®Éý¨É  º£÷À¢Âõ -3

Å¢ñ½¢Öõ Áñ½¢Öõ ¯ûÇ «¨Éò¨¾Ôõ ®ýÚ ÒÈõ ¾Õõ ÒÅ¨É Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ «õ¨Á.  «Ã¢Á¡ ²È¢ «ïÍ¾ì¸ ¯ÕÅ¢ø «¿¢Â¡Âí¸¨Ç «ðÞÆ¢Âí¸¨Ç «Æ¢ì¸¢ýÈ Ð÷쨸Ôõ «Åû¾¡ý. §¸¡Ã ­þʦÂÉ , Å¢ºò¨¾ì ¸ìÌõ ¿îÍô À¡õ¦ÀÉ ¯Ä¸¢ø §¾¨ÅôÀÎõ§À¡¦¾øÄ¡õ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¦¸¡ÊÂÅ÷¸¨Ç «Æ¢ôÀÐõ «Åû¾¡ý. ¬Â¢Ûõ «Åû ;ó¾¢ÃÁ¡ÉÅû «øÄ -- "¬ñ" ¬¾¢ì¸ò¾¢üÌ «¼í¸¢ÂÅû. ''¬ñ'" ¾¡ý «ÅÙìÌ º¸Ä ºì¾¢¸¨ÇÔõ «ÕÙ¸¢ýÈ¡ý. «¾¨É «õ¨ÁÔõ ¯½÷ó¾ÅÇ¡¸ "¬ñ' ¦º¡üÀʧ «õ¨ÁÔõ ¬Î¸¢ýÈ¡û. "¬ñ" ºí¸¡Ã¸¡Ã½É¡¸¢Â Ó¾øÅý! þùÅ¡Ú À¡ÎÅÐõ Àñ¨¼Â Áò¾¢Â¾¨Ã ¿¡Î¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¾ý ¾òÐÅ ¬ðº¢ìÌ ¬ðÀÎò¾¢Â ²ñ ¯Î «ñ½¡ ±Ûõ ´÷ «õ¨Á¡÷! ®ñÎ ­þíÌ ­þôÒŨɧ Ţºõ ¸ìÌõ Á¡¦ÀÕõÀ¡õÒ ±ýÚ Å¢Ç¢ì¸ôÀÎÅÐõ ¸Õ¾ò ¾ì¸Ð. ­þЧŠ¦ºÁ¢ò¾¢Â À¨Æ ²üÀ¡ðÊø (Old Testament) ÒÌóÐ ÀÄ ¾¢Ã¢Ò¸ÙìÌ ¬Ç¡¸¢ÔûÇÐ §À¡Öõ! ­þÉ¢ «ÎòÐ «õ¨Á ¦¸¡üȨÅ¡¸ о¢ì¸ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñÀõ
 

17. kur-gul-gul     u-de a ba-e-si
    Devastatrix of the lands  you are lent wings by the storm

    ÜÚ ¦¸¡ø¦¸¡ø °ò§¾ ¬ø À¡Â¢º¢

18 ki-aga en-lil-le     kalam-ma- im-mi-ni-dal
    Beloved of Enlil   you fly about in the nation

    ¸¡í¸ ²ñÄ£øÄ ¸ÇõÁ ¾ûÇ¢õÁ¢É¢

19 a-aga- an(a)-ke   ba-gub-be-en
    You are at the service  of the decrees of An

    ¬ø¬ì»¡ ¬ñ½§¸ À¡ ÌôÀ¢¦Âý

20 nin-mu za-pa- ag-zu-se   kur i-gurum-gurum-e
    Oh my lady , at the sound of you the lands bow down

    ¿¢ý §Á¡! Àõ ¬ì.¯Í§º ÌýÚ ® ÌÚÌõÌÚÌõ§Á

21 ni-me-lam u-lu-da   nam-lu-u-lu
    When mankind    comes before you

    ¿¢ý§ÁÇõ ¯Ùò§¾ ¯Ù-¯Ù¿õ

22 ni-me-gar-hus-bi u-mu-re-gin
    In fear and trembling  at(your) tempestuous radiance

