®Éý¨É º£÷À¢Âõ :À¡¼ø 15

«ÊôÀ¨¼¸û  Á¡Úõ§À¡Ð º¢Äáø «¾¨É «í¸£¸Ã¢ì¸ ÓÊž¢ø¨Ä. ¦À¡ö¨Á¸Ç¢ø Å¡úóÐ Å¡úóÐ ¦ºÕ측Êò ¾¢Ã¢ó§¾¡ÕìÌ, «ó¾ Å£ñ «¸õÀ¡Åò¾¢üÌ ãÄÁ¡¸¢Â ¦À¡ö À¢ò¾¡Äð¼í¸Ç¢ý ¯ñ¨Á ¦ÅÇ¢ôÀÎõ§À¡Ð «Å÷¸ÇÐ «ÊôÀ¨¼§Â ¬ð¼í ¸ñΠŢθ¢ýÈÐ. «¾É¡ø ¸Îï º£üÈò§¾¡Î «ó¾ Á¡üÈò¾¢üÌ ¸¡Ã½Á¡¸¢ÂÅý §Áø À¡ö¸¢ýÈÉ÷, ­¸¡ú¸¢ýÈÉ÷,  ¾¢ðθ¢ýÈÉ÷ , À¸Ê ¦ºöÐ À⸡ºõ ¦ºöÐ «ôÀÊôÀð¼ ÓÂüº¢¸û §¾¡øÅ¢ «¨¼Â ÀÄÅ¡Ú ¯¨Æ츢ýÈÉ÷. ¬Â¢Ûõ ¯ñ¨Á§Â ¯Ä¸¡Ùõ, «¾¨É ¡áÖõ ¾ÎòÐ ¿¢Úò¾ ÓÊ¡Ð. ²¦ÉýÈ¡ø «ó¾ ¯ñ¨Á¸ÙìÌô À¢ýÉ¡ø «ÅüÈ¢ý ¬¾¡Ãò ¾ÄÁ¡¸ ±ýÚõ «Æ¢Â¡¾ÅÛõ º÷Å ÅøĨÁÔ¨¼ÂÅÛÁ¡¸¢Â ­þ¨ÈÅ§É þÕ츢ýÈ¡ý.

À¾¢É¡í¸¡ÅÐ À¡ðÊø þ­ó¾ ¯ñ¨Á Á¨ÈÓ¸Á¡¸  ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÐ ±ýÀ§¾¡Î ºÁÂõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? µ÷ »¡É¢Â¢ý ¸¼¨Á¾¡ý ±ýÉ ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌž¡¸×õ  «¨ÁóÐûǨ¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ.  þ­ó¾ §ÅñÁ¡Ù¨¼Â  ÓÊÅ¡É Å¢¾¢ (di-ni-ga: Å¢¾¢ ¿¢¸(Ã)?) "Å¢¾¢ §¸¡Ã"-- §¸¡ÃÁ¡É Å¢¾¢Â¡¸--  «Åû ¸ñ¸ÙìÌò ¦¾Ã¢¸¢ýȾ¡õ.  ¾ý ±¾¢÷¸¡Äò¨¾§Â ¸¡½ìÜÊÂì ¸ñ,  àà ¾¢ÕðÊ¢ý »¡Éì ¸ñ¸û. ­þôÀÊôÀð¼ »¡Éì ¸ñ¸¨Çô ¦ÀüÈ¡÷ §¸¡Ê¢ø ´ÕÅá¸ò¾¡ý þÕì¸ ÓÊÔõ ±ý¸¢ýÈ¡÷ ¦ºªÁ¢Âº¡¸Ã «¸ò¾¢Â÷.  «ó¾ »¡Éì ¸ñ¸¨Ç «Åû    þ­Æì¸Å¢Õ¸¢ýÈ¡û!  "àР ¹¡ý ¿¢í¸û ¯ÙýÈ ¿¡ ÒâÔÓÉ" ( du-du-ga-nin-gal lu-ra nu-mu-na-bur)

