®Éý¨É º£÷À¢Âõ -5

¯Ä¸ ¿¡¸Ã£¸ò¾¢üÌ Å¢ò¾¢ð¼Ð ­þó¾ Ó¾ü ºí¸òРͧÁÕ ±ýÛõ ̧ÁÕ/ÌÁâ ¾Á¢ú ¿¡¸Ã£¸õ¾¡ý. §Å¾ô À¡÷ôÀÉ÷¸û §Å¾ò¾¢üÌõ ¨Å¾£¸ Á¾ò¾¢üÌõ Ó¾ý¨Á  ¾Õõ Ũ¸Â¢ø ÀñΦ¾¡ð§¼ ­þ¾¨É Á¨Èò¾É÷ §À¡Öõ. ¦Åû¨ÇÂ÷¸û ¸¢§Ãì¸ ¿¡¸Ã£¸ò¾¢üÌ ÓýÒ ¯Ä¸¢ø º¢ó¾¨ÉÅøÄ ¿¡¸Ã£¸§Á ­þø¨Ä ±ýÚ ¦ºÕì¸¡Ê ¾Á¢Æ÷¸ÙìÌ ¯Ä¸ ¿¡¸Ã£¸ò¾¢ý Ó¾ý¨Á¨Â ÁÚò¾É÷. ͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸û ¦Á¡Æ¢¨Â ±Øò¾¡ìÌõ ¸¨Ä¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ÅÇ÷ì¸Å¢ø¨Ä--  ¬ÆÁ¡É ¾òÐÅî º¢ó¾¨É¨ÂÔõ §À¡üÈ¢ Àñ¨¼Â ¯Ä¨¸§Â ¾õ º¢ó¾¨É  º¢ÈôÀ¡ø ¬ñ¼É÷ ±ýÀ¨¾ ²ñ ¯Î «ñ½¡Å¢ý À¡¼ø¸§Ç ¿ýÈ¡¸ ±ÎòШÃ츢ýÈÉ. ­þ¨¾¦ÂøÄ¡õ «È¢Â¡¾ «È¢Å¢Ä¢¸Ç¡¸ þ­ó¾ ¬Ã¢Â þɦÅÈ¢î º¡÷ó¾§Å¾ôÀ¡÷ôÀÉ÷¸Ùõ ¦Åû¨ÇÂ÷¸Ùõ ÜÚõ ¦À¡öì ¸¨¾¸¨Ç§Â ¦Áö¦ÂýÚ ¦¸¡ñΠ þóÐ ºÁÂò¨¾ ¦ÅÚôÀÐ, «¾ÝpµÕðÎ ÅÄ¢óÐ ¿¡ò¾¢¸õ §ÀÍÅÐ ±ýÀ¦¾øÄ¡õ Å£½¡É¨Å ±ýÀ¦¾¡Î Á¼¨ÁÔõ ¬Ìõ.

«Ð ¿¢ü¸ ¿¡í¸¡õ À¡¼Ä¢ø ­þó¾ «õ¨Á¡÷ µ÷ «üÒ¾Á¡É ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒÁ¢ì¸ µ÷ ¸Õò¨¾ ¦ÅǢ¢θ¢ýÈ¡÷. «Ð¾¡ý «õ¨Á¢ý ¸¡ø¸û ¡ñÎõ ܺ¢ ´Îí¸¡Ð ¬Ê즸¡ñ§¼  þ­ÕìÌõ ±ýÀо¡ý. ¬Â¢Ûõ "¬ñ" ¾¡ý ãÄõ, «Åý  ¬üÈø ¾Ã§Å¾¡ý «Åý ¦º¡üÀʧ¾¡ý ­«Åû ¬Ê즸¡ñÊÕ츢ýÈ¡û  ±ýÚ ®ºòÐÅò¨¾ ¿¡¾Û째 ¾Õ¸¢ýÈ¡û. À¢ü¸¡Äò¾¢ø º¡í¸£Âì §¸¡ðÀ¡ðÊø þ­ó¾ ¬ñ 'ÒÕ¼ý" ¬¸¢¼, «õ¨Á À¢Ã¸¢Õ¾¢Â¡¸¢ýÈ¡û ±ýÀ¦¾¡Î  ­þùÅ¡Ú þ¨½ó¾¢ÕôÀ¾¢Ä¢ÕóÐ ÒÕ¼ý À¢Ã¢óÐ ¾É¢òÐ ¿¢üÀ§¾ Óò¾¢ ±ÉôÀðÎ ¾¢Ã¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ.  ºì¾¢ ¾¡ó¾Ã£¸ò¾¢ø, "¬ñ"¬¸¢Â º¢Åý ±ó¾¦Å¡Õ ºì¾¢ÔÁüÈ 'ºÅõ' ¬¸¢ýÈ¡ý! ­þ¨Å¦ÂøÄ¡õ ¾¢Ã¢Ò¸û ¦ÀÕõÀ¢¨Æ¸û ±ýÀ¨¾ «õ¨Á¡÷ À¡¼ø¸û ¦¾Ç¢Å¡ì̸¢ýÈÉ. ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾§Á þ­ó¾ ãÄì ¸Õò¨¾ ­þýÚ Å¨Ã ¸¡òÐÅÕ¸¢ýÈÐ.

