÷?  ±ÉìÌô ÒâÂÅ¢ø¨Ä. «ýÀ÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É째 Å¢ðÎŢθ¢ý§Èý.

­ó¾ 25 Åâ¸¨Ç ¾Á¢ú «È¢§Å¡Î, ¾Á¢Æ ºÁ ¾òÐÅî º¢ó¾¨É «È¢§Å¡Î ¸¡Ïõ§À¡Ð, «Ð ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ø §ÅåýȢŢ𼠾¢ø¨Ä «õÀÄì¸Õò¨¾§Â  Å¢Çì̸¢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ ±Ç¢¾¢ø ÒâóÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ

º¢Å ¿¼òÐ ¾¢ø¨Ä «õÀÄõ
 

­ì¸ÕòÐ Åâ¸û 8Öõ 9Öõ Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸§Å ÅÕ¸¢ýÈÐ.

8. ki (The place)  *en-ki  (where Enki) dam-an-ni-da  (with his wife) ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)

9. ki-bi (that place)  sikil-am (is clean)  ki-bi  (that place) za(lag)-zalag-ga-am (is bright)

10. ki  (the place) *en-ki  (where  Enki) nin-sikil-la (with Ninsikilla)  ba-an-da-nad-a-ba (laid himself down)
 

­íÌ 'ba-an-da-nad-a" ±ýÀ¨¾ À¢¨Æ¢ġР'Àñ½¢Î ¿¼" «¾¡ÅÐ ¿¼õ ÀñϾø ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ®ýÉ¨É º£÷À¢Âò¾¢Öõ ­ýÛõ ÀÄ Í§ÁÕò ¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸Ç¢Öõ 'ki-e-nedi" ±ý¦ÈøÄ¡õ ­ó¾ '¿¼õ' ±ýÈ ¦º¡ø À¢ø¸¢ýÈÐ. '¿Êò¾ø' '¿¼ò¾ø' ¿¡¼¸õ' "¿¼Éõ'  '¿¼õ' ±ý¦ÈøÄ¡õ ­¾§É¡Î ´òÐÅÕõ ÀÄ ¦º¡ü¸û. ­ó¾  ¾¢øÓý ±ýÈ ­ó¾ ¸£ú, ­¼õ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «õ¨Á§Â¡Î ¾¢ÕÜòШ¾ìÌõ ­¼õ ¾¡ý, §ÅÚ Â¡ÐÁ¢ø¨Ä. ¬¾Ä¡ø ­íÌ ²ñ¸£ú ±ÉôÀÎõ ¦¾öÅÓõ º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý µ÷ ÅÊÅÁ¡¸§Å ­Õ츧ÅñÎõ ºò¾ý ºòÔò¾ý À¢ÃÅ¢Õò¾ý ±ýÈ ãýÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø, ¿¼Á¡Ê Àïº ¸¢Õò¾¢Âí¸û ­ÂüÚõ À¢ÃÅ¢Õò¾ý ÅʧÁ  ­ó¾ Áñ½¢ý â×ĸ¢ý ¦¾öÅÁ¡¸¢Â ²ñ¸£ú ¬Ìõ. ­¾É¡ø «õ¨Á¡¸¢Â ¿¢ý Í츢øÄ, (Í츢Äõ: ¦Åñ¨Á, àö¨Á) «¾¡ÅÐ àö¨Á§Âò ¾¡É¡¸ ¿¢üÌõ «õ¨Á º¢Å§É¡Î ´ò¾¡Îõ ºì¾¢Â¡¸¢ýÈ¡û, ¯¨ÁÂõ¨Á ¬¸¢ýÈ¡û.  §ÁÖõ Åâ 7 ­Å÷¸û ­Õŧà ¬íÌ ¬Î¸¢ýÈÉ÷ §ÅÚ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¨¾Ôõ ¸¡ñ¸. ­ó¾ ¿¼§Á ¯Ä¸ò§¾¡üÈò¾¢ý ãÄõ, Á¢¸òàö¨Á¡¸¢Â Íò¾ò¾¢Öõ Íò¾Á¡¸¢Â ¾¢ø¨ÄÂõÀ¾¢Â¢ø  «ÂáР­Å÷¸û ¬Ê즸¡ñ§¼  ­Õì¸ò¾¡ý ­ó¾ ¯ÄÌõ «¾§É¡Î ÜÊ «¨ÉòÐõ ­Õ츢ýÈÉ. ­Ð «ÉÅþò ¾¡ñ¼Åõ-- ¡ñÎõ ¿¼óЦ¸¡ñÊÕôÀÐ, ­ýÚ ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕôÀо¡ý.