    §¿¡ö ¦Áö ¸¡ø ¯(½)À¢  ¯û²¸¢ý§Á¡§Ã

23. me-ta me-hus-bi     su ba-e-re-ti
    They receive from you their just deserts

    ¦ÁöòÐ ¦Áö ¯(½)À¢  ¦ºö À¡ ¾¢ø¢§Ã

24. i-lu-ir-ra-ke-gal  ma-ra-ab-se
    Proffering a song of lamentation , they weep before you

    þØ ®Ã째 ¸¡ø Á¡ýÈ  ¬ô §ºö

25 e-a-nir-gal-gal-la sila-ba mu-re-gin
    They walk toward you along tha path of the house of all great sighs

    þ­ø «ó¿£÷ ¸û¸ûÇ º¡¨Ä À¡ ²¸¢ý§Á¡§Ã.

ÌÈ¢ôÒ 

17.kur> ÜÚ , ÌýÚ: ¿¡Î; gul> ¦¸¡ø; gul-gul> ¦¸¡ø¦¸¡ø: ¦¾¡¼÷óÐ ¦¸¡ýÚ ¦¸¡ñ§¼ ­þÕôÀÐ' u> °, °ò¨¾: ¸¡üÚ ; ­þ¨¼§Â "d" ±ýÀÐ '«òÐ'º¡Ã¢¨Â; u-d-e> °-òÐ-²; ba> À¡, À¡ò¾ø: ¦¸¡Îò¾ø ; 'si' ¦ÀñÀ¡ø ÍðÎô¦ÀÂ÷(?) Ìø-Ìø-«õ¨Á> ¦¸¡ø¦¸¡ø.«õ¨Á -> ¦¸¡üȨÅ

18. ki-aga> ¸¡í¨¸> ¸¡Áõ; ¸¡Áõ ±ô¦À¡ØÐõ "¸¡Áì¸Éø" ±ý§È ¸Õ¾ôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. Enlil> §ÅñÄ£ø; lil> ¸¡üÚ; "Ä£¨Ä" ±Ûõ ¸ÕòÐ ­þ¾ÉÊ¢ø À¢Èó¾¢Õì¸Ä¡õ. ¾¢ÕÁ¡ø "ģġŢ§É¡¾ý" ±ÉôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸; im-mi-ni-dal> ¾Ç¢õÁ¢É¢; þ­íÌ "Á¢ý" "Á¢É¢" "Á¢§É"±Ûõ Å¢Âí§¸¡û À¼÷쨸 ãÅ¢¼ô¦ÀÂḠŢÇí̸¢ÈÐ. ­þýÚõ ­þÐ ÅÆ츢ø ¯ûÇÐ. ­þÂì¸ò¨¾ò ¾ÕÅÐ ¸¡üÚ ±ýÚ þíÌ §¾¡ýÚõ ¸Õò¾¢ø À¢ü¸¡Äò¾¢ø º¢ò¾÷¸Ç¡ø ¦ÀâÐõ ÅÇ÷ì¸ôÀð¼ À¢Ã½¡Â¡Áõ §¾¡ýÈ¢ þ­Õì¸Ä¡õ.

19.  a-aga> ¬ø-¬ì»¡. ¬ø ¬¨½:  ¬üÈÄ¢ý ¬ì¨»; a-aga-an(a)-ke: þ­íÌ ®üÚ "-ke" ±ýÀÐ "¸ó¾ÛìÌ Á¨ÉÅ¢" ±ýÈ¡ø §À¡øÅÕõ ¯¼¨Áô ¦À¡ÕÇ¢ý Ì-§ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ;  ba> À¡:  "«Åû" ±ýÛõ ¸Õò¾¢ý ÍðÎô¦ÀÂ÷. À¢ü¸¡Äò¾¢ø "±ý À" ±ýÀɧÀ¡ýÈ ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÕõ ¯Â÷¾¢¨½ Àý¨Á Í𼡸¢Å¢ð¼Ð §À¡Öõ ; gub> ÌôÒ, ¸ôÒ, ÜõÒ: À½¢¾ø, ¸Å¢ú¾ø; gub-be-en: ÌôÀ¢¦Âý, ÌôÒÅý: þ­íÌ "-«ý" ¬ñÀ¡ø ¦ÀñÀ¡ø  ±ýÚ §ÅüÚ¨Áô ÀÎò¾¡ ¦À¡ÐÅ¢ý À¡ø ÍðÎ
 