±ùÅÇ× ÅÃÄ¡üÚî º¢ÈôÒ Á¢ì¸ ¸ÕòÐ? º¡¾¡Ã½ Áì¸û «ï»¡É¢¸û, ­þ¨ÈÅÉÐ ¾¢Õ×ûÇì ÌÈ¢ô¨À «È¢óÐ ¦¾Ç¢Â ÓÊ¡¾Å÷¸û. ÀħÅÚ Å¨¸Â¢ø ­þ¨ÈÅý «Å÷¸ÙìÌ §À¡¾¢òÐì ¦¸¡ñξ¡ý ­þÕ츢ȡý. ¬É¡ø ­þÅ÷¸û «¾¨É À¡÷ì¸ §¸ð¸  ÓÊ¡¾Å÷¸Ç¡¸, ­þ¨ÈÅý ¦º¡øÄ¢Ôõ «È¢Â ÓÊ¡¾Å÷¸Ç¡¸ À¡Æ¡É ÅÆ¢¸Ç¢ø ¦ºýÚ ÀÎÌƢ¢ø Å£ú¸¢ýÈÉ÷. Áý¡Åò¨¾¸¨Çò ¾ÃÅøÄ ­þô§À÷ôÀð¼ ¾ÅÚ¸û ¦ºöÂôÀ¼¡¾¢Õ츧Š»¡É¢¸û  ±ýÀ¡÷ ­þ¨ÈÅý/þ¨ÈÅ¢  ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐòÐõ ¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢Â Åó¾Å÷¸Ç¡¸ «ï»¡É ±Ç¢§Â¡ÕìÌ «Åü¨Èò ¦¾Ç¢Å¡ì¸¢ Òâ¨ÅòÐ ¿øÅÆ¢ô ÀÎòи¢ýÈÉ÷. ­þ¨¾ò¾¡ý ­þó¾ §ÅñÁ¡û ¾¡ý ­þÆì¸Å¢ÕôÀ¾¡¸ì ¸ñÎ ÐÊ츢ýÈ¡û, ¾Å¢ì¸¢ýÈ¡û- Áì¸¨Ç ¿øÅÆ¢ôÀÎò¾ ¯¾×õ þ­¨ÈÂÕ¨Ç Å£½¡¸ ­þÆì¸ô§À¡¸¢ý§È¡§Á ±ýÚ ÓüÜðʧ «È¢óÐ ¾Å¢ì¸¢ýÈ¡û, «ÃüÚ¸¢ýÈ¡û.

"¿¢ý¸û" ¬¸¢Â Àáºì¾¢ ­þÅû »¡Éì ¸ñ½¢üÌò §¾¡ýÈ¢ àòÐõ -- ¦º¡øÖõ--  ¯ñ¨Á¸¨Ç º¡¾¡Ã½ Áì¸ÙìÌ Òâ¨ÅòÐì ¸¡ìÌõ ¾¢È§Á «ý¨È »¡É¢¸Ç¢ý ¾¢ÈÉ¡¸ ºÁÂÅ¡ú쨸¢ý «ÊôÀ¨¼Â¡¸, ºÃ¢Â¡ ¸¢Ã¢¨Â¸Ç¢ý §¿¡ì¸Á¡¸ ­þÕó¾Ð. ­þÅ÷¸û ­þ¾É¡ø þ­¨È àÐÅ÷¸Ç¡¸ ¸Õ¾ôÀð¼É÷ §À¡Öõ! ºÁ£À ¸¡ÄõŨà º¢ò¾÷¸û §À¡üÈ¢ ÅÇ÷ò¾ ¬Õ¼ì¸¨Ä¡¸×õ ­þР ­þÕó¾ÐûÇÐ. þ­ô¦À¡ØÐ ¦À¡öÔõ ÒØÌõ Å¡½¢À §¿¡ìÌõ ¾¡ý ­þÕ츢ýÈÉ. ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ðÊý ±øÄ¡ì ÜÚ¸Ùõ Å¢Æ ­þÐ×õ Å¢ØóÐÅ¢ð¼Ð, «üÀî §º¡¾¢¼ì ¸¨Ä¡¸ ­þÈí¸¢Å¢ð¼Ð.

