®ýÉ¨É º£÷À¢Âõ 13

­þó¾ §ÅñÁ¡Ç¢ý À¡¼ø µ÷ º¡¾¡Ã½ À¡¼ø «øÄ. Àñ¨¼Â Áò¾¢Â ¾¨Ã츼ø ¯Ä¦¸øÄ¡õ ÀÃóÐ ¦ºí§¸¡§Ä¡îº¢Âô  À¡¼ø. «Å÷¸Ç¢ý ºÁÂî º¢ó¾¨É¢ý ¾òÐÅî º¢ó¾¨É¢ý ¸ÕçÄÁ¡¸ ­þÕó¾ À¡¼ø. «¾É¡ø ¾¡ý ¸Ç¢Áñ ÅðÎì¸Ç¢ø ¦À¡È¢ì¸ôÀð¼ÉÅ¡¸ ÀÄ À̾¢¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÀÄ À¢Ã¾¢¸û ¸¢¨¼ì¸,  ±ó¾ ÅâÔõ Àؾ¢øÄ¡Áø ÓüÈ¡¸ ãÄõ ¿ÁìÌ ­þýÚ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ.

Á£ñÎõ ¿¡õ ¿¢¨É× Ü÷§Å¡õ. ­þÐ à ¾Á¢ú, ÀÆó¾Á¢ú, ­þÕì̧žõ Ó¾ü¦¸¡ñÎ ­þó¾ §Å¾í¸¦ÇøÄ¡õ §¾¡ýÈ¡ Óý§À §¾¡ýȢŢ𼠯Ħ¸øÄ¡õ ¦ºí§¸¡§Ä¡îº¢Â ¦¾öÅò ¾Á¢ú!

«¾¢ø 12-¬õ À¡ðÎ ºÁ §¿¡ì¸¢ø Á¢¸î º¢ÈôÒ¨¼ÂÐ. þ­íÌ ÍÅ÷ì¸ ¿Ã¸ ¸ÕòÐì¸û §À¡ýÈ ¸ÕòÐì¸û ¬Â¢Ûõ ¦ÅüÚ ¸üÀ¨É¸û «øÄÅ¡ö ¿øÅ¡ú× ¦À¡øÅ¡ú× ±Ûõ º¢ò¾Ã£Âì ¸ÕòÐ츧ǡΠ¦À¡ÕóÐÅÉÅ¡ö §¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ.

"ki-zi-sa-ga-la-ka" ±ýÀÐ "¸£ú£º¡ø¸¡øĸõ" «¾¡ÅÐ,£Å÷¸û ¦ºù§Å Å¡ØÁ¢¼õ  ±ýÚ ¦À¡Õû ÀÎõ. ¦¾öÅ ÌüÈí¸û ¦ºö¡§¾¡ÕìÌ  ­þò¾¨¸Â Å¡ú쨸.  ¬É¡ø ÌüÈõ ¦ºöÅ¡ÕìÌ? ¿¡§¼ «Æ¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ; "¿¡«õ" ±Ûõ Å¢¾¢§Â Á¡üÈôÀθ¢ýÈÐ. °÷ «Æ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ, ÅÚ¨Áò ¾¡ñ¼ÅÁ¡Î¸¢ýÈÐ. ¿¡Î «Õû þ­øÄ¡ «ýÒ ­þøÄ¡ ¿¡¼¡¸¢ýÈÐ. Àº¢Â¡ø «Ø¸¢ýÈ ÌÆ󨾨Âô  ¦ÀüÈ ¾¡Â¡÷ ܼ ÀáÁâ측РŢθ¢ýÈ¡û. ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ ÐýÀõ ÐÂÃõ, «Ø¨¸. ´ôÀ¡Ã¢ Á¡Ð ¿¡ðÊø ¯ð¸¡÷óРŢθ¢ýÈ¡û. (nin a-nir ki-gar-ra). Å¡ú쨸ô À½Á¡¸¢Â  ¦ÀÕí¸ôÀø  ÜüÚÅý ¸¨ÃÀì¸õ ¦ºýÚ «í§¸§Â ¾í¸¢ Ţθ¢ÈÐ. (ma a-nir-ra-zu ki-kur-ra he-bi-in-tag). ­þíÌ "¸£úÜüÈõ ¾íÌ" ±ýÀÐ ­þýÚõ ¿øÄ ¾Á¢ú ¾¡ý.

