®Éý¨É º£÷À¢Âõ À¡¼ø 7

¬È¡ÅÐ À¡¼ø «Æ¸¢Â ÀÄ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Çì ¦¸¡ñΠŢÇíÌŨ¾ì ¸ñ§¼¡õ. " ¾£ ÓýÉ¢ý ¾û" (de mu-n-in-dal)  ±ýÀɧÀ¡ýȨŠͧÁÕò ¾Á¢Æ¢ý ­Ä츽ìÜÚ¸¨Ç «È¢óЦ¸¡ûÇ ¦ÀâÐõ ¯¾×¸¢ýÈÉ, ­ý¨È ¾Á¢§Æ¡Î Á¢¸×õ ´òÐô§À¡¸¢ýÈÉ. ­§¾ô §À¡Ä ÅÆ츢Æó¾ ÀÄ ¦º¡ü¸û: ¯ì¿÷ (ugnim) ¦¸¡¨ÄÅøÄ §À¡÷ Å£Ã÷¸ÙìÌ ­¼ôÀð¼ ¦ÀÂ÷. ­ÅüÈ¢ø ¯ì̾ø ­ýÚõ ­Ä츢 ÅÆ츢ø ¯ûǧ¾. ­§¾ô§À¡ýÚ " ÌÕº¢ø" (gurus) ±ýÀÐõ. ­íÌ gurus sa-gan ±ýÀ¨¾ "ÌÕº¢ø º¡¸ñ" ±ýÚ ±ÎòÐ즸¡ñ¼¡ø ­ýÛõ ¿øħš÷ ¦À¡Õû ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. "ÌÕº¢ø º¡¸½õ" «¾¡ÅÐ §À¡÷Å£Ã÷¸Ç¢ý ¸ðÎôÀ¡ð§¼¡Î ÜÊ À¨¼ ±ýÈ¡¸¢ýÈÐ. ÀñÀ¡ðÎ º¢ÈôÒÁ¢ì¸ "ki-e-ne-di-be" ±ýÈ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ÅÕ¸¢ýÈÐ. "¸£ú-²-¿ÊôÒ" ±ýÈ¡Ìõ ­¾¢ø «ì¸¡Äò¾¢ø ¬¼ø À¡¼ø¸ÙìÌ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡É ­¼õ «Ç¢ì¸ôÀð¼¾ý ¯ñ¨Á ÒÄÉ¡¸¢ÈÐ. §ÅÚ Í§ÁÕ ­Ä츢Âí¸Ç¢ø ­¨ºì ¸ÕÅ¢¸û ÀÄ ­Õ󾨾 ¸¡ðθ¢ýÈÉ.

­É¢ ¦¾¡¼÷óÐ «õ¨Á ±ôÀÊ ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸×õ ¬¸¢ýÈ¡û ±ýÀ¨¾ ²ñ ¯Î «ñ½¡ ¸ñ¦¸¡ñÎ ¸¡ñÀõ.
 

À¡¼ø: ²Ø

51. uru kur za-ra     li-bi-in-du-ga
    Over the city which has not declared"The land is yours"

    °Õ ÌýÚ ¡ýÈ  ­Ä¢ À¡Â¢ý àìÌ

52. a-a-ugu-za    li-bi-in-es-a
    Which has not declared " It is your fathers's, your begettor's"

    «ö¡ ¯Ì¡«  ­Ä¢À¡Â¢ý ­¨º

53.inim-ku-zu bi-in-du     ka-kiri-za he-eb-gi
    You have spoken your holy command, have verily turned it back from your path

    ±Éõ §¸¡ ¤ À¡Â¢ý àìÌ  ¸¡ø¸¢Ã¢¡  Å¢ôÒ Á£

54. sa-tur-bi-ta    giri he-eb-ta-an-ze-er
    Have verily removed your foot     from out of its byre