¬Â¢Ûõ ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¡¸ ­þ츨ħ þýÈÇ× ­þÕ츢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ ¿¡õ ¯½Ã§ÅñÎõ. þ¨¾ò¾¡ý ¸¢§Ãì¸÷¸û oracles ±ýÚ ÜÈ¢ ­þôÀÊôÀð¼ oracles ¦ÀÚžü¸¡¸ µ÷ §¸¡Â¢¨Ä§Â ¸ðÊ¢Õó¾É÷ ±ýÚ «È¢¸¢§È¡õ. ­þÍÄ¡õ §À¡ýÈ ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸û §À¡üÚõ "prophesy" ±ýÀÐ×õ «¾¨Éì ÜÈ ÅøÄ¡÷¸¨Ç prophets  ±ýÚ ÜÚŨ¾Ôõ ¸¡ñ¸. ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸û ­þó¾ì Üü¨È ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÊÕì¸ «¨Å prophetic religions ±ýÚõ ¬¸¢ýÈÉ.

¬Â¢Ûõ ¾Á¢ú Áì¸Ç¢¨¼§Â ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¸¢Ã¡Áô ÒÃí¸Ç¢ø ­þ츨Ġ º÷Å º¡¾¡Ã½Á¡¸ þ­ýÈÇ× À¢Öõ ´ýÚ.(§¿Ã¢ø ¿¡ý «ÛÀÅ¢òÐû§Çý). Å¡ú쨸¢ø ¡§¾¡§Å¡÷  º¢ì¸ø ±ýÈ¡ø °Ã¢Ä¢Ã¢óÐ ºüÚ ´Ðí¸¢ Å¡Øõ º¡Á¢Â¡Ê¸¨Ç «ñÊ ¯ÎìÌ «ÊòР ¦¾öÅí¸û «Å÷¸û Á¡ðÎ ¬§Åº¢òР ¦ÅÇ¢ôÀ¼ ¦ºöÐ ¦¾öÅÅ¡ìÌ  ¡¦¾ýÚ «È¢óÐ «¾üÌò ¾¸ ´ØÌõ ÀñÒ ­þýÈÇ× ­þÕ츢ýÈÐ.  ¸ñϨ¼Â ÅûÇÄ¡÷ ¾ÁÐ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡É " ´Æ¢Å¢ø ´Îì¸õ" ±ýÈ  »¡É áÄ¢ø ­þ¾¨É "¬§Åº¢¸õ" ±ýÀ¡÷. ±øÄ¡÷ ¯ûÇò¾¢Öõ ­þó¾ ¦¾öÅ ¬§Åº¢¸õ Å¢Çí¸¡Ð - «Õû ¯ûÇ  º¢ÄÕ째 ­þÐ «¨ÁÅÐ. «õ¨Á¡¸ "¿¢ý¸û" ¾ýÛû ¬§Åº¢òÐ ¦¾öÅÅ¡ìÌô À¸÷Ũ¾  ²ñ ¯Î «ñ½¡ ­þÆì¸Å¢ÕôÀ¨¾ ÓýÛ½÷óÐ «Ð §¿Ã¡Å¨¸  þ­ó¾ º£÷À¢Âò¨¾ À¡Î¸¢ýÈ¡û.

«Îò¾ô À¡¼ø Á¢¸ «üÒ¾Á¡É §À¡üȢ¡¸ о¢Â¡¸ §¾¡ò¾¢ÃÁ¡¸(±øÄ¡õ Íò¾ò ¾Á¢ú¾¡ý!) «¨Á¸¢ýÈÐ ±ýÀ¦¾¡Î «õ¨Á¢ý ­þÃì¸ò¨¾ ¸Õ¨½¨Â  §ÅñΞ¡¸×õ «¾É¡ø Àñ¨¼Â Àì¾¢ôÀ¡ÍÃÁ¡¸×õ ¬öŢθ¢ÈÐ. "sa -zu  he-ma sed-e" º¡ö ¤ ±õÁ ¦ºò§¾: ¯ý ¦¿ïºõ ±Á측¸ º¡ó¾¢ «¨¼ÂðÎõ, º¢Éõ ¿£í¸ðÎõ ±ýÚ Áýȡθ¢ýÈ¡û.

­þó¾ ÁýÈ¡¼ø µ÷ «üÒ¾Á¡É §À¡üȢ¡¸ о¢Â¡¸ §¾¡ò¾¢ÃÁ¡¸ ÅʦÅÎò¾¢ÕôÀ¨¾ «ÎòÐì ¸¡ñÀõ

º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 15

122. he-su-he-za-a nanna li-bi-in-du-ga za-a-akam bi-in-du-ga
    That one has not recited as "Known! Be it Known!" of Nanna , that one has recited as a "Tis Thine!"