­þÉ¢ «ÎòÐÅÕõ À¡¼Ä¢ø «õ¨Á ¸¡Á¡ðº¢ ¬ÌÅÐõ §À¡üÈ¢ò о¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ.

À¡¼ø 5

34. nin-mu a-nun-na     dingir-gal-gal-e-ne
    Oh my lady, the Aunna  the great gods

   ¿¢ý §Á¡ ¬ýÑýÉ ¾¢í¸¢÷ ¸û¸û¢§É

35. su-din musen-dal-a-gim    du-de mu-e-si-ba-ra-as
    Fluttering like bats fly off from before to the clefts

ݾ¢ø Óºý ¾û «í¹¢ý Å£Îò§¾ §Á¡§Å ¦ºö ÀÈÅ

36. igi-hus-a-za    la-ba-su-ge-es-a
    They who do not walk(?) in your terrible glance

    ­þ¹¢ ¯½¡ ­þÄ  À¡ Íí¸¢ÍÅ

37. sag-ki-hus-a-za     sag nu-mu-un-de-ga-ga
    Who dare not proceed before your terrible countenance

    º¡í¸¢ ¯½¡ º¡ý ¿¡ Óó¾¢ ¸¡ø¸¡ø
 

38. sa-ib-ba-za     a-ba i-te-en-te-en
    Who can temper your raging heart?

    º¡(ý) ±ùÅ¡ ¡À ® ¾ñ¾ñ

39. sa-hul-gal-la-za     te-en-te-bi-mah-a
    Your malevolent heart is beyond tempering

    º¡(ý)´ø ¸ûÇ¡ ¾½¢òÐÀ¢ Á¡«

40 nin ur i-sa     nin sa i-hul
    Lady (who) soothes the reins     lady (who) gladdens the heart

    ¿¢ý °÷ ® º¡ö  ¿¢ý º¡(ý) ® ¯Åø

41. ib-ba nu-te-en-te-en     dumu-gal-su'en-na
    Whose rage is not tempered,     oh eldest daughter of Suen!

    ±ùÅ(õ) ¿¡ ¾ñ¾ñ ¾Ó¸û §º¡ÂýÉ

42. nin kur-ra diri-ga     a-ba ki-za ba-an-tum
    Lady supreme over the land,     who has (ever) denied (you) homage?

    ¿¢ý ÌýÈ ¾¢Ã¢¸ ¡À ¸£ú¡ Àñàõ(Ò)?

ÌÈ¢ôÒ: 

34. a-nun-na> Å¡ý ÑýÉ: Å¡ý Ñɢ¢ø ¯ûǨÅ: ¦¾öÅí¸û  ; dingir> Ak. dimmer> diwer> ¾¢ùÅ÷. §¾Å÷; ¾¢í¸û(?) : §Á§Ä ¯ûÇÐ. malay: tinggi: ¯Â÷ó¾; -e-ne> þ­Éõ, ¢É: Àý¨Á Ţ̾¢

35. su-din> ݾ¢ý, ݾ¢ø = ÝÐ-þø : ¦ÅÇ¢îºõ þøÄ¡¾ þ¼õ?; musen> Óºø. Óºý., ãÍ(ÅñÎ) : ¸¡ñ¸: ãìÌ, Ó¸õ ãﺢ etc.; dal-a-gim> ¾û «í¸¢ý: a-gim> «í¹ý, «ýÉ, «í¸Éõ, «ýÉÉõ etc; du> Å£Î, Å¢¼÷; ba-ra-as> ÀÈÅ¢Í; -as: ­Í: «·È¢¨½ Àý¨Á ÍðÎ? ¿¡ðÎ ÅÆ츢ø"Åó¾¢îÍ" §À¡Â¢îÍ" ±ýÀ¨¾ì ¸¡ñ¸

36. su-ge-es> Íí¸¢Í: ¬Ú §À¡ø µ¼ø ¸¡ñ¸ malay: sungai: ¬Ú; ͽíÌ: ¾¡Á¾¢ò¾¢ø ±ýÀÐ×õ ¦À¡ÕóÐõ. "ÍìÌ" "¦º¡ìÌ" ±ýÀÉ×õ ¦À¡ÕóÐõ