­¨¾§Â, ­ó¾ ºì¾¢ º¢Å ¾¡ñ¼Åò¨¾§Â,  ¬¾õ ¬Å¡û ¸¨¾Â¡¸ò ¾¢Ã¢òÐ §ÅÚ Å¨¸Â¢ø À¢¨Æ¡¸(?)  ¯½÷óÐ ¦¸¡ñ¼É÷ ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸¨Ç ¯Õš츢  ­¨Èòà¾÷¸û ±ýÚ ¦¸¡ûǧÅñÊ ­Õ츢ýÈÐ.

­¾ý º¢ò¾Ã¢Â ãÄõ.
 

­ó¾ ¾¢ø¨ÄÂõÀ¾¢ , ¾¢øÓý  «¨ÉÅÕõ «¨½Âì ÜÊ ­¼õ. ¬É¡ø «Ð ±Ç¢¾¢ø ¸¢ð¼ìÜÊ ´ýÈøÄ. ¬É¡ø ÂÕìÌì ¸¢ðθ¢ýȧ¾¡ «Å÷¸û º£ÅÓò¾Ã¡¸ ¿£ÎÅ¡úÅ÷ ±ýÀ¾¡¸ ¦¾¡¼ì¸ Åâ¸§Ç ÍðÎŨ¾ ¿¡õ ¸¡½§ÅñÎõ.

3. ki-ku-ga( a pure place) e-ne (they (to whom) ba-am (it is given)  me-en-ze-en

±ÅÛìÌ (e-ne)  ­ó¾ ¦¾öÅ£¸ ¿¢Äò¾¢ý ѨÆ×  ( ki-ku-ga) «ÕÇôÀθ¢§¾¡ ( ba-am: ba=À¡: À¡ò¾ø, ¾Õ¾ø).  ¿£Î ÁýÛÅ÷ ( me-en-ze-en: Áý §ºÂý)

­íÌ "Áý§ºÂý" ±ýÀ¾¢ø '§ºö¨Á" ±ýÚ ¦¾¡¨ÄÅ¢¨É측ðÊ ¦¿Îí¸¡Äõ ±ýÀ¨¾î ÍðΞ¡¸Ä¡õ. «øÄÐ "¦ºý" ±ýÚ  ¦¸¡ñΠ '¦ºõ¨Á' '¦ºù¨Å" ±ýÚõ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ¬Â¢Ûõ ­ó¾ ¯¼§Ä¡Î ­ÕìÌõ§À¡§¾ ¿Ä§Á ¦ºù§Å ¦¿Îí¸¡Äõ Å¡ÆÄ¡õ ±ýÀ§¾ ÌÈ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ ­ó¾ ѨÆ× ¦ÀüÈ¡÷ ¸ñÅÄ¢ ¾¨ÄÅÄ¢ ±ýÀɧÀ¡ýÈ §¿¡ö¸û ­øÄ¡Ð Å¡úÅ÷  ±ýÚ ÅÕõ  Åâ¸û  18-19 ÍðÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­É¢ ¿£ñ¼ ¬Ô§Ç ÅüÒÚò¾Àôθ¢ýÈÐ ±ýÀÐ ÓШÁ «¨¼ó§¾¡Õõ ¾¡ý ÓШÁ «¨¼ó¾¾¡¸ì ÜÈ¡÷ ±ýÚ ¦º¡øž¢ý ÅÆ¢ Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢Çì¸ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. Åâ 20,  ¾Á¢ú ±ýÚ  ¡Õõ ÁÚì¸ ÓÊ¡Ũ¸ ­ýÚõ ¿Ä§Á À¢Öõ ¦º¡ü¸§Ç¡Î ¾¢¸Øõ ÅâÔõ ¬Ìõ.