    º¡ö §¾¡(ý)ÚÀ¢ò¾  ¸£Ã¢ Å¢ôÀ¢ò¾¡ö §ºÂ÷

55. mi-be dam-a-ni-ta    sa-ga na-an-da-ab-be
    Its woman no longer speaks of love with her husband

    ¨Á§À ¾¡(Ã)õÁÉ¢òÐ ºí¸õ ¿¡ «Å¦É¡Î «¨À§Â

56. gi-u-na     ad na-an-di-ni-ib-gi-gi
    At night they no longer have intercourse

    ¨ÁäýÉ «Î ¿¡ «ñÊÉ¢ ­ôÒ Á£ûÁ£û

57. ni-ku-sa-ga-na    nam-mu-da-an-bur-re
    She no longer reveals to him her innermost treasures

    ¿£ §¸¡ºí¸ýÉ ¿¡õ §Á¡¼¡ý Òâ

58 u-sun-zi-zi-i    dumu-gal-su'en-na
    Impetuos wild cow,    great daughter of Su'en

    ¯Ýý ¢¢ ¾Ó¸û §º¡ÁýÉ

59 nin an-ra diri-ga    a-ba ki-za ba-an-tum
    Lady supreme over An     who has (ever) denied (you) homage?

    ¿¢ý Å¡ýÈ ¾¢Ã¢ÌŠ¡À ¸£ú¡ ÀóÐõ?
 

ÌÈ¢ôÒ:

51. li= la-i > ­Ä¢ ; du-ga> àìÌ: À¡Î¾ø.,  bi-in= ba-in: À¡Â¢ý: ¾Õ¾ø

52.  a-a> «ö¡; ͧÁÕ ±Øò¾¢ø ¸ÃŸÃí¸û ¦¾¡ìÌ ¿¢üÌõ. ugu> ¯Ì: ¯Ìò¾ø: ¸£§Æ ¾ûÇø; es-a> ­¨º: À¡¼ø

53. ka-giri> ¸¡ø ¸¢Ã¢: ¿£ñ¼ À¡¨¾? ¸¢Ã¢: ¸£ÃôÀð¼Ð; he-eb> ­ôÒ . Å¢ôÒ ¸¡ñ¸: ¦¸¡Î-­ôÀ¢-ò-¾ø . ¦¸¡ÎôÀ¢ò¾ø . ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø Å¢¨É¡ø, À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¸¡Ã½ ­¨¼î¦º¡ø (causative infix)

54. sa-tur> º¡ý §¾¡Ú> º¡ý §¾¡ýÚ: º¢Í §¾¡ýÚõ ­¼õ: ¸Õô¨À; ze-er> §ºÂ÷:§ºö¨Á ­¼õ ; àÃÁ¡Ì¾ø. ¸Õô¨À¢ĢÕóÐ «õ¨Á ¾ý ¾¢Ã¢Åʸ¨Ç, ¾ÉÐ «Õû ¾¡ñ¼Åò¨¾ Á£ðÎ즸¡ûÇø.

55.  mi> ¨Á> ¨Á-ó-Ð: Á¡¾¢¼Á¢ÕóÐ ¦ÅǢ¡ÌÅÐ: ÌÆó¨¾;  Á¡Ð; ¸¡ñ¸ ¨¸-õ-¨Á'; dam> ¾õ, ¾¡Ãõ; ¸¡ñ¸ ¾õ-À¾¢, ­íÌ ¸½Åý; sa-ga> º¸õ, ºí¸õ> ºí¸Áõ: ¦À¡Õó¾ø

56. gi-u-na> ¨¸ÔýÉ: ¨¸: ­Õû; ad> «Î: «Îò¾ø , ¦¿Õí¸ø

57. ni-ku-sa-ga-na>  ¿£ §¸¡ ºí¸Éõ: Ó¨ÈÂ¡É ¾¢ÕÁ½õ?  bur-re> Òâ: ¦ºö¾ø.