­þЧŠ¿Ã¸õ ¬Ìõ. Å¡úóÐÅÕõ Å¡ú쨸¾¡ý ÍÅ÷ì¸õ ±ýÚõ ¿Ã¸õ ±ýÚõ ¬¸¢ýÈÐ.  Í-¬÷-«¸õ> ÍÅ÷ì¸õ ±ýÚ ÁÕÅ¢ ­þÕì¸Ä¡õ. «§¾§À¡Ä «ó¿£Ã¸õ «øÄÐ ¸ñ½£÷Å¢ðÎ ¸¾È¢ì ¦¸¡ñ§¼ Áý¡Åò¨¾Â¢ø ÐýÒüÈ¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä¡¸¢Â "¿£Ã¸õ" ¿Ã¸Á¡¸¢ þ­Õì¸Ä¡õ. ¿Ã¸  §Å¾¨É ¸ñ½£÷ Å¢ðÎ ¸¾È¢ «Æ¨ÅìÌõ §Å¾¨É¾¡§É!

­þ¨ÈÂէǡΠÜÊ ¿øÅ¡ú×, «¾¨É ­þÆó¾¾¢ý ÅÕõ ¦À¡øÅ¡ú× ±ýÚ ­þíÌ Å¢ÇìÌÚõ ¸ÕòÐì¸û º¢ò¾÷ ¦ÀÕÁì¸Ç¡ø ¬Ôû§Å¾Á¡¸ ÅÇ÷ì¸ôÀ¼ ºÁÂÅ¡¾¢¸Ç¡ø «¾¢Öõ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¦ºÁ¢ò¾¢Â ºÁ š¾¢¸Ç¡ø ¦º¡÷ì¸ ¿Ã¸í¸Ç¡¸ ¾¢Ã¢ì¸ôÀð¼É §À¡Öõ.  «ÅüÈ¢ø¾¡ý ±ùÅÇ× ¸üÀ¨É¸û?

­þó¾ ¦¾Ç¢§Å¡Î «Îò¾ À¡ðÊüÌî ¦ºø§Å¡õ

®Éý¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 13

100. ga-e nanna-mu    en-mu ba-ra-bi-in-tar
        As for me, my Nanna     takes no heed of me

     ¹¡§Â ¿ýÉ¡§Á¡ ²ñ§Á¡ À¢ÈÀ£Â¢ý§¾Ú

101 ki-lul-la     he-gul-gul-e
        He has verily given me over to destruction    in murderous straits

       ¸£ú ´øÄ  Å£ ¦¸¡ø¦¸¡ø§Ä

102 as-im-babbar-re di-mu ba-ra-bi-du
    Ashimbabbar    has not pronounced my judgement

    ¬¾¢õÀ¡÷ôÀ¡§Ã Å¢¾¢§Á¡ À¢È àì¯À¢

103. bi-in-du nam-mu     li-bi-in-du nam-mu
    Had he pronounced it: what is it to? Had he not pronounced it: what is it to me?

    À£Â¢ý àì¯ ¿õ§Á¡! ­þÄ¢ À£Â¢óàì¯ ¿õ§Á¡!

104. u- ma-gub-gub-ba     e-ta ba-ra-e
    (Me) who once sat triumphant     he has drivan out of the sanctuary

     ¯û Á¡« ÌôÌôÀ ­þøÐ ÒÈý ²

105 sin-gim ab-ta ba-ra-an-dal-e    zi-mu um-mi-ku
    Like a swallow he made me fly from the window, my life is consumed

    º¢ý¹¢õ ¬ôÒòÐ ÒÈý ¾û§Ç £§Á¡  ¯õÁ¢ý Üú

106. ki-seg-kur-ra-ke     bi-in-ga-e
    He made me walk     in the bramble of the mountain

    ¸£ú¦º(ì)Ì ÌýÈ째 À£Â¢ý ¹¡ý ²

107 aga-zi-nam-en-na    mu-da-an-kar
    He stripped me of the crown     appropriate for the high priesthood