37 sag-ki> º¡í¸¢> ¦ºýÉ¢: þ­íÌ Ó¸õ; sag> º¡ý, ¾¡ý,­þíÌ ´ÕÅý"; ga-ga=gal-gal> ¸¡ø¸¡ø: Ìò¾¢ ¿¢üÈø

38  sa< san > º¡(ö) : ¯ûÇõ; ib-ba> ±ùÅ(õ): º¢Éõ; a-ba> ¡À, ¡Åý? ; a> ¡: ŢɡŢý ¦ÀÂ÷. te-en-te-en: ¾ñ¾ñ: ÌÇ¢÷Å¢ò¾ø: ­þýÚõ ÅÆíÌõ ¦º¡ø

39. hul> ´ø, ´øÌ:  te-en-te> ¾½¢òÐ. ¾½¢ò¾ø; mah-a> Á¡-«:þ­ÂÄ¡¨Á ¸¡ðÊ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. Á¢¸ô ¦ÀâÐ, «Ã¢Ð ±ýÈ ¸ÕòР þ­íÌ. ­þ¾É¡ø 'Á¡¸¡" "Á¡" ±ýÀ¦ÅøÄ¡õ àÂò ¾Á¢§Æ ż¦Á¡Æ¢ «øÄš¢üÚ.

40 ur> °Õ: ¦¾¡¨¼ ; i-sa> ® º¡ö: º¡ó¾ôÀÎò¾ø, º¡öò¾ø;  i-hul> ®-¯Åø; þ­ýÀõ ¾óÐ ¯üº¡¸ôÀÎò¾ø. þ­íÌ «õ¨Á ¸¡ÁÅ¢ýÀõ ¾óÐ «Â÷× §À¡ì¸¢ ¯üº¡¸õ °ðθ¢ýÈÅû ±ýÚ ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸ ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈ¡û.

41. dumu> ¾Ó, ¾Á÷: þ­íÌ Á¸û, Á¸ý ±ýÈ ¸ÕòÐ;  dumu-gal> ¾Ó¸û: ¦ÀâÂÅû, ãò¾Åû; su'en-na> §º¡¦ÂÉ > §º¡ÁýÉ;  "-«" þ­íÌ  ¸¢Æ¨Áô¦À¡Õû §ÀüÚ¨Á ¯ÕÒ, « ¦ÅÛõ ÍðÎ ±É¢Ûõ ´ìÌõ. §º¡Áý: ¸¡Á§¾Åý: §º¡ÁôÀ¡ø: ¸¡ÁôÀ¡ø. ­þÐ×õ §Å¾ ¦¾öÅÁýÚ ¾Á¢Æ÷ ¦¾öŧÁ ¡¸¢ýÈÐ.

42. diri-ga> ¾¢Ã¢Ì¨Å; ki-za: ¸£ú¡: ¸£úÀʾø .tum> àõ, à×õ: Å¢ðÎ ¿£í¸ø ba-an> Àñ, ÀñÏ: Ш½Å¢¨É


®ýÉ¨É º£÷À¢Âõ : À¡¼ø 6

­þó¾ ¯Ä¸ò¨¾ô À¡÷ìÌõ§À¡Ð¾¡ý ²ñ ¯Î «ýÉ¡Å¢üÌ  «Ð ÒŨÉ¡¸, Ð÷쨸¡¸ ¦¸¡üȨÅ¡¸ ¸¡Á¡ðº¢Â¡¸ ¦ÅøÄ¡õ ¦¾ýÀθ¢ÈÐ. «Åû ¦º¡åÀõ ¦¾ûǢ ´Ç¢. ¬Â¢ý ²ý ­þôÀÊôÀð¼ ÅÊÅí¸û? «ýÀ÷¸û º¢Ä÷  ¯ÕŸí¸û ±ýÀ¡÷. ¡§É¡ ¯ûÙÅÁõ, þ­¨ÈÅý ¾ý¨É§Â »¡É¸ñ¸ÙìÌ ¸¡ðÎõ ÅÊÅõ ±ý§Àý. þ¨Å ±øÄ¡õ ¸üÀ¨É¸û «øÄ. ¦Àñ ¾¡É¡¸ ¿¢üÌõ ¦ÀõÁ¡ý ¯Ä¸ò¨¾ ¿¼ò¾ ¾¡§É ±ÎìÌõ Àø§ÅÚ ÅÊÅí¸û.

­þó¾ À¡¼Ä¢ø ¦¸¡üȨÅò ¾¡Â¢ý ¦¸¡ÞÃò¨¾ þ­ýÛõ ŢǢòÐô À¡Î¸¢ýÈ¡û  ¦Àñ¸ÙìÌô Àñ§¼ ¦ÀÕõ¦ÀÂ÷ §º÷ò¾ þó¾ «õ¨Á¡÷.
 