«õ¨Á¢ý «ÕÇ¢ýÈ¢ Á¸Ç¢÷ Ó¨ÈÂ¡É ¦¾öÅ «Õ§Ç¡Î ÜÊ ¾¢ÕÁ½õ Òâ¡÷ ±ýÚ ¦º¡øÄôôθ¢ýÈÐ.

58. u-sun> Ýý : ¸¡ðÎôÀÍ; zi-zi-i> ££Â¢: Á¢¸×õ ÍÚÍÚôÀ¡É, «¾¢¸õ ºì¾¢ÔûÇ

59. an-ra> Å¡ýÈ> Å¡É¢¼ :' "¬ñ"¨É Å¢¼"  ±ýÀÐ Óý ÜȢ§¾¡Î ÓÃñÀθ¢ÈÐ. diri-ga> ¾¢Ã¢ÌÅ; ba-an-tum> ÀóÐõ : à츢 Å£ºø, ¸¡ñ¸ Malay: bantang:¾Îò¾ø


®Éý¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 8

¦ºýÈ À¡¼Ä¢ø «ý¨É ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸ ¦¾¡ÆôÀÎŨ¾ì ¸ñ§¼¡õ. ²ý ¯Î «ñ½¡Å¢ý »¡Éò¦¾Ç¢¨Åì ¸ñΠŢÂ측Р­Õì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ÀÄ áüÈñθǡ¸ Àñ¨¼Â Áò¾¢Â¾¨Ãì ¸¼ø ¯Ä¸¢ø ­ôÀ¡¼ø §Àá𺢠¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢Â¾¢ø Å¢ÂôÀ¢¨Ä. ÀñÎ «ó¿¡Î¸Ç¢ø ÅÖÅ¡¸ ¿¢ýÈ «õ¨Á ÅÆ¢À¡Î ­ó¾ «õ¨Á¡âý ¾¡ì¸ò¾¡ø ÅÇ÷ó¾ ´ýÚ ±ýÚ  ±ñ½×õ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. ­ô¦À¡ØÐ ¯Ä¦¸í¸¢Öõ ¿¼ìÌõ ¿Åáò¾¢Ã¢ Àñʨ¸ìÌõ ­¾üÌõ ²§¾¡§Å¡÷  ¦¾¡¼÷Òõ ­Õ󾡸 §ÅñÎõ.

­íÌ ­óÛõ Å¢ÂôÀ¡É ´ýÚ ±ýɦÅýÈ¡ø,  ¸¡Áò¨¾ô ÀüÈ¢ô §Àº¢É¡§Ä§Â µ÷ «ÕÅÕôÀ¢ø Ó¸ï ÍÆ¢ìÌõ ®É÷¸Ç¡¸ Á¡È¢Å¢ð¼ ­ý¨È  ¾Á¢Æ÷¸û ¦Å𸢠¿¡ÏõÀÊ ­ó¾ «õ¨Á¡÷ «ó¾ Å¢ºÂò¨¾Ôõ «È¢Å¢Âø ¸ñ¸§Ç¡Î À¡÷òÐ «Ð×õ «õ¨Á¢ý «Õ§Ç ±ýÚ ¬öóÐ ¦¾Ã¢Å¢ôÀо¡ý. Ò¾¢Â  ¦º¡øÄ¡ì¸òÐ ÓÂüº¢Ôõ ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. ¸Õô¨À¨Â «Å÷¸û Á¢¸ «Æ¸¡¸ "º¡ý §¾¡üÚ-Å¢" (sa-tur-bi) ±ý¸¢È¡÷¸û. ¯ñ¨Á¾¡§É: º¢Í §¾¡üÚÅо¡§É ¸Õô¨À? ¬Â¢Ûõ ¿õ¨Á «¾¢ºÂ¢ì¸ ¨ÅôÀÐ, «õ¨Á ¾ý ¸¡ø¸¨Ç «ùÅ¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡ø , Á¡¾÷¸û ¯ûÇò¾¢ø ¸¡Á §Å𨸠§¾¡ýÈ¡Ð ±ýÀÐõ «¾É¡ø Ò½÷ Å¢ÕôÒõ ¾¢ÕÁ½ ±ñ½Óõ Å¢Çí¸¡Ð §À¡Ìõ ±ýÚõ ÜÚÅо¡ý! «õ¨Á ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸ ±Øóо¡ý ºó¾¡É ÄðÍÁ¢Â¡¸×õ ÅÇ÷¸¢ýÈ¡û. ­ùÅ¡Ú «Åû «ÕÇ¡Å¢ð¼¡ø ºó¾¡É Å¢Õò¾¢§Â ¿¼ì¸¡Ð, ¯ÄÌõ «Æ¢óÐÅ¢Îõ! ±ùÅÇ× ¬ÆÁ¡¸ ­ó¾ ¸¡Áò¨¾ô ÀüÈ¢ ÌÁâò¾Á¢ú »¡É¢¸û ¦¾Ç¢óÐ ¨Åò¾¢Õó¾É÷!