20 za-pa> ¦ºÀõ, Àõ: ¦ºôÒ, ºÀ¢ ±ýÈ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ¸¡ñ¸. ¬¸ 'Àõ' à ¾Á¢ú ¦º¡ø§Ä ¡Ìõ "" ±ýÀÐ º¸Ãô §À¡Ä¢; ag> ¬ìÌ: ¦ºö¾ø; gurum-gurum-e> Ìê¯õÌê¯õ§Á:  «¼í¸¢ì ÌÉ¢¾ø: "®" : ®¾ø, ¾Õ¾ø: ­þíÌ Ð¨½ Å¢¨É. º£> ® ?

21. ulu> ¯Ù> ¬Ù ; lu-ulu: ¯Ù-¯Ù> ¬Ù¬Ù: Áì¸û; nam-lu-ulu: ¬Ù¬Ù¿õ: Áì¸û ÀñÀ¢É÷; ni-me-lam> ¿¢ý §ÁÇõ> ¿¢ý §ÅÇõ: §ÅÇõ : ¦Àñ¸û ¾íÌÁ¢¼õ

22.  ni> §¿¡ö: «îºõ ; me-gar: ¦Áö ¸¡ø: ¯¼õÀ¢ø ¿¢üÈø: ¦ÁöôÀ¡Î; us> ¯(½õ) ; ¦ÅðÀò¾¢ý §À¡Ð ¯¾¢÷ì¸ôÀÎõ "¯" ±ýÛõ «¨ºÅÆ¢ À¢Èó¾ ¦º¡ø §À¡Öõ';u-mu-re-gin> ¯û²¸¢ý§Á¡§Ã: "Á¡÷" "§Á¡÷"  ¯Â÷¾¢¨½ Àý¨Áî ÍðÎ. u> ¯û> "¯ñ¼¡ö" ±Ûõ Ш½ Å¢¨É §À¡Öõ

23. me-ta> ¦ÁöòÐ> þ­íÌ Å¢¾¢;  su ba-e-ti; ti> ¾¢ø: ­þÕò¾ø, su-ti> Ý÷-¾¢ø> ¸Ãõ-¾¢ø = ¨¸-¾¢ø

24. ilu> þ­Ø, «Ø; ir-ra> ®Ã: ¸ñ½£÷; ®÷-«: ­þíÌ «¸Ã ®Ú ¦ÀÂè¼Â¡Å¨¾ (adjectives) ¯½÷òÐõ

25. e> il: Á¨É; a-nir: «ó¿£÷: '«ó" ­þíÌ Á¢Ì¾¢ô ¦À¡ÕðÎ';sila> º¡¨Ä, º¢¨Ä: "º¢ø": À¢Çò¾ø . º¢ø-«> À¢Çì¸ôÀð¼Ð.º¢ø-«> º¡ø.« > º¡¨Ä