     ²Í ²ÍÅ ¿ýÉ¡ ­þÄ¢ À£Â¢ý àì¸,   ¡«¸õ À£Â¢ý àì¸

123. an-gim mah-a-za             he-zu-am
        That you are lofty as Heaven--  be it known!

    Å¡ý ¹¢õ Á¡« ¡         ® Ý ¬õ!

124 ki-gim dagal-la-za            he-zu-am
        That you are broad as the earth -- be it known!

    ¸£ú¹¢õ ¾¸øÄ ¡«        ® Ý ¬õ!
 

125. ki-bala-gul-gul-lu-za        he-zu-am
        That you devastate the rebellious land- be it know !

    ¸£úÅÄ ¦¸¡ø¦¸¡øÖ ¡«     ® Ý ¬õ!

125a kur-ra gu-de-za              he-zu-am
        That you roar at the land -  be it known!

    ÌýÈ Ü¢§¼ ¡«         ® Ý ¬õ!

126 sag-gis-ra-ra-za                he-zu-am
        That you smite the heads-  be it known!

     ¦ºýÉ¢Â¢Í «Ã¢«Ã¢ ¡«     ® Ý ¬õ!

127 ur-gim adda ku-za              he-zu-am
        That you devour cadavers like a dog -- be it known!

    µÃ¢¹¢õ «ð¼ Üú ¡«           ® Ý ¬õ!

128 igi-hus- a-za                    he-zu-am
        That you glance is terrible -  be it known!

    ­¨Á ¯½  ¡«        ® Ý ¬õ!

129 igi-hus-bi il-il(i)-za             he-zu-am
        That you lift your terrible glance -- be it known!

    þ­¹¢ ¯½À¢ ­þÂø ­þÂÄ¢ ¡«     ® Ý ¬õ!

130 igi-gun-gun-na-za              he-zu-am
        That your glance s flashing -- be it known!

    ­þ¹¢ ¸ý¸ýÉ ¡«         ® Ý ¬õ!

131. en-na-nu-se-ga-za             he-zu-am
        That you are ill-disposed towards the .....-- be it known

        ®ÉÛ ¦ºÌ ¡«         ® Ý ¬õ!

132. u-ma gub-gub-bu-za         he-zu-am
        That  you attain victory -- be it known!

        °õÁ ÌôÌôÒ ¡«        ® Ý ¬õ!

133. nanna li-bi-in-du-ga za-a-kam bi-in-du-ga
        That one has not recited (this) of Nanna, that one has recited it as "Tis thine!"--

        ¿ýÉ¡ ­iÄ¢ À£Â¢ý à츠   ¡«¸õ À£Â¢ý àì¸

134 nin-mu ib-gu-ul-en     asa mah-me-en
        (That) Oh my lady, has made you great, you alone are exalted

    ¿¢ý§Á¡ Å¢ôÒ §¸¡Äý ¬º¡ Á¡ Áý

135. nin-ki-aga-an-na-me-en  mir-mir-zu ga-am-du
        Oh my lady veloved of An,  I have verily recited your fury!

     ¿¢ý ¸¡í¸ ¬ñ½ Áý Á£÷ Á£÷¤ ¹¡«õ àì¯

ÌÈ¢ôÒ 

122 he-zu> ²Í> ²òÐ ?

123   an-gim> ¬ý ¹¢õ. Å¡ý ¹¢­ý> Å¡É¢ý: Å¡¨Éô §À¡Ä;   he-zu-am> ® Ý ¬õ: ­þÐ («¨ÉÅÕìÌõ) ¦¾Ç¢Å¡¸ðÎõ; ®: ­þÐ «øÄÐ ­þ¨Å ±Ûõ ÍðÎ;   Ý> Ý÷: ͼ÷¾ø À¢Ã¸¡º¢ò¾ø, ¦¾Ç¢Å¡¾ø; Ý-ò-¾¢Ãõ: ¦¾Ç¢ó¾ «È¢× ¿¢¨ÄòÐ ¿¢üÀÐ,  ¬Ì¦ÀÂáö «¾¨Éì ¦¸¡ñÊÕôÀÐ; ¾¢ø-«õ> ¾¢Ãõ; am> ¬õ: ¬Ìõ: ¬¸ðÎõ