20. um-ma-bi (an old woman there)   um-ma-me-en nu ((said)( not " I am an old woman') ab-ba-bi ( an old man there ) ab-ba-me-en nu ( (said)not 'Iam an old man"

¬¸ ¾¢ø¨ÄÁýÚ  ­Ç¨Á¨Âì ¸¡ôÀÐ ÓШÁ¨Âò ÐÃòÐÅÐ ±ýÚ Å¢Çì¸ôÀ¼, ­Ð º¢ò¾Ã¢Âì ¸ÕòÐ ±ýÚ ¦¸¡ûž¢ø ¾¨¼ ¡Ðõ ­Õì¸ÓÊ¡Ð
 

«Èò¾¢ý ¾¢ø¨Ä

¬Â¢Ûõ ­Ð ¯ÇÅ¢Âø ÁÕòÐÅõ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, ¯ñ¨ÁÂ¡É ºÁÂõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¾¢ý Å¢Çì¸Óõ ¬Ìõ.  ¾¢ø¨Ä ÁýÚ àö¨Á¡ÉÐ (ki sikil-la) ¦¾öÅ£¸Á¡ÉÐ (ki-ku-ga). ¬¸ ¡÷ ­ó¿¢Äò¾¢ý ѨÆ× ¦ÀüÚ Å¡ú¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡ «Å÷¸û àö¨Á ¦¿ïºò¾¢Éá¸, °Æø ­øÄ¡¾Å÷¸Ç¡¸, «Èò¾¢üÌô ÒÈõÀ¡¸ ¡Ðõ ¦ºö¡¾Å÷¸Ç¡¸ ­ÕôÀ÷ ±ýÚ ÜÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. ºÁ šú쨸¢ý §¿¡ì¸§Á ­ó¾ «¸òàö¨Á¾¡ý.

21. ki-sikil ( a maiden)  a-nu-tu-a-ni  ( whose water was not poured out?) uru-a  ( in the city) nu-mu-ni-ib-si-gi (was not given in marriage)

22. lu ( no man) id-da bal-e-mi-de  (to change (the course of) the canal)  nu-mu-ni-bi (commanded)

23. ligir-e (no prince)   zag-ga-na (his side)  nu-um-nigin (turned away)

24. lul-e e-lu-lum ( 'The liar lies' )  nu-mu-ni-bi (no man said)

25. zag -uru-ka (beside the city)   i-lu-nu-mu-ni-bi (none uttered lamentation)
 