®ýÉ¨É º£÷À¢Âõ -4

«¨Éò¨¾Ôõ ®ýÚ ÒÈõ ¾Õõ «ý¨É ÒÅ¨É «ðÞÆ¢Âí¸û ¸ñÎ «Åü¨Èò Ш¼ò¦¾¡Æ¢ì¸ «Ã¢Á¡ ²È¢ ¯ÄÌÄ¡ ÅÕõ Ð÷쨸¡¸×õ ÅʦÅÎ츢ýÈ¡û. ¾¡ö ±ýÀ¡û ¾ý §ºö¸ÙìÌ «Æ¢× ±ýÈ¡ø ÐÊò¦¾ØóÐ ¸Î¨Á¡¸î º£È¢ ±¾¢Ã¢¸¨Ç Å¢Ãðθ¢È¡û «øÄÅ¡? Á¢Õ¸í¸Ç¢¨¼§Â ܼ ­þ¾¨Éì ¸¡ñ¸¢§È¡õ. «ó¾ º£üÈò¾¢ý ±ø¨Ä ÅÊŧÁ ¦¸¡ýÚ «Æ¢ìÌõ ¦¸¡üȨŠ ÅÊÅõ. ­þÐ×õ þ¨ÈÅÉ¡¸¢Â¬ñ½¢ý ­þý¦É¡Õ ÅÊÅõ¾¡ý. ¦Àñ ¾¡É¡¸¢Â ¦ÀõÁ¡É¢ý ÅÊÅõ ¾¡ý. ­þ¾É¡ø ¾ý¨É ºí¸¡Ã¸¡Ã½¡¸¢Â Ó¾ø ±ýÚõ ¯½÷ò¾¢Å¢Î¸¢ýÈ¡ý. «¼ì¸ÓÊ¡¾ ¬½Åî ¦ºÕì¸÷¸¨Ç «Æ¢òЦ¾¡Æ¢òÐ «ôÀ¡Å¢¸¨Ç ¸¡ôÀ¡üÚõ ¾¢ÈòÐ ¦¾öŧÁ, ¾¡§Éò ¾ÉìÌ ¾¨ÄÅÉ¡¸, ¾üÀáɡ¸ þ­Õì¸ÓÊÔõ.  ­þÉ¢ «ÎòÐ ÅÕõ ¿¡ý¸¡ÅÐ À¡¼Ä¢ø ¬ìÌó ¾¢ÈòÐ «õ¨Á «Æ¢ìÌó¾¢ÈòÐ ¦¸¡üȨÅ¡¸×õ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ Á¡ñÒ ¸ñÎ «õ¨Á «ÇôÀ⠺쾢Ԩ¼ÂÅû, ¡ñÎõ «ÂáРþ­Âí¸¢ì §¸¡ñ§¼ þÕôôÅû  ±ýÚ Å¢ÂìÌõ Ũ¸Â¢ø ²ñ ¯Î «õ¨Á¡÷ ¯Ä¸ ÀñÀ¡ð¨¼ ¾Á¢ú ÀýÀ¡¼¡ì¸¢Â  (þ­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸û ­þ¾¨É ¯½Ã¡¾ «È¢Å¢Ä¢¸Ç¡¸§Å ­þÕ츢ýÈɧÃ? ±ýÉ ¦ºöÅÐ?)«ó¾ «õ¨Á¡÷ À¡Îõ «ó¾ «Æ¸¢Âô À¡¼¨Äô À¡Õí¸û. À¢ü¸¡ÄòÎ º¡í¸£Âõ §À¡üȢ À¢Ã¸¢Õ¾¢ ¸Õò¾¢ý §¾¡üÈõ þíÌ.

À¡¼ø : ¿¡ýÌ
 

26. igi-me-ta  ni ma-ra-ta-si-ig
    In the van of battle everything is truck down by you

    ­þ¹¢ «¨ÁöòÐ ¿¢(¸) Á¡ýÈòÐ º£ì§¸

27. nin-mu a-ni-za-ta  KA.KA. i-durud-e-en
    Oh my lady, (propelled) on your own wings you peck away( at the land)

    ¿¢ý §Á¡ ¬ø ¿£Â¡ KA.KA. ® à÷ò¾¢¦Âý

28. u-du-du-gim  i-du-du-de-en
    In the guise of a charging storm  you charge

    ° àòй¢õ ® ÐòÐò¾¢Âý

29 u gu-ra-ra-ta gu im-da-ab- ra-ra-an
    With roaring storm you roar

    ° Ü «¨È«¨ÈÂòÐ Üù  ­þÂõ¦Á¡Î ¬ù «¨È«¨È¦Âý

30 iskur-da  sig mu-da-an-gi-gi-in
    With Thunder  you continually thunder

    ­þͧ¸¡¦Ã¡Î  º£ì¸¢ §Á¡¯¼ý Á£Á£Â¢ý

31. im-hul im-hul-da   im-da-kus-u-de
    With all the evil winds  you snort

    ­þÂõ ´ø þ­Â¦Á¡ø¦Ä¡Î  ­þÂõ¦Á¡Î §¸¡Íò§¾

32. giri-za nu-kus-u  i-in-si
    Your feet are filled  with restlessness

    ¸£Ã¢¡ ¿¡ÜÍ ®º£ý

33. balag-a-nir-ra-da i-lu mu-un-da-ab-be
    To(the accompaniment of) the harp of sighs you give vent to a dirge