124.  dagal-la> ¾¸øÄ, ¾ÅÇ, ¾Å> «¸øÄ: «¸ýÈ

125.a  kur-ra> ÌýÚ-«: «¸¡Ãõ þíÌ ­þ¼ô¦À¡Õû §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ, "­þø" ±ýÀÐ §À¡Ä; gu-de> Ü þ­Î: þ­íÌ "þ­Î" Ш½ Å¢¨É

126.  sag-gis> º¡í¸¢Í> ¦ºýÉ¢Í: "­Í" ­þíÌ ­þÈó¾Å¢ð¼ Àý¨ÁÍðÎ; ra-ra> «Ã¢ «Ã¢ «øÄÐ «Ú «Ú

127.  ur> µÃ¢: µ¿¡ö; adda> «ð¼: ¦¸¡øÄôÀð¼; «Î¾ø: «ÊòÐì ¦¸¡øÄø;  ku> Üú, Üö: ¯ñ½ø

128.  igi-hus-a> ­þ¹¢( >þ¨Á) ¯½: ¯½ ±ýÀÐ ¦ÅðÀ ¸¡Äò¾¢ø ¯¾¢÷ì¸ôÀÎõ "¯" ±ýÈ µ¨ºÂ¢ø À¢Èó¾ ¦º¡ø §À¡Öõ

129. il-ili> ­þÂø ­þÂÄ¢: «¨ºò¾ø, ±ØôÀø

130. gun-gun-na> Ìñ̽ «øÄÐ ¸ý¸ýÉ: ¸Éø¾ø: ¦ÅðÀò¾¢ý ͼ÷¾ø. ÀñÀ¢¨Éì ÌÈ¢ìÌõ '̽õ' ­þ¾ý «Ê¡¸ô À¢Èó¾¢Õì¸Ä¡õ

131: se-ga> ¦ºÌ, ¦ºìÌ: «Æ¢ò¾ø; ¬¸§Å  en-na-nu = en-na-lu> ®ÉÖ, ®ÉÛ :  ®É Áì¸û

132. u-ma> °õÁ: ­þíÌ "°" µ÷ ÍðÎ ; «øÄÐ "Á¢¸ ¯Â÷ó¾Åû ¬¸¢Â ¿£§Â " ±ýÚõ ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇÄ¡õ. u-ma> ¯¨Á? gub-gub-bu> ÌôÌôÒ> ¸¡ø¸¨Ç Å£úó¾¡Ã¢ý §Áø ÌÅ¢ò¾ø

133  za-a-kam> ¡ «¸õ: ¯ý þ­¼õ; "«¸õ" ­þýÚõ À¢Öõ ¦º¡øÄ¡Ìõ

134. ib> Å¢ôÒ: À¢ü¸¡Äò¾¢ø ­þЧŠ¸¡Ã½ ­þ¨¼î¦º¡ø(causative infix) ¬¸¢Å¢ð¼Ð: ¸¡ñ¸"  ±Ø-Å¢ôÒ etc: gu-ul-en> §¸¡Äý: «Ãº¡ðº¢ ¯Ã¢¨Á ¦ÀüÈÅý, ¦ÀüÈÅû?

135. mir-mir> Á£÷Á£÷> Á¡÷Á¡÷> Á¡Ã¢Á¡Ã¢. «õ¨Á 'Á¡Ã¢ «õÁÉ¡¸" «¨Æì¸ôÀξø ­¾ýÅÆ¢ Åó¾¢Õì¸Ä¡õ. 
 

®Éý¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 16.

­þó¾ º£÷À¢Âò¾¢ý 15-¬ÅÐ À¡¼ø ÅÃÄ¡üÚ º¢ÈôÒÁ¢ì¸Ð. ­þýÚõ ÅÆì¸ò¾¢ø ­þÕìÌõ ¿Á¡ÅǢ¢ý §À¡üȢ¢ý µ÷ À¨Æ ÅʨŠ­þíÌ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ­þó¾ §À¡üȢ¢ý À¨Æ ¦ÀÂ÷ "²Í" (he-zu) ±ýÀÐ. þ­î¦º¡ø ­þýÚõ ÅÆì¸ò¾¢ø ¯ûÇо¡ý ¬Â¢Ûõ ­þýÚ "²Í¾ø"  ±ýÈ¡ø "àüÚ¾ø" "­§À;ø" "¸ñÊò¾ø"  ±ý¦ÈøÄ¡õ º¢È¢Ð ¦À¡Õû Á¡È¢ Å¢Çí̸¢ÈÐ -- "¿¡üÈõ" ±ýÀÐ ºí¸ ¸¡Äò¾¢ø" ¿ÚÁ½õ " ±ýÈ¢Õì¸ ­þý§È¡ "Ð÷¿¡üÈõ"  ±ýÚ ¾¢Ã¢ÒüÚ Å¢Çí¸Å¢ø¨Ä¡? «Ð§À¡Ä.