    «½¢£ ²ñ½¿õ  §Á¡Â¢¼  ¬ý ¸¡÷

108 giri ba-da-ra ma-an-si    a-ra-ab-du ma-ab-du
     He gave me dagger and sword  --- "it becomes you" he said to me

    ¸£Ã¢ Àò¾¢Ãõ ±õÁ ¬ý º£,  ¬ýÈ ¬ô à ±õÁ «ô àì¯

ÌÈ¢ôÒ 

100.  nanna-mu> ¿ýɧÁ¡: «§¿¸Á¡¸ ¿øĨ¾ò ¾Õõ µ÷ ¦¾öÅõ;  bi-in-tar> À£-­ý-§¾Ú «øÄÐ À¡-­ý-¾Õ ? þ­íÌ §¾Ú ¾Õ ±ýÀÉ Å¢¨Éô¦ÀÂ÷¸Ç¡¸ ­þÕì¸ "¾Õ¾ø" ±ýÛõ ¸ÕòШ¼ "À£, À¡" ±ýÀ§¾ "­þý" ±Ûí ¸¡Ä¦º¡ø§Ä¡Î ÅÕõ Å¢¨Éî ¦º¡øÄ¡Ìõ. þ­ùÅ¡§È À¢È ­þ¼í¸Ç¢Öõ ¦¸¡û¸.

101: ki-lul-la> ¸£ú ´øÄ? ; gul-gul-la> ¦¸¡ø¦¸¡øÄ: ¦¾¡¼÷óРŢ¼¡Ð ¦¸¡øÄø, «Æ¢ò¾ø

102 di-mu> Å¢¾¢§Á¡; di> Å¢¾¢; ¸à Ÿ¡Ãí¸û ͧÁÕÅ¢ø ÌÈ¢ì¸ôÀ¼¡§¾ þ­Õ츢ýÈÉ

103 li-bi-in-du> ­þÄ¢ À£ý àì¯: "­þÄ¢" ­þíÌ "­þø" «øÄÐ "þ­ø¨Ä" ±ýÀ¾¢ý À¨Æ ÅÊÅõ. ­þýÚõ À¢øÅÐ:

104  u> ¯û; µ> µ¨Ã: ¸¡Äõ?   gub-gub-ba> ÌôÌôÀ: ÌôÀø, ÌÅ¢ò¾ø ÌõÀø; ÌÅ¢òÐ ­þÕò¾ø: «Á÷¾ø? Ìó¾ø?

105 sin> º¢ý, º¢ø> º¢ýÉÐ: º¢ðÎìÌÕÅ¢? ab> ¬ôÒ: Å¢¼÷, À¢Ç×; ku> Üú, Üö; Malay: kueh: Àĸ¡Ãõ

106 ki-seg> ¸£ú¦ºÌ : ¯Â¢÷ Å¢Îõ þ­¼õ; ¸£ú¦ºìÌ> ¿º¢Ôõ þ­¼õ?

107. kar> ¸¡÷: ¸Ãò¾ø: ­þøÄ¡Ð §À¡ì¸ø

108 giri> ¸£Ã¢ : ¸£Õ¸¢ýÈ ¸ÕÅ¢: ÌòÐì¸ò¾¢? ba-da-ra>Àò¾¢Ãõ: Å¡û?

®ýÉ¨É º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 14

­þó¾ º£÷À¢Âõ «Æ¸¢Â ¾Á¢ú, ¬Ã¢Âî ÍÅΠ¡ÐÁ¢øÄ¡¾ àÂò ¾Á¢ú. º¢Ä «ì¸¡Ê ¦º¡ü¸û þ­Õì¸Ä¡õ ¬É¡ø ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ü¸û ¡ÐÁ¢øÄ¡¾ àÂò ¾Á¢ú. ¬¸§Å ±Ð ¾Á¢ú ±Ð ż¦Á¡Æ¢ ±ýÚ ¯Ú¾¢ ¦ºö Á¢¸×õ ¯¾×ÅÐ. ºÁÂï º¡÷ó¾   "ͧġ¸õ" ±Ûõ ¦º¡ø  ż¦Á¡Æ¢ ±É ¿¢¨Éò¾¢Õ󧾡õ, «Ð «ôÀÊÂøÄ àÂò¾Á¢§Æ ±ýÚ þô¦À¡ØÐ ¯½÷¸¢§È¡õ. ­þЧÀ¡ýÚ ­ýÛõ ±ò¾¨É§Â¡ ¦º¡ü¸û. þÕìÌ §Å¾§Á ͦÁÕò ¾Á¢Æ¢ý þý¦É¡Õ ÅÊŧÁ ±ýÚõ ¸¡½ì ¸¢¼ì¸¢ýÈÐ.