    ÀĨ¸ «ó¿£¦Ã¡¼ «Ø Óó¾ «¨À§Â

ÌÈ¢ôÒ: 

26. igi=  ingi> ­þ¹¢> ­þ¨Á: «ì¸¢: ¸ñ¸û;  me> «¨Á, «Á÷; -ta> «òÐ-« : -« ­ þíÌ þ­¼ô¦À¡Õû §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ, '«òÐ' º¡Ã¢¨Â.  ýi(ì)> ¿¢¸: ±øÄ¡õ;  ma-ra-ta > Á¡ýÈòÐ; «òÐ= «ò¾¡ø; §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ ¦¾¡ì¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. si-ig> º£ìÌ: «Æ¢ò¾ø

27. a> ¬ø: ¬üÈø; ni> ¿£: þ­íÌ "¯ý" ±ýÈ ¸ÕòÐ; durud-e> à÷ò§¾; à÷¨Å: Ìô¨ÀÜÄí¸û, «Æ¢×ô ¦À¡Õð¸û

28 u> °: ¸¡üÚ. ¸¡ñ¸: °¨¾, °Ð etc. du-du> àòÐ: àÈø?

29. gu> Üù: «ÄÈø; ra-ra> «¨È«¨È

30 gi-gi-in= ngi-ngi-in.>¹£¹£Â¢ý> Á£Á£Â¢ý: Á£ñÎõ Á£ñÎõ

31. im> iyam> ­þÂõ: ¸¡üÚ,¸¡ñ¸: ­þÂõ-Ò: ¦º¡øÄø; hul> ´ø, ´øÌ: ¿º¢¾ø; kus-u> §¸¡Í, §¸¡ºõ: ºò¾õ

32. giri> ¸¢Ã¢, ¸£÷  ¸¡ñ¸; ¯-¸¢÷: ¿¸õ; Å¢Ãø Óý ­ þÕôÀÐ, ¬¸ ¸¢÷, ¸£÷: Å¢Ãø; ¸£¨Ã: ¦¸¡Ê§À¡ýÚ ¿£ñÎ ÅÇ÷ÅÐ; ¸¢Ã¢: Á¨Ä, þ­ùÅ¡Ú ÅÇ÷ó¾¢ÕôÀÐ?  kus-u> ÜÍ; Ü;ø: «¼í̾ø, ÌÚ̾ø; nu>na> la: ­øø. «ø;
in-si> si-in>  º£ý, º£ø , Ýø: º¢¨É: ¿¢¨È¾ø

­þíÌ «õ¨Á¢ý Å¢Ãø¸û «øÄÐ ¸¡ø¸û ÂñΧÁ ܺ¡Ð ­þÂíÌõ ±ýÈ ÌÈ¢ôÒ ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒ Á¢ì¸Ð. À¢ü¸¡Äò¾¢ø ­þЧŠº¡í¸£ÂòР¡ñÎõ «¨ºóЦ¸¡ñ§¼ µ÷ ¾¡É¢Âí¸¢Â¡¸ ¿¢üÌõ À¢Ã¸¢Õ¾¢ Á¡¨Â ±ýÛõ ¸Õò¾¢üÌ Å¢ò¾¢ðÎûÇÐ §À¡Öõ.  º¢Å ¿¼Ã¡º ¦ÀÕÁ¡É¢ý ±Îò¾ À¡¾Óõ þ­Ð¾¡ý. Ìò¾¢ ¿¢ü¸¢ýÈ À¡¾õ ¬ñ ¬¸, «¨ºÅ¢¨É ÌÈ¢ìÌõ ±Îò¾ À¡¾õ «õ¨Á À¡¾¢Â¡Ìõ.

33. balag> ÀĨ¸> ÁÄ¡ö: balang :Ð¨Ç ¸ÕÅ¢? ilu> þØ, «­Ø;  ab-be> «¨Å§Â: Üð¼Á¡¸ «Ø¾ø mu-un-da>Óó¾: ÓÂýÚ?


HOME