¬É¡ø ¸Å¨Äô À¼ ´ýÚÁ¢ø¨Ä. ¿õ º¢ò¾÷¸û ­ó¾ »¡Éô À¡ÃõÀâÂõ «Æ¢óÐÅ¢¼¡Ð ¸¡òÐûÇÉ÷. ¸¡Áò¨¾ ­ýÛõ ¬ÆÁ¡¸Ç¡«öóÐ ±ùÅǧš  ÜÈ¢î ¦ºýÚûÇÉ÷. «¾¨É  ±øÄ¡õ §¿Ãõ ÅÕõ§À¡Ð ¸¡ñÀõ.

­É¢ ­ó¾ ±ð¼¡ÅÐ À¡ðÊø, ­ó¾ «õ¨Á¡÷ ¾ý ͧž¨É¸ÙìÌ ÒŨÉ¢ý «Õ¨Ç §ÅñÊ À¡Îõ ÓýÒ, ­ÐŨà «õ¨Á¨Â  ¯ÇÁ¡Ã Ò¸úóÐ À¡Ê¨¾ ±øÄ¡õ ¦¾¡ÌòÐì ÜÚ¸¢ýÈ¡÷ ­ó¾ì ÌÁâò ¾Á¢ú ¸¡¨Ã측ø §À¡÷! «Ð ¦À¡ØÐ «õ¨Á§Â ¯Ä¸¢ý £Å¸¨Ä ±ýÚ ÜÚõ «Æ¸¢¨ÉÔõ À¡Õí¸û!

À¡¼ø 8

60. me-zi-de    nin-gal-nin-e-ne
    You of the appropriate me's     great queen of queens

    ¦Áö ºò§¾ ¿¢ý¸û ¿¢ý¢§É

61. sa-ku-ta-e-a     ama-ugu-ni-ir diri-ga
    Issued from the holy womb    supreme over the mother who bore you

    º¡ö §¸¡òÐ ²Â¢Â «õÁ¡ ¯Ì ¿£Â¢÷ ¾¢Ã¢ÌÅ

62. gal-zu igi-gal     nin-kur-kur-ra
    Omniscient  sage  lady of all the lands

    ¸ø¢-¯ý «ì¸¢¸û ¿¢ý ÌýÈÌýÈ

63. zi-gal-uku-lu-a     sir-ku-zu ga-am-du
    Sustenance of the multitudes,     I have verily recited your sacred song!

    £Å¸¨Ä µì¸ÖÅ º£÷§¸¡ ¢-¯ý ¹¡õ àìÌ

64.dingir-zi me-a tum-ma     gal-bi-du-ga-zu mah-a
    True goddess. fit for the me's,  it is exalting to acclaim you

    ¾¢í¸¢÷£ ¦Áö ¾ÌõÁ ¸øÀ¢ àì¸ ¤-¯ý Á¡-«

65. sa-su-ra mi-zi zalzale-ga     me-zu ga-mu-ra-ab- du
    Merciful one, brillinatly righteous woman, I have verily recited your me's for you!