«§¾§À¡Ä ±Ð  ¾Á¢Æ÷ ºÁÂõ ±Ð «ø¨Ä ±ýÚ À¢Ã¢ò¾È¢Â  «È¢Å¢Âø ӨȢø «¨ÉÅÕìÌõ ¯½÷ò¾ ­ó¾ ÌÁâò ¾Á¢ú ­þÄ츢Âí¸û ¦ÀâÐõ ¯¾×ÅÐÁ¡Ìõ.

´ýÚ ÁüÚõ ÁðÎõ ¦¾Ç¢× : 600 ¬ñθÙìÌ Óý§À §¸¡Ãì¸÷ ±ýÛõ º¢ò¾÷ ÓüÜðʧ ¦¾Ã¢Å¢ò¾Ð §À¡Ä ¸¡Äí¸¡ÄÁ¡¸ ÅóÐûÇ þ­ó¾ §Å¾ôÀ¡÷ôÀÉ÷¸Ç¢ý ¦ÀÕõ ¦ÀÕõ ÒØ̸û ÅÃÄ¡üÚò ¾¢Ã¢Ò¸û ­þô¦À¡ØÐ ­þó¾ ͧÁÕò ¾Á¢ú ­þÄ츢Âí¸Ç¢ý ÅÆ¢ «Ãí§¸üÈí ¸¡ñ¸¢ýÈÉ. ¸øŢ¢ü º¢Èó¾ µ÷ ÌØÅ¢É÷ «¾¨É§Âì ¸ÕŢ¡¸ì ¦¸¡ñΠ Àøġ¢Ãõ ¬ñθǡ¸ º¡¾¡Ã½ Áì¸¨Ç «Ê¨ÁôÀÎò¾¢Â ¦ÀÕõ «ì¸¢ÃÁõ ­þô¦À¡ØÐ ¦ÅǢ¡¸¢ýÈÐ.

¬Â¢Ûõ þó¾ô À¡÷ôÀÉ÷¸û ¬Ã¢Â÷¸û «øġР ͧÁÕò¾Á¢Æ÷¸Ç¢ø ´ÕÅḠ­þÕì¸Ä¡õ.  À¡ðΠ 13 ­þùÅ¡Ú º¢ó¾¢ì¸ò àñθ¢ÈÐ. ¡÷ ­þó¾ ¬¾¢õÀ¡÷ôÀ¡÷? (as-im-babbar). º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ 'À¡÷ôÀ¡ý' ±ý§È¡÷ ¦ÀÂ÷ ­þÕôÀ¨¾ ÓýÒ Íðʧɡý. ¦¿ïº¢ø ÓôÒâáø ÐÅøÅÐ «¾ý µ÷ ÌÈ¢. ¬Â¢Ûõ ­þó¾ ¬¾¢õÀ¡÷ôÀ¡÷ ¯ñ¨Á¢ø "«Âý" ±ýÚõ " §Å¾ý' ±ýÚõ " ¿¡ýÓ¸ý" ±ýÚõ ­þýÛõ ÀÄÅ¡Úõ  «¨Æì¸ÀÎõ À¢ÃõÁ¡Å¡¸ ­þÕì¸Ä¡õ. þ­ó¾ ¬¾¢ôÀ¡÷ôÀ¡÷ ±Ûõ ¦¾öÅõ Å¢¾¢Â¢ý ¦¾öÅÁ¡õ. ( as-im-babbar-re di-mu ba-ra-bi-du). ­þíÌ 'di" ±ýÀРŸ¡Ã Óý¦É¡ðÎ þ­øÄ¡Ð ¾¢¸Øõ "Å¢¾¢" ¾¡ý.  ÀÄ Í§ÁÕ  ¦º¡ü¸û ­þôÀÊ.  Å¢¾¢¸¨Ç Å¢¾¢ÀÅý §Å¾ý ±ýÚõ «ó¾ Å¢¾¢¸Ç¢ý ¦¾¡Ìô§À "§Å¾õ" ±ýÚ º¢ó¾¢ì¸ þ¼õ þÕ츢ýÈÐ. þÐ ¯ñ¨Á¦ÂÉ¢ø Áì¸Ç¢¨¼§Â º¡¾¡Ã½ À¡÷ôÀ¡÷¸û ­þÕó¾¢Õ츧ÅñΧÁ? ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ÀÆó¾Á¢ú ÌÊ¢É÷¸Ç¢ø ´ÕÅḠ«È¢Å÷ À¡½÷ ±ýÀ¡÷¸§Ç¡Î À¡÷ôÀ¡÷¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ôÀ¨¾ì ¸¡ñ¸.