«ò§¾¡Î  Áó¾¢Ã¡Â½ò¾¢ý ¾¢Ã¡Å¢¼ò §¾¡üÚÅ¡¨ÂÔõ þ­í§¸ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. "be it known" ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ" he-zu-am" ±ýÀ¨¾ "® Ý ¬õ" ±ýü ¦¸¡ñ¼¡ø " ­þÐ Ý÷ «øÄРͼ÷ ¬¸ðÎõ" ±ýÚ   ¦À¡Õó¾¢Â ӨȢø ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇ þ­¼ó ¾Õ¸¢ÈÐ.  "®" ( ­þîÍðÎ ­þýÚõ Á¨Ä¡Çò¾¢ø ­þôÀÊò¾¡§É?) ±ýÚ Íð¼ôÀÎÅÐ ´÷ ¿¡Áõ: "Å¡ý ¹¢õ Á¡-« ¡" (an-gim mah-a-za); ´ù¦Å¡Õ ¿¡ÁÓõ §À¡üÈôÀÎõ ¦¾öÅò¾¢ý µ÷ ̽ò¾¢¨É, ÀñÀ¢¨É Å¢ÇìÌÅÐ. ­þùÅ¡Ú §À¡üÈôÀÎõ ¦¾öÅò¾¢ý ¦ÀÕíÌ½í¸¨Ç ­þÂøÀ¢¨É ¾¢Èí¸¨Ç «Æ¸¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÅÊòÐ ¸¡Ð ÌǢà §À¡üÈ¢ þ­¨ºì¸ , °÷ ¯Ä¦¸Ä¡õ «È¢Âò¾Ã, «ó¾ ¦¾öÅò¾¢ý «Õû ¸¢ðÎõ, «¾ýÅÆ¢ ÅÃÅ¢Õ츢ýÈ ¾£¨Á¸¨Ç ­þÆôÒì¸¨Ç ­þÆ׸¨Ç ¾Å¢÷ì¸ÓÊÔõ ±ýÈÅ¡Ú þ­ó¾ ¿Á¡ÅÇ¢¸Ç¢ý §À¡üÈ¢¸Ç¢ý ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç «È¢Â ÅÕ¸¢ý§È¡õ. ­þЧŠ¾ó¾¢Ãì ¸¨ÄìÌ §ÅÈ¡¸¢Â Áó¾¢Ãì ¸¨ÄÔõ ¬¸¢ýÈÐ.

¬Éø ­þЧŠÀ¢ü¸¡Äò¾¢ø ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁÂí¸Ç¢ø ¾õ ºÁÂò ¾¨ÄÅý ÜȢ ¦¾öÅÅ¡ì̸¨Ç ¯Ä¦¸øÄ¡õ À¨Èº¡üÈ¢ Áì¸¨Ç Á¾õ Á¡üÚÅÐ ±ýÚ ¾¢Ã¢óÐÅ¢ð¼Ð. ¬É¡ø þ­ó¾ §ÅñÁ¡û «ôÀÊìÜÈÅ¢ø¨Ä. ¦¾öÅò¨¾ ҸƧÅñÎõ, ±¾üÌ?  «ó¾ ¦¾öÅò¨¾ «¸ò§¾ ­þÕò¾ ±ýÚ¾¡ý ÜÚ¸¢ýÈ¡û.

­þÐ ±ôÀÊ «È¢Å¢ÂÖìÌô ¦À¡ÕóÐõ?