À¡¼ø 6:

43.  hur-sag ki-za ba-e-de-su-de     ezinu ni-gig-bi
    In the mountain where homage is withheld from you vegetation is accursed

    µ÷º¡í¸¢ ¸£ú¡  À¡Â¢§¼ ºðÎ ±Æ¢Û ¿£í¸¢ýÀ¢

44 ka-gal-a-be    de-mu-ni-in-dal
    Its grand entrance   you have reduced to ashes

    ¸ñ ¸ûǧÀ ¾£ ÓýÉ¢ý ¾û

45. i-ba us ma-ra-an-de uku-be ba-ra--nag-nag
    Blood rises in its rivers for you,   its people have nought to drink

    ®À ¯Í Á¡ýÈ «ñ§¼  ´ìÌÀ¢§Â Àà ¿ì¿ìÌ

46. ugnim-bi ni-bi-a ma-ra-ab-lah-e
     It makes its able-bodied young men parade before you of their own accord

    ¯ì¿¢õÀ¢ ¿£À¢Â Á¡ýÈ «ù «¨Ä§Â

47. ka-kesda-bi ni-bi-a ma-ra-ab-si-il-e
    It disbands its regiments before you of its own accord

    ¨¸¦¸ðÎÀ¢ ¿£À¢Â  Á¡ýÈ «ù º¢ø§Ä

48 gurus-a-tuku-bi ni-bi-a ma-ra-ab-su-ge-es
    It makes its able-bodied young men parade before you of their own accord

    ÌÕº¢ø ¬ø ¦¾¡ÌÀ¢ ¿£À¢Â Á¡ýÈ ¬ô  Íí¸¢Í

49. uru-ba ki-e-ne-di-be     mir i-in-si
    A tempest has filled the dancing of the city

    °ÕÀ ¸£ú ² ¿Êô§À Á¡÷ ® º£Â¢ý

50 guru-sa-gan-bi lu-ese ma-ra-ab-sar-re-es
    It drives its young adults before you as captives.

    ÌÕº¢ø º¢í¸õÀ¢ ¬Ùź¢ Á¡ýÈ «ô  §ºÃ¢Í

ÌÈ¢ôÒ: 

43. hur-sag> µ÷ º¡í¸¢> ¯Â÷¦ºýÉ¢: ÌýÚ; su-de> Íð§¼>ºð§¼> ¸ð§¼? ezinu> ±Æ¢Û: ±ØÅÉ: ¦ºÊ¦¸¡Ê¸û; ni-gig> ¿£íÌ

44. ka> ¸ñ, ¸¾×  de> ¾£ ; mu-ni-in-dal> ÓýÉ¢ý ¾û: "¾£ ÓýÉ¢ý ¾û" ±ýÀÐ þ­ýÚõ ¿øÄ «Æ¸¢Â ¾Á¢ú!

45. i> ®> µ> µ¨¼  us> ¯Í> ¯¾¢-> ¯¾¢Ãõ;  an-de> «ñ§¼; uku> ´ì¸ø: ÍüÈò¾¡÷, ¯ÄÌ ±É¢Ûõ ´ìÌõ.ba-ra>ÀÃ,  À¢È; nag> ¿ìÌ

46. ugnim> ¯ì¿¢õ,¯ìÌ¿÷: ¦¸¡øÅ÷; ni> ¿£: ­þíÌ "¾¡ý"; ni-bi-a = ¾¡§É¡ö   lah-e> «¨Ä§Â

47. ka-kesda> ¨¸¦¸Î> ¨¸¸ðÎ;  si-il-e> º¢ø§Ä; º¢øÖ¾ø : À¢ÇóÐ À¢ÇóÐ º¢¨¾ò¾ø

48 gurus> ÌÕº¢ø: Å£ÃÁ¢ì¸ ­þ¨Ç§Â¡ý; a-tu-ku> ¬ø¦¾¡Ì: ¬üÈø ¯ûÇ; su-ge-es> Íí¸¢Í

49 uru> °Õ  ki-e-ne-di-be> ¸£ú ² ¿Êô§À: ¬¼ø «Ãí¸õ. "¿ÊôÒ" þ­ýÚõ ÀÆÌõ ¾Á¢ú ¦º¡ø; ¿Ê ¿ÊôÒ ¿¡¼¸õ ¿¡ðÊÂõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸¦ÇøÄ¡õ  ¾Á¢ú ¦º¡ø§Ä ±ýÚ þ­Ð ¦¾Ç¢Å¡ì̸¢ýÈÐ. mir> Á¡÷, Á¡Ã¢: ¦ÀÕ Á¨Æ

50 sa-gan> ºí¸ý>º¢í¸õ: н¢îºø Á¢ì¸Åý; ese> þº¢>ź¢: ¸ð¼ø, À¢½¢ò¾ø  sar-re-es> §ºÃ¢Í


HOME