­íÌ ¦À¡ö ¦º¡øÄ¡¨Á ¸ÇÅ¡¨Á ±ýÀÅü§È¡Î ­ýÛõ º¢Ä «Èí¸Ç¡¸ ÜÈôÀÎÅÐ ¿õ¨Á Å¢ÂôÀ¢ø ¬úòи¢ýÈÐ. Åâ 21. âô¦Àö¡¾ô ¦Àñ½¢üÌ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöÐ ¨ÅôÀÐ ¿¼Å¡Ð ±ýÚ ÜÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. ­¾É¡ø «ì¸¡Äò¾¢ø ÌÆó¨¾ ÀÕÅò¾¢§Ä ÀÄ÷ ¾õ Áì¸ÙìÌ Á½õ ÓÊìÌõ ÀÆì¸õ ­Õó¾¢Õ츢ýÈÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. «ò§¾¡Î âô¦Àö¾¢Â ¦Àñ½¢üÌ µ÷ Ũ¸Â¡É º¼íÌ ¦ºöÔõ ÀÆì¸Óõ ­Õó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ' a-nu-tu-a-ni ' ±ýÈ ¦º¡ø «¾¡ÅÐ ¬Ä¡¸¢Â ¿£¨Ã àÅ¢ Íò¾õ ¦ºöÅÐ ±ýȧš÷ º¼íÌ  âô¦Àö¾¢Â ­Çõ¦Àñ¸ÙìÌ  ¿¼ó¾Ð ±ýÀ¨¾ ­Ð ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ýÈÐ. ­ýÚõ ¾Á¢Æ÷¸Ç¢¨¼§Â ­ÕìÌõ ­ôÀÆì¸õ ±ùÅÇ× À¨Æ¨Á¡ÉÐ?

­íÌ Åâ 23 ¾ÅÈ¡¸ ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ì¸ôÀ𼾡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. 'ligir" ±ýÀÐ "­Ä¢¸£÷" «¾¡ÅÐ ÀÊôÀÈ¢× ­øÄ¡¾Åý ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ. ¾¢ø¨Ä ¿¢Äý ¯Èô¦ÀüÈ Áì¸Ç¢¨¼§Â ´ÕÅý  ±Øò¾È¢× ­øÄ¡¾ý ±ýÈ ¸¡Ã½ò¾¢ü¸¡¸ ´Ð츢 ÒÈò§¾ ¨Åì¸ôÀ¼Á¡ð¼ý ±ýÚ ÜÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. ²ý ­ôÀÊ Å¢¾ó¦¾ÎòÐ ¦ºôÀ §ÅñÎõ? ­ôÀÊôÀð¼Å÷¸¨Ç º¡¾¡Ã½ Áì¸û ¸£Æ¡¸ Á¾¢òÐ µÃõ ¨Åò¾É÷ §À¡Öõ.

­É¢  Á¢Õ¸í¸Ç¢¼Á¢ÕóÐõ ²¨É Ũ¸Â¢Öõ ­ýÉø¸û ­¼÷À¡Î¸û Ðì¸í¸û ÐÂÃí¸û ­Õ측Р±ýÀÐ×õ Íð¼ôÀθ¢ýÈÐ. «Åü¨ÈÔõ º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢¸.

º¢Äõ¦À¡Ä¢Ôõ Áó¾¢ÃÓõ

ÓÊÅ¡¸ µ÷ ¸ÕòÐ. ¡ñÎõ ±ýÚõ ­ýÚõ ­ÕìÌõ ­ó¾ ¾¢¨ÄÂõÀ¾¢ µ÷ Áó¾¢Ã×ÄÌ ±ýÚ ÌÈ¢ìÌõ µ÷ ÌÈ¢ôÒõ ­íÌ Å¢Çí̸¢ýÈÐ. Åâ 9-¢¨É Á£ñÎõ À¡Õí¸û. «íÌ  ÅÕõ 'zalag-zalag-ga-am"  ±ýÀ¨¾ 'ºÄíÌ ºÄíÌ ¬õ ' ±ýÚ ¦¸¡ñ¼¡ø, ¾¢Õ¿¼ò§¾¡Î ­Ð ´òÐ ÅÕ¸¢ýÈÐ ±ýÀ§¾¡Î ­Ð§Å ºÄí¦¸¡Ä¢Â¡¸ º¢Äõ¦À¡Ä¢Â¡¸ º¢Åò¾¡ñ¼Åò¾¢ý ±ØóÐ ¯Ä¨¸§Â ­ÂìÌõ Áó¾¢Ãí¸û ±ýÈ ¸ÕòÐ ´ÕÅ¡Ú ¦ÅÇ¢ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸.


HOME