§À¡üÈ §À¡üÈ, ÁÈÅ¡Ð Á£ñÎõ Á£ñÎõ ­þ¨ºì¸, ´Õ¾Ãõ «øġР áÚ ¾Ãõ ¬Â¢Ãõ ¾Ãõ ­þ¨ºì¸, ÁÉõ þ­¾É¡ø À¢ÈÅü¨È  ±øÄ¡õ ÁÈóÐ µ÷ ¦¾öÅò¾¢ý ¿¢¨ÉÅ¢§Ä§Â «¼í¸¢¼, о¢ì¸ôÀÎõ  ¦¾öŧÁ ¾¡É¡¸¢Å¢¼, ¬ýÁ¡ ¦¾öÅ ¯Ä¸õ ÒÌóРŢθ¢ÈÐ. «¾É¡ø Å£ú¸ðÌì ¸¡Ã½Á¡¸¢Â ¾£Â  ºì¾¢¸Ç¢ý À¢Ê¢ÕóÐ ¾ôÀ¢òÐ ¦¾öÅ ºì¾¢¸Ç¢ý À¡Ð¸¡ôÀ¢üÌ ¬Ç¡¸¢ýÈÐ. ­þôÀÊ ¦¾öÅí¸Ç¢ý ¬ðº¢ìÌ ¬Ç¡Ìŧ¾ Å¢¾¢¨Â Á¡üÈø ¬Ìõ. «¨¾¾¡ý þ­ó¾ §ÅñÁ¡û «¨¼¸¢ýÈ¡û ­þó¾ «üÒ¾ º£÷À¢Âõ ÅÆ¢, ¾ý §¸¡Ã  Å¢¾¢¨Â§Â ¿øÄ ´ýÈ¡¸ Á¡üȢŢθ¢ýÈ¡û!

­þý¦É¡Õ Å¢ÂôÀ¡É ´ýÚ. ­þó¾ §ÅñÁ¡û ­þó¾ ¯ÇÅ¢Âø Üü¨È «È¢óÐõ ­þÕ츢ȡû! «Îò¾ À¡ðÊø ­þ¾¨Éò ¾¢ÈõÀ¼ Å¢Çì¸×õ ¦ºö¸¢ýÈ¡û. ±ý§É «Åû ¾õ ÑñÁ¡ñ ѨÆÒÄõ!

­þýÛ¦Á¡ýÚ: ­þó¾ "Ý ¬õ" ±ýÀ¨¾§Â ­þýÚõ ÅÆì¸ò¾¢ø ­þÕìÌõ "ÍÅ¡¸¡" ±ýÀ¾¢ý ãÄ ÅÊÅÁ¡¸ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ­þÐ ²üÒ¨¼òÐ ±ýÈ¡ø ­þÐ×õ àÂò ¾Á¢ú ¾¡ý ż¦Á¡Æ¢ «øÄ." Ý-¬õ" > "Í-¬¸" ±ýÈ ÅÇ÷óÐûÇÐ ±ýÚ ¦¸¡ûÅÐ ¦À¡ÕóÐŧ¾. ­þ¾ýÅÆ¢ "Ý-ò-¾¢Ãõ" ±ýÀÐ×õ  àÂò ¾Á¢§Æ ±ýÈ¡¸¢ÈÐ-- "«È¢Å¢ì¸ ¿¢üÀÐ" " «È¢Å¢¨É ͼ÷Å¢ì¸ ¿¢üÀÐ" ±ýÀÉ §À¡ýÈ ¦À¡Õû¸§Ç¡Î.

­þó¾ ¦¾Ç¢×¸§Ç¡Î «Îò¾ À¡ðÊüÌî ¦ºø§Å¡õ- ­þó¾ «õ¨Á¡âý ¯ÇÅ¢Âø ¾¢Èò¾¢¨Éì ¸¡ñÀõ

º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 16

136. izi-ur mu-un-dub    su-luh si bi-in-sa
    One has heaped the coals(in the censor)    prepared the lustration

        ±¢ µ÷ Óý §¾¡ôÒ  ÝÖ º£÷ À£Â¢ý º¡÷

137. e- es-dam-ke ma-ra-gal    sa-zu na-ma-se-de
    The nuptial chamber awaits you,     let your heart be appeased

`    þ­ø ®Íò¾Á째 Á¡ýȸ¡ø º¡ö¤ ¿õÁ ¦ºò§¾

138  im-ma-si-im-ma- diri-ga-ta    nin un-gal ma-ra-tu-ud
        With "It is enough for me, it is too much for me! I have given birth, oh exalted lady, (to this song) for you

    ­þõÁ¡ º£ø ­þõÁ¡ ¾¢Ã¢¸ò¾ ¿¢ý ¯í¸û Á¡ýÈ ¦¾¡Î

139 ni gi-u-na     ma-ra-an-du-ga
        That which I recited to you     at (mid) night