­þÕì̧žõ §À¡ýÈÅü¨È Ó¨ÈôÀÎò¾¢ ¦¾¡Ìò¾Å÷¸û ­þó¾ ͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý ÅÆ¢ò§¾¡ýÈø¸Ç¡¸ ­þÕì¸Ä¡õ. ͧÁâÂ÷¸û ¸ÕôÀ÷¸û ¬Ìõ «Å÷¸û ¾í¸¨Ç  "sag gig-ga> san nig-ga" ±ýÚ «¨ÆòÐ즸¡ñ¼Å÷¸û ¬Ìõ. §Å¾ þÕʸǢø ÀÄ÷ ¸ÕôÀ÷¸û ±ýÀÐ þ­íÌ ¸Õ¾ò ¾ì¸Ð. ¯ÀÉ¢¼¾í¸Ç¢ø  Á¸Ç¢÷ ¸ÕôÒ Åñ½ Á츨Çô¦ÀÈ ¾Åõ ¦ºö¾É÷ ±ýÈ ÌÈ¢ôÒ ­þíÌ ¸Õ¾ò¾ì¸Ð.

­þó¾ Å¢¾¢ ±Ûõ  ¸ÕòР ­þýÈÇ×õ ¨ºÅ Áì¸Ç¢¨¼§Â ÅÆí¸¢ÅÕõ ¸ÕòÐ ±ýÀ¨¾Ôõ ¿¡õ ¸Õ¾ §ÅñÎõ. Å¢¾¢ ±ýÀÐ ¸ýÁõ «øÄ, ¸ýÁò¨¾§Â Á¡üÈÅøÄ ­þ¨ÈÅÉÐ ¬¨½. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ¸ÇÅ¢Âø Ýò¾¢Ãò¾¢ø "À¡ÄÐ ¬¨½" ±ýÚ ÜÈ¢ô§À¡¸,  ¦Áö¸ñ¼¡÷ «¾ýÅÆ¢ ¦ºýÚ

«¨Å§Â ¾¡§É ¬ö, ­þÕÅ¢¨É¢ý
§À¡ìÌ ÅÃ× Òâ ¬¨½Â¢ý
¿£ì¸õ þ­ýÈ¢ ¿¢üÌõ «ý§È (2¬õ Ý.)

±ýÚ ¬¨½Â¡¸¢Â ­þó¾ Å¢¾¢Â¢ý ÅÆ¢§Â¾¡ý ­þÕÅ¢¨É ±ýÛõ ¸¡ýÁ¢Âõ ±ý¸¢ýÈ¡÷.

­þ§¾ ¸Õò¨¾ò¾¡ý ­þó¾ §ÅñÁ¡Ùõ Óý¦Á¡Æ¢¸¢ýÈ¡û! ¬¾¢õÀ¡÷ôÀ¡÷  Å¢¾¢¨Â ±ÎòÐìÜȢɡø ±ýÉ ÜÈ¡Å¢ð¼¡ø ±ýÉ, ±ý Å¢¾¢¾¡ý Á¢¸ì §¸ÅÄÁ¡¸¢ Ţ𼧾, ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ­þÆóÐ Å¢ð§¼§É ±ýÚ «ÃüÚ¸¢ýÈ¡û. «Åü¨È Á£ðÀ¾¢üÌ ÅÆ¢ ±ýÉ?