    º¡ý Íà ¨Á£ ¦º¡ø¦º¡Ä¢ìÌÅ ¦Áö ¢¯ý ¹¡ý §Á¡ýÈ «ù àìÌ

ÌÈ¢ôÒ.

60. me-zi-de> ¦Áö º¢ò¾> ¦Áö ºòÐ: ¡ñÎõ «Æ¢Â¡ ¦Áö¸û. ­¾É¡ø "ºòÐ" "«ºòÐ" ±ýÀÉ àÂò ¾Á¢ú ¾òÐÅì ¸¨Ä¦º¡ü¸û ¬¸¢ýÈÉ. ­¾§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â " ºò¾¢Âõ" §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ¸¡ñ¸

61. sa-ku> º¡ö §¸¡> ¾¡ö §¸¡: ­íÌ '¾¡ö" ¸Õô¨À¡¸ À¢ÈÌ ¬Ìô¦ÀÂḠ" «õ¨Á" ±Ûõ ¸Õò¾¢ý «¾¨É ¯¨¼Â Á¡Ð ±ýÛõ ¸Õò¾¢ø "¾¡ö" ¬¸¢Â¢Õ츧ÅñÎõ . 'º¡ö §¸¡": ¦¾öÅ£¸Á¡É ¸Õô¨À; e-a> ²-«> ²ÌÅ; ama-ugu> «õÁ¡ ¯Ì: ®ýÚ ÒÈõ ¾Õõ Á¡Ð ; ni-ir> ¿£Â¢÷, ¿£Â¢ý = ¯ýÉ¢ý: ­íÌ "-­ý, -­÷" ¯ÅÁ ¯ÕÒ.

62. gal-zu= gal-zi-u> ¸ø¢-¯ý> ¯ý «È¢× ; gal. >¸ø: «È¢× ,»¡Éõ; igi-gal: «ì¸¢-¸û> §ÀÃÈ¢×; igi> «ì¸¢> «È¢×; "¸ñ" ±É¢Ûõ ´ìÌõ. «ì¸õ. ¦À¡Õ¾¢-«ì¸õ. À¢Ã¾¢Âì¸õ: ¸¡ðº¢ «È¢×

63. zi-gal> £-¸¡ø> £Å¸¨Ä: ¯Â¢÷ô¨À ¬¸§Å ¯Â¢÷ Å¡ú¾¨Ä ¿¢ÚòÐÅÐ; ¯ðÍÅ¡ºõ ¿¢ðÍÅ¡ºõ ±É¢Ûõ «¾¨É ¿¢ÚòÐõ "¸¡ø" ¬¸¢Â ¸¡üÚ ±É¢Ûõ ´ìÌõ. ¯Â¢÷ ãîÍ. uku-lu-a> ´ì¸ÖÅ: ´ì¸ø: Áì¸û; sir> º£÷: À¡ðÎ; ga-am> ¹¡õ> ¡õ du(g)> àìÌ: À¡Î¾ø

64 dingir> dimmer . diwer> ¦¾öÅõ; dingir-zi> ¾¢í¸¢÷-º£; ­íÌ "º£" ¯ñ¨ÁÂ¡É ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ.; "ºò" ±É¢Ûõ ´ìÌõ.; gal-bi> ¸øÅ¢?

65. sa-su-ra> º¡ý ÍÃ: ®Ã ¦¿ïºõ; zalzale> ¦º¡Ä¢¦º¡Ä¢: ­íÌ ¸Õ¨½ò¾¡ö Á¢¸ À¢Ã¸¡ºô ÀáÀ¨Ã¡¸×õ Å¢ÇíÌÅÐ Íð¼ôÀθ¢ÈÐ.


HOME