    ¿¢º¢ ¨Á°ýÉ Á¡ýÈ¡ý àì¸

140 gala an-NE-ke     su hu-mu-ra-ab-gi-gi
        May the singer repeat it to you     at noon

    ¸¨Ä Å¡É째   ¦º¡ø ¯õ§Á¡ýÈ «ù Á£ûÁ£û

141 dam-dib-ba-za-ke-es     dumu-di-za-ke-es
        (only ) on account of your captive spouse, on account of your captive child
 

   ¾õ «¨¼ôÀ¡ì§¸Â¢Í     ¾Ó Å¢¾¢ ¡ì§¸Â¢Í

142 ib-ba-zu ib-gu- ul    sa-zu nu-te-en-te
        Your rage is incresed,     your heart unassuged!

    ±ùÅ ¤ þôÒ ¦¸¡û º¡ö¤ ¿¡ ¾½¢ò§¾!

ÌÈ¢ôÒ: 

136. izi> ±¢>  ®º¢, ±º¢ : ¦¿ÕôÒ. ¸¡ñ¸ eze-me-en> ±Á¡ý, ±ºÁ¡ý: §ÅûÅ¢ò¾¨ÄÅý; izi-ur> ±º¢µ÷: §º÷óÐ ´ýÈ¡¸ ±Ã¢Ôõ ¾£: §ÅûÅ¢? su-luh> su-ruh> ÝÖ, ݨÄ, Ýøõ: «ÎôÒ? §ÅûÅ¢ì ÌÆ¢?  si> º£,  º£ø, º£÷ : ÓüÈ¡¸ , ÓبÁ¡¸

137. e-es-dam-ku> ­þø ®ºò¾õ? ­þø ®ºòÐÅõ? «¾¢¸¡ÃÀ£¼õ «øÄÐ ¾¨Ä¨ÁòÐÅ À£¼õ. þ­ùÅ¡Ú ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡ÕóÐÅÐ; na-ma-sed-e> ¿õÁ ¦ºò§¾: ­þíÌ "¿õÁ" ±ýÀÐ "¿Ä§Á" "¿ýÈ¡¸" ±ýÀ¾¡¸Ä¡õ. «øÄÐ "±ýÉõÁ" ±ýÀ¾¡¸×õ ¦¸¡ûÇÄ¡õ

138. si-im-ma> º£ ¢õÁ, º£ø ­þõÁ, º£÷ ­þõÁ: ÓüÈ¡¸, ÓبÁ¡¸: §À¡Ðõ §À¡Ðõ ±ýÛõ ÁðÊø; un-gal> ¯í¸û: ¯Â÷ó¾ ¾í¸ÙìÌ; tu-ud> ¦¾¡Î: Ҩɾø, ¯ÕÅ¡ì¸ø: â츨Çì ¦¸¡ñÎ Á¡¨Ä ¦¾¡Îò¾ø §À¡ýÚ

139. ni gi-u-na> ¿£ ¨Á°ýÉ> ¿¢º¢ ¨Á°ýÉ:  ­þÕðÊý ¿ÎÅ¢ø; ni> ¿Î

140. gala> ¸¨Ä: ¸¨Ä»÷¸û: ­þíÌ À¡¼¸÷¸û;  su-gi-gi> ¦º¡ø Á£û Á£û: Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¦º¡øÄø «¾¡ÅÐ §À¡üÈø

141. dam-dib-ba> ¾¡õ «¨¼ôÀ>  Á¡Ð «¨¼ôÀ;  ¾¡õ> Á¡Ð: metathesis. þ­íÌ "¾¡Ãõ" ±ýÀ¨¾Å¢¼ "Á¡Ð" ±ýÚ ¦¸¡ûŧ¾ ¦À¡ÕóÐõ, ¾ý¨É "Á¸û" ±ýÚõ ¦¾¡¼÷óÐ ÜÚž¡ø. dumu-dib-(ba)>  ¾Ó «¨¼ôÀ

142.nu-te-en-te> ¿¡ ¾½¢ò§¾; ib-ba> ±ùÅõ: §¸¡Àõ, º¢Éõ ib-gu-ul> ­þôÒ ¦¸¡û> ¦¸¡ûÅ¢ôÒ ?


HOME