«¾ü¸¡¸ò ¾¡§É þ­ó¾ º£÷À¢Âõ?  ­þ¨ÈÂÕ¨Ç ®ðÊÅ¢ð¼¡ø, ­þ¨ÈÅÉÐ ¸Õ¨½ìÌ Á£ñÎõ  À¡ò¾¢ÃÁ¡¸¢Å¢ð¼¡ø Å¢¾¢¨ÂÔõ Á¡üÈÄ¡õ. «ó¾ ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ¾ÉÐ º£÷À¢Âò¨¾ò ¦¾¡¼÷¸¢ýÈ¡û þ­ó¾ «õ¨Á¡÷. ¿¡Óõ ¦¾¡¼÷§Å¡õ.


º£÷À¢Âõ: À¡¼ø 14

109. nin-kal-kal    an-ne ki-aga
        Most precious Lady, beloved of An

    ¿¢ý ¸ø¸ø ¬ñ§½ ¸¡í¸

110. sa-ku-zu mah-a    ki-be ha-ma-gi-gi
        Your holy heart if lofty    may it be asuaged on my behalf!

    º¡«ö §¸¡¤ Á¡«  ¸£ú§À ±õÁ Á£ûÁ£û

111. nita-dam-ki-aga    usumgal-an(a)-ka
        Beloved bride    of ushumgalanna

    ¿¢ò¾ ¾õ ¸¡í¸ ¯¤õ¸û «ñ½¡ì§¸

112. an-ur an-pa    nin-gal-bi-me-en
        You are the senior queen  of the heavenly foundations and zenith

    Å¡ý µ÷ Å¡ý À¡ø  ¿¢ý¸ûÀ¢ Áý

113. a-nun-na-ke-ne    gu-gis ma-ra-an- gar-re-es
    The Anunna have submitted to you

    ¬Ûýɡ츣§É ܸ£îÍ Á¡ýÈ¡ý ¸¨Ã¢Í

114 u-tu-ud-da-ta    nin-ban-da-me-en
        From birth on     you were the "junior" queen

    ° ¦¾¡ð¼ò¾ ¿¢ýÀñ¼ Áý

115. a-nun-na dingir-gal-gal-la-e-ne a-gim ba-e-ne-diri-ga
        How supreme you are over the great gods, the Anunna!

    ¬ÛýÉ¡ ¾¢í¸¢÷ ¸û¸ûÇ¢§É¹¢õ À¡Â¢§É ¾¢Ã¢¸

116 a-nun-na-ke-ne nundum-nundum-bi-ta ki-su-ub ma-ra-aka-ne
        The Anunna kiss the ground with their lips (n obeissance) to you

    ¬Ûýɡ츢¢§É Ñó¾õÑó¾õÀ¢ò¾ ¸£úÝ(õ)Ò Á¡ýÈ ¬ì¸¢Â¢§É

117. di-ni-ga nu-mu-un-til    di-kur di-mu-gim igi-ga mu-nigin
        (But) my own sentence is ´t concluded     a hostile judgment appears before my eyes as my judgment

       Å¢¾¢ ¿£¸ ¿¡ Óý ¾£÷  Å¢¾¢§¸¡Ã Å¢¾¢§Á¡ ­þ¹¢¹¡ý Óý ¿¢ì¸¢ý

118 gis-na-gi-rin-na    su nu-um-mi-la
        (My) hands are no longer folded     on the ritual couch

    ÌîÍ ¿¸Ã¢ýÉ Ý÷ ¿¡ ­Å¨ÄÔõÁ¢
 

119 du-du-ga nin-gal    lu-ra nu-mu-na-bur
        I may no longer  reveal     the pronouncements of Ningal to man

    àÐ ¹¡ý ¿¢ý¸û ¬ÙýÈ ¿¡ ÓÉ Òâ

120 en-zalzale-ga nanna-a-me-en
        (yet) I am the brilliant    high priestess of Nanna

    ²ñ¦º¡ø¦º¡Ä¢¹¡ý ¿ýÉ-« Áý

121 nin-ki-aga-an-na-me-en    sa-zu ha-ma-sed-e
        Oh my queen beloved of An,     may your heart take pity on me!

    ¿¢ý ¸¡í¸ ¬ñ½ Áý º¡ö ¤ ±õÁ ¦ºò§¾
 

ÌÈ¢ôÒ: 

109. nin kal-kal> ¿¢ý ¸ø¸ø; ­þíÌ '¸ø" ±ýÀÐ "«Õí¸Äõ" ±ýÀ¾¢ÖûÇ '¸ø" §À¡ýÈÐ; ki-aga> ¸¡í¸>  ¸¡Á

110.  ha-ma-gi-gi> ±õÁ Á£ûÁ£û: Á£ñÎõ «õ¨Á¢ý 'º¡ö §¸¡" ¦¾öÅ ¦¿ïºõ §ÅñÁ¡ÙìÌ «ÕûÀ¡Ä¢ò¾ø

111.  nita-dam> ¿£¾ ¾¡õ> ¦Àñ ¾¡Ãõ?; ¯¤õ¸û. ¯ÎõÒ¸û: Á¨ÄôÀ¡õÒ, ­þíÌ À¡õÀ¢¨É ¬ðº¢ ¦ºöÔõ ¦¾öÅõ, º¢Å¦ÀÕÁ¡ý? ¾¢ÕÁ¡ø?

112. an-ur> Å¡ý µ÷> Å¡ý µÃõ;  an-pa> Å¡ý À¡ø>Å¡ý À¸ø> À¡øÅ¡ý: ¿ÎôÀ¸ø

113 gu-gis> ܸ£îÍ : ­þíÌ À¡Î¾ø; gar-ra-es> ¸¨Ã¢Í: ¸¨Ã¾ø: ºô¾Á¢Î¾ø

114. u-tu-ud-da-ta> ° ¦¾¡ð¼ò¾: ¦¾¡Î: ¯ÕÅ¡ì¸ø, u> °, µ÷: µ¨Ã: ¸¡Äõ ; nin-ban-da-me-en> ¿¢ý ÀñÎ Áý: ÀñÎ> À¨Æ§Â¡û: ¯Ä¸ò§¾¡üÈò¾¢ý §À¡§¾ §¾¡ýȢ Àñ¨¼§Â¡û ±ýÀ§¾ ¦À¡ÕóÐõ.

115.  dingir-gal-gal-la-e-ne> ¦¾öÅ÷ ¸û¸ûÇ þÉõ: ¸ûÇ÷: §ÁÄ¡É Áì¸û: a-gim> ¬í¸¢õ. ¬í¹ý

116. nundum-nundum> Ñó¾õ-Ñó¾õ: Ѿ¢ò¾¢ÕôÀÐ, þ­íÌ Å¡Â¢ý ­þ¾ú¸û; ki-su-ub> ¸£ú ÍôÒ> ¸£î ÝõÒ; aka-ne> ¬ì¸¢§É; ­þ§É: ¯Â÷ò¾¢¨½ Àý¨Áî ÍðÎ

117. mu-un-til> Óý ¾£÷> ¾£÷ôÒ ÓýÉø «øÄÐ ÅÆí¸ø; di-kur> Å¢¾¢ §¸¡Ã?  nigin> ¿¢ì¸¢ý> ¿¢ü¸¢ý?

118.  gis-na-ga-rin-na> Ì ¿¸Ã¢ýÉ:   ¦ºí§¸¡ø?

119 mu-na-bur> ÒâÓÉ, ÒâÁ¢§É: ¦¾Ã¢Å¢òРŢÇì¸ø

120  en .. nanna-a me-en> ²ñ  ¿ýÉ -« Áý:  þíÌ «¸¡Ãõ ¯¼¨Á  §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ

121. ha-ma-sed-e> ±õÁ ¦ºò§¾: ±õÁ: ±É즸É


HOME